Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบต.เขาทอง
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทย
การแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมือง
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำป
สถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำ
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3083)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3206)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2298)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2203)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2319)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2551)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1161)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1371)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 309)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 474)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 246)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 481)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 450)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 484)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 588)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 500)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 475)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที [2012-10-24] (อ่าน 739)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. [2014-10-02] (อ่าน 61)
 แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. [2014-10-01] (อ่าน 111)
 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ [2014-09-29] (อ่าน 276)
 รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ [2014-09-29] (อ่าน 155)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 [2014-09-26] (อ่าน 764)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 [2014-09-26] (อ่าน 348)
 หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ [2014-09-25] (อ่าน 799)
 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [2014-09-25] (อ่าน 601)
 สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ [2014-09-18] (อ่าน 282)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [2014-09-17] (อ่าน 211)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 เงินอุดหนุนทั่วไป [2014-09-29] (อ่าน 181)
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกันยายน 2557 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 [2014-09-26] (อ่าน 326)
 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 17 กันยายน 2557 [2014-09-17] (อ่าน 409)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2014-09-16] (อ่าน 68)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 [2014-09-16] (อ่าน 357)
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ผ่านทางระบบ  [2014-09-12] (อ่าน 127)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ฯลฯ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๕๗)  [2014-09-11] (อ่าน 304)
 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ [2014-09-11] (อ่าน 157)
 ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-09] (อ่าน 130)
 การบัญทึกบัญชีระบบ E-LAAS [2014-09-05] (อ่าน 162)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [2014-09-26] (อ่าน 71)
 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง [2014-09-24] (อ่าน 80)
 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ [2014-09-24] (อ่าน 45)
 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-04] (อ่าน 121)
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร [2014-09-01] (อ่าน 75)
 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา [2014-08-19] (อ่าน 135)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ [2014-08-18] (อ่าน 105)
 แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [2014-08-14] (อ่าน 66)
 แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น [2014-08-08] (อ่าน 146)
 หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. [2014-08-06] (อ่าน 118)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน [2014-10-02] (อ่าน 27)
 สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2014-10-02] (อ่าน 16)
 เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-10-02] (อ่าน 19)
 ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู [2014-10-01] (อ่าน 83)
 การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ [2014-10-01] (อ่าน 54)
 การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-30] (อ่าน 32)
 เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [2014-09-30] (อ่าน 59)
 ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-30] (อ่าน 28)
 หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  [2014-09-30] (อ่าน 27)
 การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน [2014-09-30] (อ่าน 28)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม [2014-09-15] (อ่าน 95)
 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-12] (อ่าน 91)
 บิดานางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ (น้องเพ็ญ) ถึงแก่กรรม [2014-09-03] (อ่าน 149)
 สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. [2014-08-19] (อ่าน 316)
 การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง [2014-08-13] (อ่าน 150)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง [2014-07-30] (อ่าน 142)
 ขอเชิญประชุม [2014-07-28] (อ่าน 178)
 แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ [2014-07-07] (อ่าน 530)
 เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) [2014-07-04] (อ่าน 134)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 [2014-06-27] (อ่าน 210)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 273)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 101)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 289)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 344)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 241)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1515)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1433)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1371)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1064)
View All 
ข่าว อบต.
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 106)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 69)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 127)
 สอบราคาซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์กีฬาฯ [2014-07-30] (อ่าน 123)
 สนุกจังได้บุญด้วย มาปลูกป่าชายเลนกันเถอะ [2014-07-29] (อ่าน 131)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น หลายอัตร(เพิ่มเติม) [2014-07-07] (อ่าน 519)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น  [2014-07-07] (อ่าน 348)
 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ภาคอีสาน [2014-07-04] (อ่าน 253)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2014-07-01] (อ่าน 111)
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2014-05-02] (อ่าน 319)
 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้านคลองยี่เหร่ [2014-10-02] (อ่าน 5)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านห้วยจำปูน  [2014-09-29] (อ่าน 7)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งท่อเมนประปาหมู่ที่ 5-13 และหมู่ที 7 บ้านคลองแรด [2014-09-29] (อ่าน 9)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12  [2014-09-23] (อ่าน 31)
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [2014-09-12] (อ่าน 38)
 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านห้วยจำปูน [2014-09-12] (อ่าน 45)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำขึ้นหอถังสูง หมูที่ 11 ชุมชนบ้านทุ่งครก พร้อม [2014-09-11] (อ่าน 32)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2014-09-08] (อ่าน 45)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12  [2014-09-04] (อ่าน 57)
 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ [2014-09-02] (อ่าน 37)
 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4  [2014-09-01] (อ่าน 43)
 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 7 จุด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดก [2014-07-01] (อ่าน 95)
 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-13] (อ่าน 102)
 ประกาศจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-12] (อ่าน 77)
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cape Seal ถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2  [2014-06-02] (อ่าน 96)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง(ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 113)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานคลองทรายเหนือ (ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 111)
 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถังเก็บน้ำประปา คสล. ม.2 [2014-04-18] (อ่าน 126)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง หมู่ 6 [2014-04-18] (อ่าน 139)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2014-02-20] (อ่าน 178)
กระดานข่าว
  [2014-10-02] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 3)
  [2014-10-02] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 2)
  [2014-09-26] คำชี้แจง จากเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 150)
  [2014-09-22] นักวิชาการศึกษากำลังจะว่าง (อ่าน 117)
  [2014-09-22] นักวิชาการศึกษากำลังจะว่าง (อ่าน 42)
  [2014-09-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 60)
  [2014-09-15] รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี , จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 73)
  [2014-09-15] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 107)
  [2014-09-15] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 59)
  [2014-09-12] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 115)
  [2014-09-11] รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 43)
  [2014-09-10] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำน (อ่าน 34)
  [2014-09-09] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 52)
  [2014-09-09] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 26)
  [2014-08-29] รับสมัครสอบคัดเลือก ผอ.คลัง ระดับ 7 (อ่าน 228)
  [2014-08-27] ต้องการโอนย้ายบุคลากร วิเคราะห์ (อ่าน 277)
  [2014-08-26] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 183)
  [2014-08-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องก่อสร้างถนนบุกเบิกสายควนแค-ชลประทาน ม.6 (อ่าน 45)
  [2014-08-22] ทต.โคกกลอยรับโอนย้าย จนท.จัดเก็บ/จพง.จัดเก็บ (อ่าน 54)
  [2014-08-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และหัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 148)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-09-04] ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ หรือเกื้อกูล ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 104)
-  [2014-08-07] รับโอน-ย้าย ผู้อำนวยการกองคลัง (อ่าน 233)
-  [2014-07-31] รับโอนย้าย (อ่าน 202)
-  [2014-07-29] รับโอน ผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 164)
-  [2014-07-25] ที่ไหนรับนายช่างบ้าง (อ่าน 139)
-  [2014-07-16] มีที่ไหนรับโอนนิติกรบ้าง (อ่าน 131)
-  [2014-07-07] รับโอนย้าย (อ่าน 237)
-  [2014-07-03] รับโอน(ย้าย)พนักงานหลายตำแหน่ง (อ่าน 317)
-  [2014-07-01] เจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างมั้ย (บรรจุใหม่) (อ่าน 316)
-  [2014-06-27] จ.สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง (อ่าน 158)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
24310
Users online
16
Page loadtime:
0_0488