Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3280)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3296)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2368)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2285)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2399)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2637)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1220)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1426)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 367)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 435)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 535)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 302)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 537)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 513)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 547)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 641)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 558)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 528)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-16] (อ่าน 83)
 สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล [2014-12-03] (อ่าน 138)
 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2014-12-03] (อ่าน 250)
 สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน [2014-12-02] (อ่าน 104)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 [2014-12-01] (อ่าน 356)
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-01] (อ่าน 201)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 [2014-11-28] (อ่าน 586)
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [2014-11-10] (อ่าน 484)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ [2014-10-31] (อ่าน 704)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ [2014-10-30] (อ่าน 482)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ขอเชิญประชุม [2014-12-18] (อ่าน 86)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะกิจให้แก [2014-12-18] (อ่าน 60)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก [2014-12-18] (อ่าน 72)
 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-12] (อ่าน 134)
 แจ้งรายชื่่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด อปท. [2014-12-12] (อ่าน 100)
 ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. [2014-12-08] (อ่าน 179)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [2014-12-02] (อ่าน 171)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา [2014-12-02] (อ่าน 125)
 การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ [2014-12-02] (อ่าน 89)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศพด.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 [2014-12-01] (อ่าน 175)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ [2014-12-12] (อ่าน 75)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา [2014-12-12] (อ่าน 74)
 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ [2014-12-02] (อ่าน 91)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2014-12-01] (อ่าน 144)
 การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย [2014-11-21] (อ่าน 120)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ [2014-11-21] (อ่าน 119)
 สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-11-17] (อ่าน 158)
 การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา [2014-11-13] (อ่าน 118)
 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร [2014-11-07] (อ่าน 111)
 ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ [2014-11-03] (อ่าน 140)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ [2014-12-19] (อ่าน 35)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ [2014-12-17] (อ่าน 73)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ [2014-12-17] (อ่าน 56)
 การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [2014-12-16] (อ่าน 44)
 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ [2014-12-16] (อ่าน 35)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ [2014-12-15] (อ่าน 61)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ [2014-12-15] (อ่าน 74)
 โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน [2014-12-08] (อ่าน 100)
 แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง [2014-12-03] (อ่าน 62)
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2014-12-03] (อ่าน 62)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว [2014-12-11] (อ่าน 75)
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 [2014-12-02] (อ่าน 119)
 ขอเชิญการประชุม [2014-12-01] (อ่าน 121)
 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. [2014-12-01] (อ่าน 65)
 ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย [2014-11-26] (อ่าน 106)
 ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส [2014-11-26] (อ่าน 75)
 มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส [2014-11-25] (อ่าน 93)
 เฉลยข้อสอบ [2014-11-24] (อ่าน 151)
 การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ [2014-11-24] (อ่าน 91)
 ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยจังหวั [2014-11-10] (อ่าน 145)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 429)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 185)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 160)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 368)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 404)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 303)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1570)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1501)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1448)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1126)
View All 
ข่าว อบต.
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-10-15] (อ่าน 121)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง [2014-10-15] (อ่าน 72)
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก [2014-10-15] (อ่าน 85)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 191)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 156)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 222)
 สอบราคาซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์กีฬาฯ [2014-07-30] (อ่าน 209)
 สนุกจังได้บุญด้วย มาปลูกป่าชายเลนกันเถอะ [2014-07-29] (อ่าน 210)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น หลายอัตร(เพิ่มเติม) [2014-07-07] (อ่าน 741)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น  [2014-07-07] (อ่าน 526)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองไครใต้ หมู่ที่ 14 [2014-12-19] (อ่าน 13)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำขึ้นหอถังสูง หมู่ที่ 11 ชุมช [2014-12-03] (อ่าน 32)
 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ [2014-11-28] (อ่าน 34)
 ประกาศสภา ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-11-28] (อ่าน 24)
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-11-28] (อ่าน 32)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคสล. จำนวน 6 สาย [2014-11-28] (อ่าน 22)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านดินนา  [2014-11-27] (อ่าน 27)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนา เรื่องการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ [2014-11-11] (อ่าน 42)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนา เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2014-11-11] (อ่าน 33)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านดินนา [2014-11-11] (อ่าน 38)
กระดานข่าว
  [2014-12-18] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย หมู่ที่ 7 (อ่าน 16)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 54)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 33)
  [2014-12-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 32)
  [2014-12-16] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม (ด่วน) (อ่าน 77)
  [2014-12-16] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม (ด่วน) (อ่าน 55)
  [2014-12-16] อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 21)
  [2014-12-16] อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 23)
  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 32)
  [2014-12-15] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 74)
  [2014-12-11] ทต.ท่าพญา จ.ตรัง รับโอน (ย้าย) 4 ตำแหน่ง (อ่าน 70)
  [2014-12-11] อบต.นาเหนือ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 72)
  [2014-12-08] ทต.ทับปุด จ.พังงา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 102)
  [2014-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 99)
  [2014-11-28] รับโอนย้าย (อ่าน 192)
  [2014-11-28] รับโอนย้าย (อ่าน 125)
  [2014-11-28] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 81)
  [2014-11-28] รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 128)
  [2014-11-27] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 94)
  [2014-11-27] รับโอน ผอ.กองคลัง (อ่าน 78)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 22)
-  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 37)
-  [2014-11-12] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 77)
-  [2014-11-11] ต้องการสับเปลี่ยนหรือโอนย้าย (อ่าน 146)
-  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 275)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
52612
Users online
06
Page loadtime:
0_5053