Welcome to Krabilocal.go.th
 

| การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4497)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 4004)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2970)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2972)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 3050)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3397)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1695)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1925)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 513)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 444)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 723)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 638)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 616)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 643)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 692)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 717)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 878)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 878)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕ [2017-08-17] (อ่าน 57)
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งส [2017-08-15] (อ่าน 94)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ [2017-08-15] (อ่าน 42)
 ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-08-11] (อ่าน 30)
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น [2017-08-11] (อ่าน 64)
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-08-10] (อ่าน 83)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2560 [2017-08-07] (อ่าน 272)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2560 [2017-08-02] (อ่าน 249)
 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-07-24] (อ่าน 151)
 แจ้งหนังสือแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง [2017-07-13] (อ่าน 354)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 [2017-08-22] (อ่าน 15)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [2017-08-22] (อ่าน 10)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย.2560 [2017-08-22] (อ่าน 8)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-08-18] (อ่าน 68)
 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท [2017-08-15] (อ่าน 57)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุดหนุน อสม [2017-08-10] (อ่าน 57)
 การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 [2017-08-10] (อ่าน 47)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-08-10] (อ่าน 77)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2560 [2017-08-10] (อ่าน 43)
 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 อุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ บำเหน็จบำนาญ กรกฎ [2017-08-10] (อ่าน 27)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 พระราชบัญญัติว่ารด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-08-03] (อ่าน 70)
 การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ [2017-08-03] (อ่าน 58)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-07-27] (อ่าน 56)
 มาตรฐานการบำบัดฟื้ฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [2017-07-26] (อ่าน 72)
 เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่๒/๒๕๖๐ [2017-07-25] (อ่าน 56)
 แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-07-13] (อ่าน 76)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สน [2017-07-13] (อ่าน 62)
 การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/ส [2017-06-30] (อ่าน 115)
 การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ [2017-06-23] (อ่าน 108)
 การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ [2017-06-09] (อ่าน 144)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้่อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหว [2017-08-21] (อ่าน 21)
 การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิกาสรชุมชน [2017-08-17] (อ่าน 41)
 ปฎิบัติราชการแทน [2017-08-15] (อ่าน 57)
 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [2017-08-15] (อ่าน 42)
 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา [2017-08-11] (อ่าน 31)
 การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดใน [2017-08-10] (อ่าน 46)
 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-08-10] (อ่าน 32)
 แจ้งสถานธนานุบาลขณะนี้ใก้ลสิ้นปีงบประมาณจึงขอให้สถานธนานุบาลทุกแห่งต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ [2017-08-10] (อ่าน 19)
 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด [2017-08-10] (อ่าน 44)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐ [2017-08-09] (อ่าน 56)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่ [2017-08-17] (อ่าน 39)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ [2017-08-16] (อ่าน 17)
 การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [2017-08-11] (อ่าน 64)
 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมฯ [2017-08-10] (อ่าน 41)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ [2017-08-10] (อ่าน 33)
 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [2017-08-10] (อ่าน 37)
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ [2017-08-10] (อ่าน 43)
 ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 [2017-08-02] (อ่าน 64)
 การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย [2017-08-01] (อ่าน 45)
 การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร [2017-08-01] (อ่าน 45)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 1)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 2)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 53)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 256)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 171)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 207)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 231)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 210)
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 595)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 426)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-16] (อ่าน 118)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-08] (อ่าน 73)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 64)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 65)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-05-17] (อ่าน 59)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2017-05-16] (อ่าน 129)
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 248)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 222)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 117)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 115)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 448)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 492)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 379)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 62)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 9688)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 1149)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 3453)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 2489)
  [2017-06-19] ขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (อ่าน 9330)
  [2017-06-16] Fedex Isotretinoin 10mg Cash Delivery Amex Accepted (อ่าน 5292)
  [2017-06-13] Levitra Opiniones (อ่าน 5669)
  [2017-06-06] Thyroxine Online No Prescription (อ่าน 3618)
  [2017-06-02] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ (อ่าน 3907)
  [2017-06-02] Amoxicillin Dosage For Cats Capsule (อ่าน 6143)
  [2017-05-31] รับโอนย้ายผอ.กองการศึกษาฯ (อ่าน 5665)
  [2017-05-26] Levitra Senza Ricetta Generico (อ่าน 4163)
  [2017-05-24] Canadian Viagra On Line Fda Approved (อ่าน 1249)
  [2017-05-24] ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1189)
  [2017-05-18] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 4196)
  [2017-05-12] ฬ๎ํ๒เๆ ็เ๙่๒ํ๛๕ ๏๋ธํ๎๊ โ ฬ่ํ๑๊ๅ (อ่าน 4386)
  [2017-04-21] หาคนแทน (อ่าน 11194)
  [2017-04-10] ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดอบต.) จำน (อ่าน 6063)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 55)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 31)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 104)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 54)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 69)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 108)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 215)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 209)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 232)
-  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 219)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
63639
Users online
02
Page loadtime:
0_4981