Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3650)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3473)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2514)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2472)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2547)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2822)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1319)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1535)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 115)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 281)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 313)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 376)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 531)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 540)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 627)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 386)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 626)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 603)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 [2015-09-04] (อ่าน 31)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 [2015-09-01] (อ่าน 194)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 [2015-09-01] (อ่าน 202)
 หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ [2015-08-24] (อ่าน 354)
 การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [2015-08-24] (อ่าน 249)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ [2015-08-13] (อ่าน 523)
 ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ [2015-08-13] (อ่าน 244)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. [2015-08-13] (อ่าน 204)
 ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  [2015-08-13] (อ่าน 101)
 การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-08-05] (อ่าน 241)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-09-01] (อ่าน 69)
 แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-08-26] (อ่าน 135)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม [2015-08-21] (อ่าน 108)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2015-08-21] (อ่าน 28)
 รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [2015-08-13] (อ่าน 135)
 รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAs เดือนกรกฎาคม 2558 [2015-08-06] (อ่าน 137)
 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [2015-08-06] (อ่าน 141)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [2015-08-06] (อ่าน 179)
 การโอนเงิน (ค่ารายจ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) [2015-08-05] (อ่าน 73)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [2015-08-05] (อ่าน 136)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด [2015-08-20] (อ่าน 83)
 หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2015-08-19] (อ่าน 83)
 การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ [2015-08-19] (อ่าน 55)
 แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน [2015-08-18] (อ่าน 106)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2015-08-18] (อ่าน 52)
 ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) [2015-08-17] (อ่าน 72)
 ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด [2015-07-27] (อ่าน 149)
 การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ [2015-07-17] (อ่าน 139)
 แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-14] (อ่าน 137)
 หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย [2015-07-01] (อ่าน 106)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น [2015-09-02] (อ่าน 50)
 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล [2015-09-01] (อ่าน 20)
 กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา [2015-09-01] (อ่าน 32)
 สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [2015-09-01] (อ่าน 54)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม [2015-09-01] (อ่าน 76)
 การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา [2015-08-27] (อ่าน 44)
 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [2015-08-27] (อ่าน 23)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [2015-08-27] (อ่าน 89)
 การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ [2015-08-27] (อ่าน 47)
 เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-08-26] (อ่าน 56)
 
 งานบริหารทั่วไป
 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan [2015-08-31] (อ่าน 75)
 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  [2015-08-28] (อ่าน 155)
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [2015-08-28] (อ่าน 44)
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ (e-Plan) [2015-08-26] (อ่าน 50)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [2015-08-18] (อ่าน 168)
 แบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน [2015-08-17] (อ่าน 66)
 ขอเชิญประชุม [2015-08-13] (อ่าน 160)
 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-08-12] (อ่าน 89)
 สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว [2015-08-10] (อ่าน 73)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [2015-08-04] (อ่าน 112)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 26)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 132)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 123)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 106)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 113)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 121)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 142)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 116)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 595)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 299)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 30)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 63)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 50)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 44)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 78)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 98)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 138)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 96)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยจำปูน-ทุ่งครก ม.11 [2015-09-03] (อ่าน 7)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสาน-ท่าเรือ ม.10 [2015-09-03] (อ่าน 6)
 ประกาศการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ ประมูลการจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง [2015-08-28] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.ม.2 บ้านดินนา [2015-08-28] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงต่อเติมศพด.ม.2 [2015-08-28] (อ่าน 4)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสฝ้าย-บ้านลุงลับ ม.7 [2015-08-25] (อ่าน 19)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยอ-น้ำว้อ หมู่ที่ 12 [2015-08-25] (อ่าน 15)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [2015-08-21] (อ่าน 12)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [2015-08-21] (อ่าน 15)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2 [2015-08-21] (อ่าน 18)
กระดานข่าว
  [2015-09-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย ม.1 (อ่าน 1)
  [2015-08-26] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนน จำนวน ๙ โครง (อ่าน 63)
  [2015-08-25] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 , สันทนาการ (กองการศึกษา ทม.กระบี่) (อ่าน 69)
  [2015-08-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)บุคลากร (อ่าน 60)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 86)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 41)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 70)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 70)
  [2015-08-18] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 83)
  [2015-08-17] จพง.ธุรการ กองช่าง ต้องการหาคนโอน(ย้าย) แทนเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา (อ่าน 78)
  [2015-08-11] รับโอนย้าย อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 96)
  [2015-08-11] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 41)
  [2015-08-06] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 116)
  [2015-08-06] รับโอนพนักงาน (พังงา) (อ่าน 114)
  [2015-08-05] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 88)
  [2015-08-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนม่วง-บ้านนาเหนือ ม.7 (อ่าน 33)
  [2015-08-04] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2-6 (อ่าน 60)
  [2015-08-03] ทต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา รับโอน (อ่าน 49)
  [2015-07-29] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 292)
  [2015-07-27] ทต.ปะแต จ.ยะลา รับโอน (อ่าน 138)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-09-03] กระบี่ที่ใหนรับโอน หัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 20)
-  [2015-09-03] รับโอนย้าย จพง.ประปา และจพง.ป้องกัน (อ่าน 9)
-  [2015-08-07] อบตเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 98)
-  [2015-08-05] รับโอน (อ่าน 132)
-  [2015-08-03] รับโอนย้าย (อ่าน 134)
-  [2015-07-25] รับโอน ตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 168)
-  [2015-07-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 170)
-  [2015-06-22] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 168)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 161)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 128)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
4467
Users online
08
Page loadtime:
0_7168