Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
  [2015-04-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 6)
  [2015-04-01] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 6)
  [2015-04-01] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 9)
  [2015-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 125)
  [2015-03-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 70)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารคณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งด้านการป้องกันการทุจริต (อ่าน 22)
  [2015-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 39)
  [2015-03-31] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 43)
  [2015-03-30] หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด (อ่าน 51)
  [2015-03-27] การแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 172)
  [2015-03-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ (อ่าน 103)
  [2015-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 36)
  [2015-03-26] ขออนุมัติใช้เงินสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นประ (อ่าน 85)
  [2015-03-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 62)
  [2015-03-26] การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 35)
  [2015-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 218)
  [2015-03-25] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ทง ว่าด้วยพนักงานสถานธนุบาลของค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ่าน 29)
  [2015-03-24] การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 71)
  [2015-03-24] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อ่าน 45)
  [2015-03-24] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 38)
  [2015-03-24] การว้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ (อ่าน 37)
  [2015-03-24] การโอนจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุ (อ่าน 174)
  [2015-03-24] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 51)
  [2015-03-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2015-03-23] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 53)
  [2015-03-23] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 39)
  [2015-03-23] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 47)
  [2015-03-23] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (อ่าน 130)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2015-03-20] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 53)
  [2015-03-20] การแก้ไขหลักเกณฑ์การวื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 242)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 339)
  [2015-03-16] การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 139)
  [2015-03-16] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 120)
  [2015-03-13] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 64)
  [2015-03-13] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 63)
  [2015-03-13] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 77)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 114)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 35)
  [2015-03-12] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 129)
  [2015-03-12] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 75)
  [2015-03-12] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2015-03-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ 2558-2560) (อ่าน 166)
  [2015-03-12] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 71)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 88)
  [2015-03-12] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 59)
  [2015-03-12] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 94)
  [2015-03-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 144)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเกเบี้ยนหาดนพรัตน์ธารา หมู่ที่ 3 ,5 ต.อ่าวนาง (อ่าน 33)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดต้นไทน เกาะพีพี (อ่าน 23)
  [2015-03-09] ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สถ.จำกัด ประจำปี 2558 (อ่าน 46)
  [2015-03-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 120)
  [2015-03-06] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 70)
  [2015-03-06] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 74)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 101)
  [2015-03-05] แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 71)
  [2015-03-03] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 141)
  [2015-03-03] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2015-03-02] คู่มือผู้ได้รับอนุญาต มอก.1494-2551:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541:เก้าอี้เรียน (อ่าน 95)
  [2015-03-02] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 221)
  [2015-02-27] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก (อ่าน 116)
  [2015-02-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 124)
  [2015-02-27] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 72)
  [2015-02-27] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 53)
  [2015-02-27] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 102)
  [2015-02-27] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 52)
  [2015-02-27] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 51)
  [2015-02-27] การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 58)
  [2015-02-26] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 374)
  [2015-02-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 534)
  [2015-02-26] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (อ่าน 96)
  [2015-02-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 50)
  [2015-02-26] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 97)
  [2015-02-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการก่อสร้า (อ่าน 105)
  [2015-02-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 123)
  [2015-02-25] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 73)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 121)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 41)
  [2015-02-25] โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2015-02-25] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 68)
  [2015-02-25] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ฯ (อ่าน 49)
  [2015-02-25] ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 40)
  [2015-02-25] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (อ่าน 47)
  [2015-02-25] การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 40)
  [2015-02-24] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 50)
  [2015-02-24] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา (อ่าน 54)
  [2015-02-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2015-02-24] การสำรวจข้อมูล อปท.ประจำปี 2557 และข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 70)
  [2015-02-23] แจ้งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 119)
  [2015-02-23] แจ้งแก้ไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 80)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2015-02-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 192)
  [2015-02-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 314)
  [2015-02-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 160)
  [2015-02-19] แจ้งการโอนเงิน อบจ.เพื่อรอส่งมอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 66)
  [2015-02-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 61)
  [2015-02-18] สำข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 73)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 83)
  [2015-02-13] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 61)
  [2015-02-12] เเต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 64)
  [2015-02-12] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 77)
  [2015-02-12] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 78)
  [2015-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 95)
  [2015-02-11] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 75)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ (ค่ารักษาพยาบาล) ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 174)
  [2015-02-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 55)
  [2015-02-10] แจ้งโอนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 177)
  [2015-02-10] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 84)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการถ่ (อ่าน 246)
  [2015-02-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 86)
  [2015-02-09] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 178)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.งวด 1/2558 (อ่าน 108)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.งวด 4/2557 (อ่าน 91)
  [2015-02-06] ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต (อ่าน 106)
  [2015-02-05] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 107)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (อ่าน 142)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 127)
  [2015-02-04] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 76)
  [2015-02-04] สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนว (อ่าน 79)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 120)
  [2015-02-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 119)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 152)
  [2015-01-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 229)
  [2015-01-30] หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 571)
  [2015-01-30] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ป (อ่าน 129)
  [2015-01-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลก (อ่าน 111)
  [2015-01-29] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 126)
  [2015-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 159)
  [2015-01-28] สรุปประเด็นสำคัญมาตรการปรับลดราคางานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 137)
  [2015-01-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 686)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 186)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ (อ่าน 169)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 342)
  [2015-01-27] รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 94)
  [2015-01-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 56)
  [2015-01-27] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 53)
  [2015-01-27] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป (อ่าน 90)
  [2015-01-27] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห (อ่าน 253)
  [2015-01-27] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 212)
  [2015-01-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (อ่าน 372)
  [2015-01-27] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 91)
  [2015-01-26] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 129)
  [2015-01-26] ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 69)
  [2015-01-22] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (อ่าน 113)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก (อ่าน 95)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต (อ่าน 106)
  [2015-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 120)
  [2015-01-22] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 358)
  [2015-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 256)
  [2015-01-20] รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 99)
  [2015-01-20] แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 80)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 (อ่าน 167)
  [2015-01-20] อัตราเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 56)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 261)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช่จ่ายสนั (อ่าน 215)
  [2015-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปร (อ่าน 145)
  [2015-01-19] การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั (อ่าน 119)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนบริการสาธารณสุข งวด 1 (อ่าน 93)
  [2015-01-19] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 114)
  [2015-01-19] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 193)
  [2015-01-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็ม (อ่าน 145)
  [2015-01-19] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) พ.ย.2557 (อ่าน 96)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ต.ค.2557 (อ่าน 74)
  [2015-01-14] แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด 2/2558 (อ่าน 155)
  [2015-01-14] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการคนพิการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติมอัตราใหม่และงวด 2/2558) (อ่าน 125)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ (อ่าน 65)
  [2015-01-14] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค (อ่าน 135)
  [2015-01-14] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 123)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ (อ่าน 67)
  [2015-01-14] การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (อ่าน 82)
  [2015-01-13] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 49)
  [2015-01-13] ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 74)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 110)
  [2015-01-13] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 290)
  [2015-01-13] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 1/2557 (อ่าน 208)
  [2015-01-12] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 105)
  [2015-01-12] ประการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 511)
  [2015-01-12] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ (อ่าน 60)
  [2015-01-12] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 67)
  [2015-01-08] แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 69)
  [2015-01-08] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ (อ่าน 110)
  [2015-01-08] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 144)
  [2015-01-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 267)
  [2015-01-07] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงข้อมูลในระบบ SIS (อ่าน 117)
  [2015-01-07] การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (อ่าน 64)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 90)
  [2015-01-06] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 211)
  [2015-01-06] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 93)
  [2015-01-06] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 85)
  [2015-01-05] แจ้งย้ำเตือนปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 42)
  [2015-01-05] หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๙๔ แ (อ่าน 65)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 115)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 113)
  [2014-12-30] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 101)
  [2014-12-30] การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 120)
  [2014-12-30] การจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 80)
  [2014-12-29] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 153)
  [2014-12-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 88)
  [2014-12-29] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2014-12-29] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 78)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าช่วยเหลือบุตร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 67)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๒ (อ่าน 71)
  [2014-12-26] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล (อ่าน 146)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 91)
  [2014-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 93)
  [2014-12-25] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 53)
  [2014-12-25] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2014-12-25] มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 542)
  [2014-12-24] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 663)
  [2014-12-23] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 118)
  [2014-12-23] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 69)
  [2014-12-23] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 76)
  [2014-12-23] แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 74)
  [2014-12-23] การรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 111)
  [2014-12-19] แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อ่าน 104)
  [2014-12-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 241)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะกิจให้แก (อ่าน 183)
  [2014-12-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก (อ่าน 296)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 108)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 89)
  [2014-12-16] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 65)
  [2014-12-16] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 59)
  [2014-12-16] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 211)
  [2014-12-15] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 84)
  [2014-12-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ (อ่าน 118)
  [2014-12-12] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 142)
  [2014-12-12] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 138)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 170)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด อปท. (อ่าน 133)
  [2014-12-11] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 125)
  [2014-12-08] ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. (อ่าน 231)
  [2014-12-08] โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน (อ่าน 118)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน 229)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 341)
  [2014-12-03] แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (อ่าน 83)
  [2014-12-03] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 85)
  [2014-12-02] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 147)
  [2014-12-02] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 160)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 246)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 173)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 133)
  [2014-12-02] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 134)
  [2014-12-01] ขอเชิญการประชุม (อ่าน 191)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศพด.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 249)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.เร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 202)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 128)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 88)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 122)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจถ่ายโอนกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (อ่าน 117)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 81)
  [2014-12-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 474)
  [2014-12-01] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 114)
  [2014-12-01] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 260)
  [2014-12-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 195)
  [2014-11-28] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 199)
  [2014-11-28] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 765)
  [2014-11-28] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. งวดที่ 1/2558 (อ่าน 293)
  [2014-11-28] แจ้งการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อบจ. (อ่าน 70)
  [2014-11-28] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 109)
  [2014-11-27] แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก (อ่าน 63)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 159)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน (อ่าน 253)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 63)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 173)
  [2014-11-26] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 135)
  [2014-11-26] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 152)
  [2014-11-26] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 116)
  [2014-11-25] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 158)
  [2014-11-25] โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการบริหารโดยใช (อ่าน 144)
  [2014-11-25] ให้ อปท. รายงานกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ และโครงการ (อ่าน 108)
  [2014-11-25] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 86)
  [2014-11-25] การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 93)
  [2014-11-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 383)
  [2014-11-24] การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า (อ่าน 203)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปะปา (อ่าน 100)
  [2014-11-24] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม (อ่าน 86)
  [2014-11-24] สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ (อ่าน 87)
  [2014-11-24] โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 69)
  [2014-11-24] เฉลยข้อสอบ (อ่าน 181)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 113)
  [2014-11-21] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 155)
  [2014-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 129)
  [2014-11-21] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 92)
  [2014-11-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ (อ่าน 162)
  [2014-11-18] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 133)
  [2014-11-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 231)
  [2014-11-17] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2014-11-17] แจ้งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิิ่นของ อปท. (อ่าน 168)
  [2014-11-17] การจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังห (อ่าน 136)
  [2014-11-14] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พ (อ่าน 156)
  [2014-11-13] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 161)
  [2014-11-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 179)
  [2014-11-13] ราย อปท. ในจังหวัดกระบี่ ที่ปิดบัญชีผ่านระบบ E-LAAS ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (อ่าน 305)
  [2014-11-13] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปก (อ่าน 116)
  [2014-11-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา (อ่าน 163)
  [2014-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 292)
  [2014-11-12] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 80)
  [2014-11-11] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 83)
  [2014-11-11] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 164)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 136)
  [2014-11-11] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 82)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 105)
  [2014-11-10] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 71)
  [2014-11-10] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 608)
  [2014-11-10] ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยจังหวั (อ่าน 176)
  [2014-11-07] ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 135)
  [2014-11-07] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 123)
  [2014-11-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 214)
  [2014-11-07] กำหนดการส่งผลงานทางวิขาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 74)
  [2014-11-07] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร (อ่าน 131)
  [2014-11-06] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 82)
  [2014-11-06] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 80)
  [2014-11-06] มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอลทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 64)
  [2014-11-06] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2014-11-06] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 91)
  [2014-11-06] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ (อ่าน 75)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 77)
  [2014-11-04] ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 213)
  [2014-11-03] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 166)
  [2014-11-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2557 (อ่าน 311)
  [2014-11-03] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผยพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 90)
  [2014-11-03] มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 73)
  [2014-10-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 829)
  [2014-10-31] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 153)
  [2014-10-31] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 102)
  [2014-10-31] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช ที่ ๘๕/๒๕๕๗  (อ่าน 128)
  [2014-10-31] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ การกำหนดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด (อ่าน 95)
  [2014-10-31] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 118)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี ๒๕๕๘ (อ่าน 132)
  [2014-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 537)
  [2014-10-30] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรพพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (อ่าน 327)
  [2014-10-29] แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอิ่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  (อ่าน 136)
  [2014-10-29] หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 132)
  [2014-10-29] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ไม (อ่าน 150)
  [2014-10-29] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 133)
  [2014-10-29] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา (อ่าน 96)
  [2014-10-29] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 230)
  [2014-10-29] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 155)
  [2014-10-28] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 258)
  [2014-10-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ (อ่าน 660)
  [2014-10-28] การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร (อ่าน 239)
  [2014-10-28] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2014-10-27] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 169)
  [2014-10-27] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 147)
  [2014-10-27] กำหนดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 106)
  [2014-10-27] โครงการปฐิมนิเทศและเพิ่มประสิมธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ประ (อ่าน 124)
  [2014-10-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 156)
  [2014-10-27] แจ้งการโอนเงินจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 217)
  [2014-10-21] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 293)
  [2014-10-20] การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.และข้อราชการอื่นๆ (อ่าน 195)
  [2014-10-20] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค (อ่าน 102)
  [2014-10-17] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 406)
  [2014-10-17] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 160)
  [2014-10-16] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 87)
  [2014-10-16] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 234)
  [2014-10-16] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2014-10-16] การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 102)
  [2014-10-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 236)
  [2014-10-15] บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 367)
  [2014-10-14] ซักซ้อมการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 251)
  [2014-10-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 456)
  [2014-10-14] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 4/2556และงวด 1/2557 (อ่าน 278)
  [2014-10-14] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 205)
  [2014-10-10] ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS (อ่าน 144)
  [2014-10-10] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO (อ่าน 163)
  [2014-10-10] สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 87)
  [2014-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 144)
  [2014-10-10] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 77)
  [2014-10-10] แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัด อปท. เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 117)
  [2014-10-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 93)
  [2014-10-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๗ (อ่าน 130)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 134)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 267)
  [2014-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  (อ่าน 301)
  [2014-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  (อ่าน 390)
  [2014-10-10] แจ้งแนวทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน (อ่าน 104)
  [2014-10-09] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. (อ่าน 108)
  [2014-10-09] ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 78)
  [2014-10-09] การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 210)
  [2014-10-08] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕ (อ่าน 167)
  [2014-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 174)
  [2014-10-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 198)
  [2014-10-07] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 85)
  [2014-10-07] การเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 167)
  [2014-10-07] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 181)
  [2014-10-06] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2014-10-06] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 93)
  [2014-10-06] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 77)
  [2014-10-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 55)
  [2014-10-06] รายงานข้อมูลการจ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ (อ่าน 388)
  [2014-10-06] สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (อ่าน 110)
  [2014-10-03] ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด.อปท. (อ่าน 157)
  [2014-10-02] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 115)
  [2014-10-02] สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 91)
  [2014-10-02] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (อ่าน 259)
  [2014-10-02] เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2014-10-01] แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. (อ่าน 269)
  [2014-10-01] ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (อ่าน 180)
  [2014-10-01] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ (อ่าน 108)
  [2014-09-30] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2014-09-30] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 164)
  [2014-09-30] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2014-09-30] หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  (อ่าน 75)
  [2014-09-30] การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 73)
  [2014-09-30] กรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและข้อมูลสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 89)
  [2014-09-30] เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (อ่าน 55)
  [2014-09-30] ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 80)
  [2014-09-29] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ (อ่าน 488)
  [2014-09-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 554)
  [2014-09-29] รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 322)
  [2014-09-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 184)
  [2014-09-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 1373)
  [2014-09-26] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 632)
  [2014-09-26] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2014-09-26] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ (อ่าน 83)
  [2014-09-26] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 87)
  [2014-09-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกันยายน 2557 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 (อ่าน 630)
  [2014-09-25] กำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 139)
  [2014-09-25] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 121)
  [2014-09-25] หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 962)
  [2014-09-25] ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 803)
  [2014-09-24] การขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม (อ่าน 76)
  [2014-09-24] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 114)
  [2014-09-24] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. (อ่าน 103)
  [2014-09-24] แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 70)
  [2014-09-24] บันทึกข้อมูลซ่อมแท็บแล็ตแบบออนไลน์ (อ่าน 54)
  [2014-09-24] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง (อ่าน 182)
  [2014-09-24] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ (อ่าน 151)
  [2014-09-23] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 99)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 118)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 101)
  [2014-09-18] กำหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 75)
  [2014-09-18] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 361)
  [2014-09-18] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 127)
  [2014-09-17] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 17 กันยายน 2557 (อ่าน 527)
  [2014-09-17] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 92)
  [2014-09-17] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 90)
  [2014-09-17] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 296)
  [2014-09-16] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 188)
  [2014-09-16] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 260)
  [2014-09-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 127)
  [2014-09-16] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 (อ่าน 474)
  [2014-09-16] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๘/๕๗ (อ่าน 213)
  [2014-09-16] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 153)
  [2014-09-15] เชิญชี้แจงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (อ่าน 298)
  [2014-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม (อ่าน 184)
  [2014-09-12] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2014-09-12] มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 262)
  [2014-09-12] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ผ่านทางระบบ  (อ่าน 206)
  [2014-09-12] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 141)
  [2014-09-12] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 102)
  [2014-09-12] ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 106)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต. หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสืบสวน การลงโทษทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์แล (อ่าน 200)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ. การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ (อ่าน 203)
  [2014-09-11] สำรวจบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2014-09-11] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ฯลฯ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๕๗)  (อ่าน 407)
  [2014-09-11] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (อ่าน 68)
  [2014-09-11] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 217)
  [2014-09-10] กำหนดส่งผลงานวิชาการครู พนักงานครูและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเลือ่นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน  (อ่าน 61)
  [2014-09-10] การยืนยันข้อมูลคุณวุฒิครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 173)
  [2014-09-09] ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 215)
  [2014-09-09] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 111)
  [2014-09-09] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการ กทม. เพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 186)
  [2014-09-09] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ตาม ม.๓๕ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงา (อ่าน 213)
  [2014-09-09] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 126)
  [2014-09-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 157)
  [2014-09-08] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่  (อ่าน 105)
  [2014-09-08] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างป (อ่าน 81)
  [2014-09-08] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 252)
  [2014-09-08] แจ้งผลการประเมินข้อราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 113)
  [2014-09-05] การบัญทึกบัญชีระบบ E-LAAS (อ่าน 247)
  [2014-09-04] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2014-09-04] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 104)
  [2014-09-03] มอบหมายผู้แทนประเมินโบนัส ๕๗ (ทถจ. มอบ ทถอ.) (อ่าน 327)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ เทศบาล (อ่าน 155)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ อบต. (อ่าน 259)
  [2014-09-03] บิดานางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ (น้องเพ็ญ) ถึงแก่กรรม (อ่าน 216)
  [2014-09-02] ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ (อ่าน 159)
  [2014-09-02] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (อ่าน 333)
  [2014-09-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 189)
  [2014-09-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. (อ่าน 241)
  [2014-09-01] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร (อ่าน 139)
  [2014-09-01] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 183)
  [2014-09-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒ (อ่าน 105)
  [2014-08-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน 461)
  [2014-08-29] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 198)
  [2014-08-28] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2014-08-28] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 147)
  [2014-08-28] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ ๒๕๕๘ (อ่าน 137)
  [2014-08-26] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 469)
  [2014-08-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 195)
  [2014-08-22] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2014-08-22] แจ้งโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 139)
  [2014-08-19] สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. (อ่าน 381)
  [2014-08-19] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา (อ่าน 209)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ (อ่าน 527)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 373)
  [2014-08-19] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร (อ่าน 144)
  [2014-08-19] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 210)
  [2014-08-18] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 120)
  [2014-08-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 74)
  [2014-08-18] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 90)
  [2014-08-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ (อ่าน 166)
  [2014-08-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่ว (อ่าน 225)
  [2014-08-18] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 147)
  [2014-08-15] แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 88)
  [2014-08-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2 (อ่าน 96)
  [2014-08-14] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ท (อ่าน 140)
  [2014-08-14] แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น (อ่าน 118)
  [2014-08-14] การเร่งรัดส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (อ่าน 135)
  [2014-08-14] แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 593)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 773)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  (อ่าน 197)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉ (อ่าน 276)
  [2014-08-13] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 400)
  [2014-08-13] การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง (อ่าน 209)
  [2014-08-08] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 317)
  [2014-08-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 90)
  [2014-08-08] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2014-08-08] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 213)
  [2014-08-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้  (อ่าน 253)
  [2014-08-08] ได้วางระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงาน (อ่าน 114)
  [2014-08-06] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 75)
  [2014-08-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 78)
  [2014-08-06] แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (อ่าน 178)
  [2014-08-06] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม (อ่าน 237)
  [2014-08-06] หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. (อ่าน 178)
  [2014-08-06] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 1 2557 (อ่าน 193)
  [2014-08-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (อ่าน 125)
  [2014-08-05] การตรวจสอบการคลังอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 259)
  [2014-08-05] งดการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบางมาตราฐานชั่วคราว (อ่าน 191)
  [2014-08-05] การขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (อ่าน 128)
  [2014-08-05] การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นห (อ่าน 147)
  [2014-08-04] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 125)
  [2014-08-04] เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบริหาร ฉบับ 2/2557 (อ่าน 283)
  [2014-08-04] ซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ 2558 ของ ทถ. (อ่าน 214)
  [2014-08-04] สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 87)
  [2014-08-04] กำหนดวันหยุดราชการ (อ่าน 133)
  [2014-08-01] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อ่าน 195)
  [2014-08-01] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่5 (อ่าน 129)
  [2014-07-31] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/57 (อ่าน 83)
  [2014-07-31] ซักซ้อมแนวทางการจัดทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (อ่าน 134)
  [2014-07-31] การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสังคม (อ่าน 111)
  [2014-07-30] การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 102)
  [2014-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 568)
  [2014-07-30] การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท. (อ่าน 473)
  [2014-07-30] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อ ป ท (อ่าน 189)
  [2014-07-30] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง (อ่าน 194)
  [2014-07-30] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 104)
  [2014-07-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 163)
  [2014-07-29] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี (อ่าน 180)
  [2014-07-29] การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 87)
  [2014-07-28] ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 195)
  [2014-07-28] แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2014-07-28] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (อ่าน 140)
  [2014-07-28] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น (อ่าน 222)
  [2014-07-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 250)
  [2014-07-28] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรกฎาคม 2557 (อ่าน 346)
  [2014-07-28] การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนต่ำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญ (อ่าน 75)
  [2014-07-25] การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (อ่าน 155)
  [2014-07-25] การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 504)
  [2014-07-24] สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 181)
  [2014-07-24] มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 122)
  [2014-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ (อ่าน 128)
  [2014-07-24] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโลเกียรติบัตรฯ ปี 57 (อ่าน 83)
  [2014-07-23] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 55-56 (อ่าน 215)
  [2014-07-17] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( cctv ) พ.ศ. 2558 (อ่าน 192)
  [2014-07-17] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 129)
  [2014-07-17] จัดเก็บและนำส่งรายได้ อ ป ท (อ่าน 216)
  [2014-07-17] การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖  (อ่าน 179)
  [2014-07-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 166)
  [2014-07-17] เเจ้งมติ ก.อบต.ครั้งที่6/57 (อ่าน 741)
  [2014-07-16] สำรวจอดีตข้าราชการตำเเหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ๘หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่าน 150)
  [2014-07-15] ติดตามเรื่องการจัดการเเละส่งต่อคนป๋วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 81)
  [2014-07-15] สำรวจเเละยืนยันความต้องการอาคารเรียนฯทางการศึกษาของอปท (อ่าน 174)
  [2014-07-15] การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย (อ่าน 103)
  [2014-07-15] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 125)
  [2014-07-10] การจัดทำบัญชีถื่อจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็กประจำปี2557 (อ่าน 683)
  [2014-07-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 150)
  [2014-07-09] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเ (อ่าน 103)
  [2014-07-08] การออกใบอนุญาตวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ (อ่าน 106)
  [2014-07-08] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 90)
  [2014-07-08] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ของ อปท (อ่าน 161)
  [2014-07-07] แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ (อ่าน 581)
  [2014-07-07] รายงานข้อมูลเด็กเล็กของอปท.เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 142)
  [2014-07-04] เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) (อ่าน 180)
  [2014-07-03] เเจ้งมติก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ครั้งที่6/2557 (อ่าน 565)
  [2014-07-01] การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 109)
  [2014-06-30] ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือทุกชนิดของ อ ป ท  (อ่าน 120)
  [2014-06-30] กรอกข้อมูลก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 164)
  [2014-06-30] โครงการบ้าน ธอส.- กบข ครั้งที่10 (อ่าน 236)
  [2014-06-27] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 166)
  [2014-06-27] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 (อ่าน 254)
  [2014-06-26] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 95)
  [2014-06-26] การบันทึกข้อมูลขั้นตอนลงนามสัญญาเเละขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบe-plan ปี57 (อ่าน 155)
  [2014-06-26] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาถนนฯลฯประจำปีงบประมาณ58 (อ่าน 160)
  [2014-06-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 120)
  [2014-06-26] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 81)
  [2014-06-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานการศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 64)
  [2014-06-26] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 184)
  [2014-06-26] หารือเเนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจตำเเหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 134)
  [2014-06-24] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือน มิถุนายน (อ่าน 469)
  [2014-06-24] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 133)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อ ป ท พ.ศ 2542งวดที่5ปีงบประมาณ2557 (อ่าน 238)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 94)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) (อ่าน 177)
  [2014-06-19] ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (อ่าน 93)
  [2014-06-17] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ (อ่าน 108)
  [2014-06-16] ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2014-06-13] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗ (CC (อ่าน 226)
  [2014-06-13] การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 144)
  [2014-06-12] ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (อ่าน 179)
  [2014-06-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนเมษายน 2557 (อ่าน 198)
  [2014-06-11] แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 142)
  [2014-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2014-06-06] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2014-06-06] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 310)
  [2014-06-05] การรายงานผลการดำเนินงานตรมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและ (อ่าน 88)
  [2014-06-05] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 136)
  [2014-06-04] การโอนเงินภาษี่มูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 155)
  [2014-06-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 509)
  [2014-06-03] การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.57 (อ่าน 206)
  [2014-06-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 794)
  [2014-06-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 564)
  [2014-06-03] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (อ่าน 118)
  [2014-06-03] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนพฤษภาคม 57 (อ่าน 153)
  [2014-06-03] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ58 (อ่าน 105)
  [2014-06-03] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) (อ่าน 127)
  [2014-06-03] ให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงสนจังหวัด โดยด่วนที่สุด (อ่าน 135)
  [2014-06-02] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (อ่าน 154)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลในระบบ e-pLan ปี 57 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ (อ่าน 166)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 203)
  [2014-05-30] การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 96)
  [2014-05-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท พ.ศ.2542งวดที่4พ.ศ.2557 (อ่าน 212)
  [2014-05-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) (อ่าน 196)
  [2014-05-30] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 74)
  [2014-05-30] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 565)
  [2014-05-29] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.และเงินข้าราชการถ่ายโอนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (อ่าน 463)
  [2014-05-29] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 156)
  [2014-05-23] การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท (อ่าน 385)
  [2014-05-22] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2 (อ่าน 247)
  [2014-05-22] ขอเชิญประชุม (อ่าน 202)
  [2014-05-16] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/57 (อ่าน 331)
  [2014-05-16] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 100)
  [2014-05-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557) (อ่าน 565)
  [2014-05-16] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่4 (อ่าน 304)
  [2014-05-16] ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเง (อ่าน 173)
  [2014-05-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 254)
  [2014-05-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557งบเงินอุดหนุน เงิบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 344)
  [2014-05-14] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. (อ่าน 85)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 124)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 149)
  [2014-05-08] การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จังหวัดกร (อ่าน 114)
  [2014-05-08] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (อ่าน 175)
  [2014-05-06] ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ (อ่าน 106)
  [2014-05-06] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 134)
  [2014-05-01] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (อ่าน 219)
  [2014-05-01] สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ (อ่าน 107)
  [2014-04-30] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 333)
  [2014-04-30] บิดาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ถึงแก่กรรม (อ่าน 159)
  [2014-04-30] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 (อ่าน 81)
  [2014-04-29] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 102)
  [2014-04-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 864)
  [2014-04-29] การปฏิบัติในกาขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (อ่าน 107)
  [2014-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 630)
  [2014-04-28] การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (อ่าน 72)
  [2014-04-28] โครงการวันที่ละลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 61)
  [2014-04-24] การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (อ่าน 118)
  [2014-04-24] ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ (อ่าน 69)
  [2014-04-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากต่ำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 82)
  [2014-04-23] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 57 งวดที่ 2(เดือน เม.ย-มิ (อ่าน 189)
  [2014-04-23] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุนการศึกษา  (อ่าน 394)
  [2014-04-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) (อ่าน 284)
  [2014-04-23] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2 (อ่าน 109)
  [2014-04-22] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (อ่าน 177)
  [2014-04-21] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2014-04-21] การพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 115)
  [2014-04-18] จัดทำทำเนียบหน่ยวงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุปี57 (อ่าน 120)
  [2014-04-18] การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 125)
  [2014-04-17] ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นปี57 (อ่าน 89)
  [2014-04-11] การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 246)
  [2014-04-11] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 161)
  [2014-04-11] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 246)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 106)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 95)
  [2014-04-09] เเบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเเละสัญญาน Internet ในการเช้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (อ่าน 227)
  [2014-04-09] โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (อ่าน 82)
  [2014-04-09] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 91)
  [2014-04-09] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ของอปท.ปี57 (อ่าน 128)
  [2014-04-09] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 98)
  [2014-04-08] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 137)
  [2014-04-04] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 200)
  [2014-04-03] การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคภายในปี2563 (อ่าน 113)
  [2014-04-02] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 (อ่าน 109)
  [2014-04-02] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 122)
  [2014-04-02] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 87)
  [2014-04-02] ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 65)
  [2014-03-31] รายชื่ออปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติงบประมาณผ่านระบบe-planปี57 (อ่าน 219)
  [2014-03-31] มติ กท.จ.กระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 559)
  [2014-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 773)
  [2014-03-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 126)
  [2014-03-27] การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 (อ่าน 195)
  [2014-03-25] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 98)
  [2014-03-25] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 (อ่าน 98)
  [2014-03-25] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 103)
  [2014-03-25] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่3 (อ่าน 398)
  [2014-03-25] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน (อ่าน 403)
  [2014-03-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 112)
  [2014-03-24] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.และเงินข้าราชการถ่ายโอนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2557 (อ่าน 373)
  [2014-03-24] การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2014-03-21] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป) (อ่าน 160)
  [2014-03-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 106)
  [2014-03-20] การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 89)
  [2014-03-20] การโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมกราคม 2557 (อ่าน 189)
  [2014-03-20] การโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประจำเดือนธัันวาคม 2556 (อ่าน 116)
  [2014-03-20] การโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (อ่าน 114)
  [2014-03-20] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2557 (อ่าน 146)
  [2014-03-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 68)
  [2014-03-19] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 114)
  [2014-03-17] การบันทึกเเละปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 158)
  [2014-03-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศ(e-plan)ปี57 (อ่าน 130)
  [2014-03-14] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 149)
  [2014-03-14] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนฯ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 (อ่าน 708)
  [2014-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 236)
  [2014-03-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินง (อ่าน 199)
  [2014-03-12] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 137)
  [2014-03-12] สำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูเเลเด็กที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 (อ่าน 157)
  [2014-03-11] รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBERONE (อ่าน 205)
  [2014-03-11] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี57 (อ่าน 116)
  [2014-03-11] การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคผันผวน) (อ่าน 94)
  [2014-03-11] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 80)
  [2014-03-07] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฎิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 63)
  [2014-03-07] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5พ.ศ.2555 (อ่าน 96)
  [2014-03-05] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 (อ่าน 131)
  [2014-03-05] การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2557 (อ่าน 168)
  [2014-03-05] เเจ้งอปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 106)
  [2014-03-04] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 158)
  [2014-03-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/57 (อ่าน 842)
  [2014-03-04] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่2/57 (อ่าน 509)
  [2014-03-03] ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 107)
  [2014-02-28] เร่งรัดอปท.บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาสามปีผ่านระบบ e-plan ปี 57 (อ่าน 148)
  [2014-02-28] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 287)
  [2014-02-27] แจ้งโอนเงินอุดหนุนสำหรับบุคลากรถ่ายโอนเงินสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับฯ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์2557 (อ่าน 222)
  [2014-02-27] การตั้งงบปะมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (อ่าน 140)
  [2014-02-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 237)
  [2014-02-26] โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันปี2557 (อ่าน 124)
  [2014-02-25] ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ (อ่าน 419)
  [2014-02-25] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 405)
  [2014-02-24] การขับเคลื่อนวาระเเห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่๒ สนับสนุนเเละพัฒนาการรวมกลุ่มฯ (อ่าน 109)
  [2014-02-24] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญหาไฟป่าเเละหมอกควันประจำปี56 (อ่าน 97)
  [2014-02-24] รายละเอียดโอนเงินสนับสนุน ศพด.ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 362)
  [2014-02-24] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (อ่าน 190)
  [2014-02-24] แจ้งโอนจัดสรรเงินสวัสดิการผู้พิการและผู้สูงอายุ งวด ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 298)
  [2014-02-24] การเลื่อนเเละการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 85)
  [2014-02-21] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 2/2557 (อ่าน 310)
  [2014-02-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการผู้พิการฯ งวด 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 152)
  [2014-02-19] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 228)
  [2014-02-19] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 134)
  [2014-02-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 198)
  [2014-02-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557งบเงินอุดหนุน เงิบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 461)
  [2014-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ(ศพด)ปี57 (อ่าน 256)
  [2014-02-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2014-02-04] แจ้งโอนเงินประจำวันที่ 27 มกราคม 2557. (อ่าน 361)
  [2014-02-04] จัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 206)
  [2014-02-04] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 156)
  [2014-02-04] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 (อ่าน 176)
  [2014-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.งวด 1/2557 (จัดทำแผนเิบิกจ่าย) (อ่าน 349)
  [2014-02-04] มติ ก.ทจ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่1/57 (อ่าน 538)
  [2014-02-03] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำเดือน1-31ม.ค.57ผ่านระบ (อ่าน 214)
  [2014-02-03] มติ ก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/57 (อ่าน 882)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 274)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 122)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 256)
  [2014-01-29] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 189)
  [2014-01-29] เเนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ (อ่าน 140)
  [2014-01-29] ขอความร่วมมือสำรวจเเละยืนยันจำนวนชุมชนเเละหมู่บ้านในเขตอปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อ่าน 115)
  [2014-01-28] ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถ. (อ่าน 177)
  [2014-01-28] ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ CCTV (อ่าน 207)
  [2014-01-28] การจัดสถานที่ปิดประกาศเเละที่ติดเเผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 126)
  [2014-01-27] แจ้งจัดทำแผนเบิกเงินศพด.งวด 1/2557 (ฉบับร่าง) (อ่าน 336)
  [2014-01-21] ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 170)
  [2014-01-17] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 567)
  [2014-01-15] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบฯอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้น (อ่าน 158)
  [2014-01-15] การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 128)
  [2014-01-15] เเจ้งการปรับปรุงรหัสธุรกิจทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 162)
  [2014-01-13] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 128)
  [2014-01-13] การเบิกเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56เพิ่มเติม (อ่าน 452)
  [2014-01-12] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (อ่าน 147)
  [2014-01-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจฯ งวดที่ 11/2556 (อ่าน 257)
  [2014-01-12] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (อ่าน 222)
  [2014-01-10] การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอปท. (อ่าน 159)
  [2014-01-10] การโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรัีบ(ศพด)ปี57งวดที่1(เดือนต.ค.56-มี.ค.57) (อ่าน 339)
  [2014-01-09] การสำรวจข้อมูล อปท.ฯ และข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯ (อ่าน 151)
  [2014-01-09] โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 118)
  [2014-01-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 984)
  [2014-01-06] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (อ่าน 264)
  [2014-01-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่ 12/56 (อ่าน 668)
  [2013-12-26] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯเเละโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดอปท.ประจำปี2556 (อ่าน 127)
  [2013-12-26] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 168)
  [2013-12-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน เเละพัฒนาขีดความสามารถของอปท. (อ่าน 116)
  [2013-12-26] ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (อ่าน 159)
  [2013-12-25] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างฯ (อ่าน 172)
  [2013-12-25] แจ้งโอนเงินผู้สูงอายุ และผู้พิการ งวด 1/2557 (อ่าน 338)
  [2013-12-25] รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี อปท.วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖ (อ่าน 282)
  [2013-12-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี57เงินอุดหนุนทั่วไปเพือ่สนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่1 (อ่าน 209)
  [2013-12-24] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลนโยบายเร่งด่วน(เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน)ประจำปี57ผ (อ่าน 161)
  [2013-12-20] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ57 (อ่าน 219)
  [2013-12-20] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ2557 (อ่าน 136)
  [2013-12-19] การเเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ฯ (อ่าน 142)
  [2013-12-17] การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 170)
  [2013-12-17] เร่งรัดอปท.ที่ยังไม่กรอกเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน ธ.ค.56 (อ่าน 268)
  [2013-12-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้เเละการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จังหวัดตรัง (อ่าน 128)
  [2013-12-13] การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเเละวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 151)
  [2013-12-13] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 132)
  [2013-12-12] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (อ่าน 242)
  [2013-12-12] การเเต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(sis)เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (อ่าน 188)
  [2013-12-11] การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา (อ่าน 158)
  [2013-12-06] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของอบต. (อ่าน 1097)
  [2013-12-06] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (อ่าน 601)
  [2013-12-04] ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ปี57 (อ่าน 121)
  [2013-12-03] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่57 (อ่าน 158)
  [2013-12-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 728)
  [2013-12-02] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำเเละประสานเเผนพัฒนาสามปี(2558-2560)ของอปท. (อ่าน 176)
  [2013-12-02] การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่11สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน (อ่าน 124)
  [2013-12-02] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 10/2556 (อ่าน 408)
  [2013-12-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ57ฯเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (อ่าน 197)
  [2013-11-27] การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณพ.ศ.2556-กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 211)
  [2013-11-26] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี56เเก่ผู้สูงอายุเเละพิการฯ (อ่าน 184)
  [2013-11-26] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเิงินอุดหนุนฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ57งวดที่1 (ต.ค.56-มี.ค.57)เเละผู้พิการ (อ่าน 210)
  [2013-11-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. (อ่าน 127)
  [2013-11-26] การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๑ (อ่าน 262)
  [2013-11-21] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 110)
  [2013-11-21] การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2013-11-21] สำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 165)
  [2013-11-19] การสนับสนุนงบประมาณรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 139)
  [2013-11-19] การโอนจัดสรรโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่านในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน งบประมาณปี (อ่าน 275)
  [2013-11-19] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปี56ผ่านระบบ e-planด่วน (อ่าน 232)
  [2013-11-18] การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  (อ่าน 179)
  [2013-11-18] แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ๒๕๕๕-๕๙ (อ่าน 162)
  [2013-11-18] ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการการจัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๕๖ (อ่าน 190)
  [2013-11-14] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (อ่าน 127)
  [2013-11-14] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 319)
  [2013-11-14] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 149)
  [2013-11-11] การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 251)
  [2013-11-11] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 209)
  [2013-11-08] เร่งรัดการรายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 189)
  [2013-11-08] แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายด้วยใบเสร็จ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) (อ่าน 260)
  [2013-11-07] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 541)
  [2013-11-06] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/56 (อ่าน 884)
  [2013-11-05] รายชื่อ อปท.ที่ปิดบัญชีระบบ e-LAAS สำเร็จ (อ่าน 322)
  [2013-11-05] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลสถิติคลังปี56ผ่านระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 329)
  [2013-11-05] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 197)
  [2013-11-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/56 (อ่าน 706)
  [2013-10-31] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 279)
  [2013-10-30] กรมเชื้อเพลิงพลังงานได้จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่4/56 (อ่าน 263)
  [2013-10-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนกระจายอำนาจฯ (อ่าน 294)
  [2013-10-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 133)
  [2013-10-30] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 396)
  [2013-10-30] การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลของอปท (อ่าน 158)
  [2013-10-30] ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (อ่าน 134)
  [2013-10-30] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการฯ (อ่าน 163)
  [2013-10-28] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน (อ่าน 157)
  [2013-10-28] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ (อ่าน 168)
  [2013-10-28] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 182)
  [2013-10-28] การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีง (อ่าน 203)
  [2013-10-24] ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (อ่าน 253)
  [2013-10-24] ขอเเจ้งรหัสการเข้าบันทึกข้อมูลสถิติการคลังผ่านระบบข้อมูลกลางของอปท.เเต่ละเเห่ง (อ่าน 304)
  [2013-10-24] สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูเเลเด็ก(ศพด) ณ ปัจจุบัน (อ่าน 284)
  [2013-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 293)
  [2013-10-22] จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด ๓/๒๕๕๖ (อ่าน 245)
  [2013-10-22] ชี้เเจงขั้นตอนระยะเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเเก็สครัวเรือน (อ่าน 165)
  [2013-10-22] เร่งรัดอปท.นำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายปี 56 ผ่านระบบe-plan (อ่าน 199)
  [2013-10-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 246)
  [2013-10-11] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 152)
  [2013-10-11] เเนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 173)
  [2013-10-11] รับสมัครคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 148)
  [2013-10-09] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 270)
  [2013-10-09] โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) (อ่าน 163)
  [2013-10-03] ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูฯ (อ่าน 172)
  [2013-10-03] คำเเนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม (อ่าน 156)
  [2013-10-03] การซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมารเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 256)
  [2013-10-03] ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2557 (อ่าน 250)
  [2013-10-02] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 235)
  [2013-10-01] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 173)
  [2013-09-30] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 314)
  [2013-09-27] แจ้งโอนจัดสรรเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก กันยายน 2556 (อ่าน 563)
  [2013-09-27] ขอความร่วมมือในการลงทะบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นฯ (อ่าน 617)
  [2013-09-27] การบันทึกข้อมูลเเผนอัตรากำลังสามปีผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 389)
  [2013-09-27] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้ (อ่าน 258)
  [2013-09-27] ประกาสกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (อ่าน 900)
  [2013-09-27] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ (อ่าน 477)
  [2013-09-26] การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 661)
  [2013-09-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการป้องกันยาเสพติด กันยายน 2556 (อ่าน 470)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่8/56 (อ่าน 407)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 8/56 (อ่าน 569)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 583)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 796)
  [2013-09-25] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 256)
  [2013-09-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 360)
  [2013-09-24] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ กบท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 290)
  [2013-09-24] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 209)
  [2013-09-24] จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2556 (อ่าน 272)
  [2013-09-23] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจัีงหวัด (อ่าน 151)
  [2013-09-23] แจ้งรับเช็คประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 231)
  [2013-09-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (อ่าน 440)
  [2013-09-23] ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (อ่าน 234)
  [2013-09-23] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ฯ (อ่าน 168)
  [2013-09-20] กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ (อ่าน 199)
  [2013-09-20] เเก้ไขรายละเอียดรายการเเละคุณลักษณะเฉพาะรายการรถโดยสารขนาด12 ที่นั่งฯ (อ่าน 176)
  [2013-09-20] กำหนดราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดฯ (อ่าน 148)
  [2013-09-18] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรฐกิจไทย (อ่าน 172)
  [2013-09-18] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 8/2556 (อ่าน 292)
  [2013-09-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (อ่าน 236)
  [2013-09-16] การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมเข้าถึงเเละใช้ประโยชน์ (อ่าน 183)
  [2013-09-16] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 176)
  [2013-09-16] แนวทางการดำเนินตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยดหลือสังคม (อ่าน 176)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 141)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 135)
  [2013-09-13] เเนวทางการเทียบตำเเหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 520)
  [2013-09-13] การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 233)
  [2013-09-13] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 152)
  [2013-09-13] ขอความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่ไมีมีไฟฟ้าใช้ (อ่าน 174)
  [2013-09-13] แจ้งรัีบเช็ึค (อ่าน 224)
  [2013-09-12] ให้จัดส่งหนังสือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 226)
  [2013-09-10] การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีต่ (อ่าน 216)
  [2013-09-09] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2013-09-09] การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ (อ่าน 294)
  [2013-09-09] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 178)
  [2013-09-06] โครงการสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผุ้ดูแลเด็ก ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึก (อ่าน 198)
  [2013-09-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 242)
  [2013-09-06] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น (อ่าน 288)
  [2013-09-06] การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐานระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น (อ่าน 176)
  [2013-09-06] เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 191)
  [2013-09-06] รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ (อ่าน 580)
  [2013-09-05] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพาราระดับตำบล ฯ (อ่าน 311)
  [2013-09-04] การสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 245)
  [2013-09-03] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 209)
  [2013-09-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 126)
  [2013-09-03] คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (อ่าน 235)
  [2013-09-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2 (อ่าน 188)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยา (อ่าน 215)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรเงินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ำพกพา (แท็บเล็ต) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผ (อ่าน 179)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 3/2556 (อ่าน 282)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555) ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 198)
  [2013-08-29] เเนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท (อ่าน 245)
  [2013-08-29] แจ้งรับเช็คประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 214)
  [2013-08-29] สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เหนือครอง และ อ. (อ่าน 188)
  [2013-08-29] แจ้งโอนจัดสรรเงิน ศพด. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 443)
  [2013-08-28] ด่วนที่สุดการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นปี2556 (อ่าน 209)
  [2013-08-28] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 217)
  [2013-08-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 262)
  [2013-08-26] สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเข็มเกียรติคุณเเละประกาศเกียรติคุณ (อ่าน 177)
  [2013-08-23] โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 126)
  [2013-08-23] การบริหารงบประมาณเงินอดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ 2 (อ่าน 200)
  [2013-08-22] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่ายงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาของศาลฎีกาปผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเม (อ่าน 190)
  [2013-08-19] ขอความร่วมมืออปท.ทุกเเห่งกรอบเเบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดcctvในพื่นที่อปท.ทุกเเห่ง (อ่าน 254)
  [2013-08-16] บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย(บช1)ของสำนักงาน ป.ป.ช. (อ่าน 290)
  [2013-08-16] การโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4/2556 (อ่าน 220)
  [2013-08-16] โครงการพัฒนาระบบสุขาพภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี 2556 (อ่าน 124)
  [2013-08-15] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท๊บเล็ต (อ่าน 159)
  [2013-08-15] อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต (อ่าน 198)
  [2013-08-14] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปทระดับจังหวัดครั้งที่2/56 (อ่าน 198)
  [2013-08-14] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ (อ่าน 221)
  [2013-08-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯคนพิการเเละผู้สูงอายุปี56 (อ่าน 169)
  [2013-08-13] การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนเเปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 233)
  [2013-08-09] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 156)
  [2013-08-09] แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 370)
  [2013-08-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 152)
  [2013-08-08] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 131)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบเเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายประจำปีของอปท (อ่าน 149)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. (อ่าน 163)
  [2013-08-08] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 118)
  [2013-08-08] การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่1.1.6รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น (อ่าน 151)
  [2013-08-06] โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติดเพื่อติดตั้งกล้องCCTV (อ่าน 255)
  [2013-08-06] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )กค.2556 (อ่าน 275)
  [2013-08-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 2/2556 (อ่าน 238)
  [2013-08-06] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)เม.ย.,พ.ค.และมิ.ย. 2556 (อ่าน 264)
  [2013-08-05] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 183)
  [2013-08-02] หลักหเกณฑ์เเละเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ (อ่าน 128)
  [2013-08-01] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนของอปท. (อ่าน 218)
  [2013-08-01] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 7/2556 (อ่าน 287)
  [2013-08-01] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ. (อ่าน 131)
  [2013-08-01] การพิจารณาก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 159)
  [2013-08-01] รูปแบบเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557 (อ่าน 214)
  [2013-07-30] ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด้กปฐมวัย(ศพด)ปี56 (อ่าน 147)
  [2013-07-30] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. (อ่าน 222)
  [2013-07-30] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 199)
  [2013-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 1118)
  [2013-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 676)
  [2013-07-29] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดอปท. (อ่าน 212)
  [2013-07-29] การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 212)
  [2013-07-26] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2556 (อ่าน 161)
  [2013-07-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปี56ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 140)
  [2013-07-26] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 138)
  [2013-07-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรกฎาคม 2556 (อ่าน 457)
  [2013-07-19] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 150)
  [2013-07-19] ส่งครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อ (อ่าน 137)
  [2013-07-17] ขอแก้ไขรายการ (อ่าน 200)
  [2013-07-16] เเบบสำรวจข้อมูล(ศพด)อำเภออ่าวลึก (อ่าน 244)
  [2013-07-15] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี56 (อ่าน 234)
  [2013-07-15] การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 126)
  [2013-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4รอบสอง (อ่าน 137)
  [2013-07-12] รายงานการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 723)
  [2013-07-12] แจ้งเปลี่ยนอีเมล บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 373)
  [2013-07-12] ตรวจสอบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 56 (อ่าน 181)
  [2013-07-11] ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 133)
  [2013-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือA.L.T.C(ระดับ3ท่อน) (อ่าน 129)
  [2013-07-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำเเนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม (อ่าน 147)
  [2013-07-11] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 148)
  [2013-07-11] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่2/56 (อ่าน 137)
  [2013-07-11] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ57รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 147)
  [2013-07-10] การโอนจัีดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทุนการศึกษา ผดด.) (อ่าน 477)
  [2013-07-09] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 6/2556 (อ่าน 321)
  [2013-07-09] ยกเลิกการชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ปีงบประม (อ่าน 193)
  [2013-07-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 154)
  [2013-07-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใ้ห้แก่ราชการส่วน (อ่าน 277)
  [2013-07-09] การโอนจัดสรรเงินสนับสนุน ศพด. (เพิ่มเติม) (อ่าน 363)
  [2013-07-08] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 317)
  [2013-07-05] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามเเบบOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯเเละตอบเเบบสำรวจ (อ่าน 141)
  [2013-07-05] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯปี57 (อ่าน 180)
  [2013-07-03] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงานOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมเเละขอให้ตอบเเบบสำรวจฯ (อ่าน 175)
  [2013-07-02] การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลของอปท (อ่าน 133)
  [2013-07-02] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯรอบ 2 ประจำ (อ่าน 239)
  [2013-07-02] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 134)
  [2013-07-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 219)
  [2013-07-02] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 135)
  [2013-07-01] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 171)
  [2013-07-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 180)
  [2013-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 961)
  [2013-06-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 645)
  [2013-06-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูเเลเด็กปีงบประมาณ2556 (อ่าน 224)
  [2013-06-26] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 229)
  [2013-06-25] โอนจัดสรรเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (อ่าน 519)
  [2013-06-25] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (อ่าน 289)
  [2013-06-25] การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการฃมรมปลัดองค์การบริหารส่ (อ่าน 140)
  [2013-06-24] ให้อปท.ตรวจสอบข้อมูล(ศพด)ในระบบ(CCIS)ปี56 (อ่าน 173)
  [2013-06-24] แนวทางการเปิดเผยราคากลางที่ได้ปรับปรุงใหม่โดยให้ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้ (อ่าน 261)
  [2013-06-24] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาปี2556 (อ่าน 180)
  [2013-06-24] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ปี56 (อ่าน 153)
  [2013-06-21] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 (อ่าน 682)
  [2013-06-20] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 5/2556 (อ่าน 325)
  [2013-06-19] การตรวจสอบการกู้เงินของอปท (อ่าน 235)
  [2013-06-18] รายงานค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 620)
  [2013-06-18] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเเล็ต)ในโรงเรียนสังกัดอปท. (อ่าน 144)
  [2013-06-18] ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติเละผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู (อ่าน 137)
  [2013-06-14] ขอเน้นย้ำการควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 152)
  [2013-06-14] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนฯครุภัณฑ์การศึกษาศพด (อ่าน 201)
  [2013-06-14] การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ56 (อ่าน 275)
  [2013-06-13] การเปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (อ่าน 144)
  [2013-06-13] การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 159)
  [2013-06-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใ้ห้แก่ราชการส่วน (อ่าน 333)
  [2013-06-12] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)งบประมาณปี พ.ศ (อ่าน 261)
  [2013-06-12] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 259)
  [2013-06-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดของอปทปี56เพิ่มเติม (อ่าน 236)
  [2013-06-12] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ปี56 (อ่าน 139)
  [2013-06-12] โครงการวางเเผนครอบครัวสุนัขเเมว เพื่อเเก้ไขปัญหาสุนัขเเละเเมวจรจัดอย่างยั่งยืน (อ่าน 144)
  [2013-06-12] การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร (อ่าน 141)
  [2013-06-11] การจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (อ่าน 138)
  [2013-06-11] ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนเเละครูให้เข้มงวดเรื่องการดูเเลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน (อ่าน 128)
  [2013-06-11] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 209)
  [2013-06-10] การดำเนินการสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เเละการจัดทำเเผนติดตั้งกล้องของอปท. (อ่าน 170)
  [2013-06-06] การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท งวด 1-/42556 (อ่าน 299)
  [2013-06-06] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 267)
  [2013-06-05] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 151)
  [2013-06-05] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบ56 (อ่าน 140)
  [2013-06-05] การอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพู (อ่าน 178)
  [2013-06-05] โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เเละประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไปเพื่อสนับ (อ่าน 142)
  [2013-06-04] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 280)
  [2013-06-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์เด็กเล็ก (อ่าน 256)
  [2013-06-04] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 300)
  [2013-06-04] รายงานผงการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2556 (อ่าน 268)
  [2013-06-03] ขอทราบความต้องการเเพทย์ ทันตเเพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 181)
  [2013-06-03] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 266)
  [2013-06-03] การดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตราฐานในการบริหาร จัดการ ด้านอาชีวอนามัยในการทำงานฯ (อ่าน 148)
  [2013-06-03] การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 162)
  [2013-06-03] ขอความร่วมมือในการเข้าใช้งานเเละกรอกข้อมูลระบบบริหารเเละติดตามการส่งเสริมอปท.ด้านงานทาง (อ่าน 159)
  [2013-06-03] เเผนเเม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่๓ ( พ.ศ.2556-2559) (อ่าน 157)
  [2013-06-03] การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตราฐานฯ (อ่าน 166)
  [2013-06-03] หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการเเละเบี้ยผู้สูงอายุ (อ่าน 159)
  [2013-06-03] การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเบบอเนกประสงค์(Smart Card) (อ่าน 289)
  [2013-06-03] ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี57 (อ่าน 227)
  [2013-06-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 1493)
  [2013-06-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 799)
  [2013-05-31] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) (อ่าน 317)
  [2013-05-31] แจ้งโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 2/2556 (อ่าน 314)
  [2013-05-31] ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการจั (อ่าน 205)
  [2013-05-31] การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ (อ่าน 190)
  [2013-05-31] แจ้งโอนจัดสรรเงินศพด.งวด 2/2556 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 407)
  [2013-05-29] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังฯ (อ่าน 264)
  [2013-05-29] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต ขอให้ตรวจสอบข้อมูล (อ่าน 312)
  [2013-05-29] การควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกปี56 (อ่าน 158)
  [2013-05-28] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด (ระบบccis) ประจำปี2556 (อ่าน 254)
  [2013-05-28] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของอปท.ฯ (อ่าน 158)
  [2013-05-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 283)
  [2013-05-27] พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 320)
  [2013-05-27] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3/2556 (อ่าน 284)
  [2013-05-27] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 247)
  [2013-05-23] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/56 (อ่าน 193)
  [2013-05-23] เเผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 195)
  [2013-05-23] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5 (อ่าน 138)
  [2013-05-23] การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 154)
  [2013-05-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ56โครงการยาเสพติดงวดที่1 (อ่าน 239)
  [2013-05-21] การกรอกข้อมูลรายได้ในระบบข้อมูลกลางที่อปท.จัดเก็บ (อ่าน 258)
  [2013-05-21] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 219)
  [2013-05-20] หลักเกณฑ์เเละนเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน1/56 (อ่าน 194)
  [2013-05-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง งวดที่ 1/2556 (อ่าน 332)
  [2013-05-17] ประกาศสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการให้ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี 2556 (อ่าน 266)
  [2013-05-15] ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างให้สอดคล้องตามประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ  (อ่าน 206)
  [2013-05-15] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 282)
  [2013-05-14] การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2556 (อ่าน 154)
  [2013-05-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.งวด 2/2556 (จัดทำแผนเิบิกจ่าย) (อ่าน 581)
  [2013-05-09] การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เเละอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ (อ่าน 284)
  [2013-05-09] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 276)
  [2013-05-08] แจ้งโอนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่งวด 4/2555 (อ่าน 325)
  [2013-05-08] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันครั้งที่3/2556 (อ่าน 178)
  [2013-05-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 268)
  [2013-05-08] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (อ่าน 268)
  [2013-05-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)มีนาคม 2556 (อ่าน 271)
  [2013-05-08] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิก คชจ.ในการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรัำกษาจารีตประเพณีฯ (อ่าน 374)
  [2013-05-08] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2 (อ่าน 208)
  [2013-05-07] การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 พ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมพ.ศ.2535 (อ่าน 200)
  [2013-05-03] ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 56ฯ (อ่าน 194)
  [2013-05-03] ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนเเละศพด (อ่าน 171)
  [2013-05-03] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 309)
  [2013-05-02] การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 195)
  [2013-05-02] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56งวดที่2 (เดือนเม.ย-ก.ย.56) (อ่าน 353)
  [2013-05-01] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2556 ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 180)
  [2013-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 989)
  [2013-04-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 1167)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมืออปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุน (อ่าน 164)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 154)
  [2013-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 203)
  [2013-04-26] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวด 2/2556 (อ่าน 343)
  [2013-04-26] การเร่งรัดนำส่งเงิน กบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 196)
  [2013-04-26] ขอเชิญ(ศพด)เข้าร่วมโครงการมสด.ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่องฯ (อ่าน 201)
  [2013-04-25] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจักทำเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเเละเเผนพัฒนาสามปีพ.ศ.57-59 ของอปท. (อ่าน 192)
  [2013-04-25] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 249)
  [2013-04-22] การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด. (อ่าน 467)
  [2013-04-19] แก้ไขข้อผิดพลาดในระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (อ่าน 360)
  [2013-04-18] เเนวทางการพัฒนาเเละประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงฯ (อ่าน 180)
  [2013-04-18] การายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 170)
  [2013-04-18] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 153)
  [2013-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของจังหวัด เรื่องผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 216)
  [2013-04-17] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (อ่าน 595)
  [2013-04-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของระ (อ่าน 237)
  [2013-04-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ.มกราคม2556 (อ่าน 191)
  [2013-04-11] แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (อ่าน 320)
  [2013-04-10] แจ้งโอนเงินอุดหนุนผู้สูงอายุงวด 2/2556 (อ่าน 390)
  [2013-04-10] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 447)
  [2013-04-10] การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 208)
  [2013-04-09] ด่วนที่สุด การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชี (กสถ.)3-56 (อ่าน 825)
  [2013-04-09] ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (อ่าน 181)
  [2013-04-09] ขอให้ตรวจสอบกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขอบเขตถ่ายโอนภารกิจ (อ่าน 167)
  [2013-04-09] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี2556 (อ่าน 132)
  [2013-04-09] ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (อ่าน 164)
  [2013-04-09] โครงการศึกษาอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาฯ(ศพด)ประจำปี56 (อ่าน 258)
  [2013-04-09] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่คนพิการประจำปีงบ56 งวดที่2เดือนเม.ย-ก.ย.56 (อ่าน 224)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ56งวดที่2 เดือนเม.ย-ก.ย56 (อ่าน 202)
  [2013-04-05] โครงการอาหารปลอดภัยโรคในโรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 162)
  [2013-04-04] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเเละศึกษาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2013-04-04] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเิงินโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด (อ่าน 283)
  [2013-04-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2556 (อ่าน 1169)
  [2013-04-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2556 (อ่าน 744)
  [2013-04-02] การโอนจัดสรรเงิน อสม.งวด 2 (เม.ย.-ก.ย.2556) (อ่าน 325)
  [2013-04-02] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)มกราคม 2556 (อ่าน 256)
  [2013-04-02] การเเก้ไขเเละเพิ่มเติมข้อความในเเบบประเมินมาตราฐานฯ (อ่าน 286)
  [2013-04-02] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมเเม่เพื่อสายใยรักเเห่งครอบครัว (อ่าน 163)
  [2013-04-01] โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษา เเละการประกันคุณภาพการศึกษา(ศพด)ปี56 (อ่าน 1304)
  [2013-04-01] ขอเชิญประชุม (อ่าน 198)
  [2013-03-28] ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปทฯ (อ่าน 289)
  [2013-03-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 350)
  [2013-03-28] การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 329)
  [2013-03-28] โครงการอปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรฐกิจไทย (อ่าน 166)
  [2013-03-28] เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 147)
  [2013-03-28] ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก (อ่าน 162)
  [2013-03-27] การติดตั้งโปรเเกรมระบบควบคุมเเละกำหนดสิทธิของเเท็บเเล็ตพีซี (อ่าน 176)
  [2013-03-27] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปี56 (อ่าน 327)
  [2013-03-26] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุน ศพด.ประจำเดือนมีนาคม 2556 (อ่าน 622)
  [2013-03-26] สำรวจข้อมูลถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงฯ (อ่าน 187)
  [2013-03-25] การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการติดตามการใช้จ่ายเงินของอปท (อ่าน 244)
  [2013-03-22] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพันหรือกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  (อ่าน 238)
  [2013-03-22] การเเข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬฒาท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปี56 (อ่าน 160)
  [2013-03-21] ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเเละการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท. (อ่าน 236)
  [2013-03-20] ขอเลื่อนการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีเเอ่นฯครั้งที่1/2556 (อ่าน 194)
  [2013-03-20] โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN SCHOOL ONLINE (อ่าน 151)
  [2013-03-20] ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ่ายเงินค่าบริการเเละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (อ่าน 186)
  [2013-03-20] การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เเละอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ (อ่าน 204)
  [2013-03-20] การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลกเป็นวันสำคัญของชาติ (อ่าน 178)
  [2013-03-20] ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่เเบบบูรณาการเเละสำรวจข้อมูลความประสงค์ของอปท (อ่าน 171)
  [2013-03-20] การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 224)
  [2013-03-20] ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 135)
  [2013-03-20] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ดูเเลเด็กดีเด่น(ศพด)ของอปทประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 152)
  [2013-03-15] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุ งวด 1/2556 เพิ่มเติม (อ่าน 387)
  [2013-03-15] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวด 1/2556 เพิ่มเติม (อ่าน 311)
  [2013-03-15] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับ 3 ท่อน (อ่าน 141)
  [2013-03-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบเเละเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 156)
  [2013-03-15] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2556 (อ่าน 158)
  [2013-03-15] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปทครั้งที่1/56 (อ่าน 187)
  [2013-03-14] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 147)
  [2013-03-13] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) (อ่าน 312)
  [2013-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) (อ่าน 323)
  [2013-03-11] ขอเชิญประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีเเอ่นเเละข้อเสนอในการปรับปรุงเเก้ไ (อ่าน 211)
  [2013-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2556 (อ่าน 302)
  [2013-03-08] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อ่าน 205)
  [2013-03-08] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (อ่าน 164)
  [2013-03-08] รายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ปี 2553-2555 (อ่าน 528)
  [2013-03-06] การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคชจ.จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลฯ (อ่าน 301)
  [2013-03-06] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2556 (อ่าน 277)
  [2013-03-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 142)
  [2013-03-06] ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนืั้้้องาน (อ่าน 204)
  [2013-03-05] จัดค่ายพัฒนาเเกนนำเยาวชนเเละสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนสู่ความเป็นหนึ่งฯ (อ่าน 206)
  [2013-03-04] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (อ่าน 562)
  [2013-03-04] การตรวจสอบการคลังอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 322)
  [2013-02-28] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 งวดที่2จำนวน 6 เดือนฯ (อ่าน 229)
  [2013-02-28] หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 178)
  [2013-02-28] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(เพิ่มเติม)ประจำปี2556 สำหรับข้าราชการครูเเละบุคล (อ่าน 161)
  [2013-02-28] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เเก่ตนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่1 เพิ่มเติม (อ่าน 183)
  [2013-02-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2556 (อ่าน 1272)
  [2013-02-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2556 (อ่าน 792)
  [2013-02-26] ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองฯ (อ่าน 154)
  [2013-02-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมุลค่าเพิ่ม ๑ใน๙)ฒค.๒๕๕๖ (อ่าน 330)
  [2013-02-22] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯงวด 12/2555 (อ่าน 283)
  [2013-02-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 11 (อ่าน 234)
  [2013-02-22] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้อปท.งวด 4/2555 (อ่าน 289)
  [2013-02-22] เเจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศพด. ประจำเดือนก.พ.56 (อ่าน 462)
  [2013-02-22] นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2556 (อ่าน 220)
  [2013-02-21] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.2556 ร้อยละของเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วน (อ่าน 265)
  [2013-02-21] การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมเข้าถึงเเละใช้ประโยชน์ (อ่าน 219)
  [2013-02-18] การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบVHFฯ (อ่าน 196)
  [2013-02-18] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 225)
  [2013-02-18] กฏกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ เเละดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในกา (อ่าน 160)
  [2013-02-14] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ (อ่าน 215)
  [2013-02-14] การจัดฝึกอบรมนายก อปท. และสมาชิกสภา ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 2555 บัญชีรายชื่อล่าสุด (อ่าน 200)
  [2013-02-14] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ลุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ (อ่าน 238)
  [2013-02-13] การปรับเเบบพิมพ์ระเบียบเเสดงผลการเรียนหลุกสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ1) (อ่าน 149)
  [2013-02-13] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 153)
  [2013-02-13] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 185)
  [2013-02-11] การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตราฐานเเผนชุมชนเเก่บุคลากรองค์กรปกคร (อ่าน 182)
  [2013-02-08] ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม (อ่าน 212)
  [2013-02-07] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. (อ่าน 222)
  [2013-02-07] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ งวด ๑๑/๒๕๕๕ (อ่าน 308)
  [2013-02-06] การเตรียมความพร้อมการให้บริการการเเพทย์เเละกการสาธารณสุขเพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเ (อ่าน 165)
  [2013-02-05] ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงเเรม บีพี สมิหลาบีช เเอนด์รีสอร์ท (อ่าน 260)
  [2013-02-05] ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี (อ่าน 1312)
  [2013-01-31] ขอเชิญประชุม (อ่าน 301)
  [2013-01-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2556 (อ่าน 1293)
  [2013-01-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2556 (อ่าน 732)
  [2013-01-30] ชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร (อ่าน 241)
  [2013-01-30] การโอนเงินจัดสรรค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าผ่านระบบ GFMIS (อ่าน 191)
  [2013-01-30] การจัดฝึกอบรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ปี 2555 (อ่าน 244)
  [2013-01-30] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(ดร.ประชา ประสบดี) (อ่าน 230)
  [2013-01-30] หารือการจ่ายค่าตอบเเทนของสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 318)
  [2013-01-28] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนมกราคม 2556 (อ่าน 530)
  [2013-01-28] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2013-01-28] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 174)
  [2013-01-28] รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2013-01-24] การจัดส่งเงินผู้สูงอายุเเละคนพิการคืนจังหวัด (อ่าน 209)
  [2013-01-24] การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกฯ (อ่าน 367)
  [2013-01-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมุลค่าเพิ่ม ๑ใน๙)ธค.๒๕๕๕ (อ่าน 336)
  [2013-01-22] ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯว่าด้วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ (อ่าน 206)
  [2013-01-22] การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เเก่หน่วยงานราชการฯ (อ่าน 157)
  [2013-01-22] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริพ.ศ.2556 (อ่าน 139)
  [2013-01-18] โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเเละบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการ2556 (อ่าน 271)
  [2013-01-18] รายงานโครงการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ2555ฯ (อ่าน 288)
  [2013-01-18] โครงการสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศปีการศึกษา2556 (อ่าน 137)
  [2013-01-18] โครงการเเนวร่วมดูเเลคูคลอง รวมเเรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง (อ่าน 160)
  [2013-01-18] การดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา๘๐ เเห่งพ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 156)
  [2013-01-17] การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำผ่านระบบ GFMIS (อ่าน 378)
  [2013-01-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 179)
  [2013-01-17] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 213)
  [2013-01-16] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้เเละพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 203)
  [2013-01-16] ส่งเงินเหลือจ่ายของผู้สูงอายุเเละผู้พิการคืนให้จังหวัด (อ่าน 192)
  [2013-01-14] การจัดฝึกอบรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ (อ่าน 197)
  [2013-01-11] การบันทึกโปรเเกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (อ่าน 238)
  [2013-01-11] ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 177)
  [2013-01-11] การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาด้านการพัฒนาชุมชน (อ่าน 182)
  [2013-01-11] รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 297)
  [2013-01-10] การเผยเเพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ของ สถ (อ่าน 200)
  [2013-01-10] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการของอปท.ปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 165)
  [2013-01-08] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 192)
  [2013-01-07] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 223)
  [2013-01-07] รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ (อ่าน 245)
  [2013-01-07] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 (อ่าน 158)
  [2013-01-07] ผลกระทบจากสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีเเละของเล่น (อ่าน 144)
  [2013-01-04] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 253)
  [2013-01-04] สำรวจข้อมูลรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี 56 (อ่าน 720)
  [2013-01-03] ผลการประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 (อ่าน 206)
  [2013-01-03] การน้อมนำกระเเสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 163)
  [2013-01-02] การตรวจสอบทางกายภาพโครงการงบลงทุนที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 289)
  [2012-12-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 (อ่าน 376)
  [2012-12-28] การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2012-12-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2555 (อ่าน 1040)
  [2012-12-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2555 (อ่าน 744)
  [2012-12-28] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน (อ่าน 191)
  [2012-12-28] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูเเลสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ (อ่าน 183)
  [2012-12-27] ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ฯ (อ่าน 294)
  [2012-12-27] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ งวด ๑๐/๒๕๕๕ (อ่าน 427)
  [2012-12-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเำพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้(ภาษี1ใน9) (อ่าน 364)
  [2012-12-26] แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. (อ่าน 194)
  [2012-12-26] แจ้งโอนจัดสรรเงินศพด.งวด 1/2556 (อ่าน 514)
  [2012-12-26] ให้ข้าราชการตอบเเบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 186)
  [2012-12-24] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 338)
  [2012-12-24] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (อ่าน 325)
  [2012-12-18] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 259)
  [2012-12-17] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวนกาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2555 (อ่าน 273)
  [2012-12-17] โครงการตลาดนัดเศรษฐกิิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 153)
  [2012-12-14] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 242)
  [2012-12-13] การประชาสัมพันธ์ระบบ Click Quick (อ่าน 196)
  [2012-12-11] การโอนจัดสรรงบประมาณฯพ.ศ.2556โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดฯงวดที่1 (อ่าน 379)
  [2012-12-11] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 (อ่าน 369)
  [2012-12-11] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ ลว 4 ธค 55 จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 944)
  [2012-12-11] ประกาศ กทจ.กระบี่ ลว 4 ธค 55 จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 639)
  [2012-12-11] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2012-12-07] การส่งเสริมเเละสนับสุนโครงการ TO BE NUMBERONE ในสถานศึกษาของอปท (อ่าน 184)
  [2012-12-07] การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีเเละครอบครัวประจำปี2556 (อ่าน 153)
  [2012-12-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน(ศพด)ปีงบประมาณ2556งวดที่1 (อ่าน 707)
  [2012-12-06] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหารเเละหาบเเร่/เเผงลอยจำหน่ายอาหาร (อ่าน 214)
  [2012-12-06] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยหนาวเเละภัยเเล้ง (อ่าน 165)
  [2012-12-06] การบูรณาการยุทธศาตร์ระดับพื้นที่เเละนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด (อ่าน 136)
  [2012-12-04] การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (อ่าน 267)
  [2012-12-04] การสรรหา เเละการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 164)
  [2012-12-04] การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2555ฯ (อ่าน 151)
  [2012-12-04] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2556 (อ่าน 151)
  [2012-12-03] การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 159)
  [2012-11-29] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ (อ่าน 233)
  [2012-11-29] การโอนเงินภาษีมูงค่าเิ่พิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯงวดที่9/2555 (อ่าน 435)
  [2012-11-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556 เงินอุดหนุนทั่วไปฯการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่2 (อ่าน 257)
  [2012-11-29] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 โครงการยาเสพติดฯ (อ่าน 338)
  [2012-11-29] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2555 (อ่าน 1156)
  [2012-11-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2555 (อ่าน 810)
  [2012-11-28] ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 157)
  [2012-11-28] โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเเละบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 145)
  [2012-11-27] แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS ของสนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ก (อ่าน 328)
  [2012-11-27] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 220)
  [2012-11-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556ของอปท. (อ่าน 343)
  [2012-11-26] ขอความร่วมมือตอลบเเบบสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 199)
  [2012-11-23] การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 277)
  [2012-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเเละบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี2556 (อ่าน 270)
  [2012-11-22] การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 235)
  [2012-11-20] การสำรวจสภาพทางเศรฐกิจเเละการเงินของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 207)
  [2012-11-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 188)
  [2012-11-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56 งวดที่1(ต.ค.55-มี.ค.56) (อ่าน 427)
  [2012-11-15] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดปี56 งวดที่1(เดือนต.ค.55-มี.ค.56) (อ่าน 450)
  [2012-11-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุนสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรฯ (อ่าน 542)
  [2012-11-15] การเบิกเงินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 586)
  [2012-11-13] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน 694)
  [2012-11-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ตุลาคม55 (อ่าน 357)
  [2012-11-12] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ25 (อ่าน 200)
  [2012-11-12] การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ (อ่าน 222)
  [2012-11-09] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังประจำปีงบประมาณ2555 (อ่าน 318)
  [2012-11-08] โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (อ่าน 159)
  [2012-11-07] การคัดเลือกผู้เเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะอนุกรรมการฯให้เเก่อปท.ระดับจังหวัดเเทนตำเเหน่งที่ว (อ่าน 205)
  [2012-11-06] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2555 (อ่าน 183)
  [2012-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี56โครงการอสม.เชิงรุกงวดที่1เดือนต.ค.55-มี.ค.56 (อ่าน 328)
  [2012-11-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 188)
  [2012-11-06] กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่4/2555 (อ่าน 318)
  [2012-11-06] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าเเละหมอกควันประจำปี2556 (อ่าน 150)
  [2012-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี56เเก่ผู้สูงอายุงวดที่1เดือนต.ค.55-มี.ค.56 (อ่าน 375)
  [2012-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556เเก่ผู้พิการงวดที่1เดือนต.ค.-มี.ค56งวดที่1 (อ่าน 360)
  [2012-11-06] การกรอกเเบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (อ่าน 180)
  [2012-11-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องฯ (อ่าน 139)
  [2012-11-05] การจัดเก็บเเละนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2012-11-05] ด่วนที่สุด ประชุมคัดเลือก ก.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 983)
  [2012-11-02] เเนวทางการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 179)
  [2012-10-31] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบพ.ศ.51-55 (อ่าน 245)
  [2012-10-31] ขอเชิญประชุม (อ่าน 285)
  [2012-10-30] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2555 (อ่าน 1393)
  [2012-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2555 (อ่าน 794)
  [2012-10-30] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556งวดที่1 (อ่าน 311)
  [2012-10-29] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่3/2555 (อ่าน 303)
  [2012-10-26] โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการ พนักงาน เเละลูกจ้างของอปท.กับสถาบันการเงินที่มีเงือ่นไขการ (อ่าน 447)
  [2012-10-26] การสำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลเเละโรงไฟฟ้าจากขยะของอปท (อ่าน 155)
  [2012-10-26] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่คนพิการประจำปีงบประมาณ2556งวดที่1เดือนต.ค.-มี.ค.56 (อ่าน 265)
  [2012-10-25] การส่งเสริมเเละสนับสุนโครงการ TO BE NUMBERONE ในสถานศึกษาของอปท (อ่าน 154)
  [2012-10-25] มาตราการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหากรณีกฎกระทรวงให้ใบงคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ (อ่าน 170)
  [2012-10-25] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากเเละดินโคลนถล่ม (อ่าน 168)
  [2012-10-25] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการของอปท.ปี57 (อ่าน 228)
  [2012-10-24] หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการโดยส่วนราชการฯ (อ่าน 264)
  [2012-10-24] กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก(e-GP) เพิ่มเติมจึงเรียนมาเพื่อทร (อ่าน 240)
  [2012-10-24] โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเเละบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต (อ่าน 287)
  [2012-10-24] รายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน (อ่าน 354)
  [2012-10-24] รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที (อ่าน 806)
  [2012-10-24] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่2/2555 (อ่าน 287)
  [2012-10-16] ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 341)
  [2012-10-11] การประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจในภูมิภาคครั้งที่3/2555 (อ่าน 201)
  [2012-10-10] การจัดเก็บเเละนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 357)
  [2012-10-09] การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 270)
  [2012-10-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดเเผนเเละขั้นตอนกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่8ปี55 (อ่าน 427)
  [2012-10-08] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (อ่าน 323)
  [2012-10-08] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 1137)
  [2012-10-08] ประกาศ กทจ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 666)
  [2012-10-08] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัสของ อบต. ปี 55 (อ่าน 644)
  [2012-10-08] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัสของเทศบาล ปี 55 (อ่าน 462)
  [2012-10-08] เเบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (อ่าน 307)
  [2012-10-08] กรมอุตสาหกรรมเหมืองเเร่ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงเเร่ให้เเก่อปท.งวดที่3/2555ฯ (อ่าน 310)
  [2012-10-05] ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคเเซม ประจำปี 2555-2556 (อ่าน 206)
  [2012-10-03] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน(ศพด)ปีงบประมาณ2555งวด4 เพิ่มเติม (อ่าน 551)
  [2012-10-02] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 284)
  [2012-10-02] หารือการชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลเเห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 219)
  [2012-10-02] ขอความร่วมมือเเจ้งอปท.บันทึกเเละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางอปทฯ (อ่าน 279)
  [2012-10-02] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556 เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการฯ (อ่าน 482)
  [2012-10-02] เเต่งตั้งย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 195)
  [2012-10-02] เเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 191)
  [2012-10-02] การดำเนินงานตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ เเห่งพ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมพ.ศ.2535 (อ่าน 215)
  [2012-09-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2555 (อ่าน 1275)
  [2012-09-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2555 (อ่าน 871)
  [2012-09-28] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่4 (อ่าน 578)
  [2012-09-28] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ส่วน (อ่าน 369)
  [2012-09-27] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โครงการป้องกันยาเสพติดฯ (อ่าน 525)
  [2012-09-27] การขอกันเงินปีงบประมาณพ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 264)
  [2012-09-27] สำรวจการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนเเละเงินเพิ่มค่าครองชีพของครูผู้ดูเเลเด็กเเละพนักงานจ้างฯ (อ่าน 368)
  [2012-09-26] การจัดสรรเงินภาษีธุกิจเฉพาะให้เเก่อปท.สำหรับปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 400)
  [2012-09-25] เเจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาเเบบอย่างการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้เเละการบริหารจัดการตามหลักเ (อ่าน 213)
  [2012-09-25] การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 379)
  [2012-09-24] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศพด)ประจำปีงบประมาณ 2555ฯ (อ่าน 416)
  [2012-09-21] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศพดประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ (อ่าน 699)
  [2012-09-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 265)
  [2012-09-19] การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจ (อ่าน 220)
  [2012-09-18] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน(ศพด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( เพิ่มเติม) (อ่าน 467)
  [2012-09-18] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ดูเเลเด็กของอปท.ที่ได้รับการจัดสรรตำเเหน่งครูผู้ดูเเลเด็กฯ (อ่าน 300)
  [2012-09-18] เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการทุนการศึกษา(ศพด)ประจำปี 2555 (อ่าน 217)
  [2012-09-14] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 294)
  [2012-09-13] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 355)
  [2012-09-13] การจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย (อ่าน 239)
  [2012-09-13] โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเเบบABC (อ่าน 274)
  [2012-09-12] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดีฯ (อ่าน 195)
  [2012-09-12] ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของอปท. (อ่าน 316)
  [2012-09-11] การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีพ.ศ.2555 (อ่าน 188)
  [2012-09-10] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีวาระการดำรงตำเเหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 169)
  [2012-09-10] การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนเเละบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหาร (อ่าน 177)
  [2012-09-10] การโอนภาษีมุลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1  (อ่าน 391)
  [2012-09-10] การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญท้องถิ่น (อ่าน 256)
  [2012-09-07] ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนของผู้ดูเเลเด็ก(ศพด)ของอปท (อ่าน 307)
  [2012-09-05] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 237)
  [2012-09-05] การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัศดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (อ่าน 188)
  [2012-09-05] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 299)
  [2012-09-05] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 250)
  [2012-09-05] ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย (อ่าน 348)
  [2012-09-05] ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่นฯ (อ่าน 173)
  [2012-09-05] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 177)
  [2012-09-05] การเลือกผู้เเทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เเละผู้เเทนผู้บริหารอบต.เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท. (อ่าน 205)
  [2012-09-05] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องรายงานสถานการณ์การใช้เเรงงานเด็กฯ (อ่าน 189)
  [2012-09-04] กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย (อ่าน 168)
  [2012-09-04] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท.ผู้เเทนของเทศบาลภาคใต้เเทนตำเเหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 163)
  [2012-09-04] ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กเเละเยาวชนระดับตำบลฯ (อ่าน 177)
  [2012-09-04] การกู้เงินของเทศบาลเเละเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 146)
  [2012-09-04] การวางเเผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านเกษตรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 188)
  [2012-09-04] การดำเนินงานตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา80 เเห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 166)
  [2012-09-03] ตรวจสอบเร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนค่าเงินเดือนครู ค่าจ้ (อ่าน 356)
  [2012-08-31] โครงการอาสาสมัครขององค์การ JICA (อ่าน 264)
  [2012-08-31] การสำรวจสภาพทางเศรฐกิจเเละการเงินของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 226)
  [2012-08-31] เร่งรัดการเบิกจ่ายและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณรายจ่ (อ่าน 415)
  [2012-08-30] การโอนจัดสรรเงิน(ศพด)งวด4 ก.ค-ส.ค55 (อ่าน 615)
  [2012-08-28] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. (อ่าน 548)
  [2012-08-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน (อ่าน 397)
  [2012-08-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2555 (อ่าน 1350)
  [2012-08-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2555 (อ่าน 748)
  [2012-08-17] การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ (อ่าน 335)
  [2012-08-15] การประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่3/2555 (อ่าน 290)
  [2012-08-15] การโอนภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธูรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯ (อ่าน 414)
  [2012-08-15] การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (อ่าน 308)
  [2012-08-15] การจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 268)
  [2012-08-14] ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน 824)
  [2012-08-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 456)
  [2012-08-10] ด่วนที่สุด การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ (อ่าน 968)
  [2012-08-10] การจัดสรรเงินอุดหนุน ศพด.ปีประมาณพ.ศ.2555 งวด 4 (อ่าน 644)
  [2012-08-10] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด.2555 ทุนการศึกษา (อ่าน 460)
  [2012-08-10] การโอนภาษีมุลค่าเพิ่มให้อบจ.ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (อ่าน 232)
  [2012-08-10] การถอนคืนรายได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อจัดสรรให้อปท. งวดที่5/2555 (อ่าน 276)
  [2012-08-10] การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 (อ่าน 295)
  [2012-08-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 325)
  [2012-08-10] การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูเเลเด็ก(ศพด)ของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 328)
  [2012-08-09] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ (อ่าน 755)
  [2012-08-09] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องโครงการเกษียณอายุฯ ปี 56 (อ่าน 328)
  [2012-08-09] ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ (อ่าน 541)
  [2012-08-09] ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องโครงการเกษียณอายุฯ ปี 56 (อ่าน 311)
  [2012-08-09] การจัดส่งสำเนาคำสั่งการบรรจุเเละเเต่งตั้งครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 311)
  [2012-08-09] การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลของอปท. (อ่าน 203)
  [2012-08-08] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.55 (อ่าน 311)
  [2012-08-08] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ.ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ (อ่าน 243)
  [2012-08-08] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนครูค่าจ้างประจำ ไตรมาส ๔/๒๕๕๕ (อ่าน 324)
  [2012-08-08] การจัดส่งสถิติเเละข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 294)
  [2012-08-07] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2555 (อ่าน 231)
  [2012-08-07] ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูล (อ่าน 293)
  [2012-08-07] ทะเบียนครูผู้ดูเเลเด็กเเละพนักงานจ้างของอปท. (อ่าน 361)
  [2012-08-06] การจัดทำฐานข้อมูลอปท.ที่มีเเหล่งท่องเที่ยวชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน (อ่าน 264)
  [2012-08-06] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 222)
  [2012-08-06] ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดโรคมือเท้าปากฯ (อ่าน 186)
  [2012-08-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2555 (อ่าน 1099)
  [2012-08-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2555 (อ่าน 667)
  [2012-08-01] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศพด.ของอปท.ปี2555งวดที่4 (อ่าน 462)
  [2012-08-01] ขอหารือประเด็นข้อกฏหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายธนาคารอิสลามเเห่งประเทศไทยฯ (อ่าน 308)
  [2012-08-01] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท.ผู้เเทนของเทศบาลภาคใต้เเทนตำเเหน่งที่ว่างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 186)
  [2012-07-31] โอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2555 (อ่าน 423)
  [2012-07-31] ซักซ้อมเเนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 188)
  [2012-07-31] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (อ่าน 278)
  [2012-07-30] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือนสามัญฯ รอบที่ 2 (อ่าน 239)
  [2012-07-27] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุน ศพด. (อ่าน 644)
  [2012-07-27] ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็กระดับจังหวัดฯที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมเครือข (อ่าน 207)
  [2012-07-27] การบริหารงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 374)
  [2012-07-27] เเจ้งให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเเละประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งอบต.เ (อ่าน 340)
  [2012-07-25] ส่งครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 210)
  [2012-07-25] เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ (อ่าน 235)
  [2012-07-25] งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2555 (อ่าน 212)
  [2012-07-23] ขอเชิญประชุมชี้เเจง (อ่าน 288)
  [2012-07-23] ขอเชิญประชุมชี้เเจง (อ่าน 208)
  [2012-07-20] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 (อ่าน 417)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ (อ่าน 231)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 221)
  [2012-07-20] การโอนจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ ๓ ช่วงที่ ๒ (กค-กย ๕๕) (อ่าน 441)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก (อ่าน 208)
  [2012-07-20] งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2555 (อ่าน 226)
  [2012-07-19] ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี2555 (อ่าน 204)
  [2012-07-19] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสวัสดิการผู้ทุพพลภาพงวดที่ ๓ ช่วงที่สอง (กค-กย ๒๕๕๕) (อ่าน 432)
  [2012-07-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2555เงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 243)
  [2012-07-18] โครงการพัฒนาระบบประปาชุมชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 221)
  [2012-07-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 350)
  [2012-07-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมพ.ศ.2555 (อ่าน 285)
  [2012-07-13] การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประขำปีพ.ศ.2555เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส 4 (อ่าน 354)
  [2012-07-13] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร waste manament for sustainnability (อ่าน 176)
  [2012-07-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพด.ปี55เพิ่มเติม (อ่าน 366)
  [2012-07-13] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 (อ่าน 208)
  [2012-07-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน มิ.ย55 (อ่าน 363)
  [2012-07-12] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอถอนคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 395)
  [2012-07-12] การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่อปท (อ่าน 224)
  [2012-07-11] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา (อ่าน 479)
  [2012-07-10] การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรอปท.(เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ2555รุ่นที่3 (อ่าน 173)
  [2012-07-10] การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (อ่าน 301)
  [2012-07-05] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ.ประจำเดือนเมษายน 2555 (อ่าน 265)
  [2012-07-03] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน กบท.กรณีมีการตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (อ่าน 283)
  [2012-07-03] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2555 (อ่าน 1571)
  [2012-07-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2555 (อ่าน 945)
  [2012-06-27] การรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลพ.ศ. (อ่าน 541)
  [2012-06-26] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มค-มิย 55 (อ่าน 621)
  [2012-06-22] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ ประจำเดือนมีค 2555 (อ่าน 276)
  [2012-06-20] การจัดสรรงบประมาณด้านการควบคุมไฟป่า (อ่าน 228)
  [2012-06-20] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 196)
  [2012-06-20] สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ยโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการฯ (อ่าน 265)
  [2012-06-19] การเเต่งตั้ง(ย้าย)เเละบรรจุเเต่งตั้งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 214)
  [2012-06-13] การสำรวจข้อมูลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 381)
  [2012-06-12] การจัดสรรค่าวัสดุสำหรับ ศพด.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 677)
  [2012-06-12] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2555 (อ่าน 317)
  [2012-06-11] จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิกและนิติกรรมฯกพ-เมย 55 (อ่าน 379)
  [2012-06-11] กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนของอปท.ในสังกัดอปท.ฯในระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 290)
  [2012-06-08] การรวบรวมข้อมูลการกู้เงินของอปททั่วประเทศฯ (อ่าน 219)
  [2012-06-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การบริหารงานบุคคล อบต. (2 ฉบับ) (อ่าน 1461)
  [2012-06-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การบริหารงานบุคคล เทศบาล (2 ฉบับ) (อ่าน 778)
  [2012-06-07] ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนเเละค่าตอบเเทนของผู้บริหารเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไ (อ่าน 424)
  [2012-06-07] การจัดสรรอัตราตำแหน่งฯ ครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 904)
  [2012-06-07] โอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษี 1 ใน 9 (อ่าน 387)
  [2012-06-07] การขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามเเบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี55 (อ่าน 265)
  [2012-06-06] ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการเเละการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ (อ่าน 272)
  [2012-06-06] ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร municipal platform for local strategic development (อ่าน 224)
  [2012-06-06] ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (อ่าน 178)
  [2012-06-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2555 (อ่าน 1116)
  [2012-06-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2555 (อ่าน 1330)
  [2012-06-01] ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร theoretical and pratical Techniquesฯ (อ่าน 201)
  [2012-05-31] วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555 (อ่าน 186)
  [2012-05-31] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 ของอปท (อ่าน 240)
  [2012-05-31] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่10 มิ.ย.55 ฯ (อ่าน 283)
  [2012-05-29] การโอนเงินค่าตอบแทนผดด.และเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก มค-พค 55 (อ่าน 697)
  [2012-05-29] ขอจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 400)
  [2012-05-29] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินอปท ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 (อ่าน 368)
  [2012-05-29] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด2/2555 (อ่าน 383)
  [2012-05-28] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2555 (อ่าน 359)
  [2012-05-28] หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเเละรูปเเบบเกี่ยวกับการใช้สิทธิเเละเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงา (อ่าน 261)
  [2012-05-28] ขอความร่วมมือเเจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัด เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านเฝ (อ่าน 184)
  [2012-05-28] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2555 (อ่าน 197)
  [2012-05-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (อ่าน 172)
  [2012-05-28] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกีรติคุณ (อ่าน 170)
  [2012-05-25] เว็บเพจ สถ.ชวนเที่ยว (อ่าน 316)
  [2012-05-24] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฯ (อ่าน 275)
  [2012-05-24] โครงการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี 2555 (อ่าน 330)
  [2012-05-24] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2555 (อ่าน 216)
  [2012-05-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค่ (อ่าน 371)
  [2012-05-23] ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพบังแผ่นดินเอานะยาเสพติดแห่งชาติ (อ่าน 294)
  [2012-05-23] โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 245)
  [2012-05-22] การฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เเห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 236)
  [2012-05-22] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (อ่าน 232)
  [2012-05-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เเละประสานอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาค (อ่าน 211)
  [2012-05-18] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เเบบ ABC (อ่าน 293)
  [2012-05-17] การสนับสนุนการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด3.2 ร้อยละของเทศบาลเเละอบต.ต้นเเบบที่นำเเผน (อ่าน 231)
  [2012-05-17] การวัดเเละประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (อ่าน 183)
  [2012-05-17] ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการติดอาวุธทางการค้าเเก่ผู้บริหารระดับจังหวัดเเละอปท. เรือ่งจังหวัดเเละท้องถิ่นพ (อ่าน 255)
  [2012-05-14] การเลือกกรรมการก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ (อ่าน 187)
  [2012-05-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมสร้างชุมชนเเละท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ปี 2555 (อ่าน 197)
  [2012-05-10] การจัดทำมาตราฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานกรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร (อ่าน 235)
  [2012-05-10] หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วย (อ่าน 338)
  [2012-05-10] ขอยกเลิกอัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดไว้เดิม (อ่าน 280)
  [2012-05-10] การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 351)
  [2012-05-10] โครงการ 120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน (อ่าน 266)
  [2012-05-10] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 208)
  [2012-05-08] การฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เเห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 225)
  [2012-05-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ก.พ.55 (อ่าน 420)
  [2012-05-08] การสำรวจกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ (อ่าน 238)
  [2012-05-04] การจัดสรรเงินสนับสนุน ศพด.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวด 3 (กพ-มิย55) (อ่าน 666)
  [2012-05-03] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศพด.2555 (อ่าน 419)
  [2012-05-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (อ่าน 352)
  [2012-05-02] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 316)
  [2012-05-02] การโอนเงินค่าตอบแทนผดด.และเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก มค 55 (อ่าน 594)
  [2012-05-02] การประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 239)
  [2012-05-01] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่น ศูนย์(ศพด) ของอปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 291)
  [2012-04-27] การจัดทำเเผนปฏิบัติการในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยของอปท. (อ่าน 234)
  [2012-04-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2555 (อ่าน 1428)
  [2012-04-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2555  (อ่าน 840)
  [2012-04-20] ขอความร่วมมือในการเเก้ไขปัญหาราคาหอมเเดง (อ่าน 237)
  [2012-04-20] ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2555 (อ่าน 255)
  [2012-04-19] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 192)
  [2012-04-18] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่2/ 2555 (อ่าน 324)
  [2012-04-18] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงงสุขเเบบ ABC (อ่าน 321)
  [2012-04-18] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวด 1/2555 (อ่าน 469)
  [2012-04-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน มี.ค.55 (อ่าน 386)
  [2012-04-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (อ่าน 459)
  [2012-04-11] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 355)
  [2012-04-10] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารใน อบต.ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (อ่าน 923)
  [2012-04-05] มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (อ่าน 341)
  [2012-04-05] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 เรื่องความปลอดภัยทางอาหารฯ (อ่าน 206)
  [2012-04-05] เเจ้งอปทพิจารณาส่งเเผนงานหรือโครงการที่อปท.ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านบริการสาธารณสุขฯ (อ่าน 202)
  [2012-04-05] โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด ( mahadthai self- cleaning) (อ่าน 304)
  [2012-04-04] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่ 2/2555 (อ่าน 307)
  [2012-04-04] การจัดสรรเงินอุดหนุน อุดหนุน ศพด.งวด2 ที่ต้องแก้ไข (อ่าน 633)
  [2012-04-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2555 (อ่าน 1163)
  [2012-04-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3-2555 (อ่าน 777)
  [2012-04-02] การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก (อ่าน 401)
  [2012-04-02] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/2555 (อ่าน 262)
  [2012-03-29] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูลกลาง (อ่าน 469)
  [2012-03-29] การจัดมวลชนเเละขบวนเเห่งงาน ครบรอบ 140 ปีเเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 311)
  [2012-03-28] การดำเนินการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนฯ (อ่าน 225)
  [2012-03-28] การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดประจำปี 2555 (อ่าน 217)
  [2012-03-28] การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดเฉลิมครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ฯ (อ่าน 223)
  [2012-03-26] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (อ่าน 438)
  [2012-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2555ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอสม งวด3 (อ่าน 387)
  [2012-03-23] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรค (อ่าน 269)
  [2012-03-22] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป(งวดที่3) (อ่าน 530)
  [2012-03-21] การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีเเละการบังคับค้างชำระของอปท. (อ่าน 266)
  [2012-03-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวด 3 กพ-มิย 55 (อ่าน 525)
  [2012-03-19] สำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (เเท็บเเล็ต) (อ่าน 277)
  [2012-03-19] สำรวจข้อมูลรายได้ค่าขายแบบแปลนของ อปท.โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (อ่าน 364)
  [2012-03-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2554 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (อ่าน 333)
  [2012-03-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 3 มีค - มิย 55 (อ่าน 498)
  [2012-03-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2555 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 กพ-มีค 55 (อ่าน 345)
  [2012-03-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯงวด 1 (อ่าน 434)
  [2012-03-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 197)
  [2012-03-19] ขอเชิญประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมฯกับองค์กรยูนิเซฟเเห่งประเทศไทย (อ่าน 226)
  [2012-03-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 262)
  [2012-03-14] การอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ชยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 283)
  [2012-03-14] ขอเชิญส่งรายละเอียดเเผนงาน/โครงการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (อ่าน 217)
  [2012-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสั (อ่าน 482)
  [2012-03-14] การดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสะอาดเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 325)
  [2012-03-14] ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชนประจำปีงบประมาณ2555 (อ่าน 336)
  [2012-03-14] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี ฯ (อ่าน 276)
  [2012-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่1 (อ่าน 480)
  [2012-03-14] ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม (อ่าน 382)
  [2012-03-14] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 336)
  [2012-03-12] โครงการบริการทดสอบวัสดุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 183)
  [2012-03-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่าจ้างล (อ่าน 333)
  [2012-03-09] ขอความร่วมมือเเจ้งอปท.บันทึกเเละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 261)
  [2012-03-09] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเเก้ไขร่างพ.ร.บ.กำหนดเเผนขั้นตอนกระจายอำน (อ่าน 211)
  [2012-03-09] การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่2 (อ่าน 241)
  [2012-03-08] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ2555งวดที่2 (อ่าน 717)
  [2012-03-08] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้งหลักประกันรายได้เเก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบป (อ่าน 290)
  [2012-03-08] การเเต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 187)
  [2012-03-08] การเเต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 196)
  [2012-03-08] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเงินสะสมเเละเงินสมทบ (อ่าน 197)
  [2012-03-08] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมฯรอบการประเมินที่1 ประจำปีงบปร (อ่าน 252)
  [2012-03-05] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มนฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 190)
  [2012-03-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน เเละนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่นฯประจ (อ่าน 343)
  [2012-03-02] การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองฯรอบการประเมินที่1 ง (อ่าน 288)
  [2012-03-02] ขอเชิญประชุม (อ่าน 244)
  [2012-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย 107 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก 150 ปี ฯ (อ่าน 245)
  [2012-03-01] ขอเชิญประชุมการประกวดโรงเรียน นักเรียน เเละเยาวชนตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดฯครบรอบ 140ปีฯ (อ่าน 211)
  [2012-03-01] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุของอปท. (อ่าน 406)
  [2012-03-01] แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (อ่าน 307)
  [2012-03-01] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ม.ค.55 (อ่าน 371)
  [2012-03-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 2 (มกราคม2555) (อ่าน 369)
  [2012-02-29] โครงการ workshop on public-sector productuvity (อ่าน 236)
  [2012-02-29] ข้อเสนอต่อภาคประชาชนเเละข้อเสนอต่อรัฐบาลเวที 7 ปี สึนามิ ถึง มหาอุทกภัยฯ (อ่าน 248)
  [2012-02-29] การสำรวจข้อมูลเเละคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (อ่าน 198)
  [2012-02-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 316)
  [2012-02-28] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวดที่1(ต.ค.-ธ.ค.54)และเงินประกันสังค (อ่าน 531)
  [2012-02-28] การดำเนินการรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2554 (อ่าน 214)
  [2012-02-28] การจัดเก็บข้อมูลเงินกู้ของอปท. (อ่าน 189)
  [2012-02-28] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับอปท.ทีมีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 322)
  [2012-02-28] หลักวิธีการปฏิบัติงานเเละการบริหารจัดการงบประมาณการเเพทย์ฉุกเฉินในอปท. (อ่าน 208)
  [2012-02-28] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เเก่คนพิการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่3 (อ่าน 244)
  [2012-02-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2555 (อ่าน 1352)
  [2012-02-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2-2555  (อ่าน 829)
  [2012-02-27] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวางผังเมืองเพื่อท้องถิ่น (อ่าน 264)
  [2012-02-24] ด่วน (อ่าน 355)
  [2012-02-24] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ธ.ค.54 (อ่าน 372)
  [2012-02-24] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยมงวด1/2555 (อ่าน 374)
  [2012-02-23] ตรวจสอบการกู้เงินของ อปท. (อ่าน 234)
  [2012-02-22] การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้อบจ. เทศบาล เเละเมืองพัทยากู้เงิน (อ่าน 189)
  [2012-02-22] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ประจำปีงบประมาณ2555งวดที่2(มกราคม2555) (อ่าน 317)
  [2012-02-21] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต จังหวัดกระบี่ (อ่าน 532)
  [2012-02-21] เเจ้งผลการประชุมคระอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่1/2555 (อ่าน 264)
  [2012-02-21] การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน84 พรรษาฯเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงค (อ่าน 199)
  [2012-02-20] โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 331)
  [2012-02-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวดที่1(ต.ค.-ธ.ค.54)เพิ่มเติม (อ่าน 558)
  [2012-02-17]  ขอให้เเจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 385)
  [2012-02-16] โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูเเลเด้ก (ศพด) ของอปท.ประจำปี 2555 (อ่าน 320)
  [2012-02-16] ขอซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการเเละการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555โครงการป้องกันยาเ (อ่าน 416)
  [2012-02-16] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (อ่าน 372)
  [2012-02-16] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2555 (อ่าน 301)
  [2012-02-15] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำเเละประสานเเผนพัฒนาสามปี ( ปี พ.ศ. 2556-2558) (อ่าน 253)
  [2012-02-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 333)
  [2012-02-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 277)
  [2012-02-14] เปลี่ยนชื่อโดเมนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 275)
  [2012-02-13] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 246)
  [2012-02-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ม.ค.55 (อ่าน 443)
  [2012-02-07] การรับสมัครคัดเลือกอปท.ดีเด่นด้านสตรีเเละครอบครัวประจำปี 2555  (อ่าน 209)
  [2012-02-07] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 280)
  [2012-02-06] การสร้างเอกลักษณ์ถนนสายน่ามองในชุมชน (อ่าน 237)
  [2012-02-03] การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 315)
  [2012-02-03] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯสำหรับปีงบปร (อ่าน 386)
  [2012-02-03] ส่งเงินเพิ่มจากบำนาญปกติให้แก่อปท.ประจำเดือนมกราคม 2555 (อ่าน 339)
  [2012-02-02] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ2555เพิ่มเติม (อ่าน 634)
  [2012-02-02] รายงานภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2554(มกราคม - ธันวาคม 2554) (อ่าน 327)
  [2012-01-31] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวดที่1(ต.ค.-ธ.ค.54) (อ่าน 571)
  [2012-01-31] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภา (อ่าน 462)
  [2012-01-31] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่  (อ่าน 485)
  [2012-01-30] ขออนุมัติยืมเงินทุนดำเนินการฯ (อ่าน 245)
  [2012-01-26] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555งวดที่2 (อ่าน 306)
  [2012-01-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2555 (อ่าน 1318)
  [2012-01-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1-2555 (อ่าน 812)
  [2012-01-26] การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (อ่าน 206)
  [2012-01-26] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจัดสรรเป็นค่าเงินเดือนครูค่าจ้างประจำและเงินควบ(ครั้งที่ 2) (อ่าน 550)
  [2012-01-26] รายชื่อข้อบัญญัติอื่นๆนอกหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ่าน 289)
  [2012-01-25] มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ่าน 309)
  [2012-01-25] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เพิ่มเติม) (อ่าน 434)
  [2012-01-25] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 4/2554 (อ่าน 416)
  [2012-01-23] ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (อ่าน 268)
  [2012-01-23] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทก (อ่าน 273)
  [2012-01-23] การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครูและพนักงานครูประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25 (อ่าน 249)
  [2012-01-23] ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood healt Care Management ฯ (อ่าน 212)
  [2012-01-20] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ในงวดที่2 (อ่าน 289)
  [2012-01-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ . (อ่าน 534)
  [2012-01-19] โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (อ่าน 203)
  [2012-01-19] ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ของ  (อ่าน 286)
  [2012-01-19] ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในระบบบัญชีคอมพิวเ (อ่าน 292)
  [2012-01-19] การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเเละผู้บริหารที่ดินฯ (อ่าน 223)
  [2012-01-19] การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 255)
  [2012-01-18] การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เเก่อปท.ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ฯ (อ่าน 206)
  [2012-01-17] การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (อ่าน 300)
  [2012-01-16] สำนักงานจ.ส.ท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง(เพื่อบรรจุเเต่งตั้งในตำเเหน่งพนั (อ่าน 291)
  [2012-01-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ธ.ค.54 (อ่าน 395)
  [2012-01-12] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของอปท.กรณีจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือ (อ่าน 289)
  [2012-01-12] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่2 (อ่าน 288)
  [2012-01-11] การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท.ที่ประสบอุทกภัยฯกรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (อ่าน 163)
  [2012-01-11] มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานเเห่งชาติ ครั้งที่5/2554 ครั้งที่138 (อ่าน 207)
  [2012-01-11] มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ. ควบคุมนำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 เเก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมน้ำม (อ่าน 292)
  [2012-01-11] ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอเเฟร์ 2011 เป็นหมู่คณะ (อ่าน 190)
  [2012-01-11] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2555 (อ่าน 182)
  [2012-01-10] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯเเก่ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2555 (อ่าน 278)
  [2012-01-09] โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของอปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 194)
  [2012-01-05] การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555 (อ่าน 195)
  [2012-01-05] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 194)
  [2012-01-04] ประกาศรายชื่อ โครงการฝึกอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบั (อ่าน 1754)
  [2011-12-29] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2555เพิ่ม (อ่าน 538)
  [2011-12-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2554  (อ่าน 974)
  [2011-12-28] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12-2554  (อ่าน 1162)
  [2011-12-28] การจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ย.54 (อ่าน 414)
  [2011-12-27] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอเงินกู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เเละเทศบาล (อ่าน 221)
  [2011-12-23] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ขององค์กรปกครองส่วน (อ่าน 692)
  [2011-12-22] ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (อ่าน 260)
  [2011-12-22] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเเละชุมชน(SML) (อ่าน 209)
  [2011-12-22] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  (อ่าน 266)
  [2011-12-22] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1(ตุลาคม - ธันวาคม 2 (อ่าน 639)
  [2011-12-22] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป(งวดที่2) (อ่าน 409)
  [2011-12-22] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 218)
  [2011-12-21] การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 291)
  [2011-12-20] การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2011-12-20] รายงานผลการปฏิบัติงานจังหวัดกนำร่องการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (อ่าน 215)
  [2011-12-16] การมอบเข็มเกีรติคุณเเก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2554 (อ่าน 208)
  [2011-12-15] กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังฯประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 392)
  [2011-12-15] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (อ่าน 261)
  [2011-12-15] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2555เพิ่มเติม (อ่าน 284)
  [2011-12-14] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 389)
  [2011-12-14] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่ง สำหรับการโอน ย้ายฯ (อ่าน 1055)
  [2011-12-08] ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินของอปท. (อ่าน 369)
  [2011-12-08] ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนของอปท. (อ่าน 290)
  [2011-12-08] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.25 (อ่าน 271)
  [2011-12-08] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามเเผนกระจายอำนาจฯ (อ่าน 256)
  [2011-12-06] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ประจำปีพ.ศ.2555 (อ่าน 278)
  [2011-12-06] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 229)
  [2011-12-06] การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท.ที่ประสบอุทกภัยฯกรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (อ่าน 195)
  [2011-12-06] การขอรับสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข (อ่าน 214)
  [2011-12-06] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผ (อ่าน 284)
  [2011-12-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2554  (อ่าน 1486)
  [2011-12-02] มติ กทจ.กระบี่ ครั้งที่ 11-2554 (อ่าน 856)
  [2011-12-01] ขอขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ตามร (อ่าน 257)
  [2011-11-28] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่ผู้สูงอายุประจำปีพ.ศ.2555ในงวดที่1(เดือนต.ค.-ธ.ค.54) (อ่าน 325)
  [2011-11-25] การโอนจัดสรรโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (อ่าน 407)
  [2011-11-25] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ 1 (อ่าน 514)
  [2011-11-24] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของอปท. (อ่าน 1695)
  [2011-11-24] การโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน ประจำเดือน ต.ค. 54 (อ่าน 467)
  [2011-11-22] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 312)
  [2011-11-22] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (อ่าน 216)
  [2011-11-21] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการงวด1(ต.ค.-ธ (อ่าน 476)
  [2011-11-21] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (อ่าน 296)
  [2011-11-18] เร่งรัดอปท.ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (อ่าน 281)
  [2011-11-18] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ2555 โครงการสร้างหลักประกันรายได้เเก่ผู้สูงอายุฯงวดที่1 (ต.ค. (อ่าน 293)
  [2011-11-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกีรติ (อ่าน 196)
  [2011-11-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวดที่4/2554) (อ่าน 558)
  [2011-11-14] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 460)
  [2011-11-08] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2554 (อ่าน 298)
  [2011-11-07] นำยานพาหนะเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอุทกภัยฯ (อ่าน 231)
  [2011-11-07] การยืมเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนดำเนินการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานธนานุบาลกรณีประสบอุทกภัย (อ่าน 181)
  [2011-11-04] การจัดสรรเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำฯไตรมาสที่ 1 (อ่าน 630)
  [2011-11-03] เเนวทางในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรฯ (อ่าน 269)
  [2011-11-02] แจ้งหนังสือกรมบัญชีกลาง (อ่าน 449)
  [2011-11-02] แจ้งหนังสือกรมบัญชีกลาง (อ่าน 321)
  [2011-11-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2554  (อ่าน 1723)
  [2011-11-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2554  (อ่าน 934)
  [2011-11-01] มตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 196)
  [2011-11-01] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนคนพิการประจำปี2555งวดที่1 (อ่าน 293)
  [2011-11-01] นโยบายเเละเเนวทางดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี2555 (อ่าน 206)
  [2011-11-01] รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ครั้งที่1/2554 (อ่าน 202)
  [2011-10-31] ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2554 (อ่าน 349)
  [2011-10-31] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ต.ค.54 (อ่าน 414)
  [2011-10-28] ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (อ่าน 420)
  [2011-10-28] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (อ่าน 353)
  [2011-10-28] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตรฯ (อ่าน 332)
  [2011-10-28] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2011-10-28] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ก.ย.54 (อ่าน 400)
  [2011-10-27] มติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่27-31 เป็นวันหยุดจึงขอให้อปท.ในพื้นที่อำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนที่เดินทา (อ่าน 260)
  [2011-10-26] แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 293)
  [2011-10-26] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (อ่าน 277)
  [2011-10-25] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป(งวดที่ 1) (อ่าน 452)
  [2011-10-25] ขอความร่วมมืออปท.ดำเนินการกรอกข้อมูลมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 (อ่าน 252)
  [2011-10-25] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ3 ปีที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการใน(ศพด) (อ่าน 249)
  [2011-10-25] การประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขของอปท. (อ่าน 231)
  [2011-10-25] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (อ่าน 207)
  [2011-10-25] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 245)
  [2011-10-25] เเนวทางการดำเนินงานด้านส่วัสดิการเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีพ.ศ.2556 (อ่าน 244)
  [2011-10-25] เเนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปี พ.ส.2556 (อ่าน 215)
  [2011-10-21] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโ (อ่าน 313)
  [2011-10-21] การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (อ่าน 359)
  [2011-10-21] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาส1 (อ่าน 434)
  [2011-10-20] การวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท. (อ่าน 286)
  [2011-10-14] การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 (อ่าน 261)
  [2011-10-14] ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 256)
  [2011-10-13] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เเละน้ำล้นตลิ่ง (อ่าน 219)
  [2011-10-13] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ (อ่าน 261)
  [2011-10-10] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ (อ่าน 898)
  [2011-10-07] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามโครงการสร้างหลักป (อ่าน 394)
  [2011-10-03] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 (อ่าน 267)
  [2011-10-03] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของอปท.ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (อ่าน 292)
  [2011-09-30] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2554(ก.ย.54เพิ่มเติม) (อ่าน 551)
  [2011-09-29] เเนวทางการเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สร้างหลักประกันผูสูงอายุฯ (อ่าน 290)
  [2011-09-29] เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวเเห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 (อ่าน 230)
  [2011-09-29] การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีพ.ศ.2554 (อ่าน 230)
  [2011-09-29] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2554(เพิ่มเติม) (อ่าน 503)
  [2011-09-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ก.ย.54 (อ่าน 371)
  [2011-09-28] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2554ประจำเดือนกันยายน 2554 (อ่าน 449)
  [2011-09-28] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้อปท.ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2554 (อ่าน 406)
  [2011-09-28] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ส.ค.54 (อ่าน 352)
  [2011-09-27] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2554  (อ่าน 1438)
  [2011-09-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9-2554  (อ่าน 998)
  [2011-09-27] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวด 3/2554 (อ่าน 401)
  [2011-09-27] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ก.ค.54 (อ่าน 338)
  [2011-09-23] ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับอปท.เพื่อขอความร่วมมือจัดทำเเผนที่ของข้อมูลสายทางฯ (อ่าน 229)
  [2011-09-22] การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้เเก่อปท. (อ่าน 247)
  [2011-09-22] การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบe-planปี54 (อ่าน 254)
  [2011-09-22] การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ (อ่าน 224)
  [2011-09-22] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 เเละกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม2551 (อ่าน 191)
  [2011-09-21] การจัดงานเทิดพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปีพ.ศ.2555 เนื่องในโอกาสที่ครบ (อ่าน 178)
  [2011-09-21] เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวเเห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (อ่าน 214)
  [2011-09-21] สำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ (อ่าน 198)
  [2011-09-20] การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ (อ่าน 212)
  [2011-09-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ส.ค.54 (อ่าน 405)
  [2011-09-20] โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละการพัฒนาครอบครัวไว้ในเทศบัญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี25 (อ่าน 235)
  [2011-09-20] ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ อปท.รอบรู้ AEC (อ่าน 229)
  [2011-09-14] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2554 (อ่าน 501)
  [2011-09-13] ระเบียบสำนักงานจ.ส.ท. ว่าด้ยวสวัสดิการหลังพ้นจากเป็นพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2554 (อ่าน 216)
  [2011-09-13] การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู (อ่าน 229)
  [2011-09-13] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่4/2554 (อ่าน 356)
  [2011-09-13] รายละเอียดการโอนเงินอากรรังนกอีแอ่นประจำปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 476)
  [2011-09-12] เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจถ่ายโอนให้เเก่อปท.ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำ (อ่าน 216)
  [2011-09-12] ขอเผยเเพร่คู่มือเเละเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายเเละกีฬาเพื่ (อ่าน 183)
  [2011-09-08] ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค (อ่าน 201)
  [2011-09-07] การตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี2554 (อ่าน 311)
  [2011-09-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบต. จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 2358)
  [2011-09-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 848)
  [2011-09-07] การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 1091)
  [2011-09-06] ตัวอย่างประกาศกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 2055)
  [2011-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ training for trainer หัวข้อ อปท.รอบรู้ AEC (อ่าน 240)
  [2011-09-06] ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมเเสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2554 (อ่าน 202)
  [2011-09-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวด1-2/2554 (อ่าน 503)
  [2011-09-05] การประเมินเป้าหมายมาตราฐานการจัดการบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 ปีงบประมาณพ.ศ.2553 (อ่าน 224)
  [2011-09-05] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจำเเนกสถานะสถานศึกษา ปี2554 (อ่าน 213)
  [2011-09-02] หนังสือกรมฯ จัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็กฯ และประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ (อ่าน 6428)
  [2011-09-02] การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 335)
  [2011-09-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2554  (อ่าน 1626)
  [2011-09-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8-2554  (อ่าน 996)
  [2011-08-30] การมอบอำนาจให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องงถิ่นใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการ (อ่าน 304)
  [2011-08-26] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.54 (อ่าน 624)
  [2011-08-25] ประกาศเพิ่มเติม เเละยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 (อ่าน 230)
  [2011-08-25] การตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (อ่าน 342)
  [2011-08-25] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ครั้งที่5/2554 (อ่าน 299)
  [2011-08-25] การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐ (อ่าน 202)
  [2011-08-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 389)
  [2011-08-24] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (อ่าน 442)
  [2011-08-23] เเผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (อ่าน 225)
  [2011-08-23] กรอบเเผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปี54-59 (อ่าน 218)
  [2011-08-22] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำเเหน่ง (อ่าน 224)
  [2011-08-19] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่3/2554 (อ่าน 306)
  [2011-08-19] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 274)
  [2011-08-18] ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (อ่าน 233)
  [2011-08-18] การจัดทำร่างกรอบเเผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2011-08-18] การนำเด็กเเละเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ (อ่าน 233)
  [2011-08-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯและภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพามิต (อ่าน 503)
  [2011-08-17] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูล ตามเเนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (อ่าน 224)
  [2011-08-17] หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด (อ่าน 240)
  [2011-08-17] กรอบเเผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปี54-59 (อ่าน 201)
  [2011-08-17] การโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมิถุนายน 2554 (อ่าน 484)
  [2011-08-15] จัดส่งโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ระดับจังหวัด (อ่าน 278)
  [2011-08-15] การขับเคลื่อนปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 220)
  [2011-08-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยมงวด3/2554 (อ่าน 462)
  [2011-08-15] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป๋วยเอดส์ในระบบสารสนเทศของอปท (อ่าน 260)
  [2011-08-08] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด3 (อ่าน 493)
  [2011-08-08] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการงวด3 (อ่าน 439)
  [2011-08-08] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี 2554(ทุนการศึกษา) (อ่าน 539)
  [2011-08-05] การประชาสัมพันธ์โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  (อ่าน 259)
  [2011-08-03] เเนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน (อ่าน 276)
  [2011-08-03] ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารเเละน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคเชื้อเเบค (อ่าน 200)
  [2011-08-03] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่10 (อ่าน 223)
  [2011-08-03] ขอความร่วมมือเเจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตราฐานศูนย์เด็กเล็กเเห่งชาติเเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2011-08-02] การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (อ่าน 350)
  [2011-08-02] โครงการอบรมเเละสัมมนาเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 216)
  [2011-08-02] ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งในตำเเหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 249)
  [2011-08-01] การอำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร (อ่าน 215)
  [2011-08-01] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง( A.T.C) (อ่าน 226)
  [2011-08-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2554  (อ่าน 1478)
  [2011-08-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7-2554  (อ่าน 898)
  [2011-08-01] ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 198)
  [2011-08-01] ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูเเลเด็กเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นเ (อ่าน 234)
  [2011-07-29] ส่งผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกีรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2011-07-29] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่คนพิการเเละผู้สู (อ่าน 227)
  [2011-07-29] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (อ่าน 374)
  [2011-07-29] การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังของ อปท.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 332)
  [2011-07-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (อ่าน 468)
  [2011-07-28] เร่งรัดการติดตามเเละรายงานผลการส่งเสริมกระบวนการเเผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 194)
  [2011-07-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (อ่าน 191)
  [2011-07-28] ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Design , Operation and management of Decentralized Westwater Treament systems (อ่าน 204)
  [2011-07-27] การติดตามประเมินผลการดำเนิงงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบe-planปี54 (อ่าน 184)
  [2011-07-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและสรรพสามิต มิ.ย.54 (อ่าน 448)
  [2011-07-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ภาษีสุราและสรรพสามิต พ.ค.54 (อ่าน 374)
  [2011-07-27] มติจากการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชนบทเเละขจัดความยากจน (อ่าน 200)
  [2011-07-27] โครงการจักรยาน7 เเผ่นดินเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล7รอบ 5 ธันวาคม 2 (อ่าน 208)
  [2011-07-26] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 (อ่าน 446)
  [2011-07-26] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวด1(ค่าวัสดุการศึกษา)งวด2(มิ.ย.54เพิ่มเติม) (อ่าน 421)
  [2011-07-26] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 3 (ก.ค.-ก.ย.54) (อ่าน 454)
  [2011-07-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯงวดที่4 (ประจำเดือนมิถุนายน 2554) (อ่าน 388)
  [2011-07-25] ขอความอนุเคราะห์เเจ้งกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชกา (อ่าน 218)
  [2011-07-25] การเสนอขอโอนเปลี่ยนเเปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของอปท. (อ่าน 248)
  [2011-07-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ประจำปี54งวดที่3รหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.54 (อ่าน 307)
  [2011-07-21] การจัดการเเข่งขัน น้ำดื้ช่มสิงหื เเอโรบิค ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ครั้งที่2 (อ่าน 219)
  [2011-07-21] เเนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคเเละสุขภาพในภาวะอุทกภัย (อ่าน 184)
  [2011-07-21] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติครั้งที่4 (อ่าน 179)
  [2011-07-21] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 221)
  [2011-07-21] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (อ่าน 208)
  [2011-07-20] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 204)
  [2011-07-20] เเจ้งการเปิดขยายเวลาการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ได้ผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน (อ่าน 209)
  [2011-07-20] ขอความร่วมมือเร่งรัดอปท.ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 (อ่าน 198)
  [2011-07-19] ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน (อ่าน 399)
  [2011-07-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)ไตรมาส 4 (อ่าน 371)
  [2011-07-13] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค.54 (อ่าน 395)
  [2011-07-13] การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (อ่าน 237)
  [2011-07-11] ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการสเริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่คนพิการเเละผู (อ่าน 295)
  [2011-07-11] การเเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เเพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 223)
  [2011-07-11] โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอถชุดมการณ์เเละจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 (อ่าน 218)
  [2011-07-11] ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 220)
  [2011-07-11] ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554 (อ่าน 200)
  [2011-07-11] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเลี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 256)
  [2011-07-08] ให้อปท.กรอกเเบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของอปท. (อ่าน 255)
  [2011-07-06] โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 251)
  [2011-07-06] กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก (อ่าน 211)
  [2011-07-06] ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันตอบคำถามชิงทุนการศึกษา รายการ เด็กหัวกะทิ (อ่าน 209)
  [2011-07-06] การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้ประชาชนของ อปท. (อ่าน 346)
  [2011-07-05] โครงการจักรยาน7 เเผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องจากครบรอบ 84 พรรษา (อ่าน 193)
  [2011-07-05] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 (อ่าน 199)
  [2011-07-05] เเจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เเละการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (อ่าน 208)
  [2011-07-05] การจำเเนกสถานะสถานศึกษาปี 2554 (อ่าน 228)
  [2011-07-05] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (อ่าน 228)
  [2011-07-05] เเจ้งผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ระดับจังหวัดครั้งที่2/2554 (อ่าน 274)
  [2011-07-04] รับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2555 (อ่าน 206)
  [2011-07-01] การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2554 (อ่าน 472)
  [2011-06-28] ขออนุมัติเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงมาตราฐานก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 199)
  [2011-06-28] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2555 (อ่าน 231)
  [2011-06-27] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 199)
  [2011-06-27] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนมิถุนายน 2554 (อ่าน 535)
  [2011-06-27] กรมทรัพยากรชายฝั่งจะจัดทำข้อมูลสนามสงเคราะห์ของอปท.ในพื้นที่23 จังหวัด (อ่าน 210)
  [2011-06-27] สำรวจข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 288)
  [2011-06-24] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เเละเเผ่นดินถล่ม (อ่าน 225)
  [2011-06-23] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2554  (อ่าน 1379)
  [2011-06-23] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6-2554  (อ่าน 810)
  [2011-06-22] ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 226)
  [2011-06-22] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 296)
  [2011-06-22] ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยวของอบจ.นครสวรรค์ โดยสำนักงานตรวจเงิน (อ่าน 219)
  [2011-06-21] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2554 (อ่าน 235)
  [2011-06-21] การจัดทำเเผนการจัดตั้งกองลูกเสือประจำโรงเรียน เเละจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 100 ปี  (อ่าน 200)
  [2011-06-21] ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี 2552-2553 (อ่าน 199)
  [2011-06-21] มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (อ่าน 386)
  [2011-06-21] การจัดทำโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท.(e-LAAS) (อ่าน 459)
  [2011-06-20] การประชุมนยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 270)
  [2011-06-17] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 262)
  [2011-06-17] บทบาทหน้าที่อบจ.เเละ อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.เเละเจ้าหน้าที่อบจ. ตามพรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (อ่าน 251)
  [2011-06-17] กการกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 208)
  [2011-06-17] การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 182)
  [2011-06-16] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ2554 อำเ (อ่าน 273)
  [2011-06-16] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2554 อำเภภอป (อ่าน 236)
  [2011-06-15] โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (อ่าน 205)
  [2011-06-14] บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ (อ่าน 266)
  [2011-06-13] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (อ่าน 187)
  [2011-06-10] ด่วน! (อ่าน 543)
  [2011-06-10] การรับผลไม้ปลายทางนอกเเหล่งผลิตในโครงการป้องกันเเก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 2554 (อ่าน 213)
  [2011-06-10] ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามข้อมูลชุมชนเเละอุตสาหกรมมขนาดเล็ก (อ่าน 181)
  [2011-06-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯงวดที่ 3 (อ่าน 640)
  [2011-06-10] ความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (อ่าน 203)
  [2011-06-10] การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามเเนวทางพระราชดำริเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯล (อ่าน 212)
  [2011-06-10] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (อ่าน 211)
  [2011-06-10] กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2554 (อ่าน 236)
  [2011-06-10] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินเป้าหมายสาธารณะรอบที่2 (อ่าน 192)
  [2011-06-01] สำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) (อ่าน 219)
  [2011-06-01] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกีรติคุณ (อ่าน 197)
  [2011-06-01] โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารเเละสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 215)
  [2011-06-01] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2554  (อ่าน 1152)
  [2011-06-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2554  (อ่าน 830)
  [2011-05-31] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือน พฤษภาคม 2554 (อ่าน 587)
  [2011-05-31] ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเเละคระกรรมการชุมชนของเทศบาล (อ่าน 175)
  [2011-05-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ2554 ทุนการศึกษา (อ่าน 575)
  [2011-05-26] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554 (อ่าน 553)
  [2011-05-26] ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งในตำเเหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 178)
  [2011-05-26] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (อ่าน 229)
  [2011-05-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 376)
  [2011-05-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมงวด2/2554 (อ่าน 452)
  [2011-05-26] การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯเดือนเมษายน 2554 (อ่าน 419)
  [2011-05-25] ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปรับฟังข้อมูล (อ่าน 238)
  [2011-05-24] เเผนพัฒนาจังหวัด เเผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เเผนปฏิบัติราชการประจำปีขอ (อ่าน 201)
  [2011-05-24] การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาเด็กเเละเยาวชนตั้งครรภไม่พร้อม (อ่าน 186)
  [2011-05-24] การขยายเวลาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของอปท. (อ่าน 221)
  [2011-05-24] การขยายเวลาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของอปท. (อ่าน 163)
  [2011-05-24] การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามเเบบการายงานสถานการณ์ทา)งสังคมของท้องถิ่น ปี2554 (อปท๑) (อ่าน 178)
  [2011-05-23] การตรวจสอบโครงการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (อ่าน 325)
  [2011-05-23] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการงวด2(เพิ่มเติม) (อ่าน 422)
  [2011-05-23] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ 2 (อ่าน 408)
  [2011-05-23] เเนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเเละการใช้จ่ายงบประมาณหมววดเงินอุดหนุนของอปท. (อ่าน 299)
  [2011-05-18] ประกาศสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย รุ่นที่ (อ่าน 258)
  [2011-05-18] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้คนพิการงวด 2(เม.ย.-มิ.ย.54) (อ่าน 469)
  [2011-05-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯงวด2 (อ่าน 420)
  [2011-05-18] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน255 (อ่าน 365)
  [2011-05-18] ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมืออปท.ในการรวบรวมข้อมูลสายทาง (อ่าน 210)
  [2011-05-18] การเเก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2551 (อ่าน 235)
  [2011-05-12] การเเข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 (อ่าน 205)
  [2011-05-12] ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 218)
  [2011-05-11] ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 199)
  [2011-05-11] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2554 (อ่าน 238)
  [2011-05-11] การพิจารณาศึกษาเรื่อง การปกิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชของคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ ว (อ่าน 197)
  [2011-05-11] ขอทราบความต้องการเเพทย์ ทันตเเพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 218)
  [2011-05-11] การโอนจัดสรรโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโด่ยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งวด 2 (อ่าน 327)
  [2011-05-11] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ 2 (อ่าน 434)
  [2011-05-10] ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ (อ่าน 1473)
  [2011-05-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ (อ่าน 970)
  [2011-05-10] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (อ่าน 220)
  [2011-05-10] โครงการปีเเห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็น ตามเเบบรายงานเเละระยะเวลาที่กำหนด (อ่าน 184)
  [2011-05-10] การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เเผ้สู (อ่าน 211)