Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4130)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3733)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2742)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2736)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2790)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3106)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1517)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1733)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 39)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 172)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 489)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 431)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 443)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 465)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 496)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 552)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 683)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 695)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2559 [2016-08-26] (อ่าน 207)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2559 [2016-08-26] (อ่าน 142)
 การจัดทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [2016-08-26] (อ่าน 97)
 การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [2016-08-23] (อ่าน 111)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสบับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เ [2016-08-10] (อ่าน 101)
 การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคาะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-08-05] (อ่าน 125)
 ขอทราบต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 [2016-08-05] (อ่าน 90)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2559 [2016-08-03] (อ่าน 215)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 7/2559 [2016-08-01] (อ่าน 494)
 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ [2016-07-12] (อ่าน 192)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [2016-08-31] (อ่าน 4)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน [2016-08-31] (อ่าน 7)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-08-24] (อ่าน 87)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-08-22] (อ่าน 89)
 การโอนสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่าย [2016-08-16] (อ่าน 131)
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แกเองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 [2016-08-11] (อ่าน 154)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-08-10] (อ่าน 99)
 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [2016-08-09] (อ่าน 110)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน [2016-08-09] (อ่าน 137)
 ซักซ้อมการส่งเงินทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-08-09] (อ่าน 73)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น [2016-08-30] (อ่าน 28)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก [2016-08-25] (อ่าน 41)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-08-18] (อ่าน 63)
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. [2016-08-18] (อ่าน 59)
 การปฎิบัติงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ [2016-08-18] (อ่าน 59)
 ้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น [2016-08-16] (อ่าน 80)
 สำหรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น [2016-08-16] (อ่าน 65)
 ซักซ้อมแนวาทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การปกคลองท้องถิ่น [2016-08-04] (อ่าน 142)
 แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ [2016-08-01] (อ่าน 79)
 ขอให้ชี้แจงขอเท็จจิงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองการปกครองท้องถิ่น [2016-08-01] (อ่าน 85)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป [2016-08-30] (อ่าน 21)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2016-08-26] (อ่าน 60)
 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ [2016-08-25] (อ่าน 49)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ [2016-08-24] (อ่าน 38)
 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 [2016-08-24] (อ่าน 54)
 แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั [2016-08-24] (อ่าน 39)
 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [2016-08-23] (อ่าน 36)
 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก [2016-08-23] (อ่าน 65)
 ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ [2016-08-22] (อ่าน 36)
 ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ [2016-08-19] (อ่าน 70)
 
 งานบริหารทั่วไป
 โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐ [2016-08-25] (อ่าน 50)
 การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ [2016-08-23] (อ่าน 44)
 แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [2016-08-23] (อ่าน 45)
 กิจกรรมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 [2016-08-17] (อ่าน 63)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ขององค์ปกคลองส่วนท้องถิ [2016-08-09] (อ่าน 84)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ [2016-08-03] (อ่าน 111)
 การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [2016-08-01] (อ่าน 72)
 การอบรมสัมมนาโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 [2016-07-25] (อ่าน 156)
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [2016-07-13] (อ่าน 93)
 ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ [2016-07-07] (อ่าน 155)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 282)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 246)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 286)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 223)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 317)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 325)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 274)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 350)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 300)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 318)
View All 
ข่าว อบต.
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 [2016-08-26] (อ่าน 9)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 6)
 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 8)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ [2016-08-16] (อ่าน 54)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [2016-07-05] (อ่าน 201)
 ประกาศขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 [2016-06-13] (อ่าน 69)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [2016-06-13] (อ่าน 53)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) [2016-05-26] (อ่าน 302)
 ประกาศเรียกประชุมสภา [2016-05-19] (อ่าน 74)
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 [2016-05-10] (อ่าน 82)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 223)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 239)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-08-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 51)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (อ่าน 23)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (อ่าน 11)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (อ่าน 12)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (อ่าน 15)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (อ่าน 12)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลอินทร์บุรี ด้วยนะครับ5 (อ่าน 13)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (อ่าน 17)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (อ่าน 12)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (อ่าน 12)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (อ่าน 17)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 010 (อ่าน 32)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ09 (อ่าน 16)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 08 (อ่าน 12)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ07 (อ่าน 13)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 06 (อ่าน 11)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 05 (อ่าน 10)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 04 (อ่าน 9)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 03 (อ่าน 15)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 02 (อ่าน 16)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-08-24] รับโอน นายช่างโยธา ปก/ชก และ จพง.จัดเก็บฯ ปก/ชก (อ่าน 28)
-  [2016-08-23] อบต.ปกาสัยรับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 36)
-  [2016-08-22] รับโอน ย้าย (อ่าน 57)
-  [2016-08-22] ต้องการหาคนมาแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 17)
-  [2016-08-18] หาคนแทน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาไพร (อ่าน 28)
-  [2016-08-11] ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 38)
-  [2016-08-03] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 70)
-  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 157)
-  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 91)
-  [2016-07-12] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 149)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสมปราชญ์ จงจิต
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
9737
Users online
09
Page loadtime:
0_0122