Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบต.เขาทอง
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทย
การแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมือง
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำป
สถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำ
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 2993)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3169)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2270)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2162)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2278)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2500)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1137)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1346)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 66)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 392)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 212)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 462)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 432)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 462)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 568)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 481)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 451)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที [2012-10-24] (อ่าน 713)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2557 [2014-08-29] (อ่าน 72)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2557 [2014-08-29] (อ่าน 124)
 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [2014-08-29] (อ่าน 87)
 การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [2014-08-28] (อ่าน 81)
 แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ [2014-08-19] (อ่าน 340)
 แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-19] (อ่าน 202)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ [2014-08-13] (อ่าน 396)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ [2014-08-13] (อ่าน 470)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  [2014-08-13] (อ่าน 70)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉ [2014-08-13] (อ่าน 94)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-28] (อ่าน 58)
 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ ๒๕๕๘ [2014-08-28] (อ่าน 54)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-22] (อ่าน 71)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-22] (อ่าน 54)
 แจ้งโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-22] (อ่าน 48)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่ว [2014-08-18] (อ่าน 100)
 การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ [2014-08-18] (อ่าน 64)
 การเร่งรัดส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ [2014-08-14] (อ่าน 83)
 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2014-08-08] (อ่าน 220)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด [2014-08-08] (อ่าน 48)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา [2014-08-19] (อ่าน 75)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ [2014-08-18] (อ่าน 68)
 แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [2014-08-14] (อ่าน 44)
 แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น [2014-08-08] (อ่าน 115)
 หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. [2014-08-06] (อ่าน 84)
 มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด [2014-08-04] (อ่าน 64)
 เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบริหาร ฉบับ 2/2557 [2014-08-04] (อ่าน 193)
 ซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ 2558 ของ ทถ. [2014-08-04] (อ่าน 112)
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่5 [2014-08-01] (อ่าน 78)
 การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ [2014-07-30] (อ่าน 61)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร [2014-08-19] (อ่าน 82)
 การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-08-19] (อ่าน 110)
 ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา [2014-08-18] (อ่าน 57)
 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ [2014-08-18] (อ่าน 36)
 ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [2014-08-18] (อ่าน 34)
 แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ [2014-08-15] (อ่าน 44)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2 [2014-08-15] (อ่าน 50)
 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ท [2014-08-14] (อ่าน 85)
 แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น [2014-08-14] (อ่าน 61)
 ได้วางระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงาน [2014-08-08] (อ่าน 68)
 
 งานบริหารทั่วไป
 สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. [2014-08-19] (อ่าน 258)
 การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง [2014-08-13] (อ่าน 111)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง [2014-07-30] (อ่าน 107)
 ขอเชิญประชุม [2014-07-28] (อ่าน 136)
 แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ [2014-07-07] (อ่าน 411)
 เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) [2014-07-04] (อ่าน 116)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 [2014-06-27] (อ่าน 179)
 การบันทึกข้อมูลขั้นตอนลงนามสัญญาเเละขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบe-plan ปี57 [2014-06-26] (อ่าน 105)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ [2014-06-17] (อ่าน 72)
 ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [2014-06-16] (อ่าน 143)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 190)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 74)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 68)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 254)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 232)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 215)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1492)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1411)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1352)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1046)
View All 
ข่าว อบต.
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 33)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 23)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 86)
 สอบราคาซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์กีฬาฯ [2014-07-30] (อ่าน 83)
 สนุกจังได้บุญด้วย มาปลูกป่าชายเลนกันเถอะ [2014-07-29] (อ่าน 86)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น หลายอัตร(เพิ่มเติม) [2014-07-07] (อ่าน 398)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น  [2014-07-07] (อ่าน 269)
 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ภาคอีสาน [2014-07-04] (อ่าน 188)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2014-07-01] (อ่าน 74)
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2014-05-02] (อ่าน 264)
 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งท่อเมนประปา หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 7 บ้านคลองแรด [2014-08-29] (อ่าน 14)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน [2014-08-19] (อ่าน 30)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะพร้าว [2014-08-14] (อ่าน 44)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำระบบประปา [2014-08-08] (อ่าน 37)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคสล. จำนวน 6 สาย [2014-08-08] (อ่าน 37)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านมูู่สา [2014-08-08] (อ่าน 36)
 ประกาศรายชอผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [2014-07-31] (อ่าน 32)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำระบบประปา (มาตรรวม) หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 [2014-07-22] (อ่าน 45)
 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ [2014-07-21] (อ่าน 30)
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน [2014-07-15] (อ่าน 67)
 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 7 จุด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดก [2014-07-01] (อ่าน 64)
 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-13] (อ่าน 81)
 ประกาศจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-12] (อ่าน 55)
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cape Seal ถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2  [2014-06-02] (อ่าน 73)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง(ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 87)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานคลองทรายเหนือ (ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 82)
 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถังเก็บน้ำประปา คสล. ม.2 [2014-04-18] (อ่าน 96)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง หมู่ 6 [2014-04-18] (อ่าน 98)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2014-02-20] (อ่าน 146)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินบริเวณสุสานบ้านเขาทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง [2014-01-31] (อ่าน 123)
กระดานข่าว
  [2014-08-29] รับสมัครสอบคัดเลือก ผอ.คลัง ระดับ 7 (อ่าน 36)
  [2014-08-27] ต้องการโอนย้ายบุคลากร วิเคราะห์ (อ่าน 75)
  [2014-08-26] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 62)
  [2014-08-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องก่อสร้างถนนบุกเบิกสายควนแค-ชลประทาน ม.6 (อ่าน 11)
  [2014-08-22] ทต.โคกกลอยรับโอนย้าย จนท.จัดเก็บ/จพง.จัดเก็บ (อ่าน 21)
  [2014-08-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และหัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 64)
  [2014-08-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.เกาะศรีบอยา (อบต.ไม่ได้อยู่ในเกาะ) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (อ่าน 38)
  [2014-08-19] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 55)
  [2014-08-17] รับโอนนายช่างโยธาเปลี่ยนสายงานเป็นหัวหน้าส่วนโยธา 6 (อ่าน 54)
  [2014-08-14] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 43)
  [2014-08-13] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 66)
  [2014-08-13] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย ม.7 (อ่าน 16)
  [2014-08-13] รับโอนย้าย หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 34)
  [2014-08-07] รับโอนย้าย ผอ. คลัง (อ่าน 90)
  [2014-08-07] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 97)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 99)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 70)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการ (อ่าน 69)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการ (อ่าน 70)
  [2014-08-01] รับโอน จพง.ธุรการ (อ่าน 108)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-08-07] รับโอน-ย้าย ผู้อำนวยการกองคลัง (อ่าน 110)
-  [2014-07-31] รับโอนย้าย (อ่าน 134)
-  [2014-07-29] รับโอน ผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 107)
-  [2014-07-25] ที่ไหนรับนายช่างบ้าง (อ่าน 101)
-  [2014-07-16] มีที่ไหนรับโอนนิติกรบ้าง (อ่าน 100)
-  [2014-07-07] รับโอนย้าย (อ่าน 198)
-  [2014-07-03] รับโอน(ย้าย)พนักงานหลายตำแหน่ง (อ่าน 240)
-  [2014-07-01] เจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างมั้ย (บรรจุใหม่) (อ่าน 239)
-  [2014-06-27] จ.สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง (อ่าน 106)
-  [2014-06-03] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 333)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
44166
Users online
02
Page loadtime:
0_2352