Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [งานบริหารทั่วไป]
  [2021-07-20] ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2564 (อ่าน 159)
  [2021-07-15] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (อ่าน 136)
  [2021-07-01] ประชาสัมพันธ์หนังสือ แนวทางยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2021-05-20] การรายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินประเมินผลe-plan (อ่าน 217)
  [2021-05-20] การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่ (อ่าน 243)
  [2021-05-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ INFO (อ่าน 214)
  [2021-05-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. (อ่าน 199)
  [2021-05-14] การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 177)
  [2020-09-24] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 (อ่าน 465)
  [2020-08-26] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 592)
  [2020-08-18] การระบุพิกัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีพ.ศ.2563ในระบบ e-Plan (อ่าน 412)
  [2020-08-17] การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo (อ่าน 406)
  [2020-07-09] การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO) ระบบใหม่ (อ่าน 402)
  [2020-06-30] การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่ (อ่าน 364)
  [2020-06-30] ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ (อ่าน 363)
  [2020-06-23] การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ (เพิ่มเติม)) (อ่าน 392)
  [2020-06-10] การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่ (อ่าน 440)
  [2020-06-10] การบันทึกข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ info ใหม่ (อ่าน 339)
  [2020-05-13] การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 386)
  [2020-02-21] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 334)
  [2020-02-18] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 328)
  [2020-02-14] ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 309)
  [2019-11-28] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (อ่าน 582)
  [2019-11-28] แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม (อ่าน 349)
  [2019-11-20] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 400)
  [2019-11-18] การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 456)
  [2019-11-12] ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 336)
  [2019-11-11] การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 441)
  [2019-11-05] ขออเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 310)
  [2019-10-04] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตาม (อ่าน 408)
  [2019-09-17] ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข (อ่าน 294)
  [2019-08-23] การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 498)
  [2019-07-08] การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 363)
  [2019-07-05] คู่มือการบันทึกข้อมูลสำรวจติดตั้ง Free Wi-Fi  (อ่าน 273)
  [2019-07-04] สำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2019-06-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 473)
  [2019-06-10] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมที่ดิน (อ่าน 360)
  [2019-06-04] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (อ่าน 372)
  [2019-06-04] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2019-06-04] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ.2562 (อ่าน 241)
  [2019-05-24] การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 306)
  [2019-04-22] การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (อ่าน 348)
  [2019-04-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดิ (อ่าน 409)
  [2019-04-09] ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 399)
  [2019-03-28] ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 349)
  [2019-03-26] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้า (อ่าน 381)
  [2019-03-22] การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (อ่าน 352)
  [2019-03-13] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (อ่าน 288)
  [2019-03-04] แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (อ่าน 333)
  [2019-02-27] หลักราชการ 10 ประการ (อ่าน 341)
  [2019-02-22] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (อ่าน 352)
  [2019-02-08] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 402)
  [2019-02-07] แจ้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการนำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนใน (อ่าน 291)
  [2019-01-31] ขอความร่วมมือลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (อ่าน 302)
  [2019-01-24] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. (อ่าน 293)
  [2019-01-17] จัดทำการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning (อ่าน 327)
  [2019-01-10] การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) (อ่าน 333)
  [2019-01-03] การสำรวจข้อมุลต้นไม้เพื่อคัดเลอืกเป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี (อ่าน 276)
  [2018-12-17] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำต (อ่าน 382)
  [2018-12-14] กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ (อ่าน 328)
  [2018-12-04] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 (อ่าน 327)
  [2018-12-03] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 302)
  [2018-11-16] สำรวจความต้องการฝึกอบรมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 378)
  [2018-11-13] การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรา (อ่าน 385)
  [2018-11-12] เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 345)
  [2018-11-02] แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (อ่าน 332)
  [2018-10-04] แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน (อ่าน 420)
  [2018-09-18] ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (อ่าน 348)
  [2018-09-18] การยกเลิกสำเนาเอกสาร (อ่าน 352)
  [2018-09-12] แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (อ่าน 401)
  [2018-09-11] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผุ้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 383)
  [2018-09-11] ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (อ่าน 321)
  [2018-09-04] เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (อ่าน 448)
  [2018-08-29] แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 392)
  [2018-08-29] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญ (อ่าน 322)
  [2018-08-22] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ  (อ่าน 383)
  [2018-08-17] สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมมูลข่า (อ่าน 315)
  [2018-08-17] จัดประชุมวิชาการสามคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (อ่าน 294)
  [2018-08-10] ขอความสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 312)
  [2018-08-10] การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซื (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (อ่าน 315)
  [2018-07-20] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผุ้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 413)
  [2018-07-19] แนวทางการใช้ป่ายกิจกรรมในการดเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 342)
  [2018-07-04] โครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที (อ่าน 503)
  [2018-07-02] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 428)
  [2018-06-12] ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 393)
  [2018-06-07] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ (อ่าน 410)
  [2018-05-22] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เพิ่มเติม เชิญประชุม (อ่าน 438)
  [2018-05-09] ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (อ่าน 433)
  [2018-05-01] แนวทางการประเมินผุ้บริหารองค์การ ผุู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 590)
  [2018-04-26] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 452)
  [2018-04-23] โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี (อ่าน 424)
  [2018-04-04] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (อ่าน 666)
  [2018-03-26] การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi (อ่าน 580)
  [2018-03-22] ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 453)
  [2018-03-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (อ่าน 467)
  [2018-03-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอ (อ่าน 494)
  [2018-03-15] การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2561 (อ่าน 479)
  [2018-03-06] ออกอากาศรายการมหาดไทยชวนรู้ (อ่าน 413)
  [2018-03-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (อ่าน 605)
  [2018-03-06] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 504)
  [2018-02-22] ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว (อ่าน 436)
  [2018-02-07] ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่ (อ่าน 456)
  [2018-02-01] ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 (อ่าน 447)
  [2018-01-31] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา (อ่าน 390)
  [2018-01-30] ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (อ่าน 411)
  [2018-01-26] โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 427)
  [2018-01-22] ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด (อ่าน 419)
  [2018-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 374)
  [2018-01-18] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 439)
  [2018-01-10] เลื่อนเวลาประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. (อ่าน 475)
  [2018-01-10] การประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ (อ่าน 471)
  [2018-01-09] ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริิมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมิ (อ่าน 390)
  [2018-01-08] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 (อ่าน 394)
  [2017-12-28] ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 452)
  [2017-12-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 463)
  [2017-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่าน 422)
  [2017-12-13] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร (อ่าน 454)
  [2017-12-12] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ (อ่าน 470)
  [2017-12-08] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 437)
  [2017-12-08] การดำเนินการตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 415)
  [2017-11-17] การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 624)
  [2017-11-09] หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ (อ่าน 483)
  [2017-11-01] การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง (อ่าน 501)
  [2017-10-25] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (อ่าน 501)
  [2017-10-17] การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (อ่าน 433)
  [2017-10-17] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 (อ่าน 473)
  [2017-10-17] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 (อ่าน 405)
  [2017-10-11] แนวทางการดำเนินการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน 454)
  [2017-10-09] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญฯ (อ่าน 435)
  [2017-10-06] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อ่าน 523)
  [2017-09-28] การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (อ่าน 460)
  [2017-09-28] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัด (อ่าน 404)
  [2017-09-25] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน (อ่าน 387)
  [2017-09-21] ขอส่งรายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 437)
  [2017-09-18] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฎิบัติตามพรบ จัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 1009)
  [2017-09-15] แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 430)
  [2017-09-13] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ (อ่าน 405)
  [2017-09-13] โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี (อ่าน 417)
  [2017-09-13] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ (อ่าน 387)
  [2017-08-31] ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ (อ่าน 468)
  [2017-08-29] แนวทางการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (อ่าน 455)
  [2017-08-28] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม (อ่าน 483)
  [2017-08-23] ประชาสัมพันธ์การติดตั้ง (download)และใช้ประโยชน์ Application Echo English (อ่าน 437)
  [2017-08-23] ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โล้โก้) วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 381)
  [2017-08-23] โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี (อ่าน 447)
  [2017-08-17] ขอซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่ (อ่าน 415)
  [2017-08-16] ประชาสัมพันธ์โครงการ ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ (อ่าน 365)
  [2017-08-11] การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 422)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมฯ (อ่าน 403)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ (อ่าน 394)
  [2017-08-10] การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (อ่าน 382)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ (อ่าน 383)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 (อ่าน 381)
  [2017-08-01] การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (อ่าน 361)
  [2017-08-01] การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร (อ่าน 381)
  [2017-07-27] ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 388)
  [2017-07-25] การเตรีบมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (อ่าน 416)
  [2017-07-25] สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (อ่าน 396)
  [2017-07-14] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให (อ่าน 420)
  [2017-07-12] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในปี 2560 (อ่าน 444)
  [2017-06-29] การระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) (อ่าน 425)
  [2017-06-23] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 493)
  [2017-06-21] ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี (อ่าน 388)
  [2017-06-21] ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 479)
  [2017-06-20] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกสนดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 554)
  [2017-06-16] เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ (อ่าน 475)
  [2017-06-16] การจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ (อ่าน 441)
  [2017-06-16] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  (อ่าน 399)
  [2017-06-16] การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (อ่าน 430)
  [2017-06-14] ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อ่าน 431)
  [2017-05-25] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้หน่วยงานในท้องถิ่นรับทราบ (อ่าน 460)
  [2017-05-24] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (อ่าน 451)
  [2017-05-16] การตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประม (อ่าน 474)
  [2017-05-11] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2560 (อ่าน 413)
  [2017-05-05] การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อ่าน 453)
  [2017-04-03] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 509)
  [2017-03-31] การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 484)
  [2017-03-30] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 432)
  [2017-03-24] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอบกา (อ่าน 483)
  [2017-03-24] การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน (อ่าน 463)
  [2017-03-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร (อ่าน 439)
  [2017-03-21] การสำรวจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 445)
  [2017-03-20] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 436)
  [2017-03-17] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา๔๔)ปร (อ่าน 451)
  [2017-03-14] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (อ่าน 447)
  [2017-03-13] โครงการอบรมหลักสูตร'ท้องถิ่นสุจริต'(Local Integrity Transparency) (อ่าน 451)
  [2017-03-09] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 454)
  [2017-02-28] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกคร (อ่าน 459)
  [2017-02-24] การอบรมอาสาสมัครกีฬ้าและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 442)
  [2017-02-22] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 421)
  [2017-02-17] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ (อ่าน 499)
  [2017-02-06] ประการศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (อ่าน 438)
  [2017-02-03] กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 468)
  [2017-02-01] ขอเชิญประชุม (อ่าน 531)
  [2017-01-31] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 493)
  [2017-01-25] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 522)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูล (อ่าน 539)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 474)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 436)
  [2017-01-20] สำรวจข้อมูลบัญญัติ/เทศบัญญัติการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ (อ่าน 421)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 495)
  [2017-01-09] ขอเชิญประชุมการดำเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 463)
  [2017-01-06] ขอเชิญประชุมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 480)
  [2016-12-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 957)
  [2016-11-30] ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 555)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 558)
  [2016-11-22] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 513)
  [2016-11-16] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 (อ่าน 855)
  [2016-11-09] การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 539)
  [2016-11-09] แจ้งแนดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (อ่าน 519)
  [2016-11-08] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอ (อ่าน 494)
  [2016-11-07] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาแสดงความอาลัย (อ่าน 511)
  [2016-11-02] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หร (อ่าน 488)
  [2016-10-25] แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแ (อ่าน 601)
  [2016-10-20] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 534)
  [2016-10-18] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม (อ่าน 469)
  [2016-10-17] การแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 584)
  [2016-10-17] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e GP สำหรับ อปท (อ่าน 602)
  [2016-10-14] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (อ่าน 478)
  [2016-10-05] รับสมัครโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  (อ่าน 483)
  [2016-10-03] การประเมิณผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการประเมินที่ ๒ (อ่าน 489)
  [2016-09-12] แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 1227)
  [2016-09-07] โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสมท้องถิ่น (อ่าน 479)
  [2016-09-02] โครงการการติดตามและประเมินผลการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจักแผนพัฒนาเศ (อ่าน 502)
  [2016-08-25] โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 472)
  [2016-08-23] การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 460)
  [2016-08-23] แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 578)
  [2016-08-17] กิจกรรมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 (อ่าน 472)
  [2016-08-09] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ขององค์ปกคลองส่วนท้องถิ (อ่าน 494)
  [2016-08-03] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ (อ่าน 497)
  [2016-08-01] การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (อ่าน 464)
  [2016-07-25] การอบรมสัมมนาโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 555)
  [2016-07-13] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (อ่าน 511)
  [2016-07-07] ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ (อ่าน 588)
  [2016-06-24] ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (อ่าน 638)
  [2016-06-21] ขอเชิญประชุม (อ่าน 567)
  [2016-06-09] การประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน (อ่าน 463)
  [2016-06-07] การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 544)
  [2016-06-07] แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (อ่าน 560)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 758)
  [2016-05-19] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก (อ่าน 567)
  [2016-05-16] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 (อ่าน 458)
  [2016-05-12] แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 499)
  [2016-05-12] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (อ่าน 464)
  [2016-04-26] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 568)
  [2016-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 622)
  [2016-04-08] การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภา (อ่าน 490)
  [2016-03-29] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 473)
  [2016-03-25] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 525)
  [2016-03-25] การจัดตวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 504)
  [2016-03-25] สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 515)
  [2016-03-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 531)
  [2016-03-24] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อ่าน 486)
  [2016-03-23] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 530)
  [2016-03-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 561)
  [2016-03-16] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 507)
  [2016-03-16] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 542)
  [2016-03-14] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 541)
  [2016-03-11] โครงงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคล้ง (อ่าน 485)
  [2016-03-11] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 529)
  [2016-03-09] ขอเชิญประชุม (อ่าน 541)
  [2016-03-09] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปหครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 518)
  [2016-03-08] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา (อ่าน 444)
  [2016-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 761)
  [2016-02-25] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 549)
  [2016-02-25] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 518)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 652)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 685)
  [2016-02-10] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 572)
  [2016-02-04] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิญประชุม) (อ่าน 791)
  [2016-02-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 648)
  [2016-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 610)
  [2016-01-28] การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 59 (อ่าน 539)
  [2016-01-21] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 (อ่าน 618)
  [2016-01-13] ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (อ่าน 571)
  [2016-01-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 820)
  [2015-12-18] การดำเนินการโครงการกระบี่ โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 792)
  [2015-12-17] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 530)
  [2015-12-15] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 523)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 495)
  [2015-12-01] สรุปประเด็นการประชุม (อ่าน 699)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุม (อ่าน 631)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งก (อ่าน 531)
  [2015-11-19] โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 552)
  [2015-11-17] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 575)
  [2015-11-17] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 492)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 541)
  [2015-11-13] ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 529)
  [2015-11-11] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 582)
  [2015-11-09] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 512)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 468)
  [2015-11-04] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 657)
  [2015-11-03] ขอเชิญประชุม (อ่าน 559)
  [2015-10-13] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 584)
  [2015-10-09] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 925)
  [2015-10-06] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 527)
  [2015-10-06] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 494)
  [2015-09-29] อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 (อ่าน 582)
  [2015-09-28] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก (อ่าน 486)
  [2015-09-17] สำรวจความต้องการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 581)
  [2015-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 505)
  [2015-09-11] ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 727)
  [2015-09-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 CCTV (อ่าน 546)
  [2015-08-31] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 554)
  [2015-08-28] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 705)
  [2015-08-28] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 585)
  [2015-08-26] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ (e-Plan) (อ่าน 468)
  [2015-08-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 662)
  [2015-08-17] แบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อ่าน 551)
  [2015-08-13] ขอเชิญประชุม (อ่าน 727)
  [2015-08-12] การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 505)
  [2015-08-10] สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว (อ่าน 512)
  [2015-08-04] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 552)
  [2015-08-03] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 527)
  [2015-07-27] การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนการแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 508)
  [2015-07-23] การสัมนนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน (อ่าน 487)
  [2015-07-22] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 491)
  [2015-07-21] การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (อ่าน 517)
  [2015-07-20] แจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู๋มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข (อ่าน 628)
  [2015-07-20] ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 690)
  [2015-07-20] กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. (อ่าน 469)
  [2015-07-16] ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password (อ่าน 590)
  [2015-07-13] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 552)
  [2015-07-09] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ (อ่าน 723)
  [2015-07-01] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 589)
  [2015-06-30] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 517)
  [2015-06-30] มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อ่าน 519)
  [2015-06-30] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 540)
  [2015-06-25] การดำเนินโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 501)
  [2015-06-24] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ (อ่าน 463)
  [2015-06-16] เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA (อ่าน 524)
  [2015-06-11] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 575)
  [2015-06-10] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่ีอจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นตามพระราชบัญญัติกา (อ่าน 555)
  [2015-06-04] การดำเนินการจัดทำ big Cleaning Day (อ่าน 594)
  [2015-06-04] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (อ่าน 502)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวย (อ่าน 565)
  [2015-05-21] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2558 (อ่าน 539)
  [2015-05-19] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 535)
  [2015-05-15] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 558)
  [2015-05-14] การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (อ่าน 450)
  [2015-05-12] การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 488)
  [2015-05-11] การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 516)
  [2015-04-27] การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก (อ่าน 467)
  [2015-04-21] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 544)
  [2015-04-17] ขอเชิญประชุมหารือขยายผลโครงการธนาคารขยะชุมชน (อ่าน 517)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดจากลิงค์ ด้านล่าง (อ่าน 571)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารคณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งด้านการป้องกันการทุจริต (อ่าน 533)
  [2015-03-31] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 534)
  [2015-03-16] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 544)
  [2015-03-12] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 558)
  [2015-03-02] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 632)
  [2015-02-27] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก (อ่าน 988)
  [2015-02-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 544)
  [2015-02-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 649)
  [2015-02-09] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 643)
  [2015-02-06] ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต (อ่าน 532)
  [2015-02-05] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 577)
  [2015-01-19] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 603)
  [2015-01-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 491)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 527)
  [2015-01-08] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 533)
  [2015-01-07] การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 493)
  [2015-01-06] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 492)
  [2014-12-30] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 527)
  [2014-12-30] การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 529)
  [2014-12-25] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 523)
  [2014-12-11] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 519)
  [2014-12-02] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 575)
  [2014-12-01] ขอเชิญการประชุม (อ่าน 569)
  [2014-12-01] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 575)
  [2014-11-26] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 584)
  [2014-11-26] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 628)
  [2014-11-25] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 652)
  [2014-11-24] เฉลยข้อสอบ (อ่าน 596)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 487)
  [2014-11-10] ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยจังหวั (อ่าน 572)
  [2014-10-31] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 565)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี ๒๕๕๘ (อ่าน 564)
  [2014-10-28] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 753)
  [2014-10-28] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 579)
  [2014-10-20] การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.และข้อราชการอื่นๆ (อ่าน 590)
  [2014-10-17] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 608)
  [2014-10-10] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO (อ่าน 588)
  [2014-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม (อ่าน 609)
  [2014-09-12] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 556)
  [2014-09-03] บิดานางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ (น้องเพ็ญ) ถึงแก่กรรม (อ่าน 636)
  [2014-08-19] สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. (อ่าน 823)
  [2014-08-13] การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง (อ่าน 620)
  [2014-07-30] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง (อ่าน 588)
  [2014-07-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 659)
  [2014-07-07] แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ (อ่าน 979)
  [2014-07-04] เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) (อ่าน 614)
  [2014-06-27] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 (อ่าน 645)
  [2014-06-26] การบันทึกข้อมูลขั้นตอนลงนามสัญญาเเละขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบe-plan ปี57 (อ่าน 565)
  [2014-06-17] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ (อ่าน 554)
  [2014-06-16] ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 592)
  [2014-06-11] แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 585)
  [2014-06-06] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 571)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลในระบบ e-pLan ปี 57 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ (อ่าน 627)
  [2014-05-30] การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 482)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 523)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 534)
  [2014-05-08] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (อ่าน 548)
  [2014-04-30] บิดาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ถึงแก่กรรม (อ่าน 543)
  [2014-04-22] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (อ่าน 572)
  [2014-04-18] การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 490)
  [2014-03-31] รายชื่ออปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติงบประมาณผ่านระบบe-planปี57 (อ่าน 609)
  [2014-03-27] การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 (อ่าน 582)
  [2014-03-21] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป) (อ่าน 565)
  [2014-03-17] การบันทึกเเละปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 543)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 (อ่าน 524)
  [2014-03-11] รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBERONE (อ่าน 555)
  [2014-03-05] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 (อ่าน 511)
  [2014-03-05] การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2557 (อ่าน 544)
  [2014-03-03] ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 475)
  [2014-02-28] เร่งรัดอปท.บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาสามปีผ่านระบบ e-plan ปี 57 (อ่าน 540)
  [2014-02-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 566)
  [2014-02-03] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำเดือน1-31ม.ค.57ผ่านระบ (อ่าน 614)
  [2014-01-15] เเจ้งการปรับปรุงรหัสธุรกิจทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 576)
  [2013-12-25] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างฯ (อ่าน 546)
  [2013-12-24] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลนโยบายเร่งด่วน(เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน)ประจำปี57ผ (อ่าน 534)
  [2013-12-17] เร่งรัดอปท.ที่ยังไม่กรอกเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน ธ.ค.56 (อ่าน 663)
  [2013-12-11] การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา (อ่าน 555)
  [2013-11-21] การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 586)
  [2013-11-19] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปี56ผ่านระบบ e-planด่วน (อ่าน 596)
  [2013-11-05] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลสถิติคลังปี56ผ่านระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 717)
  [2013-10-24] ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (อ่าน 617)
  [2013-10-24] ขอเเจ้งรหัสการเข้าบันทึกข้อมูลสถิติการคลังผ่านระบบข้อมูลกลางของอปท.เเต่ละเเห่ง (อ่าน 690)
  [2013-10-22] เร่งรัดอปท.นำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายปี 56 ผ่านระบบe-plan (อ่าน 625)
  [2013-09-30] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 702)
  [2013-09-27] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้ (อ่าน 625)
  [2013-09-23] ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (อ่าน 605)
  [2013-09-23] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ฯ (อ่าน 574)
  [2013-09-09] การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ (อ่าน 667)
  [2013-09-05] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพาราระดับตำบล ฯ (อ่าน 673)
  [2013-08-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 612)
  [2013-08-01] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนของอปท. (อ่าน 567)
  [2013-07-30] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. (อ่าน 607)
  [2013-07-02] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯรอบ 2 ประจำ (อ่าน 607)
  [2013-06-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์เด็กเล็ก (อ่าน 619)
  [2013-06-03] การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเบบอเนกประสงค์(Smart Card) (อ่าน 647)
  [2013-05-29] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต ขอให้ตรวจสอบข้อมูล (อ่าน 681)
  [2013-05-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 661)
  [2013-05-21] การกรอกข้อมูลรายได้ในระบบข้อมูลกลางที่อปท.จัดเก็บ (อ่าน 648)
  [2013-05-09] การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เเละอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ (อ่าน 637)
  [2013-05-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 620)
  [2013-05-08] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (อ่าน 626)
  [2013-05-07] การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 พ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมพ.ศ.2535 (อ่าน 591)
  [2013-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของจังหวัด เรื่องผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 585)
  [2013-04-09] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 652)
  [2013-04-02] การเเก้ไขเเละเพิ่มเติมข้อความในเเบบประเมินมาตราฐานฯ (อ่าน 615)
  [2013-03-28] การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 673)
  [2013-03-25] การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการติดตามการใช้จ่ายเงินของอปท (อ่าน 602)
  [2013-03-20] ขอเลื่อนการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีเเอ่นฯครั้งที่1/2556 (อ่าน 541)
  [2013-03-20] ประชาสัมพันธ์เรื่องการจ่ายเงินค่าบริการเเละค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (อ่าน 534)
  [2013-03-20] การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เเละอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ (อ่าน 545)
  [2013-03-11] ขอเชิญประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีเเอ่นเเละข้อเสนอในการปรับปรุงเเก้ไ (อ่าน 581)
  [2013-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2556 (อ่าน 615)
  [2013-03-08] รายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ปี 2553-2555 (อ่าน 1122)
  [2013-03-05] จัดค่ายพัฒนาเเกนนำเยาวชนเเละสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนสู่ความเป็นหนึ่งฯ (อ่าน 572)
  [2013-02-22] นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2556 (อ่าน 582)
  [2013-02-18] การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบVHFฯ (อ่าน 551)
  [2013-02-14] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ (อ่าน 567)
  [2013-02-14] การจัดฝึกอบรมนายก อปท. และสมาชิกสภา ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 2555 บัญชีรายชื่อล่าสุด (อ่าน 540)
  [2013-01-31] ขอเชิญประชุม (อ่าน 624)
  [2013-01-30] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(ดร.ประชา ประสบดี) (อ่าน 590)
  [2013-01-18] โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเเละบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการ2556 (อ่าน 610)
  [2013-01-16] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้เเละพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 593)
  [2013-01-11] การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาด้านการพัฒนาชุมชน (อ่าน 503)
  [2013-01-10] การเผยเเพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ของ สถ (อ่าน 561)
  [2013-01-03] ผลการประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 (อ่าน 564)
  [2013-01-03] การน้อมนำกระเเสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 505)
  [2012-12-28] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน (อ่าน 516)
  [2012-12-28] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูเเลสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ (อ่าน 511)
  [2012-12-26] ให้ข้าราชการตอบเเบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 528)
  [2012-12-13] การประชาสัมพันธ์ระบบ Click Quick (อ่าน 522)
  [2012-12-11] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 579)
  [2012-11-23] การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 654)
  [2012-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเเละบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี2556 (อ่าน 697)
  [2012-11-12] การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ (อ่าน 598)
  [2012-10-31] ขอเชิญประชุม (อ่าน 633)
  [2012-10-24] โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเเละบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต (อ่าน 617)
  [2012-10-24] รายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน (อ่าน 681)
  [2012-10-11] การประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจในภูมิภาคครั้งที่3/2555 (อ่าน 565)
  [2012-10-08] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (อ่าน 642)
  [2012-10-02] ขอความร่วมมือเเจ้งอปท.บันทึกเเละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางอปทฯ (อ่าน 636)
  [2012-09-13] โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเเบบABC (อ่าน 618)
  [2012-09-12] ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของอปท. (อ่าน 646)
  [2012-09-05] ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย (อ่าน 720)
  [2012-08-31] โครงการอาสาสมัครขององค์การ JICA (อ่าน 599)
  [2012-08-15] การประชุมร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อเเก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่3/2555 (อ่าน 608)
  [2012-08-08] การจัดส่งสถิติเเละข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 640)
  [2012-08-07] ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูล (อ่าน 617)
  [2012-08-06] การจัดทำฐานข้อมูลอปท.ที่มีเเหล่งท่องเที่ยวชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน (อ่าน 599)
  [2012-07-31] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (อ่าน 655)
  [2012-07-30] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือนสามัญฯ รอบที่ 2 (อ่าน 590)
  [2012-07-23] ขอเชิญประชุมชี้เเจง (อ่าน 696)
  [2012-06-06] ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการเเละการประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครบรอบจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ (อ่าน 601)
  [2012-06-06] ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร municipal platform for local strategic development (อ่าน 589)
  [2012-05-25] เว็บเพจ สถ.ชวนเที่ยว (อ่าน 684)
  [2012-05-22] การฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เเห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 545)
  [2012-05-18] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เเบบ ABC (อ่าน 662)
  [2012-05-17] ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการติดอาวุธทางการค้าเเก่ผู้บริหารระดับจังหวัดเเละอปท. เรือ่งจังหวัดเเละท้องถิ่นพ (อ่าน 604)
  [2012-05-10] การจัดทำมาตราฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานกรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร (อ่าน 603)
  [2012-05-08] การฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เเห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 640)
  [2012-05-08] การสำรวจกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ (อ่าน 579)
  [2012-04-20] ขอความร่วมมือในการเเก้ไขปัญหาราคาหอมเเดง (อ่าน 661)
  [2012-04-18] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.ครั้งที่2/ 2555 (อ่าน 714)
  [2012-04-18] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงงสุขเเบบ ABC (อ่าน 696)
  [2012-03-29] รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูลกลาง (อ่าน 795)
  [2012-03-23] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอควบคุมโรค (อ่าน 616)
  [2012-03-19] สำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (เเท็บเเล็ต) (อ่าน 624)
  [2012-03-14] การดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสะอาดเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 703)
  [2012-03-14] ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชนประจำปีงบประมาณ2555 (อ่าน 676)
  [2012-03-14] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี ฯ (อ่าน 612)
  [2012-03-14] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี เเห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 679)
  [2012-03-09] ขอความร่วมมือเเจ้งอปท.บันทึกเเละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 648)
  [2012-03-09] การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่2 (อ่าน 575)
  [2012-03-08] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมฯรอบการประเมินที่1 ประจำปีงบปร (อ่าน 597)
  [2012-03-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน เเละนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่นฯประจ (อ่าน 717)
  [2012-03-02] การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองฯรอบการประเมินที่1 ง (อ่าน 655)
  [2012-03-02] ขอเชิญประชุม (อ่าน 578)
  [2012-02-29] โครงการ workshop on public-sector productuvity (อ่าน 625)
  [2012-02-29] ข้อเสนอต่อภาคประชาชนเเละข้อเสนอต่อรัฐบาลเวที 7 ปี สึนามิ ถึง มหาอุทกภัยฯ (อ่าน 618)
  [2012-02-16] การประชุมผู้บริหารอปท.เเละปลัดอปท.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2555 (อ่าน 697)
  [2012-02-14] เปลี่ยนชื่อโดเมนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 661)
  [2012-01-25] มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ่าน 672)
  [2010-09-24] การให้ข้าราชการช่วยราชการ (อ่าน 1491)
  [2010-09-23] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ่าน 1276)
Home
 
Top!
Top!