Welcome to Krabilocal.go.th
 

| ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ | แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้่แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ | การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4673)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 4129)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 3069)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 3086)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 3159)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3527)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1781)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 2028)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 671)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 550)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 849)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 756)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 720)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 757)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 768)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 807)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 966)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 966)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การอนุญาตผู้สมัครเข้าการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [2017-12-07] (อ่าน 76)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [2017-12-04] (อ่าน 50)
 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ [2017-12-04] (อ่าน 36)
 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร [2017-11-30] (อ่าน 126)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2560 [2017-11-30] (อ่าน 352)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล [2017-11-29] (อ่าน 91)
 แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาล [2017-11-29] (อ่าน 102)
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล [2017-11-29] (อ่าน 137)
 แจ้งมติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ 11/2560 [2017-11-29] (อ่าน 215)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ และกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.จ และ ก.ท. [2017-11-17] (อ่าน 144)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [2017-12-12] (อ่าน 34)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ [2017-12-12] (อ่าน 26)
 การโอนทัพย์สินเบิกแทนกันของกรมท่องเที่ยว [2017-12-12] (อ่าน 14)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-07] (อ่าน 46)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 4-2560 [2017-12-06] (อ่าน 65)
 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ  [2017-12-06] (อ่าน 59)
 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [2017-12-06] (อ่าน 30)
 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาค ค่ากา [2017-12-06] (อ่าน 45)
 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน [2017-12-06] (อ่าน 29)
 แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนา [2017-12-06] (อ่าน 30)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-08] (อ่าน 40)
 มอบหมายข้าราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2017-12-07] (อ่าน 40)
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม [2017-11-16] (อ่าน 163)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ [2017-11-16] (อ่าน 112)
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) [2017-11-09] (อ่าน 143)
 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล [2017-11-06] (อ่าน 169)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจก [2017-11-02] (อ่าน 172)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2017-11-01] (อ่าน 113)
 แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [2017-10-27] (อ่าน 174)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [2017-10-27] (อ่าน 162)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. [2017-12-12] (อ่าน 34)
 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ [2017-12-12] (อ่าน 29)
 การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาการบรรจุและแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [2017-12-08] (อ่าน 39)
 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [2017-12-08] (อ่าน 28)
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [2017-12-08] (อ่าน 29)
 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  [2017-12-04] (อ่าน 45)
 แนวทางการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ [2017-12-04] (อ่าน 58)
 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภ [2017-12-04] (อ่าน 48)
 การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [2017-12-01] (อ่าน 60)
 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ [2017-12-01] (อ่าน 67)
 
 งานบริหารทั่วไป
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร [2017-12-13] (อ่าน 30)
 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [2017-12-12] (อ่าน 41)
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ [2017-12-08] (อ่าน 48)
 การดำเนินการตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล [2017-12-08] (อ่าน 33)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ [2017-11-17] (อ่าน 232)
 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ [2017-11-09] (อ่าน 136)
 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง [2017-11-01] (อ่าน 149)
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [2017-10-25] (อ่าน 174)
 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม [2017-10-17] (อ่าน 124)
 สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 [2017-10-17] (อ่าน 155)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร [2017-12-13] (อ่าน 5)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม [2017-11-16] (อ่าน 64)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 [2017-11-16] (อ่าน 53)
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 136)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 144)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 101)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 119)
 ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (จนท.วถ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-08-22] (อ่าน 153)
 ราคากลาง ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2017-08-22] (อ่าน 141)
 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา [2017-07-03] (อ่าน 167)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-16] (อ่าน 118)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [2017-06-08] (อ่าน 73)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 64)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [2017-05-17] (อ่าน 65)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-05-17] (อ่าน 59)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2017-05-16] (อ่าน 129)
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ [2017-03-01] (อ่าน 248)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ [2017-02-14] (อ่าน 222)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 117)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [2017-02-10] (อ่าน 115)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 555)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 622)
View All 
กระดานข่าว
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 324)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 12)
  [2017-12-13] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 17)
  [2017-12-04] หาตำแหน่งนักวิเคราะห์ (อ่าน 1563)
  [2017-11-19] จพง.การเงินและบัญชี ต้องการย้ายไปกระบี่ค่ะ (อ่าน 2975)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 668)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 46)
  [2017-11-16] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 427)
  [2017-11-09] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 1996)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 1115)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 118)
  [2017-10-16] รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 5582)
  [2017-10-09] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 3519)
  [2017-10-04] รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (อ่าน 2714)
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 10899)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 13425)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 10414)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 6718)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 6243)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 5099)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 30)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 286)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 4078)
-  [2017-07-06] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 6493)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 161)
-  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 197)
-  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 260)
-  [2017-05-30] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 728)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 371)
-  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 460)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
63264
Users online
02
Page loadtime:
0_6670