Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.กระบี่น้อย
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบต.เขาทอง
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหา
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเ
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLASS)ของอปท.
 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(eLAAS)ของอปท. 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 2740)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3053)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2190)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2038)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2185)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2382)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1084)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1291)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 307)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 349)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 377)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 484)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 404)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 381)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที [2012-10-24] (อ่าน 632)
 ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ [2012-08-14] (อ่าน 702)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2014-04-11] (อ่าน 60)
 มติ กท.จ.กระบี่ ครั้งที่3/2557 [2014-03-31] (อ่าน 270)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2557 [2014-03-31] (อ่าน 396)
 แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนฯ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 [2014-03-14] (อ่าน 368)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/57 [2014-03-04] (อ่าน 574)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่2/57 [2014-03-04] (อ่าน 370)
 ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ [2014-02-25] (อ่าน 267)
 มติ ก.ทจ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่1/57 [2014-02-04] (อ่าน 398)
 มติ ก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/57 [2014-02-03] (อ่าน 677)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 [2014-01-06] (อ่าน 802)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื [2014-04-11] (อ่าน 34)
 เเบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเเละสัญญาน Internet ในการเช้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ [2014-04-09] (อ่าน 116)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื [2014-04-04] (อ่าน 53)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2014-03-27] (อ่าน 37)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่3 [2014-03-25] (อ่าน 200)
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน [2014-03-25] (อ่าน 173)
 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.และเงินข้าราชการถ่ายโอนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2557 [2014-03-24] (อ่าน 198)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2014-03-20] (อ่าน 41)
 การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 [2014-03-20] (อ่าน 21)
 การโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมกราคม 2557 [2014-03-20] (อ่าน 75)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2014-04-11] (อ่าน 35)
 แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [2014-03-14] (อ่าน 63)
 การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ [2014-03-04] (อ่าน 87)
 การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [2014-02-19] (อ่าน 143)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 [2014-02-04] (อ่าน 100)
 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ CCTV [2014-01-28] (อ่าน 105)
 การจัดสถานที่ปิดประกาศเเละที่ติดเเผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร [2014-01-28] (อ่าน 65)
 ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ [2014-01-21] (อ่าน 96)
 รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชน [2013-12-26] (อ่าน 107)
 การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2013-12-17] (อ่าน 112)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 จัดทำทำเนียบหน่ยวงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุปี57 [2014-04-18] (อ่าน 1)
 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นปี57 [2014-04-17] (อ่าน 9)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 [2014-04-10] (อ่าน 29)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 [2014-04-10] (อ่าน 21)
 โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา [2014-04-09] (อ่าน 29)
 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก [2014-04-09] (อ่าน 28)
 การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ของอปท.ปี57 [2014-04-09] (อ่าน 48)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-04-09] (อ่าน 32)
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 [2014-04-08] (อ่าน 40)
 การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคภายในปี2563 [2014-04-03] (อ่าน 38)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล [2014-04-18] (อ่าน 0)
 รายชื่ออปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติงบประมาณผ่านระบบe-planปี57 [2014-03-31] (อ่าน 87)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 [2014-03-27] (อ่าน 86)
 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป) [2014-03-21] (อ่าน 84)
 การบันทึกเเละปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ57 [2014-03-17] (อ่าน 59)
 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 [2014-03-11] (อ่าน 100)
 รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBERONE [2014-03-11] (อ่าน 89)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 [2014-03-05] (อ่าน 80)
 การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2557 [2014-03-05] (อ่าน 117)
 ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ [2014-03-03] (อ่าน 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 135)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 128)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 110)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1408)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1336)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1283)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 986)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล [2009-11-09] (อ่าน 3133)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจำบลจังหวัดสุราษฏร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค [2009-11-04] (อ่าน 2364)
 ผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2009-09-04] (อ่าน 910)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศรายชื่อ [2014-04-18] (อ่าน 3)
 ประกาศ [2014-04-11] (อ่าน 30)
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [2014-04-09] (อ่าน 24)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา [2014-04-04] (อ่าน 15)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายบ้านกระบี่น้อย – บ้านไสโป๊ะ [2014-04-04] (อ่าน 13)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายคลองเนียง – โลตัส ด้วยวิธีพิเศษ [2014-04-04] (อ่าน 14)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยสวนปาล์ม, ถนนสาย บ้านน้ำจาน – เขาพนม และถนนส [2014-04-04] (อ่าน 11)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปาถนนสายนานอก ซอย 3 ด้วยวิธีพิเศษ [2014-04-04] (อ่าน 10)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา [2014-04-04] (อ่าน 13)
 ผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา [2014-04-04] (อ่าน 11)
 ประกาสผลสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [2014-03-31] (อ่าน 77)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทับควาย-ห้วยลึก [2014-03-25] (อ่าน 26)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายบ้านตีน-ห้วยท่าคลอง [2014-03-25] (อ่าน 20)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. [2014-03-25] (อ่าน 21)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันพนังงานจ้างตามภารกิจ [2014-03-24] (อ่าน 73)
 จ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือน มีนาคม 2557 [2014-03-07] (อ่าน 73)
 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [2014-03-07] (อ่าน 157)
 งานเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว [2014-01-27] (อ่าน 98)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทับควาย - ชลประทาน  [2013-01-08] (อ่าน 809)
 อบต.ทรายขาว ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2555 [2012-10-19] (อ่าน 756)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาในควนและสายคลองโตน หมู่ที่ 2 บ้านดินนา และโครงการซ่ [2014-04-10] (อ่าน 14)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 [2014-03-07] (อ่าน 60)
 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนา-ทุ่งแค-หินเพิง หมู่ที่ 3,8/สายทุ่งครก-สนามกีฬา หมู่ [2014-03-06] (อ่าน 62)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [2014-03-04] (อ่าน 38)
 ประกาศสภาเทศบาล ขอเขิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ที่ ๒/๒๕๕ [2014-03-04] (อ่าน 36)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [2014-02-20] (อ่าน 43)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 [2014-02-20] (อ่าน 62)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒฯา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-02-10] (อ่าน 46)
 ประกาศสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-02-10] (อ่าน 44)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV [2014-02-04] (อ่าน 70)
 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถังเก็บน้ำประปา คสล. ม.2 [2014-04-18] (อ่าน 2)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง หมู่ 6 [2014-04-18] (อ่าน 1)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2014-02-20] (อ่าน 28)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินบริเวณสุสานบ้านเขาทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง [2014-01-31] (อ่าน 31)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย [2014-01-20] (อ่าน 42)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา  [2013-08-09] (อ่าน 195)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  [2013-08-09] (อ่าน 129)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหญ้าคา (ตอนที่ 2) [2013-08-09] (อ่าน 122)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง (ตอนที่ 2) [2013-08-09] (อ่าน 134)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายวงแหวน [2013-08-09] (อ่าน 126)
กระดานข่าว
  [2014-04-17] เทศบาลตำบลพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน-ย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 22)
  [2014-04-17] ผู้ดูแลเว็บนี้โปรดทราบ (อ่าน 22)
  [2014-04-09] ขายบ้าน (อ่าน 60)
  [2014-04-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วน (อ่าน 34)
  [2014-04-03] รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ทต.คลองท่อมใต้ ด่วน ๆ ๆ (อ่าน 45)
  [2014-04-01] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 59)
  [2014-03-31] ทต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 25)
  [2014-03-31] ทต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 17)
  [2014-03-31] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 81)
  [2014-03-31] ต้องการโอน/ย้าย (อ่าน 57)
  [2014-03-24] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ (อ่าน 83)
  [2014-03-20] อบต.นาเตย จ.พังงา รับโอน จพง.การเงิน/จพง.พัสดุ/นักวิชาการศึกษา (อ่าน 60)
  [2014-03-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ (อ่าน 35)
  [2014-03-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 42)
  [2014-03-19] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ย (อ่าน 38)
  [2014-03-18] อบต.บ้านยาง รับโอน-ย้าย พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 90)
  [2014-03-13] รับโอนข้าย พนักงานด่วนครับ (อ่าน 187)
  [2014-03-11] จำหน่ายหนังสือสอบท้องถิ่น (อ่าน 76)
  [2014-03-11] ผอ.กองช่างว่างคับ (อ่าน 121)
  [2014-03-07] รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 96)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-04-08] อบต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (อ่าน 69)
-  [2014-04-01] หัวหน้างส่วนการคลัง 6 (อ่าน 94)
-  [2014-03-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 206)
-  [2014-02-28] รับโอนย้าย หลายตำแหน่งจ.พังงา (อ่าน 178)
-  [2014-02-26] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 102)
-  [2014-02-25] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงิน (อ่าน 105)
-  [2014-02-24] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ ด่วน (อ่าน 103)
-  [2014-02-24] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 121)
-  [2014-02-17] รับโอนย้าย (อ่าน 193)
-  [2014-02-13] จนท.วิเคราะห์ฯ ต้องการย้ายกลับกระบี่ด่วนครับ (อ่าน 204)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
5224
Users online
06
Page loadtime:
0_7255