Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3492)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3406)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2451)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2371)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2484)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2748)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1276)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1484)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 214)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 335)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 487)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 494)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 587)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 351)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 591)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 563)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 602)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 708)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2558 [2015-05-27] (อ่าน 71)
 สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) [2015-05-22] (อ่าน 81)
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [2015-05-22] (อ่าน 84)
 เชิญประชุม [2015-05-22] (อ่าน 163)
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล [2015-05-18] (อ่าน 166)
 ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [2015-05-14] (อ่าน 200)
 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน [2015-05-07] (อ่าน 119)
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์ [2015-05-06] (อ่าน 121)
 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ [2015-05-06] (อ่าน 124)
 การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล [2015-05-06] (อ่าน 133)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-05-25] (อ่าน 34)
 การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [2015-05-25] (อ่าน 53)
 การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-05-25] (อ่าน 90)
 แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ [2015-05-19] (อ่าน 79)
 แก้ไขข้อความ [2015-05-18] (อ่าน 105)
 แจ้งโอนจัดสรรเงินเดือนครูศพด.(เดือนตุลาคม2556-มิถุนายน2557) [2015-05-15] (อ่าน 231)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง [2015-05-14] (อ่าน 128)
 การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พศ [2015-05-14] (อ่าน 88)
 รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน เมษายน 2558 [2015-05-07] (อ่าน 123)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [2015-05-07] (อ่าน 171)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง [2015-05-27] (อ่าน 16)
 ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ [2015-05-18] (อ่าน 64)
 การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย [2015-05-07] (อ่าน 66)
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง [2015-05-07] (อ่าน 66)
 การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [2015-05-01] (อ่าน 91)
 การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [2015-05-01] (อ่าน 65)
 การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-04-23] (อ่าน 83)
 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา [2015-04-09] (อ่าน 74)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห [2015-04-01] (อ่าน 189)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-20] (อ่าน 130)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-05-27] (อ่าน 18)
 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [2015-05-27] (อ่าน 14)
 (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 [2015-05-26] (อ่าน 16)
 (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 [2015-05-26] (อ่าน 13)
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  [2015-05-25] (อ่าน 30)
 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 [2015-05-25] (อ่าน 24)
 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [2015-05-25] (อ่าน 37)
 ขออนุมัติใช้เงินสมทบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 [2015-05-22] (อ่าน 40)
 การเร่่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-05-21] (อ่าน 64)
 จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 [2015-05-21] (อ่าน 84)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวย [2015-05-25] (อ่าน 64)
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2558 [2015-05-21] (อ่าน 88)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [2015-05-19] (อ่าน 59)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2015-05-15] (อ่าน 88)
 การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ [2015-05-14] (อ่าน 42)
 การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย [2015-05-12] (อ่าน 61)
 การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ [2015-05-11] (อ่าน 103)
 การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก [2015-04-27] (อ่าน 90)
 มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส [2015-04-21] (อ่าน 126)
 ขอเชิญประชุมหารือขยายผลโครงการธนาคารขยะชุมชน [2015-04-17] (อ่าน 85)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 42)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 70)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 59)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 52)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 84)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 98)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 80)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 546)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 260)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 211)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 30)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 63)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 50)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 44)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 78)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 98)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 138)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 96)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่เหร่ ) หมู่ที่ 13 [2015-05-21] (อ่าน 12)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 5 ศูนย์ [2015-05-12] (อ่าน 19)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนา เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใ [2015-05-06] (อ่าน 21)
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2558 [2015-04-30] (อ่าน 36)
 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน [2015-04-20] (อ่าน 21)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนา เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [2015-04-10] (อ่าน 31)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และหมู่ที่ 14 [2015-04-10] (อ่าน 30)
 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 [2015-04-09] (อ่าน 24)
 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5,9 และหมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเ [2015-03-26] (อ่าน 72)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5,9 และหมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิ [2015-03-26] (อ่าน 44)
กระดานข่าว
  [2015-05-27] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างและซ่อมแซม (อ่าน 3)
  [2015-05-25] ประกาศเทศบาลคลองท่อมใต้ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ (อ่าน 8)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเกาะไม้งาม ม.4 (อ่าน 7)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาหลวง-ควนยาง ม.2 (อ่าน 7)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเศรษฐกิจ 2 ม.1 (อ่าน 6)
  [2015-05-15] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (อ่าน 20)
  [2015-05-12] ประกาศเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ (อ่าน 24)
  [2015-05-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง.อบต.ปกาสัย (อ่าน 13)
  [2015-05-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างคูระบายน้ำ คสล.ม.8 (อ่าน 15)
  [2015-05-12] วิเคราะห์ บุคลากร จบห. พัฒนา (อ่าน 60)
  [2015-05-11] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 31)
  [2015-05-07] หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หรือหัวหน้าฝ่ายอื่น (อ่าน 70)
  [2015-05-01] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.อบต.ปกาสัย (อ่าน 38)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 47)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ-ตลาดนัดคลองเสียด ม.8 (อ่าน 19)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรวมใจ ม.8 (อ่าน 24)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตากลิ่น ม.5 (อ่าน 20)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเคี่ยม หมู่ที่ 4 (อ่าน 34)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3 (อ่าน 19)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดปกาสัย ม.1 (อ่าน 22)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-05-21] รับโอน หลายตำแหน่ง (อ่าน 89)
-  [2015-05-21] จนท.วิเคราะห์ฯ -ว่าง- (อ่าน 49)
-  [2015-05-19] อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดาจ.สงขลา รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 33)
-  [2015-05-19] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 41)
-  [2015-05-19] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 65)
-  [2015-05-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 39)
-  [2015-05-15] อบต.คลองยาง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 89)
-  [2015-05-08] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 123)
-  [2015-05-08] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 76)
-  [2015-05-01] รับโอนย้าย (อ่าน 142)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
55688
Users online
07
Page loadtime:
0_1295