Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  [2018-04-19] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต ศพด. อบต.อ่าวลึกน้อย  (อ่าน 20)
  [2018-04-17] อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 15)
  [2018-01-31] อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 628)
  [2017-12-13] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร (อ่าน 252)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม (อ่าน 249)
  [2017-11-16] ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 (อ่าน 233)
  [2017-11-14] สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 474)
  [2017-10-06] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม (อ่าน 337)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 (อ่าน 281)
  [2017-09-21] ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 (อ่าน 309)
  [2017-08-22] ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 336)
  [2017-08-22] ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 320)
  [2017-07-03] โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ่าน 294)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 470)
  [2016-11-03] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (อ่าน 335)
  [2016-10-19] เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (อ่าน 420)
  [2016-10-14] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (อ่าน 386)
  [2016-10-12] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (อ่าน 366)
  [2016-06-03] ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส (อ่าน 759)
  [2015-09-14] ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว (อ่าน 573)
  [2015-09-14] ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA (อ่าน 628)
  [2015-08-21] การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม (อ่าน 532)
  [2015-05-07] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 578)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 625)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 512)
  [2015-03-26] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 (อ่าน 582)
  [2015-03-05] ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ (อ่าน 514)
  [2015-02-10] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (อ่าน 537)
  [2015-02-04] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 467)
  [2014-06-25] เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ (อ่าน 914)
  [2014-05-12] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 586)
  [2014-05-08] อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง (อ่าน 510)
  [2014-01-20] ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  (อ่าน 981)
  [2014-01-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห (อ่าน 814)
  [2014-01-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  (อ่าน 735)
  [2011-12-22] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 1936)
  [2011-03-31] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ (อ่าน 1863)
  [2010-11-09] เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน (อ่าน 1939)
  [2010-03-26] องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน (อ่าน 1462)
  [2009-11-09] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล (อ่าน 3669)
  [2009-11-04] ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจำบลจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค (อ่าน 2868)
  [2009-09-04] ผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 1420)
  [2009-09-04] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) (อ่าน 2190)
  [2008-07-12] ทดสอบ test (อ่าน 2549)
 
Top!
Top!
Hit counter
43222
Users online
09
Page loadtime:
0_2997