Welcome to Krabilocal.go.th
 

| แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้่แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ | การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4593)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 4054)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 3011)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 3028)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 3094)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3451)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1728)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1972)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 584)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 482)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 769)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 679)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 646)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 691)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 719)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 747)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 911)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 910)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา [2017-10-20] (อ่าน 39)
 มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ [2017-10-20] (อ่าน 81)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2560 [2017-10-20] (อ่าน 137)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเ [2017-10-11] (อ่าน 74)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเก [2017-10-11] (อ่าน 80)
 กำหนดสถานที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ [2017-10-04] (อ่าน 77)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ [2017-10-04] (อ่าน 73)
 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [2017-10-03] (อ่าน 107)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [2017-09-29] (อ่าน 157)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560 [2017-09-28] (อ่าน 496)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ [2017-10-12] (อ่าน 55)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับจัดส [2017-10-09] (อ่าน 77)
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหา [2017-10-09] (อ่าน 46)
 ขอส่งรายงานการนำรายได้ของ อปท. [2017-10-09] (อ่าน 42)
 การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-10-04] (อ่าน 48)
 การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา [2017-10-04] (อ่าน 61)
 แจ้งแนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L [2017-10-04] (อ่าน 51)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-09-26] (อ่าน 96)
 การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) [2017-09-26] (อ่าน 62)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [2017-09-26] (อ่าน 99)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [2017-10-18] (อ่าน 31)
 การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ [2017-10-18] (อ่าน 20)
 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให [2017-10-18] (อ่าน 27)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-10-18] (อ่าน 15)
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ [2017-10-18] (อ่าน 17)
 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน [2017-10-05] (อ่าน 41)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-10-05] (อ่าน 39)
 ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-10-05] (อ่าน 43)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-10-03] (อ่าน 46)
 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน [2017-10-03] (อ่าน 49)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร [2017-10-24] (อ่าน 3)
 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร [2017-10-24] (อ่าน 4)
 การจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเ [2017-10-24] (อ่าน 8)
 ขอประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-10-24] (อ่าน 15)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ [2017-10-24] (อ่าน 9)
 การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [2017-10-20] (อ่าน 22)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  [2017-10-20] (อ่าน 24)
 การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-10-20] (อ่าน 30)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำห [2017-10-19] (อ่าน 52)
 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-10-18] (อ่าน 39)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม [2017-10-17] (อ่าน 35)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 [2017-10-17] (อ่าน 46)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 [2017-10-17] (อ่าน 29)
 แนวทางการดำเนินการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ [2017-10-11] (อ่าน 81)
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญฯ [2017-10-09] (อ่าน 38)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม [2017-10-06] (อ่าน 75)
 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [2017-09-28] (อ่าน 105)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัด [2017-09-28] (อ่าน 60)
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน [2017-09-25] (อ่าน 45)
 ขอส่งรายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2017-09-21] (อ่าน 54)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 41)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 37)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 46)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 95)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 80)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 105)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 300)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคารถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง [2016-11-03] (อ่าน 206)
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 248)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 272)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-16] (อ่าน 118)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-08] (อ่าน 73)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 64)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 65)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-05-17] (อ่าน 59)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2017-05-16] (อ่าน 129)
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 248)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 222)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 117)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 115)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 492)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 550)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-10-16] รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 1863)
  [2017-10-09] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 2894)
  [2017-10-04] รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (อ่าน 2151)
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 8865)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 9238)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 10218)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 3562)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 3775)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 4454)
  [2017-06-19] ขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (อ่าน 12811)
  [2017-06-16] Fedex Isotretinoin 10mg Cash Delivery Amex Accepted (อ่าน 6585)
  [2017-06-13] Levitra Opiniones (อ่าน 6152)
  [2017-06-06] Thyroxine Online No Prescription (อ่าน 3782)
  [2017-06-02] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ (อ่าน 5698)
  [2017-06-02] Amoxicillin Dosage For Cats Capsule (อ่าน 7513)
  [2017-05-31] รับโอนย้ายผอ.กองการศึกษาฯ (อ่าน 10082)
  [2017-05-26] Levitra Senza Ricetta Generico (อ่าน 5480)
  [2017-05-24] Canadian Viagra On Line Fda Approved (อ่าน 1403)
  [2017-05-24] ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 2074)
  [2017-05-18] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 7381)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 142)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 193)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 195)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 96)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 110)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 165)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 329)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 276)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 315)
-  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 273)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
4561
Users online
04
Page loadtime:
0_3737