Welcome to Krabilocal.go.th
 

| ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | ขอเชิญประชุม | แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น | สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงแผนอัตรากำลัง | เลือนประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. จากวันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 16 กันยายน 2557 | เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำรวจอดีตข้าราชการตำเเหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ๘หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4084)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3707)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2723)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2712)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2763)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3080)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1503)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1717)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 109)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 459)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 413)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 418)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 450)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 482)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 535)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 666)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 681)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 768)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ [2016-07-12] (อ่าน 103)
 ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแ [2016-07-12] (อ่าน 74)
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล [2016-07-12] (อ่าน 63)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง [2016-07-12] (อ่าน 41)
 หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น [2016-07-12] (อ่าน 91)
 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [2016-06-30] (อ่าน 214)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่(ก.ท.จ.กระบี่) [2016-06-30] (อ่าน 79)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 6/2559  [2016-06-29] (อ่าน 402)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2559 [2016-06-29] (อ่าน 261)
 แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราช [2016-06-09] (อ่าน 247)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดก [2016-07-15] (อ่าน 113)
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559 [2016-07-15] (อ่าน 80)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ [2016-07-14] (อ่าน 96)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 [2016-07-13] (อ่าน 129)
 แนวทางการพิบจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ [2016-07-11] (อ่าน 98)
 การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [2016-07-01] (อ่าน 138)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-06-29] (อ่าน 159)
 แจ้งการโอนเงินขายบิลและค่าธรรม่เนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯล [2016-06-29] (อ่าน 119)
 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน เม.ย. พ.ค. 2559 [2016-06-29] (อ่าน 133)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าค่าใช้จ่ายสำ [2016-06-28] (อ่าน 143)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [2016-07-06] (อ่าน 103)
 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เ [2016-07-04] (อ่าน 67)
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [2016-06-22] (อ่าน 67)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา [2016-06-20] (อ่าน 91)
 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-06-14] (อ่าน 111)
 ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 [2016-06-06] (อ่าน 113)
 การดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่กำหนดเขต Zoning บริเวณใก้ลเคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณ [2016-06-02] (อ่าน 79)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-05-27] (อ่าน 153)
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี [2016-05-26] (อ่าน 138)
 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น [2016-05-26] (อ่าน 97)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี [2016-07-22] (อ่าน 20)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ [2016-07-22] (อ่าน 20)
 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ [2016-07-15] (อ่าน 36)
 การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ [2016-07-15] (อ่าน 59)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-07-15] (อ่าน 48)
 แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน [2016-07-15] (อ่าน 43)
 โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  [2016-07-14] (อ่าน 45)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  [2016-07-14] (อ่าน 42)
 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ [2016-07-14] (อ่าน 28)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ [2016-07-13] (อ่าน 80)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [2016-07-13] (อ่าน 45)
 ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ [2016-07-07] (อ่าน 118)
 ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  [2016-06-24] (อ่าน 154)
 ขอเชิญประชุม [2016-06-21] (อ่าน 154)
 การประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน [2016-06-09] (อ่าน 75)
 การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [2016-06-07] (อ่าน 100)
 แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 [2016-06-07] (อ่าน 107)
 สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ [2016-05-25] (อ่าน 289)
 แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก [2016-05-19] (อ่าน 109)
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 [2016-05-16] (อ่าน 72)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 178)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 228)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 264)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 209)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 304)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 300)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 255)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 333)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 284)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 303)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [2016-07-05] (อ่าน 94)
 ประกาศขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 [2016-06-13] (อ่าน 45)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ [2016-06-13] (อ่าน 26)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) [2016-05-26] (อ่าน 243)
 ประกาศเรียกประชุมสภา [2016-05-19] (อ่าน 51)
 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 [2016-05-10] (อ่าน 61)
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) [2016-04-25] (อ่าน 243)
 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ [2016-04-07] (อ่าน 62)
 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2259 [2016-04-07] (อ่าน 54)
 ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-04-07] (อ่าน 36)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 203)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 216)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-07-12] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (อ่าน 109)
  [2016-07-11] อบต.ห้วยยูง รับ(โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 98)
  [2016-07-06] jlgg (อ่าน 89)
  [2016-06-29] อบต.พรุดินนา รับโอน ย้าย (อ่าน 141)
  [2016-06-28] รับโอนย้าย (อ่าน 118)
  [2016-06-23] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 125)
  [2016-06-23] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 59)
  [2016-06-16] รับฌอน (อ่าน 157)
  [2016-06-14] ศูนย์ข่าวสารการโอนย้ายท้องถิ่นทั้ง14จังหวัดภาคใต้ (อ่าน 200)
  [2016-06-13] เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อ่าน 92)
  [2016-06-02] รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 211)
  [2016-06-02] อบต.เหนือคลองรับโอนย้าย (อ่าน 287)
  [2016-06-01] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 247)
  [2016-05-31] อบต.คลองเขม้ารับโอนหลายอัตรา (อ่าน 292)
  [2016-05-25] รับโอนย้ายนักวิชาการสุขาภิบาล (อ่าน 109)
  [2016-05-23] รับโอน-ย้าย (อ่าน 282)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย สับเปลี่ยน (อ่าน 245)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย (อ่าน 170)
  [2016-05-17] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 197)
  [2016-05-12] อบต.นาเตย พังงา รับโอนหลายตำแหน่ง (อ่าน 183)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-07-12] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 47)
-  [2016-07-11] รับโอน(ย้าย)ทดแทน (อ่าน 49)
-  [2016-06-28] รับโอนย้าย (อ่าน 106)
-  [2016-06-20] เทศบาลตำบลศีสุนรับโอนย้าย จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 70)
-  [2016-06-08] รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 175)
-  [2016-05-17] รับโอนย้ายนักทรัพย์ (อ่าน 186)
-  [2016-05-10] โอน (ย้าย) ธุรการ จังหวัดพังงา (อ่าน 125)
-  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 344)
-  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 317)
-  [2016-04-04] มี อบต.ใด ใน จ.กระบี่ ต้องการรับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าบ้างมั้ยคับ (อ่าน 345)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสมปราชญ์ จงจิต
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
18987
Users online
01
Page loadtime:
0_2102