Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์]
  [2018-02-13] เร่ดรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรั (อ่าน 72)
  [2018-02-08] การกำหนดหลักเกณฑ์การเเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2018-02-07] ขอให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 94)
  [2018-02-02] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ชุดที่ ๗ (อ่าน 94)
  [2018-01-29] การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (อ่าน 99)
  [2018-01-26] การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (อ่าน 97)
  [2018-01-16] การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหาร (อ่าน 117)
  [2018-01-16] การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองอำนวยการรักษาคว (อ่าน 102)
  [2017-12-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 167)
  [2017-12-25] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 217)
  [2017-12-08] แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 208)
  [2017-12-07] มอบหมายข้าราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 159)
  [2017-11-16] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 288)
  [2017-11-16] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 239)
  [2017-11-09] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) (อ่าน 248)
  [2017-11-06] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล (อ่าน 296)
  [2017-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจก (อ่าน 276)
  [2017-11-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 205)
  [2017-10-27] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 236)
  [2017-10-27] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 229)
  [2017-10-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 203)
  [2017-10-18] การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 168)
  [2017-10-18] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให (อ่าน 196)
  [2017-10-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 142)
  [2017-10-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 190)
  [2017-10-05] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 139)
  [2017-10-05] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 144)
  [2017-10-05] ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 135)
  [2017-10-03] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 137)
  [2017-10-03] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 143)
  [2017-09-26] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ (อ่าน 184)
  [2017-09-21] กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตก (อ่าน 150)
  [2017-09-21] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 177)
  [2017-09-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 147)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 138)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 129)
  [2017-09-13] ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 248)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 177)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 162)
  [2017-08-28] การประชสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห้ชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐ (อ่าน 177)
  [2017-08-03] พระราชบัญญัติว่ารด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 159)
  [2017-08-03] การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ (อ่าน 143)
  [2017-07-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 150)
  [2017-07-26] มาตรฐานการบำบัดฟื้ฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อ่าน 170)
  [2017-07-25] เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่๒/๒๕๖๐ (อ่าน 139)
  [2017-07-13] แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 167)
  [2017-07-13] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สน (อ่าน 159)
  [2017-06-30] การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/ส (อ่าน 210)
  [2017-06-23] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 205)
  [2017-06-09] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 238)
  [2017-06-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2017-06-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 187)
  [2017-06-05] ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก (อ่าน 195)
  [2017-06-05] พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพททย์ทา (อ่าน 143)
  [2017-05-25] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 221)
  [2017-05-24] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 191)
  [2017-05-22] ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 168)
  [2017-04-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 212)
  [2017-04-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 171)
  [2017-04-18] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 194)
  [2017-04-11] ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน (อ่าน 217)
  [2017-04-11] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 180)
  [2017-04-10] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 193)
  [2017-04-07] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ (อ่าน 223)
  [2017-03-23] แจ้งหารจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ครั้งที่ (อ่าน 166)
  [2017-03-16] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 163)
  [2017-03-16] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทา (อ่าน 168)
  [2017-03-14] แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน (อ่าน 168)
  [2017-03-13] การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 168)
  [2017-03-08] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก (อ่าน 144)
  [2017-03-03] การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 168)
  [2017-02-24] จัดตั้งศูย์ดำรงธรรมอำเภอ (อ่าน 211)
  [2017-02-24] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2017-02-20] การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (อ่าน 152)
  [2017-02-15] ขอหอรือการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆตามข้อกำหนดกระทรวงการคลัง กรณีปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให (อ่าน 198)
  [2017-02-06] การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกษฏีกาพระรารชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกน (อ่าน 197)
  [2017-02-03] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 203)
  [2017-02-03] แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ (อ่าน 191)
  [2017-01-30] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 202)
  [2017-01-30] การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (อ่าน 214)
  [2017-01-18] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2017-01-12] การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและส (อ่าน 219)
  [2016-12-26] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 324)
  [2016-12-21] แจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 317)
  [2016-12-15] แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (อ่าน 252)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 298)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่ (อ่าน 234)
  [2016-12-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 215)
  [2016-11-23] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 243)
  [2016-11-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 280)
  [2016-11-18] แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 245)
  [2016-11-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 (อ่าน 288)
  [2016-11-15] การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2016-11-15] ขอประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 281)
  [2016-11-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2016-11-04] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 260)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 202)
  [2016-10-27] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 233)
  [2016-10-26] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 243)
  [2016-10-25] สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชก (อ่าน 203)
  [2016-09-27] การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ (อ่าน 286)
  [2016-09-26] ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (อ่าน 286)
  [2016-09-26] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 216)
  [2016-09-26] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 236)
  [2016-09-19] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 244)
  [2016-09-19] แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ (อ่าน 297)
  [2016-09-09] กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 (อ่าน 246)
  [2016-09-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 254)
  [2016-09-01] ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป (อ่าน 256)
  [2016-08-30] ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2016-08-25] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 224)
  [2016-08-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 285)
  [2016-08-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. (อ่าน 231)
  [2016-08-18] การปฎิบัติงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ (อ่าน 226)
  [2016-08-16] ้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2016-08-16] สำหรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2016-08-04] ซักซ้อมแนวาทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การปกคลองท้องถิ่น (อ่าน 291)
  [2016-08-01] แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 211)
  [2016-08-01] ขอให้ชี้แจงขอเท็จจิงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 227)
  [2016-07-28] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2016-07-28] แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 277)
  [2016-07-28] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพีนธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 206)
  [2016-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 332)
  [2016-07-26] ขอความร่วมมือในการติดตั้งป้ายประชาสมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 194)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มหน้าทียื่นบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 209)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 217)
  [2016-07-06] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2016-07-04] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เ (อ่าน 225)
  [2016-06-22] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 201)
  [2016-06-20] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 258)
  [2016-06-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 265)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 272)
  [2016-06-02] การดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่กำหนดเขต Zoning บริเวณใก้ลเคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณ (อ่าน 217)
  [2016-05-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 314)
  [2016-05-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 310)
  [2016-05-26] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-04-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 430)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 291)
  [2016-04-19] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา (อ่าน 277)
  [2016-04-11] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 341)
  [2016-03-25] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 431)
  [2016-03-18] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 287)
  [2016-03-15] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 403)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 592)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 359)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 340)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 292)
  [2016-01-29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร (อ่าน 254)
  [2016-01-28] ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ (อ่าน 458)
  [2016-01-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 265)
  [2016-01-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส (อ่าน 298)
  [2016-01-12] การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 368)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 535)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 319)
  [2015-11-27] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศคณะกรรมการคว (อ่าน 282)
  [2015-11-23] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 292)
  [2015-11-20] การรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) ป (อ่าน 311)
  [2015-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 295)
  [2015-11-13] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 312)
  [2015-11-13] แผนปฏิบัติการโครงการดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 296)
  [2015-11-11] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 293)
  [2015-11-09] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่า่ใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมก (อ่าน 340)
  [2015-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 317)
  [2015-10-29] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 348)
  [2015-10-27] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน (อ่าน 269)
  [2015-10-22] การสนับสนุนภารกิจของศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ คสช. (อ่าน 247)
  [2015-10-19] แนวทางปฏิบัติกรณีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้ (อ่าน 335)
  [2015-09-10] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 410)
  [2015-09-10] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม (อ่าน 277)
  [2015-09-07] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 338)
  [2015-08-20] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด (อ่าน 301)
  [2015-08-19] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 307)
  [2015-08-19] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 266)
  [2015-08-18] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 356)
  [2015-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 281)
  [2015-08-17] ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) (อ่าน 296)
  [2015-07-27] ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด (อ่าน 358)
  [2015-07-17] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ (อ่าน 359)
  [2015-07-14] แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 316)
  [2015-07-01] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 335)
  [2015-06-24] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 (อ่าน 287)
  [2015-06-11] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 323)
  [2015-06-09] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 297)
  [2015-06-05] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 262)
  [2015-06-02] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 255)
  [2015-05-27] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 309)
  [2015-05-18] ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 332)
  [2015-05-07] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย (อ่าน 293)
  [2015-05-07] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง (อ่าน 287)
  [2015-05-01] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 288)
  [2015-05-01] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 282)
  [2015-04-23] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 295)
  [2015-04-09] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 276)
  [2015-04-01] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 395)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2015-03-20] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 272)
  [2015-03-13] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 293)
  [2015-03-13] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 335)
  [2015-03-13] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 325)
  [2015-03-03] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 363)
  [2015-02-26] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 321)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 353)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต (อ่าน 321)
  [2015-01-14] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 330)
  [2014-12-29] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 394)
  [2014-12-26] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล (อ่าน 337)
  [2014-12-12] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 350)
  [2014-12-12] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 343)
  [2014-12-02] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 349)
  [2014-12-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 398)
  [2014-11-21] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 364)
  [2014-11-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ (อ่าน 353)
  [2014-11-17] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 379)
  [2014-11-13] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 407)
  [2014-11-07] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร (อ่าน 324)
  [2014-11-03] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 361)
  [2014-10-31] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช ที่ ๘๕/๒๕๕๗  (อ่าน 317)
  [2014-09-26] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 407)
  [2014-09-24] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง (อ่าน 363)
  [2014-09-24] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ (อ่าน 359)
  [2014-09-04] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 430)
  [2014-09-01] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร (อ่าน 329)
  [2014-08-19] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา (อ่าน 404)
  [2014-08-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ (อ่าน 355)
  [2014-08-14] แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2014-08-08] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 410)
  [2014-08-06] หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. (อ่าน 372)
  [2014-08-04] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 330)
  [2014-08-04] เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบริหาร ฉบับ 2/2557 (อ่าน 479)
  [2014-08-04] ซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ 2558 ของ ทถ. (อ่าน 422)
  [2014-08-01] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่5 (อ่าน 321)
  [2014-07-30] การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 303)
  [2014-07-30] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อ ป ท (อ่าน 406)
  [2014-07-25] การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (อ่าน 351)
  [2014-07-17] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( cctv ) พ.ศ. 2558 (อ่าน 392)
  [2014-07-17] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 310)
  [2014-06-26] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 373)
  [2014-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 350)
  [2014-06-05] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 325)
  [2014-06-03] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (อ่าน 308)
  [2014-05-22] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2 (อ่าน 435)
  [2014-05-06] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 336)
  [2014-04-21] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 427)
  [2014-04-21] การพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 298)
  [2014-04-11] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 361)
  [2014-03-14] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 342)
  [2014-03-04] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 324)
  [2014-02-19] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 425)
  [2014-02-04] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 (อ่าน 356)
  [2014-01-28] ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ CCTV (อ่าน 399)
  [2014-01-28] การจัดสถานที่ปิดประกาศเเละที่ติดเเผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 317)
  [2014-01-21] ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 353)
  [2013-12-26] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 373)
  [2013-12-17] การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 372)
  [2013-10-03] การซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมารเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 462)
  [2013-09-25] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 457)
  [2013-09-04] การสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 432)
  [2013-09-03] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 410)
  [2013-08-19] ขอความร่วมมืออปท.ทุกเเห่งกรอบเเบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดcctvในพื่นที่อปท.ทุกเเห่ง (อ่าน 443)
  [2013-08-15] อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต (อ่าน 379)
  [2013-08-13] การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนเเปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 410)
  [2013-08-06] โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติดเพื่อติดตั้งกล้องCCTV (อ่าน 432)
  [2013-07-29] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดอปท. (อ่าน 405)
  [2013-06-14] การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ56 (อ่าน 473)
  [2013-06-04] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 475)
  [2013-06-04] รายงานผงการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2556 (อ่าน 465)
  [2013-06-03] ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี57 (อ่าน 423)
  [2013-05-29] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังฯ (อ่าน 461)
  [2013-05-23] การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 342)
  [2013-05-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ56โครงการยาเสพติดงวดที่1 (อ่าน 441)
  [2013-05-21] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 384)
  [2013-03-28] ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปทฯ (อ่าน 476)
  [2013-03-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 543)
  [2013-02-05] ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงเเรม บีพี สมิหลาบีช เเอนด์รีสอร์ท (อ่าน 442)
  [2013-01-30] หารือการจ่ายค่าตอบเเทนของสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 511)
  [2013-01-18] รายงานโครงการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2555ฯ (อ่าน 455)
  [2013-01-11] รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 489)
  [2012-12-27] ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ฯ (อ่าน 475)
  [2012-12-24] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (อ่าน 516)
  [2012-11-29] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 โครงการยาเสพติดฯ (อ่าน 531)
  [2012-11-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ของอปท. (อ่าน 531)
  [2012-09-27] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการป้องกันยาเสพติดฯ (อ่าน 707)
  [2012-09-25] การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 567)
  [2012-09-14] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 466)
  [2012-08-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 627)
  [2012-08-10] การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 (อ่าน 487)
  [2012-08-01] ขอหารือประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามเเห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 530)
  [2012-07-27] การบริหารงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 584)
  [2012-07-27] เเจ้งให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเเละประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งอบต.เ (อ่าน 545)
  [2012-06-27] การรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลพ.ศ. (อ่าน 757)
  [2012-06-13] การสำรวจข้อมูลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 585)
  [2012-06-07] ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนเเละค่าตอบเเทนของผู้บริหารเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไ (อ่าน 631)
  [2012-05-24] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฯ (อ่าน 496)
  [2012-05-23] ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพบังแผ่นดินเอานะยาเสพติดแห่งชาติ (อ่าน 507)
  [2012-05-10] การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 567)
  [2012-04-20] ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2555 (อ่าน 461)
  [2012-04-11] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 566)
  [2012-04-05] โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด ( mahadthai self- cleaning) (อ่าน 510)
  [2012-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่1 (อ่าน 684)
  [2012-03-14] ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม (อ่าน 578)
  [2012-02-20] โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 554)
  [2012-02-17]  ขอให้เเจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 599)
  [2012-02-16] ขอซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการเเละการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555โครงการป้องกันยาเ (อ่าน 622)
  [2012-02-16] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (อ่าน 578)
  [2012-02-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 545)
  [2012-02-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 480)
  [2012-02-13] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 458)
  [2012-01-26] รายชื่อข้อบัญญัติอื่นๆนอกหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 518)
Home
 
Top!
Top!
Hit counter
20674
Users online
04
Page loadtime:
0_2659