Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น]
  [2018-01-18] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 1)
  [2018-01-16] ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส (อ่าน 30)
  [2018-01-16] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2018-01-10] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 82)
  [2017-12-29] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 56)
  [2017-12-29] ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ่าน 64)
  [2017-12-29] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 70)
  [2017-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 112)
  [2017-12-28] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พ (อ่าน 101)
  [2017-12-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (อ่าน 113)
  [2017-12-28] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 61)
  [2017-12-27] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล (อ่าน 62)
  [2017-12-27] การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อ่าน 117)
  [2017-12-27] การมอบของขวัญปีใหม่หให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 78)
  [2017-12-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 39)
  [2017-12-27] ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต (อ่าน 44)
  [2017-12-26] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 69)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 58)
  [2017-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพารราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 85)
  [2017-12-25] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2017-12-25] ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ ภาษีไปไหน (อ่าน 62)
  [2017-12-25] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 49)
  [2017-12-21] แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2017-12-12] การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. (อ่าน 95)
  [2017-12-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 102)
  [2017-12-08] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาการบรรจุและแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 75)
  [2017-12-08] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 71)
  [2017-12-08] การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 56)
  [2017-12-04] แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (อ่าน 106)
  [2017-12-04] แนวทางการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 125)
  [2017-12-04] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภ (อ่าน 105)
  [2017-12-01] การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 90)
  [2017-12-01] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 94)
  [2017-11-29] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค (อ่าน 123)
  [2017-11-29] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 109)
  [2017-11-28] สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเท (อ่าน 94)
  [2017-11-28] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 107)
  [2017-11-27] การขับเคลื่อนการดำเนินการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผ่นแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื (อ่าน 99)
  [2017-11-27] การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (อ่าน 126)
  [2017-11-24] การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพร (อ่าน 60)
  [2017-11-24] การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/บริการ/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 (อ่าน 123)
  [2017-11-23] ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2017-11-23] แนวทางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา (อ่าน 117)
  [2017-11-23] การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำ (อ่าน 96)
  [2017-11-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม (อ่าน 139)
  [2017-11-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 114)
  [2017-11-21] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 107)
  [2017-11-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 85)
  [2017-11-21] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 109)
  [2017-11-20] การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามม (อ่าน 111)
  [2017-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 98)
  [2017-11-17] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 115)
  [2017-11-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 137)
  [2017-11-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา (อ่าน 180)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร (อ่าน 187)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญ (อ่าน 164)
  [2017-11-09] การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น แทน (อ่าน 129)
  [2017-11-09] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 173)
  [2017-11-07] การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง (อ่าน 178)
  [2017-11-06] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร (อ่าน 112)
  [2017-11-03] ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญ (อ่าน 156)
  [2017-11-02] ตลาดประชารัฐ (อ่าน 145)
  [2017-10-31] การสำรวจข้อมูลตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 160)
  [2017-10-31] การประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาปฐมวัย (อ่าน 132)
  [2017-10-30] การจัดสรรงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 156)
  [2017-10-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห (อ่าน 147)
  [2017-10-27] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Developm (อ่าน 167)
  [2017-10-27] แจ้งจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พั (อ่าน 183)
  [2017-10-27] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 143)
  [2017-10-24] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบการเงินฯ (อ่าน 162)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 130)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 180)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเ (อ่าน 130)
  [2017-10-24] ขอประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 194)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 189)
  [2017-10-20] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 99)
  [2017-10-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 159)
  [2017-10-20] การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2017-10-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำห (อ่าน 199)
  [2017-10-18] การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2017-10-18] ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ (อ่าน 77)
  [2017-10-18] แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหากา (อ่าน 105)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 239)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 195)
  [2017-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 126)
  [2017-10-10] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 94)
  [2017-10-06] การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน 159)
  [2017-10-04] จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 103)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 104)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 52)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 127)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 119)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 112)
  [2017-09-29] ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 139)
  [2017-09-29] แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ (อ่าน 129)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 130)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (อ่าน 144)
  [2017-09-27] การปรับข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศทา (อ่าน 143)
  [2017-09-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 201)
  [2017-09-25] ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 168)
  [2017-09-25] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน 103)
  [2017-09-22] การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 126)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 105)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 97)
  [2017-09-21] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 134)
  [2017-09-21] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พ (อ่าน 109)
  [2017-09-21] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 126)
  [2017-09-21] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประ (อ่าน 72)
  [2017-09-21] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 123)
  [2017-09-21] มาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ พ.ศ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประม (อ่าน 113)
  [2017-09-18] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 206)
  [2017-09-18] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 106)
  [2017-09-18] เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร (อ่าน 114)
  [2017-09-18] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (อ่าน 121)
  [2017-09-18] จัดทำมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2017-09-13] ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 122)
  [2017-09-11] การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน (อ่าน 156)
  [2017-09-07] ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 147)
  [2017-09-05] กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (อ่าน 111)
  [2017-09-05] แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (อ่าน 100)
  [2017-08-29] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2017-08-29] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 (อ่าน 129)
  [2017-08-29] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 162)
  [2017-08-21] การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้่อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหว (อ่าน 161)
  [2017-08-17] การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิกาสรชุมชน (อ่าน 159)
  [2017-08-15] ปฎิบัติราชการแทน (อ่าน 178)
  [2017-08-15] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 134)
  [2017-08-11] ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 103)
  [2017-08-10] การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดใน (อ่าน 130)
  [2017-08-10] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 119)
  [2017-08-10] แจ้งสถานธนานุบาลขณะนี้ใก้ลสิ้นปีงบประมาณจึงขอให้สถานธนานุบาลทุกแห่งต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ (อ่าน 66)
  [2017-08-10] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 103)
  [2017-08-09] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 122)
  [2017-08-09] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 105)
  [2017-08-08] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2017-08-07] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 83)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการปลูกต้นยางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 131)
  [2017-08-02] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 81)
  [2017-08-02] การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. (อ่าน 79)
  [2017-08-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2 (อ่าน 59)
  [2017-08-02] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 66)
  [2017-07-27] ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดตามเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์ (อ่าน 87)
  [2017-07-27] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 69)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชากรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 83)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 72)
  [2017-07-25] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิ (อ่าน 77)
  [2017-07-25] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 93)
  [2017-07-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 103)
  [2017-07-21] การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๔+๐๒๐-กม.๑๕+๕๓๕ ระยะทาง ๑.๕๑๕ กิโลเมตร คืนให้กร (อ่าน 138)
  [2017-07-21] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 112)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2017-07-19] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 74)
  [2017-07-19] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 72)
  [2017-07-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suf (อ่าน 85)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 90)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 124)
  [2017-07-18] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปร (อ่าน 71)
  [2017-07-17] การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด (อ่าน 92)
  [2017-07-14] ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลื (อ่าน 93)
  [2017-07-12] ซักซอมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (อ่าน 108)
  [2017-07-12] การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง (อ่าน 79)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 169)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจ (อ่าน 129)
  [2017-07-11] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (อ่าน 72)
  [2017-07-11] ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (อ่าน 85)
  [2017-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 71)
  [2017-07-11] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบา (อ่าน 62)
  [2017-07-07] การดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ (อ่าน 126)
  [2017-07-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2017-07-06] การบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2017-07-05] โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 76)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 103)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 96)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 87)
  [2017-07-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ (อ่าน 141)
  [2017-07-04] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ (อ่าน 91)
  [2017-07-03] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 121)
  [2017-06-29] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (อ่าน 122)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 86)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 88)
  [2017-06-28] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 104)
  [2017-06-28] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( (อ่าน 93)
  [2017-06-28] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหล (อ่าน 133)
  [2017-06-27] การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี (อ่าน 101)
  [2017-06-27] การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาไร้สัญชาติ (อ่าน 82)
  [2017-06-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 119)
  [2017-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ (อ่าน 189)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 194)
  [2017-06-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 265)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 180)
  [2017-06-23] การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2017-06-23] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 82)
  [2017-06-16] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย (อ่าน 158)
  [2017-06-16] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน (อ่าน 124)
  [2017-06-16] หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 87)
  [2017-06-16] การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 129)
  [2017-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child developme (อ่าน 179)
  [2017-06-16] การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 200)
  [2017-06-16] การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 129)
  [2017-06-16] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2017-06-09] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (อ่าน 217)
  [2017-06-06] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 168)
  [2017-06-05] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 86)
  [2017-06-05] ร่่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 106)
  [2017-06-05] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 138)
  [2017-06-05] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 128)
  [2017-06-02] ขอความร่วมมือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (อ่าน 173)
  [2017-05-30] ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ (อ่าน 92)
  [2017-05-29] การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 162)
  [2017-05-29] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 115)
  [2017-05-29] โครงการให้บริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุต (อ่าน 108)
  [2017-05-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 128)
  [2017-05-23] ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 103)
  [2017-05-23] การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี (อ่าน 146)
  [2017-05-23] การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 162)
  [2017-05-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 110)
  [2017-05-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 83)
  [2017-05-19] การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 109)
  [2017-05-19] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 122)
  [2017-05-19] แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู (อ่าน 83)
  [2017-05-19] แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 86)
  [2017-05-19] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 85)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 80)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2017-05-17] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 109)
  [2017-05-15] ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 123)
  [2017-05-11] ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 141)
  [2017-05-09] ขอเชิญชวนการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (อ่าน 143)
  [2017-05-08] ประกาศให้พนักงานสถาธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 89)
  [2017-05-05] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA (อ่าน 201)
  [2017-05-05] ขอความเห็นชอบปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกคัวนภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงิน (อ่าน 133)
  [2017-05-05] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (อ่าน 121)
  [2017-05-02] การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 139)
  [2017-05-01] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 113)
  [2017-05-01] กำหนดหยุดทำการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 97)
  [2017-04-24] ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าสฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ (อ่าน 124)
  [2017-04-24] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 98)
  [2017-04-19] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 149)
  [2017-04-19] ขอทราบความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 112)
  [2017-04-19] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศท (อ่าน 157)
  [2017-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสันบสนุนการกระจายอ (อ่าน 145)
  [2017-04-18] การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเคราะห์ผู้ป่วย (อ่าน 99)
  [2017-04-18] การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก (อ่าน 112)
  [2017-04-12] รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2017-04-12] การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 98)
  [2017-04-11] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 114)
  [2017-04-11] การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 119)
  [2017-04-11] การฝีกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 117)
  [2017-04-11] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลศนย์เด็กเล็ก (อ่าน 141)
  [2017-04-11] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของอ (อ่าน 114)
  [2017-04-10] การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 103)
  [2017-04-10] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ (อ่าน 108)
  [2017-04-10] การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้งหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓ (อ่าน 145)
  [2017-04-04] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 137)
  [2017-04-04] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 134)
  [2017-04-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน (อ่าน 171)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 123)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ (อ่าน 128)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 120)
  [2017-04-03] หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2017-03-31] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖ (อ่าน 114)
  [2017-03-31] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องม (อ่าน 117)
  [2017-03-30] ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน)และการกำกับดูแลใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 156)
  [2017-03-30] ขอความร่ามมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 110)
  [2017-03-30] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 117)
  [2017-03-30] ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (อ่าน 110)
  [2017-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 116)
  [2017-03-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๐ (อ่าน 122)
  [2017-03-29] การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน (อ่าน 103)
  [2017-03-28] การกำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 139)
  [2017-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ (อ่าน 100)
  [2017-03-28] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (อ่าน 99)
  [2017-03-23] การบัญทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 133)
  [2017-03-23] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มี (อ่าน 117)
  [2017-03-23] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 108)
  [2017-03-23] การปรับลดอัตรค่าดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2017-03-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 101)
  [2017-03-22] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (อ่าน 122)
  [2017-03-20] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 113)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจแนวสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 148)
  [2017-03-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 497)
  [2017-03-16] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และ (อ่าน 116)
  [2017-03-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 145)
  [2017-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครุ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่นสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญ (อ่าน 120)
  [2017-03-14] กำหนดการส่้งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐา (อ่าน 114)
  [2017-03-14] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 99)
  [2017-03-13] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 166)
  [2017-03-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (อ่าน 119)
  [2017-03-10] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Best Practices) (อ่าน 150)
  [2017-03-10] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งนเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการท่องเที่ยงโดยชุม (อ่าน 132)
  [2017-03-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ (อ่าน 115)
  [2017-03-10] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถาะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่ (อ่าน 87)
  [2017-03-09] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 99)
  [2017-03-09] การดำเนินการกำหนดตัวชี่วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่อยงาน รอบการประเมินที่๑ (อ่าน 103)
  [2017-03-08] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 116)
  [2017-03-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศ (อ่าน 153)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 158)
  [2017-03-03] หารือคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 127)
  [2017-03-01] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 141)
  [2017-03-01] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 119)
  [2017-03-01] การให้บริหารเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น(ชนิดฉุกเฉิน) (อ่าน 82)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 122)
  [2017-02-24] แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 111)
  [2017-02-23] การสอบประเมินผลสัมฤทธิืทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 91)
  [2017-02-22] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 141)
  [2017-02-22] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 128)
  [2017-02-21] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 148)
  [2017-02-21] ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 108)
  [2017-02-20] การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (อ่าน 127)
  [2017-02-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 124)
  [2017-02-17] การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne (อ่าน 134)
  [2017-02-17] ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง (อ่าน 118)
  [2017-02-17] การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (อ่าน 135)
  [2017-02-17] การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 97)
  [2017-02-16] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 123)
  [2017-02-14] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป (อ่าน 151)
  [2017-02-14] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 133)
  [2017-02-14] มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย (อ่าน 114)
  [2017-02-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 157)
  [2017-02-09] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่าวเอดส์ ประจำปีงบประมาร พ. (อ่าน 138)
  [2017-02-08] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 138)
  [2017-02-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเ (อ่าน 137)
  [2017-02-03] ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ (อ่าน 149)
  [2017-02-02] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียระดับประถทศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสศตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 124)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 161)
  [2017-02-01] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวา (อ่าน 164)
  [2017-01-31] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคสามสะอาดให้ถูก (อ่าน 151)
  [2017-01-31] การช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 155)
  [2017-01-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 182)
  [2017-01-30] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 152)
  [2017-01-30] แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 130)
  [2017-01-27] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 170)
  [2017-01-27] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแนวแผนการเสริมสร้างความแข่งเเข็งดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 149)
  [2017-01-27] แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test .NT)_1 (อ่าน 134)
  [2017-01-27] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 119)
  [2017-01-27] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 150)
  [2017-01-26] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 187)
  [2017-01-26] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรั (อ่าน 205)
  [2017-01-25] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 189)
  [2017-01-25] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 128)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 126)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น_1 (อ่าน 153)
  [2017-01-25] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช_1 (อ่าน 130)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 200)
  [2017-01-23] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรำโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อ (อ่าน 140)
  [2017-01-18] การสัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 168)
  [2017-01-18] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 158)
  [2017-01-18] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 504)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 133)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาได้รับความเสียหารจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 131)
  [2017-01-12] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 149)
  [2017-01-12] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 163)
  [2017-01-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 166)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู (อ่าน 163)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (อ่าน 147)
  [2017-01-11] ให้มีการสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (อ่าน 113)
  [2017-01-11] โครงการฝึกอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 124)
  [2017-01-11] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 116)
  [2017-01-11] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 143)
  [2017-01-10] การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 136)
  [2017-01-10] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 124)
  [2017-01-10] การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 151)
  [2017-01-10] รายงานการขยายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2017-01-10] รายงานการจัดต้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 130)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 114)
  [2017-01-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 130) (อ่าน 171)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 181)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 170)
  [2017-01-05] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 160)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ป (อ่าน 178)
  [2017-01-05] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2017-01-05] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 154)
  [2017-01-04] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก งบประมาณร (อ่าน 164)
  [2017-01-04] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2017-01-04] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 196)
  [2017-01-04] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั (อ่าน 156)
  [2016-12-28] ประกาศรายชื่อผู้สมครวได้เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 140)
  [2016-12-28] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้ที่ชุมชน (อ่าน 173)
  [2016-12-27] รายงานประจำปี ๒๕๕๘ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 159)
  [2016-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 167)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบั (อ่าน 155)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ (อ่าน 165)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ์๒๕๖๐ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 170)
  [2016-12-26] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 152)
  [2016-12-23] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 173)
  [2016-12-21] ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแ (อ่าน 191)
  [2016-12-21] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 152)
  [2016-12-20] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 169)
  [2016-12-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 179)
  [2016-12-16] แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราย (อ่าน 160)
  [2016-12-14] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 292)
  [2016-12-13] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Locaj Sufficiency ScHool : LSS) (อ่าน 169)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 257)
  [2016-12-01] เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 207)
  [2016-12-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 188)
  [2016-11-30] โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 172)
  [2016-11-29] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 172)
  [2016-11-28] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 147)
  [2016-11-25] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 228)
  [2016-11-25] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 174)
  [2016-11-24] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ (อ่าน 190)
  [2016-11-24] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 179)
  [2016-11-24] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการอาหา (อ่าน 186)
  [2016-11-24] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 157)
  [2016-11-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 194)
  [2016-11-23] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 187)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอรัปชั่น (อ่าน 137)
  [2016-11-23] โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หน (อ่าน 173)
  [2016-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร (อ่าน 181)
  [2016-11-22] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 185)
  [2016-11-18] นโยบายให้มีการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 179)
  [2016-11-17] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้อนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 218)
  [2016-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 189)
  [2016-11-17] โครงดารเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 190)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 268)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 239)
  [2016-11-15] แต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 178)
  [2016-11-15] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 210)
  [2016-11-15] การแต่งตั้งคณะักรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระด (อ่าน 172)
  [2016-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสานสนเทศการจัดกา (อ่าน 201)
  [2016-11-14] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 194)
  [2016-11-14] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ (อ่าน 173)
  [2016-11-10] กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 220)
  [2016-11-10] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 179)
  [2016-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (อ่าน 270)
  [2016-11-07] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 209)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 160)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 153)
  [2016-11-04] การอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พศ.  (อ่าน 177)
  [2016-11-03] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปร (อ่าน 171)
  [2016-11-02] แจ้งมตืการประชุมคณะะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 207)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 251)
  [2016-10-31] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหน่งนำ้) Local Sufficiency Eco (อ่าน 205)
  [2016-10-28] ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 148)
  [2016-10-28] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 183)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุด (อ่าน 208)
  [2016-10-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 269)
  [2016-10-25] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 244)
  [2016-10-20] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน (อ่าน 291)
  [2016-10-19] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC (อ่าน 184)
  [2016-10-19] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) (อ่าน 170)
  [2016-10-14] รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ (อ่าน 211)
  [2016-10-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 267)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 241)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ (อ่าน 216)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 222)
  [2016-10-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 164)
  [2016-10-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค (อ่าน 248)
  [2016-10-12] แนวทางหลักและเกณฑืการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 224)
  [2016-10-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม (อ่าน 257)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 224)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 234)
  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2016-10-06] รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 209)
  [2016-10-04] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 634)
  [2016-09-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 218)
  [2016-09-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งผลงานหลักอบรม ๓ เดือน (อ่าน 177)
  [2016-09-30] แจ้งผลการประมาณผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น  (อ่าน 164)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 243)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 232)
  [2016-09-28] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 232)
  [2016-09-27] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2016-09-26] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร (อ่าน 154)
  [2016-09-26] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 149)
  [2016-09-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป (อ่าน 189)
  [2016-09-26] เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย (อ่าน 149)
  [2016-09-22] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 180)
  [2016-09-22] การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม (อ่าน 165)
  [2016-09-22] แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 162)
  [2016-09-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า (อ่าน 203)
  [2016-09-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 258)
  [2016-09-20] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 286)
  [2016-09-20] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o (อ่าน 249)
  [2016-09-19] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก (อ่าน 222)
  [2016-09-19] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 187)
  [2016-09-19] ตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 (อ่าน 197)
  [2016-09-15] การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญช (อ่าน 176)
  [2016-09-13] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเต (อ่าน 239)
  [2016-09-13] การเดินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 193)
  [2016-09-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 294)
  [2016-09-12] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 271)
  [2016-09-09] กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 146)
  [2016-09-09] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2016-09-07] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุุน (อ่าน 291)
  [2016-09-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 190)
  [2016-09-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 240)
  [2016-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น (อ่าน 170)
  [2016-09-06] โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 141)
  [2016-09-06] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 172)
  [2016-09-06] การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ (อ่าน 154)
  [2016-09-05] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (อ่าน 157)
  [2016-09-05] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 234)
  [2016-09-05] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 201)
  [2016-09-05] ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือมาตฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อ่าน 215)
  [2016-09-01] การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (อ่าน 192)
  [2016-09-01] การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (อ่าน 192)
  [2016-09-01] โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้าสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทำสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น (อ่าน 188)
  [2016-08-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 156)
  [2016-08-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 208)
  [2016-08-25] อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ (อ่าน 164)
  [2016-08-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 145)
  [2016-08-24] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 179)
  [2016-08-24] แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั (อ่าน 165)
  [2016-08-23] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 164)
  [2016-08-23] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก (อ่าน 190)
  [2016-08-22] ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ (อ่าน 147)
  [2016-08-19] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ (อ่าน 191)
  [2016-08-19] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาน (อ่าน 160)
  [2016-08-18] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 189)
  [2016-08-18] แนวทางการขอรับเงินอุดเหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2016-08-17] แนวทางการปฎิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการส (อ่าน 187)
  [2016-08-17] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 198)
  [2016-08-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 288)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 216)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 186)
  [2016-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 226)
  [2016-08-09] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 215)
  [2016-08-08] การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลั (อ่าน 284)
  [2016-08-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและรับด (อ่าน 220)
  [2016-08-04] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 255)
  [2016-08-03] การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย พนักงานสถาธนานุบาล (อ่าน 158)
  [2016-08-03] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่อมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 175)
  [2016-08-03] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 226)
  [2016-08-03] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล ครูผู้ช่วย และครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชืพครูหรือหนังสืออนุญาต (อ่าน 200)
  [2016-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ (อ่าน 195)
  [2016-08-01] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2016-07-29] การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 184)
  [2016-07-29] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละ ของเท (อ่าน 227)
  [2016-07-26] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 162)
  [2016-07-26] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองกุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ (อ่าน 164)
  [2016-07-22] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 223)
  [2016-07-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 235)
  [2016-07-15] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 196)
  [2016-07-15] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 263)
  [2016-07-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 206)
  [2016-07-15] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (อ่าน 287)
  [2016-07-14] โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  (อ่าน 204)
  [2016-07-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  (อ่าน 194)
  [2016-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 152)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 302)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 312)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯ (อ่าน 230)
  [2016-07-13] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GI (อ่าน 206)
  [2016-07-12] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอดไท้องค์ราชัน  (อ่าน 257)
  [2016-07-11] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2016-07-11] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 247)
  [2016-07-07] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 254)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 183)
  [2016-07-04] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 249)
  [2016-07-04] ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 253)
  [2016-07-01] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 215)
  [2016-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ (อ่าน 256)
  [2016-06-30] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 267)
  [2016-06-30] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรป (อ่าน 237)
  [2016-06-29] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 251)
  [2016-06-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 175)
  [2016-06-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 420)
  [2016-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 227)
  [2016-06-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 187)
  [2016-06-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที (อ่าน 216)
  [2016-06-24] การจัดทำบัญชีถิอจ่ายเงินเดิอนของข้าราชการครูและพนักงานครู ฯลฯ (อ่าน 222)
  [2016-06-22] การดำเนินงานศูนย์การเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 233)
  [2016-06-22] มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 186)
  [2016-06-22] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ (อ่าน 220)
  [2016-06-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 198)
  [2016-06-22] โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 199)
  [2016-06-21] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 273)
  [2016-06-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 299)
  [2016-06-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 244)
  [2016-06-20] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 244)
  [2016-06-20] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯลฯ (อ่าน 253)
  [2016-06-17] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 249)
  [2016-06-17] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 251)
  [2016-06-16] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2016-06-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 254)
  [2016-06-13] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 247)
  [2016-06-09] การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่ (อ่าน 255)
  [2016-06-09] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 300)
  [2016-06-09] รายงานสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 304)
  [2016-06-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 281)
  [2016-06-08] การจัดสรรคอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี 2559 (อ่าน 338)
  [2016-06-07] การปรับลดอัตรดอกเบี้ยของสถานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2016-06-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 251)
  [2016-06-07] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 276)
  [2016-06-02] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 475)
  [2016-06-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 318)
  [2016-06-02] การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 249)
  [2016-06-01] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2016-06-01] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 282)
  [2016-06-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหาร และเครื (อ่าน 233)
  [2016-05-31] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กองค (อ่าน 300)
  [2016-05-31] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 283)
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 244)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 266)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 287)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 300)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 258)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 205)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 232)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 186)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 233)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 370)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 212)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 211)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 208)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 246)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 214)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 203)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 291)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 198)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 172)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 188)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 228)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 232)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 232)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 214)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 235)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 209)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 206)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 228)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 267)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 212)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 191)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 198)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 281)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 223)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 255)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 232)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 211)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 237)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 196)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 213)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 234)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 224)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 205)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 209)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 197)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 204)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 287)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 262)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 257)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 202)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 253)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 185)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 201)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 226)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 299)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 265)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 259)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 206)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 294)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 332)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 242)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 243)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 213)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 227)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 219)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 218)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 216)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 210)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 225)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 235)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 237)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 196)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 407)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 208)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 224)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 356)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 222)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 224)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 232)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 243)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 204)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 236)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 220)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 441)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 276)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 243)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 300)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 189)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 193)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 185)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 282)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 276)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 256)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 246)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 247)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 211)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 219)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 205)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 204)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 218)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 188)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 311)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 251)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 271)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 198)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 232)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 288)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 317)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 271)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 270)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 291)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 224)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 269)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 251)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 282)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 244)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 226)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 206)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 312)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 298)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 268)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 202)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 222)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 204)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 264)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 270)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 255)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 196)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 228)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 204)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 237)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 258)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 244)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 310)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 227)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 245)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 214)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 204)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 461)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 239)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 425)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 222)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 216)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 244)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 309)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 302)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 280)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 247)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 249)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 294)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 279)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 405)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 244)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 305)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 244)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 282)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 243)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 231)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 216)
  [2016-01-13] การติดตามประเมิณผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลแ (อ่าน 270)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 297)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุ (อ่าน 269)
  [2016-01-13] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 226)
  [2016-01-13] การปรับอัตรเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 196)
  [2016-01-13] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2016-01-12] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 249)
  [2016-01-12] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 414)
  [2016-01-11] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2016-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประ (อ่าน 224)
  [2016-01-11] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 376)
  [2016-01-11] การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2016-01-08] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 (อ่าน 209)
  [2016-01-08] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 294)
  [2016-01-07] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 248)
  [2016-01-06] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๕๙ (อ่าน 259)
  [2016-01-04] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 240)
  [2016-01-04] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 514)
  [2016-01-04] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 208)
  [2015-12-30] ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 271)
  [2015-12-28] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 268)
  [2015-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อง (อ่าน 343)
  [2015-12-28] ซํกซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 194)
  [2015-12-28] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 244)
  [2015-12-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 585)
  [2015-12-25] รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 220)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 230)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 245)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 195)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 240)
  [2015-12-23] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) (อ่าน 307)
  [2015-12-22] การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 240)
  [2015-12-09] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 270)
  [2015-12-03] โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 251)
  [2015-12-03] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (อ่าน 240)
  [2015-12-02] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 456)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 325)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 239)
  [2015-12-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึก (อ่าน 247)
  [2015-12-02] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2015-12-02] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 268)
  [2015-12-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 238)
  [2015-12-01] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 296)
  [2015-12-01] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 267)
  [2015-11-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 238)
  [2015-11-30] จัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็ (อ่าน 256)
  [2015-11-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนน (อ่าน 295)
  [2015-11-30] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน (อ่าน 252)
  [2015-11-27] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 225)
  [2015-11-27] การติดต่อสอบถามการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 220)
  [2015-11-27] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 217)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 188)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 201)
  [2015-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ (อ่าน 266)
  [2015-11-23] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 222)
  [2015-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่ (อ่าน 251)
  [2015-11-12] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 236)
  [2015-11-11] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 342)
  [2015-11-10] แจ้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเชิงทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลเขาพนมเนื่อ (อ่าน 226)
  [2015-11-10] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 241)
  [2015-11-10] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 313)
  [2015-11-10] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 229)
  [2015-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 374)
  [2015-11-09] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 246)
  [2015-11-09] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 247)
  [2015-11-09] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 218)
  [2015-11-09] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (อ่าน 207)
  [2015-11-09] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 228)
  [2015-11-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 341)
  [2015-11-05] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (อ่าน 258)
  [2015-11-05] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 312)
  [2015-11-04] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 308)
  [2015-11-04] แจ้งจะทำการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 321)
  [2015-11-04] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู (อ่าน 277)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพ (อ่าน 290)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 283)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 343)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขา (อ่าน 318)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 347)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 253)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 291)
  [2015-10-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 348)
  [2015-10-21] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 317)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 301)
  [2015-10-20] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 282)
  [2015-10-20] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 353)
  [2015-10-16] แจ้งกำชับเทสบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าใช้งานระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู (อ่าน 311)
  [2015-10-16] แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององ (อ่าน 297)
  [2015-10-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 241)
  [2015-10-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 293)
  [2015-10-13] เน้นยำ้มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 242)
  [2015-10-13] การจัดงาน มหกรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 222)
  [2015-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAL COMPETENCY TEST : LCT ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 251)
  [2015-10-08] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรป (อ่าน 209)
  [2015-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมส (อ่าน 317)
  [2015-10-08] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 201)
  [2015-10-08] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 214)
  [2015-10-05] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 261)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 218)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ (อ่าน 558)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 532)
  [2015-09-28] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงกา (อ่าน 572)
  [2015-09-28] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2015-09-23] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนำ้ท่วมฉับพลัน นำ้ป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 241)
  [2015-09-21] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 304)
  [2015-09-21] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีโล่พร้อมเกรียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ (อ่าน 276)
  [2015-09-18] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 407)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 329)
  [2015-09-17] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 253)
  [2015-09-16] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 260)
  [2015-09-15] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 303)
  [2015-09-09] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2015-09-09] โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๘  (อ่าน 267)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (อ่าน 228)
  [2015-09-07] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 332)
  [2015-09-02] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 302)
  [2015-09-01] มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (อ่าน 218)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 268)
  [2015-09-01] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 315)
  [2015-09-01] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม (อ่าน 348)
  [2015-08-27] การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 246)
  [2015-08-27] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 217)
  [2015-08-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 314)
  [2015-08-27] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 254)
  [2015-08-26] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 225)
  [2015-08-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2015-08-25] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 ป (อ่าน 265)
  [2015-08-20] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า (อ่าน 268)
  [2015-08-20] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานน้ำเพื่ออุปโภค (อ่าน 251)
  [2015-08-20] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา  (อ่าน 289)
  [2015-08-20] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 310)
  [2015-08-18] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2015-08-17] การเตรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน นำป่าไหลหลาก (อ่าน 278)
  [2015-08-10] สำรวจอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 322)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจ่ายอำนาจให้แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 323)
  [2015-08-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (อ่าน 305)
  [2015-08-05] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 233)
  [2015-08-05] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2015-08-05] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 209)
  [2015-08-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 239)
  [2015-08-05] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 329)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 294)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ (อ่าน 240)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 315)
  [2015-07-29] แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 248)
  [2015-07-29] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 284)
  [2015-07-29] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2015-07-29] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 257)
  [2015-07-28] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 469)
  [2015-07-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 276)
  [2015-07-27] การกำหนดงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ (อ่าน 302)
  [2015-07-27] ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 224)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 309)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 290)
  [2015-07-27] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 232)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ้งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่า (อ่าน 247)
  [2015-07-27] ขออนุมัติใช้เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ืพัฒานเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 236)
  [2015-07-27] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริหารสา (อ่าน 303)
  [2015-07-27] โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 254)
  [2015-07-24] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 254)
  [2015-07-22] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 245)
  [2015-07-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการกระจาย (อ่าน 291)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 251)
  [2015-07-22] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 237)
  [2015-07-21] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 437)
  [2015-07-20] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 388)
  [2015-07-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 393)
  [2015-07-15] ปฎิบัติหน้าที่แทนสถานธนานุบาล (อ่าน 228)
  [2015-07-15] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 242)
  [2015-07-14] แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 417)
  [2015-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 214)
  [2015-07-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 326)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 259)
  [2015-07-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล กรณีราคาทองผันผวน (อ่าน 239)
  [2015-07-10] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 260)
  [2015-07-10] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 219)
  [2015-07-08] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 288)
  [2015-07-08] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 263)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 301)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู (อ่าน 283)
  [2015-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 423)
  [2015-07-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 411)
  [2015-07-02] แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 311)
  [2015-06-30] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 325)
  [2015-06-29] เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 380)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 344)
  [2015-06-25] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงาบประมาณ 2559 (อ่าน 234)
  [2015-06-24] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 (อ่าน 297)
  [2015-06-24] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 225)
  [2015-06-24] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2015-06-24] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 252)
  [2015-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 327)
  [2015-06-23] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 292)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 258)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 230)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 311)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 361)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 280)
  [2015-06-15] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 244)
  [2015-06-15] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 291)
  [2015-06-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 295)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 323)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 304)
  [2015-06-11] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 (อ่าน 364)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 284)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  (อ่าน 312)
  [2015-06-09] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 257)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 266)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 290)
  [2015-06-05] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2015-06-04] การจัดส่งหนังสือคู่มือโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเท (อ่าน 262)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาในระบบออนไลน์ (อ่าน 238)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 390)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 295)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 293)
  [2015-05-27] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 256)
  [2015-05-27] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 241)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 262)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 267)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  (อ่าน 268)
  [2015-05-25] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 233)
  [2015-05-25] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 235)
  [2015-05-22] ขออนุมัติใช้เงินสมทบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 272)
  [2015-05-21] การเร่่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 281)
  [2015-05-21] จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 (อ่าน 311)
  [2015-05-19] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 237)
  [2015-05-18] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 246)
  [2015-05-18] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 240)
  [2015-05-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 259)
  [2015-05-15] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 209)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 292)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 258)
  [2015-05-14] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 248)
  [2015-05-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 287)
  [2015-05-12] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 278)
  [2015-05-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ (อ่าน 244)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 267)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 237)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้อายุ ป (อ่าน 256)
  [2015-05-11] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 238)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 259)
  [2015-05-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 223)
  [2015-05-07] ขอรับบริจาดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 213)
  [2015-05-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 220)
  [2015-05-06] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อ่าน 509)
  [2015-05-06] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 272)
  [2015-05-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 254)
  [2015-05-06] การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 229)
  [2015-05-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 277)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 248)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 239)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 291)
  [2015-05-01] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 260)
  [2015-04-29] วักว้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 274)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 270)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 229)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให (อ่าน 338)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 209)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 292)
  [2015-04-24] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 245)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 226)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 280)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหน (อ่าน 338)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสัวสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 231)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 204)
  [2015-04-23] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 203)
  [2015-04-23] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 237)
  [2015-04-23] การกำหนดค่าใช้จ่ายผ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 217)
  [2015-04-21] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 229)
  [2015-04-21] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 230)
  [2015-04-20] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ป (อ่าน 253)
  [2015-04-20] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (อ่าน 272)
  [2015-04-20] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 222)
  [2015-04-20] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 234)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 229)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 263)
  [2015-04-17] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 228)
  [2015-04-17] การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนกรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 223)
  [2015-04-17] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูก (อ่าน 252)
  [2015-04-17] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 219)
  [2015-04-16] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 238)
  [2015-04-16] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 237)
  [2015-04-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแก่คนพิการหรือ (อ่าน 303)
  [2015-04-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 431)
  [2015-04-01] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 284)
  [2015-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 304)
  [2015-03-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ (อ่าน 367)
  [2015-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 249)
  [2015-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 509)
  [2015-03-25] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ทง ว่าด้วยพนักงานสถานธนุบาลของค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ่าน 234)
  [2015-03-24] การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 283)
  [2015-03-24] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 247)
  [2015-03-24] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 308)
  [2015-03-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2015-03-23] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 249)
  [2015-03-23] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 231)
  [2015-03-23] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 230)
  [2015-03-16] การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 355)
  [2015-03-12] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 331)
  [2015-03-12] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 279)
  [2015-03-12] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 265)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 298)
  [2015-03-12] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 250)
  [2015-03-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 332)
  [2015-03-06] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 251)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 300)
  [2015-03-05] แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 238)
  [2015-03-03] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 256)
  [2015-02-27] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 258)
  [2015-02-27] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 270)
  [2015-02-27] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 306)
  [2015-02-27] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 231)
  [2015-02-27] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 242)
  [2015-02-27] การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 240)
  [2015-02-25] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 262)
  [2015-02-25] โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2015-02-25] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 254)
  [2015-02-25] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ฯ (อ่าน 231)
  [2015-02-25] ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 217)
  [2015-02-25] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (อ่าน 248)
  [2015-02-25] การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 257)
  [2015-02-24] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 250)
  [2015-02-24] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา (อ่าน 242)
  [2015-02-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 316)
  [2015-02-24] การสำรวจข้อมูล อปท.ประจำปี 2557 และข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 246)
  [2015-02-23] แจ้งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 286)
  [2015-02-23] แจ้งแก้ไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 268)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2015-02-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 236)
  [2015-02-18] สำข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 251)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 252)
  [2015-02-13] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 233)
  [2015-02-12] เเต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 243)
  [2015-02-12] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 265)
  [2015-02-12] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 277)
  [2015-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 268)
  [2015-02-11] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 240)
  [2015-02-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 255)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (อ่าน 326)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 292)
  [2015-02-04] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 242)
  [2015-02-04] สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนว (อ่าน 246)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 296)
  [2015-02-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 312)
  [2015-01-30] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ป (อ่าน 303)
  [2015-01-29] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 299)
  [2015-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 332)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 365)
  [2015-01-27] รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 287)
  [2015-01-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 228)
  [2015-01-27] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 223)
  [2015-01-27] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป (อ่าน 263)
  [2015-01-27] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 271)
  [2015-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 320)
  [2015-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 699)
  [2015-01-19] การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั (อ่าน 316)
  [2015-01-19] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 282)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ (อ่าน 231)
  [2015-01-14] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค (อ่าน 312)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ (อ่าน 243)
  [2015-01-14] การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (อ่าน 262)
  [2015-01-13] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 216)
  [2015-01-12] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 275)
  [2015-01-12] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ (อ่าน 231)
  [2015-01-12] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 241)
  [2015-01-08] แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 248)
  [2015-01-07] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงข้อมูลในระบบ SIS (อ่าน 304)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (อ่าน 240)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 278)
  [2015-01-06] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 258)
  [2015-01-05] แจ้งย้ำเตือนปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 208)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 286)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 289)
  [2014-12-30] การจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 263)
  [2014-12-29] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 319)
  [2014-12-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 257)
  [2014-12-29] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 273)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าช่วยเหลือบุตร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 242)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๒ (อ่าน 236)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 265)
  [2014-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 280)
  [2014-12-25] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 224)
  [2014-12-23] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 247)
  [2014-12-23] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 261)
  [2014-12-23] แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 237)
  [2014-12-23] การรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 283)
  [2014-12-19] แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อ่าน 271)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 272)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 248)
  [2014-12-16] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 235)
  [2014-12-16] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 229)
  [2014-12-15] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 234)
  [2014-12-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ (อ่าน 282)
  [2014-12-08] โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน (อ่าน 294)
  [2014-12-03] แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (อ่าน 248)
  [2014-12-03] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 268)
  [2014-11-27] แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก (อ่าน 235)
  [2014-11-26] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 290)
  [2014-11-25] โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการบริหารโดยใช (อ่าน 313)
  [2014-11-25] ให้ อปท. รายงานกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ และโครงการ (อ่าน 266)
  [2014-11-25] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 238)
  [2014-11-25] การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 276)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปะปา (อ่าน 266)
  [2014-11-24] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม (อ่าน 261)
  [2014-11-24] สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ (อ่าน 279)
  [2014-11-24] โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 241)
  [2014-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 289)
  [2014-11-21] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 261)
  [2014-11-18] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 307)
  [2014-11-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 389)
  [2014-11-17] แจ้งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิิ่นของ อปท. (อ่าน 338)
  [2014-11-17] การจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังห (อ่าน 330)
  [2014-11-14] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พ (อ่าน 298)
  [2014-11-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 322)
  [2014-11-13] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปก (อ่าน 276)
  [2014-11-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา (อ่าน 326)
  [2014-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 778)
  [2014-11-12] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 248)
  [2014-11-11] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 250)
  [2014-11-11] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 325)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 302)
  [2014-11-11] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 235)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 278)
  [2014-11-10] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 236)
  [2014-11-07] ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 302)
  [2014-11-07] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 290)
  [2014-11-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 389)
  [2014-11-07] กำหนดการส่งผลงานทางวิขาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 244)
  [2014-11-06] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 236)
  [2014-11-06] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 232)
  [2014-11-06] มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอลทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 219)
  [2014-11-06] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2014-11-06] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 240)
  [2014-11-06] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ (อ่าน 237)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 221)
  [2014-11-04] ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 406)
  [2014-11-03] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผยพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 248)
  [2014-11-03] มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 237)
  [2014-10-31] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 263)
  [2014-10-31] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ การกำหนดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด (อ่าน 257)
  [2014-10-31] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 292)
  [2014-10-29] แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอิ่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  (อ่าน 413)
  [2014-10-29] หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 286)
  [2014-10-29] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ไม (อ่าน 302)
  [2014-10-29] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 277)
  [2014-10-29] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา (อ่าน 249)
  [2014-10-29] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 388)
  [2014-10-29] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 318)
  [2014-10-28] การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร (อ่าน 418)
  [2014-10-27] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 331)
  [2014-10-27] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 342)
  [2014-10-27] กำหนดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 280)
  [2014-10-27] โครงการปฐิมนิเทศและเพิ่มประสิมธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ประ (อ่าน 269)
  [2014-10-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 346)
  [2014-10-27] แจ้งการโอนเงินจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 394)
  [2014-10-21] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 721)
  [2014-10-20] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค (อ่าน 258)
  [2014-10-16] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 259)
  [2014-10-16] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 416)
  [2014-10-16] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 261)
  [2014-10-16] การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 257)
  [2014-10-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 401)
  [2014-10-14] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 367)
  [2014-10-10] ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS (อ่าน 295)
  [2014-10-10] สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 246)
  [2014-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 299)
  [2014-10-10] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 237)
  [2014-10-10] แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัด อปท. เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 276)
  [2014-10-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 261)
  [2014-10-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๗ (อ่าน 296)
  [2014-10-10] แจ้งแนวทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน (อ่าน 250)
  [2014-10-09] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. (อ่าน 255)
  [2014-10-09] ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 236)
  [2014-10-08] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕ (อ่าน 338)
  [2014-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 340)
  [2014-10-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 368)
  [2014-10-07] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 240)
  [2014-10-07] การเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 333)
  [2014-10-06] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 222)
  [2014-10-06] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 244)
  [2014-10-06] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 238)
  [2014-10-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 208)
  [2014-10-06] สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (อ่าน 278)
  [2014-10-03] ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด.อปท. (อ่าน 296)
  [2014-10-02] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 278)
  [2014-10-02] สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 239)
  [2014-10-02] เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2014-10-01] ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (อ่าน 342)
  [2014-10-01] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ (อ่าน 263)
  [2014-09-30] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2014-09-30] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 337)
  [2014-09-30] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2014-09-30] หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  (อ่าน 238)
  [2014-09-30] การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 220)
  [2014-09-30] กรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและข้อมูลสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 242)
  [2014-09-30] เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (อ่าน 197)
  [2014-09-30] ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 224)
  [2014-09-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 359)
  [2014-09-26] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ (อ่าน 242)
  [2014-09-26] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 247)
  [2014-09-25] กำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2014-09-25] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 294)
  [2014-09-24] การขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม (อ่าน 265)
  [2014-09-24] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 284)
  [2014-09-24] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. (อ่าน 266)
  [2014-09-24] แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 234)
  [2014-09-24] บันทึกข้อมูลซ่อมแท็บแล็ตแบบออนไลน์ (อ่าน 242)
  [2014-09-23] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 250)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 306)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 260)
  [2014-09-18] กำหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 213)
  [2014-09-18] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 290)
  [2014-09-17] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 260)
  [2014-09-17] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 246)
  [2014-09-16] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 341)
  [2014-09-16] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 416)
  [2014-09-16] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 321)
  [2014-09-12] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 293)
  [2014-09-12] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 256)
  [2014-09-12] ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 258)
  [2014-09-11] สำรวจบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 356)
  [2014-09-11] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (อ่าน 237)
  [2014-09-10] กำหนดส่งผลงานวิชาการครู พนักงานครูและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเลือ่นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน  (อ่าน 238)
  [2014-09-10] การยืนยันข้อมูลคุณวุฒิครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 361)
  [2014-09-09] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 269)
  [2014-09-09] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 293)
  [2014-09-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 306)
  [2014-09-08] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่  (อ่าน 245)
  [2014-09-08] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างป (อ่าน 254)
  [2014-09-08] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 402)
  [2014-09-08] แจ้งผลการประเมินข้อราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 257)
  [2014-09-04] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 265)
  [2014-09-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒ (อ่าน 254)
  [2014-08-19] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร (อ่าน 305)
  [2014-08-19] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 392)
  [2014-08-18] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 277)
  [2014-08-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 221)
  [2014-08-18] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 245)
  [2014-08-15] แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 224)
  [2014-08-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2 (อ่าน 252)
  [2014-08-14] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ท (อ่าน 311)
  [2014-08-14] แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น (อ่าน 267)
  [2014-08-08] ได้วางระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงาน (อ่าน 284)
  [2014-08-06] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 219)
  [2014-08-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 249)
  [2014-08-06] แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (อ่าน 339)
  [2014-08-06] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 1 2557 (อ่าน 360)
  [2014-08-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (อ่าน 292)
  [2014-08-04] สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 249)
  [2014-08-04] กำหนดวันหยุดราชการ (อ่าน 304)
  [2014-07-31] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/57 (อ่าน 248)
  [2014-07-31] ซักซ้อมแนวทางการจัดทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (อ่าน 283)
  [2014-07-31] การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสังคม (อ่าน 269)
  [2014-07-30] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 267)
  [2014-07-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 330)
  [2014-07-29] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี (อ่าน 331)
  [2014-07-29] การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 252)
  [2014-07-28] แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2014-07-28] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (อ่าน 312)
  [2014-07-28] การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนต่ำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญ (อ่าน 233)
  [2014-07-24] สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 326)
  [2014-07-24] มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 303)
  [2014-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ (อ่าน 300)
  [2014-07-24] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโลเกียรติบัตรฯ ปี 57 (อ่าน 228)
  [2014-07-16] สำรวจอดีตข้าราชการตำเเหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ๘หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่าน 310)
  [2014-07-15] ติดตามเรื่องการจัดการเเละส่งต่อคนป๋วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 259)
  [2014-07-15] สำรวจเเละยืนยันความต้องการอาคารเรียนฯทางการศึกษาของอปท (อ่าน 320)
  [2014-07-15] การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย (อ่าน 245)
  [2014-07-15] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 266)
  [2014-07-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 304)
  [2014-07-09] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเ (อ่าน 253)
  [2014-07-08] การออกใบอนุญาตวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ (อ่าน 265)
  [2014-07-08] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 251)
  [2014-07-08] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ของ อปท (อ่าน 321)
  [2014-07-07] รายงานข้อมูลเด็กเล็กของอปท.เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 290)
  [2014-07-01] การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 266)
  [2014-06-30] ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือทุกชนิดของ อ ป ท  (อ่าน 271)
  [2014-06-30] กรอกข้อมูลก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 309)
  [2014-06-26] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 235)
  [2014-06-26] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาถนนฯลฯประจำปีงบประมาณ58 (อ่าน 304)
  [2014-06-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 264)
  [2014-06-26] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 244)
  [2014-06-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานการศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 216)
  [2014-06-26] หารือเเนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจตำเเหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 296)
  [2014-06-24] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 294)
  [2014-06-19] ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (อ่าน 230)
  [2014-06-13] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗ (CC (อ่าน 369)
  [2014-06-06] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 602)
  [2014-06-05] การรายงานผลการดำเนินงานตรมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและ (อ่าน 247)
  [2014-06-03] การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.57 (อ่าน 359)
  [2014-06-03] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ58 (อ่าน 252)
  [2014-06-03] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) (อ่าน 268)
  [2014-06-03] ให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงสนจังหวัด โดยด่วนที่สุด (อ่าน 283)
  [2014-06-02] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (อ่าน 302)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 375)
  [2014-05-30] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 237)
  [2014-05-29] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 317)
  [2014-05-22] ขอเชิญประชุม (อ่าน 370)
  [2014-05-16] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/57 (อ่าน 500)
  [2014-05-16] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 255)
  [2014-05-14] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. (อ่าน 227)
  [2014-05-08] การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จังหวัดกร (อ่าน 280)
  [2014-05-06] ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ (อ่าน 264)
  [2014-05-01] สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ (อ่าน 265)
  [2014-04-30] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 (อ่าน 232)
  [2014-04-29] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 260)
  [2014-04-29] การปฏิบัติในกาขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (อ่าน 266)
  [2014-04-28] การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (อ่าน 224)
  [2014-04-28] โครงการวันที่ละลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 219)
  [2014-04-24] การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (อ่าน 278)
  [2014-04-24] ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ (อ่าน 236)
  [2014-04-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากต่ำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 231)
  [2014-04-23] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 57 งวดที่ 2(เดือน เม.ย-มิ (อ่าน 360)
  [2014-04-23] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2 (อ่าน 254)
  [2014-04-18] จัดทำทำเนียบหน่ยวงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุปี57 (อ่าน 265)
  [2014-04-17] ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นปี57 (อ่าน 257)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 246)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 282)
  [2014-04-09] โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (อ่าน 235)
  [2014-04-09] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 255)
  [2014-04-09] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ของอปท.ปี57 (อ่าน 286)
  [2014-04-09] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 242)
  [2014-04-08] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 302)
  [2014-04-03] การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคภายในปี2563 (อ่าน 248)
  [2014-04-02] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 (อ่าน 258)
  [2014-04-02] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 266)
  [2014-04-02] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 241)
  [2014-04-02] ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 216)
  [2014-03-25] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 242)
  [2014-03-25] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 (อ่าน 238)
  [2014-03-25] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 248)
  [2014-03-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 266)
  [2014-03-24] การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 261)
  [2014-03-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศ(e-plan)ปี57 (อ่าน 264)
  [2014-03-12] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 276)
  [2014-03-12] สำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูเเลเด็กที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 323)
  [2014-03-11] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี57 (อ่าน 254)
  [2014-03-11] การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคผันผวน) (อ่าน 235)
  [2014-03-11] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 201)
  [2014-03-07] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฎิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 207)
  [2014-03-07] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5พ.ศ.2555 (อ่าน 243)
  [2014-03-05] เเจ้งอปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 254)
  [2014-02-27] การตั้งงบปะมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (อ่าน 287)
  [2014-02-26] โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันปี2557 (อ่าน 277)
  [2014-02-24] การขับเคลื่อนวาระเเห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่๒ สนับสนุนเเละพัฒนาการรวมกลุ่มฯ (อ่าน 249)
  [2014-02-24] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญหาไฟป่าเเละหมอกควันประจำปี56 (อ่าน 249)
  [2014-02-24] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (อ่าน 312)
  [2014-02-24] การเลื่อนเเละการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 232)
  [2014-02-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการผู้พิการฯ งวด 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 296)
  [2014-02-19] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 286)
  [2014-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ(ศพด)ปี57 (อ่าน 407)
  [2014-02-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2014-01-29] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 331)
  [2014-01-29] เเนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ (อ่าน 282)
  [2014-01-29] ขอความร่วมมือสำรวจเเละยืนยันจำนวนชุมชนเเละหมู่บ้านในเขตอปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อ่าน 252)
  [2014-01-13] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 278)
  [2014-01-10] การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอปท. (อ่าน 296)
  [2014-01-10] การโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรัีบ(ศพด)ปี57งวดที่1(เดือนต.ค.56-มี.ค.57) (อ่าน 487)
  [2014-01-09] การสำรวจข้อมูล อปท.ฯ และข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯ (อ่าน 310)
  [2014-01-09] โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 250)
  [2013-12-26] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯเเละโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดอปท.ประจำปี2556 (อ่าน 273)
  [2013-12-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน เเละพัฒนาขีดความสามารถของอปท. (อ่าน 256)
  [2013-12-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี57เงินอุดหนุนทั่วไปเพือ่สนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่1 (อ่าน 370)
  [2013-12-20] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ57 (อ่าน 364)
  [2013-12-20] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ2557 (อ่าน 276)
  [2013-12-19] การเเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ฯ (อ่าน 284)
  [2013-12-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้เเละการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จังหวัดตรัง (อ่าน 276)
  [2013-12-13] การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเเละวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 300)
  [2013-12-13] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 275)
  [2013-12-12] การเเต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(sis)เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (อ่าน 411)
  [2013-12-04] ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ปี57 (อ่าน 276)
  [2013-12-03] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่57 (อ่าน 293)
  [2013-12-02] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำเเละประสานเเผนพัฒนาสามปี(2558-2560)ของอปท. (อ่าน 304)
  [2013-12-02] การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่11สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน (อ่าน 269)
  [2013-12-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ57ฯเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (อ่าน 334)
  [2013-11-26] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี56เเก่ผู้สูงอายุเเละพิการฯ (อ่าน 311)
  [2013-11-26] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเิงินอุดหนุนฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ57งวดที่1 (ต.ค.56-มี.ค.57)เเละผู้พิการ (อ่าน 343)
  [2013-11-21] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 239)
  [2013-11-21] สำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 306)
  [2013-11-19] การสนับสนุนงบประมาณรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 276)
  [2013-11-18] การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  (อ่าน 309)
  [2013-11-18] แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ๒๕๕๕-๕๙ (อ่าน 325)
  [2013-11-18] ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการการจัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๕๖ (อ่าน 321)
  [2013-11-14] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (อ่าน 274)
  [2013-11-11] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 353)
  [2013-10-30] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 541)
  [2013-10-30] การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลของอปท (อ่าน 304)
  [2013-10-30] ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (อ่าน 274)
  [2013-10-30] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการฯ (อ่าน 291)
  [2013-10-28] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน (อ่าน 311)
  [2013-10-28] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ (อ่าน 320)
  [2013-10-28] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 324)
  [2013-10-24] สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูเเลเด็ก(ศพด) ณ ปัจจุบัน (อ่าน 421)
  [2013-10-22] ชี้เเจงขั้นตอนระยะเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเเก็สครัวเรือน (อ่าน 321)
  [2013-10-11] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 280)
  [2013-10-11] เเนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 317)
  [2013-10-11] รับสมัครคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 286)
  [2013-10-09] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 433)
  [2013-10-09] โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) (อ่าน 313)
  [2013-10-03] ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูฯ (อ่าน 316)
  [2013-10-03] คำเเนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม (อ่าน 326)
  [2013-10-03] ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2557 (อ่าน 400)
  [2013-10-02] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 390)
  [2013-10-01] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 319)
  [2013-09-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 513)
  [2013-09-18] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรฐกิจไทย (อ่าน 294)
  [2013-09-16] การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมเข้าถึงเเละใช้ประโยชน์ (อ่าน 307)
  [2013-09-16] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 304)
  [2013-09-16] แนวทางการดำเนินตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยดหลือสังคม (อ่าน 313)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 267)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 316)
  [2013-09-13] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 281)
  [2013-09-13] ขอความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่ไมีมีไฟฟ้าใช้ (อ่าน 326)
  [2013-09-09] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 312)
  [2013-09-09] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 316)
  [2013-09-06] โครงการสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผุ้ดูแลเด็ก ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึก (อ่าน 333)
  [2013-09-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2 (อ่าน 310)
  [2013-08-29] สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เหนือครอง และ อ. (อ่าน 343)
  [2013-08-28] ด่วนที่สุดการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นปี2556 (อ่าน 328)
  [2013-08-28] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 395)
  [2013-08-26] สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเข็มเกียรติคุณเเละประกาศเกียรติคุณ (อ่าน 306)
  [2013-08-23] โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 242)
  [2013-08-23] การบริหารงบประมาณเงินอดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ 2 (อ่าน 335)
  [2013-08-22] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่ายงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาของศาลฎีกาปผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเม (อ่าน 331)
  [2013-08-16] โครงการพัฒนาระบบสุขาพภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี 2556 (อ่าน 237)
  [2013-08-15] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท๊บเล็ต (อ่าน 273)
  [2013-08-14] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปทระดับจังหวัดครั้งที่2/56 (อ่าน 332)
  [2013-08-14] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ (อ่าน 344)
  [2013-08-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯคนพิการเเละผู้สูงอายุปี56 (อ่าน 312)
  [2013-08-09] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 275)
  [2013-08-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 275)
  [2013-08-08] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 243)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบเเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายประจำปีของอปท (อ่าน 268)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. (อ่าน 284)
  [2013-08-08] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 229)
  [2013-08-08] การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่1.1.6รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น (อ่าน 312)
  [2013-08-05] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 308)
  [2013-08-02] หลักหเกณฑ์เเละเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ (อ่าน 257)
  [2013-08-01] รูปแบบเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557 (อ่าน 346)
  [2013-07-30] ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด้กปฐมวัย(ศพด)ปี56 (อ่าน 265)
  [2013-07-30] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 331)
  [2013-07-29] การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 331)
  [2013-07-26] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2556 (อ่าน 281)
  [2013-07-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปี56ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 253)
  [2013-07-26] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 252)
  [2013-07-19] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 274)
  [2013-07-19] ส่งครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อ (อ่าน 267)
  [2013-07-17] ขอแก้ไขรายการ (อ่าน 318)
  [2013-07-16] เเบบสำรวจข้อมูล(ศพด)อำเภออ่าวลึก (อ่าน 362)
  [2013-07-15] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี56 (อ่าน 375)
  [2013-07-15] การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 240)
  [2013-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4รอบสอง (อ่าน 257)
  [2013-07-12] ตรวจสอบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 56 (อ่าน 312)
  [2013-07-11] ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 252)
  [2013-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือA.L.T.C(ระดับ3ท่อน) (อ่าน 260)
  [2013-07-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำเเนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม (อ่าน 273)
  [2013-07-11] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 264)
  [2013-07-11] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่2/56 (อ่าน 269)
  [2013-07-11] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ57รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 272)
  [2013-07-08] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 437)
  [2013-07-05] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามเเบบOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯเเละตอบเเบบสำรวจ (อ่าน 263)
  [2013-07-05] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯปี57 (อ่าน 310)
  [2013-07-03] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงานOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมเเละขอให้ตอบเเบบสำรวจฯ (อ่าน 298)
  [2013-07-02] การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลของอปท (อ่าน 247)
  [2013-07-02] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 268)
  [2013-07-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 344)
  [2013-07-02] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 251)
  [2013-07-01] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 292)
  [2013-07-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 284)
  [2013-06-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูเเลเด็กปีงบประมาณ2556 (อ่าน 345)
  [2013-06-26] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 342)
  [2013-06-25] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (อ่าน 425)
  [2013-06-25] การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการฃมรมปลัดองค์การบริหารส่ (อ่าน 260)
  [2013-06-24] ให้อปท.ตรวจสอบข้อมูล(ศพด)ในระบบ(CCIS)ปี56 (อ่าน 307)
  [2013-06-24] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาปี2556 (อ่าน 316)
  [2013-06-24] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ปี56 (อ่าน 265)
  [2013-06-19] การตรวจสอบการกู้เงินของอปท (อ่าน 384)
  [2013-06-18] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเเล็ต)ในโรงเรียนสังกัดอปท. (อ่าน 249)
  [2013-06-18] ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติเละผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู (อ่าน 254)
  [2013-06-14] ขอเน้นย้ำการควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 274)
  [2013-06-14] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนฯครุภัณฑ์การศึกษาศพด (อ่าน 323)
  [2013-06-13] การเปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (อ่าน 246)
  [2013-06-13] การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 275)
  [2013-06-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดของอปทปี56เพิ่มเติม (อ่าน 352)
  [2013-06-12] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ปี56 (อ่าน 266)
  [2013-06-12] โครงการวางเเผนครอบครัวสุนัขเเมว เพื่อเเก้ไขปัญหาสุนัขเเละเเมวจรจัดอย่างยั่งยืน (อ่าน 254)
  [2013-06-12] การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร (อ่าน 269)
  [2013-06-11] การจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (อ่าน 255)
  [2013-06-11] ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนเเละครูให้เข้มงวดเรื่องการดูเเลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน (อ่าน 249)
  [2013-06-11] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 340)
  [2013-06-10] การดำเนินการสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เเละการจัดทำเเผนติดตั้งกล้องของอปท. (อ่าน 287)
  [2013-06-05] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 280)
  [2013-06-05] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบ56 (อ่าน 264)
  [2013-06-05] การอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพู (อ่าน 305)
  [2013-06-05] โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เเละประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไปเพื่อสนับ (อ่าน 263)
  [2013-06-03] ขอทราบความต้องการเเพทย์ ทันตเเพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 302)
  [2013-06-03] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 377)
  [2013-06-03] การดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตราฐานในการบริหาร จัดการ ด้านอาชีวอนามัยในการทำงานฯ (อ่าน 256)
  [2013-06-03] การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 282)
  [2013-06-03] ขอความร่วมมือในการเข้าใช้งานเเละกรอกข้อมูลระบบบริหารเเละติดตามการส่งเสริมอปท.ด้านงานทาง (อ่าน 260)
  [2013-06-03] เเผนเเม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่๓ ( พ.ศ.2556-2559) (อ่าน 262)
  [2013-06-03] การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตราฐานฯ (อ่าน 285)
  [2013-06-03] หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการเเละเบี้ยผู้สูงอายุ (อ่าน 280)
  [2013-05-29] การควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกปี56 (อ่าน 279)
  [2013-05-28] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด (ระบบccis) ประจำปี2556 (อ่าน 395)
  [2013-05-28] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของอปท.ฯ (อ่าน 296)
  [2013-05-23] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/56 (อ่าน 338)
  [2013-05-23] เเผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 318)
  [2013-05-23] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5 (อ่าน 236)
  [2013-05-20] หลักเกณฑ์เเละนเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน1/56 (อ่าน 314)
  [2013-05-14] การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2556 (อ่าน 269)
  [2013-05-08] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันครั้งที่3/2556 (อ่าน 285)
  [2013-05-08] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2 (อ่าน 332)
  [2013-05-03] ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 56ฯ (อ่าน 314)
  [2013-05-03] ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนเเละศพด (อ่าน 290)
  [2013-05-02] การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 308)
  [2013-05-02] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56งวดที่2 (เดือนเม.ย-ก.ย.56) (อ่าน 479)
  [2013-05-01] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2556 ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 296)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมืออปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุน (อ่าน 269)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 268)
  [2013-04-26] ขอเชิญ(ศพด)เข้าร่วมโครงการมสด.ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่องฯ (อ่าน 328)
  [2013-04-25] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจักทำเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเเละเเผนพัฒนาสามปีพ.ศ.57-59 ของอปท. (อ่าน 310)
  [2013-04-18] เเนวทางการพัฒนาเเละประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงฯ (อ่าน 361)
  [2013-04-18] การายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 289)
  [2013-04-18] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 269)
  [2013-04-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของระ (อ่าน 347)
  [2013-04-10] การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 327)
  [2013-04-09] ขอให้ตรวจสอบกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขอบเขตถ่ายโอนภารกิจ (อ่าน 273)
  [2013-04-09] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี2556 (อ่าน 232)
  [2013-04-09] ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (อ่าน 283)
  [2013-04-09] โครงการศึกษาอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาฯ(ศพด)ประจำปี56 (อ่าน 372)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่คนพิการประจำปีงบ56 งวดที่2เดือนเม.ย-ก.ย.56 (อ่าน 344)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ56งวดที่2 เดือนเม.ย-ก.ย56 (อ่าน 308)
  [2013-04-05] โครงการอาหารปลอดภัยโรคในโรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 264)
  [2013-04-04] ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเเละศึกษาดูงาน หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น (อ่าน 281)
  [2013-04-02] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมเเม่เพื่อสายใยรักเเห่งครอบครัว (อ่าน 250)
  [2013-04-01] โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษา เเละการประกันคุณภาพการศึกษา(ศพด)ปี56 (อ่าน 1409)
  [2013-04-01] ขอเชิญประชุม (อ่าน 305)
  [2013-03-28] โครงการอปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรฐกิจไทย (อ่าน 277)
  [2013-03-28] เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 258)
  [2013-03-28] ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก (อ่าน 251)
  [2013-03-27] การติดตั้งโปรเเกรมระบบควบคุมเเละกำหนดสิทธิของเเท็บเเล็ตพีซี (อ่าน 289)
  [2013-03-27] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปี56 (อ่าน 444)
  [2013-03-26] สำรวจข้อมูลถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงฯ (อ่าน 290)
  [2013-03-22] การเเข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬฒาท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปี56 (อ่าน 254)
  [2013-03-21] ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเเละการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท. (อ่าน 340)
  [2013-03-20] โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN SCHOOL ONLINE (อ่าน 270)
  [2013-03-20] การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลกเป็นวันสำคัญของชาติ (อ่าน 290)
  [2013-03-20] ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่เเบบบูรณาการเเละสำรวจข้อมูลความประสงค์ของอปท (อ่าน 273)
  [2013-03-20] การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 338)
  [2013-03-20] ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2013-03-20] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ดูเเลเด็กดีเด่น(ศพด)ของอปทประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 258)
  [2013-03-15] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับ 3 ท่อน (อ่าน 254)
  [2013-03-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบเเละเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 257)
  [2013-03-15] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2556 (อ่าน 272)
  [2013-03-15] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปทครั้งที่1/56 (อ่าน 314)
  [2013-03-14] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 260)
  [2013-03-08] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อ่าน 313)
  [2013-03-08] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (อ่าน 272)
  [2013-02-28] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 งวดที่2จำนวน 6 เดือนฯ (อ่าน 350)
  [2013-02-28] หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 286)
  [2013-02-28] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(เพิ่มเติม)ประจำปี2556 สำหรับข้าราชการครูเเละบุคล (อ่าน 283)
  [2013-02-28] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เเก่ตนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่1 เพิ่มเติม (อ่าน 296)
  [2013-02-26] ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 ของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองฯ (อ่าน 270)
  [2013-02-21] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณพ.ศ.2556 ร้อยละของเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วน (อ่าน 384)
  [2013-02-21] การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมเข้าถึงเเละใช้ประโยชน์ (อ่าน 314)
  [2013-02-18] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 348)
  [2013-02-18] กฏกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ เเละดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในกา (อ่าน 271)
  [2013-02-14] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่ลุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ (อ่าน 351)
  [2013-02-13] การปรับเเบบพิมพ์ระเบียบเเสดงผลการเรียนหลุกสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ1) (อ่าน 262)
  [2013-02-13] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 251)
  [2013-02-13] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 284)
  [2013-02-11] การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตราฐานเเผนชุมชนเเก่บุคลากรองค์กรปกคร (อ่าน 295)
  [2013-02-08] ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม (อ่าน 324)
  [2013-02-06] การเตรียมความพร้อมการให้บริการการเเพทย์เเละกการสาธารณสุขเพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเ (อ่าน 272)
  [2013-01-30] การจัดฝึกอบรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ปี 2555 (อ่าน 340)
  [2013-01-28] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2013-01-24] การจัดส่งเงินผู้สูงอายุเเละคนพิการคืนจังหวัด (อ่าน 310)
  [2013-01-22] ซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯว่าด้วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ (อ่าน 318)
  [2013-01-22] การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เเก่หน่วยงานราชการฯ (อ่าน 253)
  [2013-01-22] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริพ.ศ.2556 (อ่าน 251)
  [2013-01-18] โครงการสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศปีการศึกษา2556 (อ่าน 235)
  [2013-01-18] โครงการเเนวร่วมดูเเลคูคลอง รวมเเรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง (อ่าน 260)
  [2013-01-18] การดำเนินการตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา๘๐ เเห่งพ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 250)
  [2013-01-17] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 310)
  [2013-01-16] ส่งเงินเหลือจ่ายของผู้สูงอายุเเละผู้พิการคืนให้จังหวัด (อ่าน 321)
  [2013-01-14] การจัดฝึกอบรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ (อ่าน 293)
  [2013-01-11] ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 275)
  [2013-01-10] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการของอปท.ปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 265)
  [2013-01-08] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 304)
  [2013-01-07] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 (อ่าน 250)
  [2013-01-07] ผลกระทบจากสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีเเละของเล่น (อ่าน 229)
  [2013-01-04] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 343)
  [2012-12-28] การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2012-12-18] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 356)
  [2012-12-17] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวนกาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2555 (อ่าน 384)
  [2012-12-17] โครงการตลาดนัดเศรษฐกิิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 248)
  [2012-12-07] การส่งเสริมเเละสนับสุนโครงการ TO BE NUMBERONE ในสถานศึกษาของอปท (อ่าน 290)
  [2012-12-07] การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีเเละครอบครัวประจำปี2556 (อ่าน 242)
  [2012-12-06] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหารเเละหาบเเร่/เเผงลอยจำหน่ายอาหาร (อ่าน 318)
  [2012-12-06] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยหนาวเเละภัยเเล้ง (อ่าน 253)
  [2012-12-06] การบูรณาการยุทธศาตร์ระดับพื้นที่เเละนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดเเละกลุ่มจังหวัด (อ่าน 217)
  [2012-12-04] การสรรหา เเละการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 255)
  [2012-12-04] การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2555ฯ (อ่าน 240)
  [2012-12-04] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2556 (อ่าน 250)
  [2012-12-03] การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2012-11-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556 เงินอุดหนุนทั่วไปฯการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่2 (อ่าน 368)
  [2012-11-28] ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 269)
  [2012-11-28] โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเเละบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 228)
  [2012-11-26] ขอความร่วมมือตอลบเเบบสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 309)
  [2012-11-22] การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 333)
  [2012-11-20] การสำรวจสภาพทางเศรฐกิจเเละการเงินของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 314)
  [2012-11-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 288)
  [2012-11-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56 งวดที่1(ต.ค.55-มี.ค.56) (อ่าน 533)
  [2012-11-15] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดปี56 งวดที่1(เดือนต.ค.55-มี.ค.56) (อ่าน 554)
  [2012-11-12] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ25 (อ่าน 291)
  [2012-11-08] โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (อ่าน 247)
  [2012-11-07] การคัดเลือกผู้เเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะอนุกรรมการฯให้เเก่อปท.ระดับจังหวัดเเทนตำเเหน่งที่ว (อ่าน 301)
  [2012-11-06] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2555 (อ่าน 284)
  [2012-11-06] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าเเละหมอกควันประจำปี2556 (อ่าน 242)
  [2012-11-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องฯ (อ่าน 237)
  [2012-11-02] เเนวทางการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 298)
  [2012-10-30] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556งวดที่1 (อ่าน 416)
  [2012-10-29] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่3/2555 (อ่าน 419)
  [2012-10-26] การสำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลเเละโรงไฟฟ้าจากขยะของอปท (อ่าน 257)
  [2012-10-26] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่คนพิการประจำปีงบประมาณ2556งวดที่1เดือนต.ค.-มี.ค.56 (อ่าน 363)
  [2012-10-25] การส่งเสริมเเละสนับสุนโครงการ TO BE NUMBERONE ในสถานศึกษาของอปท (อ่าน 262)
  [2012-10-25] มาตราการในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหากรณีกฎกระทรวงให้ใบงคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ (อ่าน 265)
  [2012-10-25] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากเเละดินโคลนถล่ม (อ่าน 272)
  [2012-10-25] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการของอปท.ปี57 (อ่าน 319)
  [2012-10-24] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่2/2555 (อ่าน 384)
  [2012-10-05] ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคเเซม ประจำปี 2555-2556 (อ่าน 306)
  [2012-10-02] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556 เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการฯ (อ่าน 573)
  [2012-10-02] เเต่งตั้งย้ายผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 293)
  [2012-10-02] เเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 300)
  [2012-10-02] การดำเนินงานตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ เเห่งพ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมพ.ศ.2535 (อ่าน 322)
  [2012-09-27] การขอกันเงินปีงบประมาณพ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 370)
  [2012-09-27] สำรวจการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนเเละเงินเพิ่มค่าครองชีพของครูผู้ดูเเลเด็กเเละพนักงานจ้างฯ (อ่าน 476)
  [2012-09-25] เเจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาเเบบอย่างการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้เเละการบริหารจัดการตามหลักเ (อ่าน 306)
  [2012-09-24] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศพด)ประจำปีงบประมาณ 2555ฯ (อ่าน 527)
  [2012-09-18] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน(ศพด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( เพิ่มเติม) (อ่าน 594)
  [2012-09-18] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ดูเเลเด็กของอปท.ที่ได้รับการจัดสรรตำเเหน่งครูผู้ดูเเลเด็กฯ (อ่าน 406)
  [2012-09-18] เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการทุนการศึกษา(ศพด)ประจำปี 2555 (อ่าน 294)
  [2012-09-12] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดีฯ (อ่าน 297)
  [2012-09-11] การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีพ.ศ.2555 (อ่าน 279)
  [2012-09-10] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีวาระการดำรงตำเเหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 268)
  [2012-09-10] การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนเเละบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหาร (อ่าน 263)
  [2012-09-07] ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนของผู้ดูเเลเด็ก(ศพด)ของอปท (อ่าน 401)
  [2012-09-05] ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่นฯ (อ่าน 260)
  [2012-09-05] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 265)
  [2012-09-05] การเลือกผู้เเทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เเละผู้เเทนผู้บริหารอบต.เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท. (อ่าน 300)
  [2012-09-05] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องรายงานสถานการณ์การใช้เเรงงานเด็กฯ (อ่าน 277)
  [2012-09-04] กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย (อ่าน 271)
  [2012-09-04] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท.ผู้เเทนของเทศบาลภาคใต้เเทนตำเเหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 251)
  [2012-09-04] ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กเเละเยาวชนระดับตำบลฯ (อ่าน 288)
  [2012-09-04] การกู้เงินของเทศบาลเเละเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 235)
  [2012-09-04] การวางเเผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านเกษตรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 282)
  [2012-09-04] การดำเนินงานตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา80 เเห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 260)
  [2012-08-31] การสำรวจสภาพทางเศรฐกิจเเละการเงินของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 322)
  [2012-08-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 411)
  [2012-08-10] การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูเเลเด็ก(ศพด)ของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 424)
  [2012-08-09] การจัดส่งสำเนาคำสั่งการบรรจุเเละเเต่งตั้งครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 408)
  [2012-08-09] การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลของอปท. (อ่าน 304)
  [2012-08-07] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2555 (อ่าน 314)
  [2012-08-07] ทะเบียนครูผู้ดูเเลเด็กเเละพนักงานจ้างของอปท. (อ่าน 461)
  [2012-08-06] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 309)
  [2012-08-06] ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดโรคมือเท้าปากฯ (อ่าน 273)
  [2012-08-01] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศพด.ของอปท.ปี2555งวดที่4 (อ่าน 571)
  [2012-08-01] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท.ผู้เเทนของเทศบาลภาคใต้เเทนตำเเหน่งที่ว่างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 295)
  [2012-07-31] ซักซ้อมเเนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งเเวดล้อมฯ (อ่าน 311)
  [2012-07-27] ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็กระดับจังหวัดฯที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมเครือข (อ่าน 314)
  [2012-07-25] ส่งครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 319)
  [2012-07-25] เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ (อ่าน 348)
  [2012-07-25] งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2555 (อ่าน 325)
  [2012-07-23] ขอเชิญประชุมชี้เเจง (อ่าน 322)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ (อ่าน 341)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 322)
  [2012-07-20] ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก (อ่าน 313)
  [2012-07-20] งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2555 (อ่าน 325)
  [2012-07-19] ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี2555 (อ่าน 302)
  [2012-07-18] โครงการพัฒนาระบบประปาชุมชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 339)
  [2012-07-13] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร waste manament for sustainnability (อ่าน 292)
  [2012-07-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพด.ปี55เพิ่มเติม (อ่าน 471)
  [2012-07-13] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 (อ่าน 314)
  [2012-07-12] การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่อปท (อ่าน 331)
  [2012-07-10] การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรอปท.(เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ2555รุ่นที่3 (อ่าน 276)
  [2012-07-10] การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 (อ่าน 405)
  [2012-06-20] การจัดสรรงบประมาณด้านการควบคุมไฟป่า (อ่าน 339)
  [2012-06-20] การเลือกตั้งกรรมการก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 295)
  [2012-06-20] สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ยโอนที่อปท.มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการฯ (อ่าน 367)
  [2012-06-19] การเเต่งตั้ง(ย้าย)เเละบรรจุเเต่งตั้งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 321)
  [2012-06-12] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2555 (อ่าน 422)
  [2012-06-11] กรอกข้อมูลเด็กนักเรียนของอปท.ในสังกัดอปท.ฯในระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 459)
  [2012-06-08] การรวบรวมข้อมูลการกู้เงินของอปททั่วประเทศฯ (อ่าน 313)
  [2012-06-07] การขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามเเบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี55 (อ่าน 374)
  [2012-06-06] ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (อ่าน 294)
  [2012-06-01] ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร theoretical and pratical Techniquesฯ (อ่าน 309)
  [2012-05-31] วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555 (อ่าน 299)
  [2012-05-31] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 ของอปท (อ่าน 352)
  [2012-05-31] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่10 มิ.ย.55 ฯ (อ่าน 405)
  [2012-05-28] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2555 (อ่าน 481)
  [2012-05-28] หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเเละรูปเเบบเกี่ยวกับการใช้สิทธิเเละเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงา (อ่าน 368)
  [2012-05-28] ขอความร่วมมือเเจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัด เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านเฝ (อ่าน 283)
  [2012-05-28] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2555 (อ่าน 294)
  [2012-05-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 (อ่าน 265)
  [2012-05-28] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกีรติคุณ (อ่าน 272)
  [2012-05-24] โครงการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี 2555 (อ่าน 442)
  [2012-05-24] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2555 (อ่าน 304)
  [2012-05-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค่ (อ่าน 487)
  [2012-05-23] โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (อ่าน 365)
  [2012-05-22] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (อ่าน 337)
  [2012-05-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เเละประสานอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาค (อ่าน 315)
  [2012-05-17] การสนับสนุนการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด3.2 ร้อยละของเทศบาลเเละอบต.ต้นเเบบที่นำเเผน (อ่าน 322)
  [2012-05-17] การวัดเเละประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (อ่าน 277)
  [2012-05-14] การเลือกกรรมการก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ (อ่าน 289)
  [2012-05-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมสร้างชุมชนเเละท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ปี 2555 (อ่าน 295)
  [2012-05-10] โครงการ 120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน (อ่าน 370)
  [2012-05-10] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 302)
  [2012-05-02] การประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 346)
  [2012-05-01] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่น ศูนย์(ศพด) ของอปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 408)
  [2012-04-27] การจัดทำเเผนปฏิบัติการในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยของอปท. (อ่าน 342)
  [2012-04-19] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 295)
  [2012-04-05] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 เรื่องความปลอดภัยทางอาหารฯ (อ่าน 319)
  [2012-04-05] เเจ้งอปทพิจารณาส่งเเผนงานหรือโครงการที่อปท.ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านบริการสาธารณสุขฯ (อ่าน 297)
  [2012-04-04] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่ 2/2555 (อ่าน 400)
  [2012-04-02] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/2555 (อ่าน 385)
  [2012-03-29] การจัดมวลชนเเละขบวนเเห่งงาน ครบรอบ 140 ปีเเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 420)
  [2012-03-28] การดำเนินการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้เเก่ประชาชนฯ (อ่าน 316)
  [2012-03-28] การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดประจำปี 2555 (อ่าน 316)
  [2012-03-28] การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดเฉลิมครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ฯ (อ่าน 329)
  [2012-03-21] การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีเเละการบังคับค้างชำระของอปท. (อ่าน 372)
  [2012-03-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 317)
  [2012-03-19] ขอเชิญประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมฯกับองค์กรยูนิเซฟเเห่งประเทศไทย (อ่าน 331)
  [2012-03-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 375)
  [2012-03-14] ขอเชิญส่งรายละเอียดเเผนงาน/โครงการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (อ่าน 327)
  [2012-03-12] โครงการบริการทดสอบวัสดุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 282)
  [2012-03-09] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเเก้ไขร่างพ.ร.บ.กำหนดเเผนขั้นตอนกระจายอำน (อ่าน 324)
  [2012-03-08] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้งหลักประกันรายได้เเก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบป (อ่าน 402)
  [2012-03-08] การเเต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 298)
  [2012-03-08] การเเต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 383)
  [2012-03-08] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเงินสะสมเเละเงินสมทบ (อ่าน 305)
  [2012-03-05] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มนฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 277)
  [2012-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย 107 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม รำลึก 150 ปี ฯ (อ่าน 355)
  [2012-03-01] ขอเชิญประชุมการประกวดโรงเรียน นักเรียน เเละเยาวชนตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดฯครบรอบ 140ปีฯ (อ่าน 307)
  [2012-02-29] การสำรวจข้อมูลเเละคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (อ่าน 300)
  [2012-02-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 425)
  [2012-02-28] การดำเนินการรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2554 (อ่าน 304)
  [2012-02-28] การจัดเก็บข้อมูลเงินกู้ของอปท. (อ่าน 285)
  [2012-02-28] หลักวิธีการปฏิบัติงานเเละการบริหารจัดการงบประมาณการเเพทย์ฉุกเฉินในอปท. (อ่าน 321)
  [2012-02-28] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เเก่คนพิการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่3 (อ่าน 353)
  [2012-02-27] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวางผังเมืองเพื่อท้องถิ่น (อ่าน 367)
  [2012-02-23] ตรวจสอบการกู้เงินของ อปท. (อ่าน 328)
  [2012-02-22] การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้อบจ. เทศบาล เเละเมืองพัทยากู้เงิน (อ่าน 292)
  [2012-02-22] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ประจำปีงบประมาณ2555งวดที่2(มกราคม2555) (อ่าน 425)
  [2012-02-21] เเจ้งผลการประชุมคระอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่1/2555 (อ่าน 366)
  [2012-02-21] การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน84 พรรษาฯเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงค (อ่าน 303)
  [2012-02-16] โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูเเลเด้ก (ศพด) ของอปท.ประจำปี 2555 (อ่าน 432)
  [2012-02-15] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำเเละประสานเเผนพัฒนาสามปี ( ปี พ.ศ. 2556-2558) (อ่าน 369)
  [2012-02-07] การรับสมัครคัดเลือกอปท.ดีเด่นด้านสตรีเเละครอบครัวประจำปี 2555  (อ่าน 314)
  [2012-02-07] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 383)
  [2012-02-06] การสร้างเอกลักษณ์ถนนสายน่ามองในชุมชน (อ่าน 358)
  [2012-01-30] ขออนุมัติยืมเงินทุนดำเนินการฯ (อ่าน 356)
  [2012-01-26] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555งวดที่2 (อ่าน 418)
  [2012-01-26] การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (อ่าน 324)
  [2012-01-25] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เพิ่มเติม) (อ่าน 551)
  [2012-01-23] ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (อ่าน 372)
  [2012-01-23] ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood healt Care Management ฯ (อ่าน 329)
  [2012-01-20] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555ในงวดที่2 (อ่าน 411)
  [2012-01-19] โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (อ่าน 342)
  [2012-01-19] การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเเละผู้บริหารที่ดินฯ (อ่าน 339)
  [2012-01-18] การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เเก่อปท.ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ฯ (อ่าน 321)
  [2012-01-16] สำนักงานจ.ส.ท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง(เพื่อบรรจุเเต่งตั้งในตำเเหน่งพนั (อ่าน 440)
  [2012-01-12] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่2 (อ่าน 412)
  [2012-01-11] การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท.ที่ประสบอุทกภัยฯกรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (อ่าน 254)
  [2012-01-11] มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานเเห่งชาติ ครั้งที่5/2554 ครั้งที่138 (อ่าน 312)
  [2012-01-11] มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ. ควบคุมนำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 เเก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมน้ำม (อ่าน 450)
  [2012-01-11] ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ บีโอไอเเฟร์ 2011 เป็นหมู่คณะ (อ่าน 300)
  [2012-01-11] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/2555 (อ่าน 299)
  [2012-01-10] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯเเก่ผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2555 (อ่าน 392)
  [2012-01-09] โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของอปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 (อ่าน 315)
  [2012-01-05] การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555 (อ่าน 322)
  [2012-01-05] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 308)
  [2011-12-27] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอเงินกู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เเละเทศบาล (อ่าน 323)
  [2011-12-22] ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (อ่าน 379)
  [2011-12-22] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเเละชุมชน(SML) (อ่าน 298)
  [2011-12-22] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 340)
  [2011-12-20] การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 335)
  [2011-12-20] รายงานผลการปฏิบัติงานจังหวัดกนำร่องการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (อ่าน 334)
  [2011-12-16] การมอบเข็มเกีรติคุณเเก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2554 (อ่าน 321)
  [2011-12-15] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (อ่าน 376)
  [2011-12-15] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2555เพิ่มเติม (อ่าน 403)
  [2011-12-08] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพฯในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.25 (อ่าน 384)
  [2011-12-08] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามเเผนกระจายอำนาจฯ (อ่าน 351)
  [2011-12-06] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ประจำปีพ.ศ.2555 (อ่าน 397)
  [2011-12-06] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 324)
  [2011-12-06] การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท.ที่ประสบอุทกภัยฯกรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (อ่าน 290)
  [2011-12-06] การขอรับสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข (อ่าน 302)
  [2011-12-01] ขอขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ตามร (อ่าน 352)
  [2011-11-28] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเก่ผู้สูงอายุประจำปีพ.ศ.2555ในงวดที่1(เดือนต.ค.-ธ.ค.54) (อ่าน 437)
  [2011-11-22] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 415)
  [2011-11-22] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (อ่าน 329)
  [2011-11-18] เร่งรัดอปท.ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (อ่าน 400)
  [2011-11-18] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ2555 โครงการสร้างหลักประกันรายได้เเก่ผู้สูงอายุฯงวดที่1 (ต.ค. (อ่าน 416)
  [2011-11-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกีรติ (อ่าน 283)
  [2011-11-08] หลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2554 (อ่าน 413)
  [2011-11-07] นำยานพาหนะเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอุทกภัยฯ (อ่าน 343)
  [2011-11-07] การยืมเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนดำเนินการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานธนานุบาลกรณีประสบอุทกภัย (อ่าน 309)
  [2011-11-03] เเนวทางในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรฯ (อ่าน 375)
  [2011-11-01] มตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 294)
  [2011-11-01] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนคนพิการประจำปี2555งวดที่1 (อ่าน 398)
  [2011-11-01] นโยบายเเละเเนวทางดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี2555 (อ่าน 318)
  [2011-11-01] รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ครั้งที่1/2554 (อ่าน 282)
  [2011-10-27] มติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่27-31 เป็นวันหยุดจึงขอให้อปท.ในพื้นที่อำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนที่เดินทา (อ่าน 371)
  [2011-10-25] ขอความร่วมมืออปท.ดำเนินการกรอกข้อมูลมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 (อ่าน 380)
  [2011-10-25] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ3 ปีที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการใน(ศพด) (อ่าน 351)
  [2011-10-25] การประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสาธารณสุขของอปท. (อ่าน 337)
  [2011-10-25] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน (อ่าน 299)
  [2011-10-25] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 357)
  [2011-10-25] เเนวทางการดำเนินงานด้านส่วัสดิการเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปีพ.ศ.2556 (อ่าน 354)
  [2011-10-25] เเนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของอปท.ประจำปี พ.ส.2556 (อ่าน 328)
  [2011-10-14] การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 (อ่าน 357)
  [2011-10-14] ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 367)
  [2011-10-13] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เเละน้ำล้นตลิ่ง (อ่าน 338)
  [2011-10-13] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ (อ่าน 376)
  [2011-10-07] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามโครงการสร้างหลักป (อ่าน 498)
  [2011-10-03] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 (อ่าน 376)
  [2011-10-03] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของอปท.ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (อ่าน 414)
  [2011-09-29] เเนวทางการเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สร้างหลักประกันผูสูงอายุฯ (อ่าน 422)
  [2011-09-29] เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวเเห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 (อ่าน 361)
  [2011-09-29] การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีพ.ศ.2554 (อ่าน 358)
  [2011-09-23] ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับอปท.เพื่อขอความร่วมมือจัดทำเเผนที่ของข้อมูลสายทางฯ (อ่าน 368)
  [2011-09-22] การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้เเก่อปท. (อ่าน 373)
  [2011-09-22] การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบe-planปี54 (อ่าน 376)
  [2011-09-22] การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฯ (อ่าน 336)
  [2011-09-22] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 เเละกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม2551 (อ่าน 314)
  [2011-09-21] การจัดงานเทิดพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปีพ.ศ.2555 เนื่องในโอกาสที่ครบ (อ่าน 286)
  [2011-09-21] เเผนพัฒนาการท่องเที่ยวเเห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (อ่าน 329)
  [2011-09-21] สำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ (อ่าน 309)
  [2011-09-20] การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ (อ่าน 347)
  [2011-09-20] โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละการพัฒนาครอบครัวไว้ในเทศบัญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี25 (อ่าน 354)
  [2011-09-20] ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ อปท.รอบรู้ AEC (อ่าน 359)
  [2011-09-13] ระเบียบสำนักงานจ.ส.ท. ว่าด้ยวสวัสดิการหลังพ้นจากเป็นพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2554 (อ่าน 330)
  [2011-09-13] การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู (อ่าน 349)
  [2011-09-13] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่4/2554 (อ่าน 476)
  [2011-09-12] เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจถ่ายโอนให้เเก่อปท.ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำ (อ่าน 299)
  [2011-09-12] ขอเผยเเพร่คู่มือเเละเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายเเละกีฬาเพื่ (อ่าน 265)
  [2011-09-08] ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับภาค (อ่าน 309)
  [2011-09-07] การตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี2554 (อ่าน 453)
  [2011-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ training for trainer หัวข้อ อปท.รอบรู้ AEC (อ่าน 362)
  [2011-09-06] ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมเเสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2554 (อ่าน 312)
  [2011-09-05] การประเมินเป้าหมายมาตราฐานการจัดการบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 ปีงบประมาณพ.ศ.2553 (อ่าน 335)
  [2011-09-05] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจำเเนกสถานะสถานศึกษา ปี2554 (อ่าน 335)
  [2011-08-30] การมอบอำนาจให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องงถิ่นใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการ (อ่าน 412)
  [2011-08-25] ประกาศเพิ่มเติม เเละยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 (อ่าน 356)
  [2011-08-25] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ครั้งที่5/2554 (อ่าน 403)
  [2011-08-25] การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรัฐ (อ่าน 313)
  [2011-08-23] เเผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (อ่าน 317)
  [2011-08-23] กรอบเเผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปี54-59 (อ่าน 325)
  [2011-08-22] ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำเเหน่ง (อ่าน 320)
  [2011-08-19] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่3/2554 (อ่าน 409)
  [2011-08-19] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 382)
  [2011-08-18] ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (อ่าน 334)
  [2011-08-18] การจัดทำร่างกรอบเเผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 320)
  [2011-08-18] การนำเด็กเเละเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ (อ่าน 351)
  [2011-08-17] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูล ตามเเนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (อ่าน 340)
  [2011-08-17] หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด (อ่าน 334)
  [2011-08-17] กรอบเเผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปี54-59 (อ่าน 322)
  [2011-08-15] จัดส่งโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ระดับจังหวัด (อ่าน 416)
  [2011-08-15] การขับเคลื่อนปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 348)
  [2011-08-15] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป๋วยเอดส์ในระบบสารสนเทศของอปท (อ่าน 384)
  [2011-08-05] การประชาสัมพันธ์โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  (อ่าน 379)
  [2011-08-03] เเนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน (อ่าน 399)
  [2011-08-03] ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารเเละน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคเชื้อเเบค (อ่าน 318)
  [2011-08-03] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่10 (อ่าน 327)
  [2011-08-03] ขอความร่วมมือเเจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตราฐานศูนย์เด็กเล็กเเห่งชาติเเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 358)
  [2011-08-02] โครงการอบรมเเละสัมมนาเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 323)
  [2011-08-02] ประกาศรับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งในตำเเหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 376)
  [2011-08-01] การอำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร (อ่าน 328)
  [2011-08-01] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง( A.T.C) (อ่าน 339)
  [2011-08-01] ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 302)
  [2011-08-01] ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูเเลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูเเลเด็กเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นเ (อ่าน 336)
  [2011-07-29] ส่งผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกีรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 315)
  [2011-07-29] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่คนพิการเเละผู้สู (อ่าน 337)
  [2011-07-28] เร่งรัดการติดตามเเละรายงานผลการส่งเสริมกระบวนการเเผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2011-07-28] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (อ่าน 283)
  [2011-07-28] ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Design , Operation and management of Decentralized Westwater Treament systems (อ่าน 305)
  [2011-07-27] การติดตามประเมินผลการดำเนิงงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนผ่านระบบe-planปี54 (อ่าน 299)
  [2011-07-27] มติจากการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาชนบทเเละขจัดความยากจน (อ่าน 304)
  [2011-07-27] โครงการจักรยาน7 เเผ่นดินเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล7รอบ 5 ธันวาคม 2 (อ่าน 312)
  [2011-07-25] ขอความอนุเคราะห์เเจ้งกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชกา (อ่าน 318)
  [2011-07-25] การเสนอขอโอนเปลี่ยนเเปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของอปท. (อ่าน 353)
  [2011-07-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน(ศพด)ประจำปี54งวดที่3รหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.54 (อ่าน 423)
  [2011-07-21] การจัดการเเข่งขัน น้ำดื้ช่มสิงหื เเอโรบิค ชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ครั้งที่2 (อ่าน 323)
  [2011-07-21] เเนวทางเตรียมการป้องกันควบคุมโรคเเละสุขภาพในภาวะอุทกภัย (อ่าน 296)
  [2011-07-21] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติครั้งที่4 (อ่าน 284)
  [2011-07-21] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 330)
  [2011-07-21] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (อ่าน 306)
  [2011-07-20] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 299)
  [2011-07-20] เเจ้งการเปิดขยายเวลาการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ได้ผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน (อ่าน 311)
  [2011-07-20] ขอความร่วมมือเร่งรัดอปท.ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท.รอบที่2 (อ่าน 287)
  [2011-07-11] ขอจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการสเริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่คนพิการเเละผู (อ่าน 390)
  [2011-07-11] การเเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เเพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 316)
  [2011-07-11] โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอถชุดมการณ์เเละจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 (อ่าน 337)
  [2011-07-11] ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 303)
  [2011-07-11] ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554 (อ่าน 289)
  [2011-07-11] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเลี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อ่าน 369)
  [2011-07-08] ให้อปท.กรอกเเบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด้กเล็กของอปท. (อ่าน 341)
  [2011-07-06] โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 352)
  [2011-07-06] กิจกรรมอาสาโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก (อ่าน 318)
  [2011-07-06] ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันตอบคำถามชิงทุนการศึกษา รายการ เด็กหัวกะทิ (อ่าน 311)
  [2011-07-05] โครงการจักรยาน7 เเผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องจากครบรอบ 84 พรรษา (อ่าน 292)
  [2011-07-05] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 (อ่าน 270)
  [2011-07-05] เเจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เเละการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (อ่าน 289)
  [2011-07-05] การจำเเนกสถานะสถานศึกษาปี 2554 (อ่าน 327)
  [2011-07-05] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา (อ่าน 338)
  [2011-07-05] เเจ้งผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ระดับจังหวัดครั้งที่2/2554 (อ่าน 365)
  [2011-07-04] รับสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2555 (อ่าน 293)
  [2011-06-28] ขออนุมัติเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงมาตราฐานก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 298)
  [2011-06-28] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2555 (อ่าน 319)
  [2011-06-27] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2011-06-27] กรมทรัพยากรชายฝั่งจะจัดทำข้อมูลสนามสงเคราะห์ของอปท.ในพื้นที่23 จังหวัด (อ่าน 301)
  [2011-06-27] สำรวจข้อมูลคุณสมบัติของผู้ดูเเลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 382)
  [2011-06-24] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เเละเเผ่นดินถล่ม (อ่าน 309)
  [2011-06-22] ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 317)
  [2011-06-22] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 385)
  [2011-06-22] ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยวของอบจ.นครสวรรค์ โดยสำนักงานตรวจเงิน (อ่าน 312)
  [2011-06-21] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2554 (อ่าน 329)
  [2011-06-21] การจัดทำเเผนการจัดตั้งกองลูกเสือประจำโรงเรียน เเละจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 100 ปี  (อ่าน 297)
  [2011-06-21] ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี 2552-2553 (อ่าน 283)
  [2011-06-20] การประชุมนยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 373)
  [2011-06-17] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 453)
  [2011-06-17] บทบาทหน้าที่อบจ.เเละ อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.เเละเจ้าหน้าที่อบจ. ตามพรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (อ่าน 352)
  [2011-06-17] กการกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 313)
  [2011-06-17] การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 263)
  [2011-06-16] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ2554 อำเ (อ่าน 373)
  [2011-06-16] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2554 อำเภภอป (อ่าน 319)
  [2011-06-15] โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (อ่าน 285)
  [2011-06-14] บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ (อ่าน 358)
  [2011-06-13] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (อ่าน 294)
  [2011-06-10] การรับผลไม้ปลายทางนอกเเหล่งผลิตในโครงการป้องกันเเก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี 2554 (อ่าน 304)
  [2011-06-10] ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามข้อมูลชุมชนเเละอุตสาหกรมมขนาดเล็ก (อ่าน 273)
  [2011-06-10] ความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (อ่าน 279)
  [2011-06-10] การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามเเนวทางพระราชดำริเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯล (อ่าน 284)
  [2011-06-10] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (อ่าน 288)
  [2011-06-10] กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2554 (อ่าน 432)
  [2011-06-10] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินเป้าหมายสาธารณะรอบที่2 (อ่าน 271)
  [2011-06-01] สำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) (อ่าน 307)
  [2011-06-01] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกีรติคุณ (อ่าน 281)
  [2011-06-01] โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารเเละสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 324)
  [2011-05-31] ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเเละคระกรรมการชุมชนของเทศบาล (อ่าน 260)
  [2011-05-26] ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อเเต่งตั้งในตำเเหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 257)
  [2011-05-26] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดชื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (อ่าน 317)
  [2011-05-25] ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปรับฟังข้อมูล (อ่าน 325)
  [2011-05-24] เเผนพัฒนาจังหวัด เเผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เเผนปฏิบัติราชการประจำปีขอ (อ่าน 288)
  [2011-05-24] การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาเด็กเเละเยาวชนตั้งครรภไม่พร้อม (อ่าน 256)
  [2011-05-24] การขยายเวลาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของอปท. (อ่าน 311)
  [2011-05-24] การขยายเวลาบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพของอปท. (อ่าน 329)
  [2011-05-24] การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามเเบบการายงานสถานการณ์ทา)งสังคมของท้องถิ่น ปี2554 (อปท๑) (อ่าน 260)
  [2011-05-23] เเนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเเละการใช้จ่ายงบประมาณหมววดเงินอุดหนุนของอปท. (อ่าน 388)
  [2011-05-18] ประกาศสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย รุ่นที่ (อ่าน 343)
  [2011-05-18] ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมืออปท.ในการรวบรวมข้อมูลสายทาง (อ่าน 300)
  [2011-05-18] การเเก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2551 (อ่าน 317)
  [2011-05-12] การเเข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 (อ่าน 287)
  [2011-05-12] ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 304)
  [2011-05-11] ขอความร่วมมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 274)
  [2011-05-11] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2554 (อ่าน 322)
  [2011-05-11] การพิจารณาศึกษาเรื่อง การปกิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชของคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ ว (อ่าน 276)
  [2011-05-11] ขอทราบความต้องการเเพทย์ ทันตเเพทย์ เภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 293)
  [2011-05-10] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (อ่าน 301)
  [2011-05-10] โครงการปีเเห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็น ตามเเบบรายงานเเละระยะเวลาที่กำหนด (อ่าน 273)
  [2011-05-10] การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เเผ้สู (อ่าน 285)
  [2011-05-09] การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 253)
  [2011-05-09] การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (อ่าน 272)
  [2011-05-09] ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเเห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละมาตราการกำกับดูเเลความปลอดภัยต่อสุขภาพข (อ่าน 262)
  [2011-05-09] การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็กตามเเนวพระราชดำริ (อ่าน 241)
  [2011-05-09] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากเเละน้ำล้นตลิ่ง (อ่าน 276)
  [2011-05-09] การเเก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2551 (อ่าน 453)
  [2011-05-09] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำเเหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (อ่าน 235)
  [2011-05-04] เเจ้งหลักเกณฑ์เเละเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2554 (อ่าน 323)
  [2011-05-03] การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) (อ่าน 327)
  [2011-05-02] โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป๋วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (อ่าน 243)
  [2011-05-02] รายเล็กโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน (อ่าน 324)
  [2011-04-28] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 340)
  [2011-04-27] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอสม.ประจำหมู่บ้านพ.ศ.2554 (อ่าน 311)
  [2011-04-21] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งในตำเเหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 337)
  [2011-04-21] ให้อปท.สำรวจความเสียหายของระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้รับการซ่อมเเซมสู่สภาพปกติเเล้ว (อ่าน 330)
  [2011-04-19] เเผนการดำเนินงานตามมาตราการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา สังกัดอปท. (อ่าน 270)
  [2011-04-19] ขอหารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ.25 (อ่าน 351)
  [2011-04-19] การประชาสัมพันธ์โครงกรส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นำอปท. (อ่าน 267)