Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3987)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3668)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2688)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2660)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2734)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3042)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1479)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1691)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 378)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 382)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 387)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 428)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 455)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 508)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 647)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 655)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 747)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 523)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ  [2016-05-11] (อ่าน 256)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2016-05-11] (อ่าน 163)
 หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [2016-04-29] (อ่าน 141)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2559 [2016-04-29] (อ่าน 339)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 4/2559 [2016-04-29] (อ่าน 417)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2016-04-12] (อ่าน 497)
 ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2016-04-12] (อ่าน 227)
 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง [2016-04-12] (อ่าน 205)
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน [2016-04-12] (อ่าน 304)
 การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [2016-04-08] (อ่าน 420)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 รายงานเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-05-16] (อ่าน 121)
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท [2016-05-11] (อ่าน 101)
 การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-05-11] (อ่าน 86)
 แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016-05-11] (อ่าน 73)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016-05-11] (อ่าน 78)
 แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [2016-05-04] (อ่าน 101)
 การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-05-03] (อ่าน 109)
 รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e- LASS เดือนเมษายน 2559 [2016-05-03] (อ่าน 75)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศีกษาขั้ [2016-05-03] (อ่าน 98)
 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ [2016-05-02] (อ่าน 78)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอเชิญประชุม [2016-04-28] (อ่าน 231)
 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี [2016-04-26] (อ่าน 113)
 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา [2016-04-19] (อ่าน 121)
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-04-11] (อ่าน 155)
 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง [2016-03-25] (อ่าน 152)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห [2016-03-18] (อ่าน 141)
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-03-15] (อ่าน 232)
 สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-02-11] (อ่าน 417)
 สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-02-11] (อ่าน 218)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ [2016-01-29] (อ่าน 200)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 [2016-05-19] (อ่าน 81)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-05-19] (อ่าน 55)
 การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ [2016-05-19] (อ่าน 59)
 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ [2016-05-18] (อ่าน 44)
 การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค [2016-05-18] (อ่าน 30)
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม [2016-05-18] (อ่าน 67)
 วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ [2016-05-17] (อ่าน 44)
 การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน [2016-05-17] (อ่าน 50)
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 [2016-05-17] (อ่าน 73)
 แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 [2016-05-17] (อ่าน 40)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก [2016-05-19] (อ่าน 41)
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 [2016-05-16] (อ่าน 43)
 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ [2016-05-12] (อ่าน 63)
 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค [2016-05-12] (อ่าน 46)
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... [2016-04-26] (อ่าน 102)
 ขอเชิญประชุม [2016-04-20] (อ่าน 176)
 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภา [2016-04-08] (อ่าน 110)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ [2016-03-29] (อ่าน 127)
 การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-03-25] (อ่าน 119)
 การจัดตวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-03-25] (อ่าน 105)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 196)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 228)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 188)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 284)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 269)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 229)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 297)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 260)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 282)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 256)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศเรียกประชุมสภา [2016-05-19] (อ่าน 10)
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 [2016-05-10] (อ่าน 13)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) [2016-04-25] (อ่าน 175)
 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [2016-04-07] (อ่าน 42)
 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2259 [2016-04-07] (อ่าน 31)
 ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-04-07] (อ่าน 19)
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [2016-03-04] (อ่าน 79)
 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-02-25] (อ่าน 68)
 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 [2016-02-25] (อ่าน 49)
 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง [2016-02-18] (อ่าน 112)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 162)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 183)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-05-23] รับโอน-ย้าย (อ่าน 21)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย สับเปลี่ยน (อ่าน 60)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย (อ่าน 50)
  [2016-05-17] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 59)
  [2016-05-12] อบต.นาเตย พังงา รับโอนหลายตำแหน่ง (อ่าน 78)
  [2016-05-10] การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (อ่าน 77)
  [2016-05-03] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 86)
  [2016-05-03] รับโอนย้าย (อ่าน 139)
  [2016-05-02] รับโอนบุคลากร หลายตำแหน่ง (อ่าน 129)
  [2016-05-02] นักวิชาการสุขาภิบาลว่าง (อ่าน 39)
  [2016-04-29] มี อบต.ไหน ใน จ.กระบี่ ต้องการรับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าบ้างมั้ยคับ (ในเขตอำเภอเมือง คับ) (อ่าน 93)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 72)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 30)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 33)
  [2016-04-21] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ (อ่าน 81)
  [2016-04-21] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ (อ่าน 48)
  [2016-04-21] รับโอนย้าย(หาคนแทน) จพง.ธุรการ (อ่าน 120)
  [2016-04-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 75)
  [2016-04-19] รับโอนย้าย นายช่างโยธา วิศวกรโยธา (อ่าน 75)
  [2016-04-19] อบต.โมคลาน จ.นครศรีฯ รับโอน(ย้าย) (อ่าน 84)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-05-17] รับโอนย้ายนักทรัพย์ (อ่าน 44)
-  [2016-05-10] โอน (ย้าย) ธุรการ จังหวัดพังงา (อ่าน 45)
-  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 240)
-  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 156)
-  [2016-04-04] มี อบต.ใด ใน จ.กระบี่ ต้องการรับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าบ้างมั้ยคับ (อ่าน 205)
-  [2016-03-10] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 140)
-  [2015-11-30] ธุรการ จัดเก็บ การเงิน ศึกษา พังงาว่าง (อ่าน 7245)
-  [2015-11-04] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)บุคลากรและนายช่างโยธา (อ่าน 247)
-  [2015-11-02] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 141)
-  [2015-10-20] อบต.คลองทราย จ.สงขลา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 359)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสมปราชญ์ จงจิต
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
22664
Users online
05
Page loadtime:
0_1426