Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3387)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3347)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2408)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2323)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2439)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2687)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1246)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1450)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 217)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 442)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 461)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 559)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 325)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 556)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 529)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 565)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 675)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 583)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [2015-02-26] (อ่าน 225)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 [2015-02-26] (อ่าน 309)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ [2015-02-19] (อ่าน 241)
 หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง [2015-01-30] (อ่าน 486)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 [2015-01-27] (อ่าน 627)
 หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห [2015-01-27] (อ่าน 233)
 มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [2015-01-27] (อ่าน 192)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [2015-01-27] (อ่าน 341)
 ประการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [2015-01-12] (อ่าน 444)
 มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 [2014-12-25] (อ่าน 510)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 คู่มือผู้ได้รับอนุญาต มอก.1494-2551:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541:เก้าอี้เรียน [2015-03-02] (อ่าน 27)
 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม [2015-02-26] (อ่าน 60)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-26] (อ่าน 33)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการก่อสร้า [2015-02-26] (อ่าน 60)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ [2015-02-26] (อ่าน 57)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [2015-02-25] (อ่าน 71)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2015-02-25] (อ่าน 30)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [2015-02-19] (อ่าน 135)
 แจ้งการโอนเงิน อบจ.เพื่อรอส่งมอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2015-02-19] (อ่าน 54)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ (ค่ารักษาพยาบาล) ผ่านทางระบบ GFMIS [2015-02-10] (อ่าน 145)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-03] (อ่าน 19)
 ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 [2015-02-26] (อ่าน 58)
 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล [2015-01-30] (อ่าน 135)
 ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต [2015-01-22] (อ่าน 91)
 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น [2015-01-14] (อ่าน 107)
 ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-12-29] (อ่าน 157)
 โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล [2014-12-26] (อ่าน 136)
 ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ [2014-12-12] (อ่าน 138)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา [2014-12-12] (อ่าน 131)
 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ [2014-12-02] (อ่าน 126)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-03] (อ่าน 24)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [2015-02-27] (อ่าน 48)
 การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  [2015-02-27] (อ่าน 32)
 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [2015-02-27] (อ่าน 72)
 ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ [2015-02-27] (อ่าน 33)
 ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [2015-02-27] (อ่าน 26)
 การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [2015-02-27] (อ่าน 30)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [2015-02-25] (อ่าน 63)
 โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-02-25] (อ่าน 53)
 เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม [2015-02-25] (อ่าน 54)
 
 งานบริหารทั่วไป
 วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 [2015-03-02] (อ่าน 62)
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก [2015-02-27] (อ่าน 51)
 ขอเชิญประชุม [2015-02-27] (อ่าน 69)
 ขอเชิญประชุม [2015-02-20] (อ่าน 159)
 การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. [2015-02-09] (อ่าน 146)
 ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต [2015-02-06] (อ่าน 97)
 การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส [2015-02-05] (อ่าน 85)
 แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย [2015-01-19] (อ่าน 178)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2015-01-19] (อ่าน 66)
 ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ [2015-01-13] (อ่าน 102)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 59)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 38)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 495)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 224)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 186)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 425)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 433)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 331)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1604)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1532)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 43)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 33)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 96)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 51)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 63)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก [2014-12-24] (อ่าน 87)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-10-15] (อ่าน 202)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง [2014-10-15] (อ่าน 122)
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก [2014-10-15] (อ่าน 125)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 231)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และหมู่ที่ 14 [2015-03-02] (อ่าน 18)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [2015-02-25] (อ่าน 23)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2015-02-24] (อ่าน 23)
 ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-02-23] (อ่าน 12)
 ประกาศสภา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-02-23] (อ่าน 8)
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558 [2015-02-23] (อ่าน 8)
  ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน [2015-02-20] (อ่าน 18)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลฯ [2015-02-13] (อ่าน 28)
 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [2015-02-10] (อ่าน 105)
 ประกาศ เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน ห [2015-02-10] (อ่าน 66)
กระดานข่าว
  [2015-03-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 5)
  [2015-02-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 41)
  [2015-02-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 53)
  [2015-02-22] ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 129)
  [2015-02-18] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 99)
  [2015-02-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 88)
  [2015-02-03] ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 211)
  [2015-02-03] รับโอนย้าย อบต.เกาะกลาง (อ่าน 267)
  [2015-02-02] อบต.เกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 106)
  [2015-02-02] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญพร้อม (อ่าน 42)
  [2015-01-28] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 114)
  [2015-01-26] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.คลองยาง (อ่าน 215)
  [2015-01-22] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร อบต.เกาะลันตาน้อย (อ่าน 160)
  [2015-01-22] รับโอนย้าย อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม (อ่าน 169)
  [2015-01-18] อปท.ใดใน อ.อ่าวลึก เมือง เหนือคลอง รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ (อ่าน 2244)
  [2015-01-16] รับโอน บุคลากร (อ่าน 2231)
  [2015-01-14] อบต.ใดรับตำแหน่งนายช่างโยธา บ้าง (อ่าน 128)
  [2015-01-14] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 161)
  [2015-01-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 74)
  [2015-01-09] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2059)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-02-25] รับโอนย้าย. จพง.การประปา ด่วนๆ (อ่าน 35)
-  [2015-02-24] รับโอน นักวิชาการศึกษา (อ่าน 44)
-  [2015-02-12] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 68)
-  [2015-02-06] รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 153)
-  [2015-01-27] อบต.เขามีเกียรติ รับโอนย้าย นักวิชการศึกษา 1 ตำแหน่ง (อ่าน 85)
-  [2015-01-20] อบต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนจพง.การเงินและจพง.พัสดุ (อ่าน 43)
-  [2015-01-16] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ทต.นาบอน นครศรี (อ่าน 43)
-  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 134)
-  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 191)
-  [2014-11-12] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 112)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
104492
Users online
03
Page loadtime:
0_5526