Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3565)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3438)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2482)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2412)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2513)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2774)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1298)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1506)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 129)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 281)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 352)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 501)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 509)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 602)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 365)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 604)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 580)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 617)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [2015-07-02] (อ่าน 85)
 แก้ไขเพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [2015-06-30] (อ่าน 188)
 การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. [2015-06-30] (อ่าน 173)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2558 [2015-06-29] (อ่าน 334)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2558 [2015-06-29] (อ่าน 302)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2015-06-23] (อ่าน 370)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2015-06-23] (อ่าน 176)
 การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2015-06-18] (อ่าน 220)
 เชิญประชุม [2015-06-09] (อ่าน 265)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2558 [2015-05-29] (อ่าน 331)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-06-22] (อ่าน 184)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและขั้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-06-17] (อ่าน 199)
 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งแ [2015-06-15] (อ่าน 107)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา [2015-05-28] (อ่าน 278)
 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-05-25] (อ่าน 98)
 การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [2015-05-25] (อ่าน 128)
 การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-05-25] (อ่าน 226)
 แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [2015-05-19] (อ่าน 119)
 แก้ไขข้อความ [2015-05-18] (อ่าน 134)
 แจ้งโอนจัดสรรเงินเดือนครูศพด.(เดือนตุลาคม2556-มิถุนายน2557) [2015-05-15] (อ่าน 353)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย [2015-07-01] (อ่าน 33)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 [2015-06-24] (อ่าน 81)
 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด [2015-06-11] (อ่าน 96)
 การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [2015-06-09] (อ่าน 79)
 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา [2015-06-05] (อ่าน 71)
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... [2015-06-02] (อ่าน 62)
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง [2015-05-27] (อ่าน 98)
 ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ [2015-05-18] (อ่าน 106)
 การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย [2015-05-07] (อ่าน 96)
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง [2015-05-07] (อ่าน 90)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-02] (อ่าน 75)
 แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [2015-07-02] (อ่าน 36)
 หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ [2015-06-30] (อ่าน 86)
 เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [2015-06-29] (อ่าน 110)
 ขอเชิญประชุม [2015-06-26] (อ่าน 137)
 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงาบประมาณ 2559 [2015-06-25] (อ่าน 51)
 การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 [2015-06-24] (อ่าน 75)
 คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) [2015-06-24] (อ่าน 43)
 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-06-24] (อ่าน 46)
 การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-24] (อ่าน 43)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท [2015-07-01] (อ่าน 87)
 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2015-06-30] (อ่าน 58)
 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว [2015-06-30] (อ่าน 31)
 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [2015-06-30] (อ่าน 58)
 การดำเนินโครงการธนาคารขยะ [2015-06-25] (อ่าน 63)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ [2015-06-24] (อ่าน 52)
 เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA [2015-06-16] (อ่าน 98)
 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  [2015-06-11] (อ่าน 123)
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่ีอจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นตามพระราชบัญญัติกา [2015-06-10] (อ่าน 104)
 การดำเนินการจัดทำ big Cleaning Day [2015-06-04] (อ่าน 154)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 82)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 95)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 80)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 71)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 98)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 112)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 98)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 565)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 273)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 233)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 30)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 63)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 50)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 44)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 78)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 98)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 138)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 96)
 ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [2015-06-26] (อ่าน 17)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ [2015-06-26] (อ่าน 10)
 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4,5,6,8,10,11 และหมู่ที่ 12 [2015-06-15] (อ่าน 21)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้าง [2015-06-15] (อ่าน 17)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่เหร [2015-06-10] (อ่าน 23)
 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-06-05] (อ่าน 21)
 ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-06-05] (อ่าน 16)
 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2558 [2015-06-05] (อ่าน 23)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่เหร่ ) หมู่ที่ 13 [2015-05-21] (อ่าน 45)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 5 ศูนย์ [2015-05-12] (อ่าน 43)
กระดานข่าว
  [2015-07-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมา (อ่าน 6)
  [2015-06-26] อบต.ช้างกลาง นครศรี รับโอนย้าย (อ่าน 78)
  [2015-06-25] ทต.โพธิ์เสด็จ จ.นครศรีฯ รับโอน(ย้าย) ด่วน (อ่าน 80)
  [2015-06-24] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 (อ่าน 44)
  [2015-06-23] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (อ่าน 45)
  [2015-06-19] นวก.ส่งเสริมสุขภาพ -ว่าง- (อ่าน 53)
  [2015-06-19] ผอ.กองคลัง 7 -ว่าง (อ่าน 61)
  [2015-06-19] จนท.วิเคราะห์ฯ -ว่าง- (อ่าน 66)
  [2015-06-18] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 71)
  [2015-06-17] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 120)
  [2015-06-12] รับโอน (ย้าย) ด่วน (อ่าน 142)
  [2015-06-09] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 70)
  [2015-06-09] รับโอน (ย้าย) ด่วน อบต.เกาะกลาง (อ่าน 171)
  [2015-06-08] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 90)
  [2015-06-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 119)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน (หน้าบ้านนายบำเพ็ญ อินทร์ฤ (อ่าน 22)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านขอนพอ (หน้าบ้านนางสำล (อ่าน 22)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน (หน้าบ้านนายอานนท์ พรหมแสง (อ่าน 22)
  [2015-06-04] ประสงค์รับโอน(ย้าย)นักวิชากาพัสดุ (อ่าน 51)
  [2015-05-29] องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับโอน(ย้าย) บุคลากร (อ่าน 133)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-06-22] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 61)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 40)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 29)
-  [2015-06-13] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 82)
-  [2015-06-09] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 62)
-  [2015-06-03] รับโอน(ย้าย)สายบริหาร (อ่าน 178)
-  [2015-06-03] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 112)
-  [2015-06-03] รับโอนย้าย2ตำแหน่ง (อ่าน 122)
-  [2015-05-21] รับโอน หลายตำแหน่ง (อ่าน 230)
-  [2015-05-21] จนท.วิเคราะห์ฯ -ว่าง- (อ่าน 137)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
84760
Users online
04
Page loadtime:
0_4952