Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3463)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3378)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2434)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2350)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2467)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2719)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1263)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1470)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 93)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 313)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 471)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 482)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 575)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 343)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 581)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 552)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 590)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 695)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 [2015-04-09] (อ่าน 168)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 [2015-03-31] (อ่าน 490)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2015-03-17] (อ่าน 303)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2015-03-17] (อ่าน 397)
 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-12] (อ่าน 305)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ 2558-2560) [2015-03-12] (อ่าน 196)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [2015-02-26] (อ่าน 403)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 [2015-02-26] (อ่าน 585)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ [2015-02-19] (อ่าน 339)
 หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง [2015-01-30] (อ่าน 619)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ [2015-04-24] (อ่าน 52)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ [2015-04-24] (อ่าน 18)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ [2015-04-24] (อ่าน 24)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [2015-04-24] (อ่าน 18)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกั [2015-04-21] (อ่าน 85)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราช [2015-04-10] (อ่าน 89)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุ [2015-04-10] (อ่าน 172)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ [2015-04-10] (อ่าน 64)
 กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-04-10] (อ่าน 63)
 รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ [2015-04-09] (อ่าน 79)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-04-23] (อ่าน 32)
 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา [2015-04-09] (อ่าน 49)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห [2015-04-01] (อ่าน 151)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-20] (อ่าน 108)
 กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า [2015-03-20] (อ่าน 69)
 การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [2015-03-13] (อ่าน 79)
 การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [2015-03-13] (อ่าน 80)
 แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ [2015-03-13] (อ่าน 96)
 ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-03-03] (อ่าน 159)
 ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 [2015-02-26] (อ่าน 113)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ [2015-04-24] (อ่าน 17)
 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [2015-04-24] (อ่าน 11)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให [2015-04-24] (อ่าน 34)
 การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ [2015-04-24] (อ่าน 15)
 การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ [2015-04-24] (อ่าน 17)
 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [2015-04-24] (อ่าน 20)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง [2015-04-23] (อ่าน 24)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง [2015-04-23] (อ่าน 22)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหน [2015-04-23] (อ่าน 37)
 การส่งเงินสมทบเงินสัวสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2015-04-23] (อ่าน 17)
 
 งานบริหารทั่วไป
 มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส [2015-04-21] (อ่าน 76)
 ขอเชิญประชุมหารือขยายผลโครงการธนาคารขยะชุมชน [2015-04-17] (อ่าน 54)
 ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดจากลิงค์ ด้านล่าง [2015-04-08] (อ่าน 86)
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารคณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งด้านการป้องกันการทุจริต [2015-03-31] (อ่าน 74)
 การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [2015-03-31] (อ่าน 98)
 การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา [2015-03-16] (อ่าน 133)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [2015-03-12] (อ่าน 111)
 วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 [2015-03-02] (อ่าน 231)
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก [2015-02-27] (อ่าน 165)
 ขอเชิญประชุม [2015-02-27] (อ่าน 142)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 49)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 37)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 24)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 57)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 86)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 68)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 524)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 246)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 203)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 467)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 24)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 59)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 47)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 41)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 73)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 95)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 134)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 86)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 95)
 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวัน [2015-04-20] (อ่าน 8)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนา เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [2015-04-10] (อ่าน 14)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และหมู่ที่ 14 [2015-04-10] (อ่าน 14)
 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 [2015-04-09] (อ่าน 13)
 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5,9 และหมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิเ [2015-03-26] (อ่าน 61)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5,9 และหมู่ที่ 11 ด้วยระบบอิ [2015-03-26] (อ่าน 34)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่หรา) หมู่ที่ 13 [2015-03-26] (อ่าน 31)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และหมู่ที่ 14 [2015-03-24] (อ่าน 38)
 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน หมู่ท่ี่ ๔ [2015-03-18] (อ่าน 47)
 ยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๔  [2015-03-17] (อ่าน 30)
กระดานข่าว
  [2015-04-23] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 48)
  [2015-04-23] นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา สันทนาการ อ.เหนือคลอง เมือง อ่าวลึก (อ่าน 21)
  [2015-04-23] ธุรการที่ไหนว่างค่ะ (อ่าน 27)
  [2015-04-20] รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 44)
  [2015-04-17] หาที่ย้ายจนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 71)
  [2015-04-17] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 60)
  [2015-04-16] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู 2 อัตรา (อ่าน 63)
  [2015-04-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 92)
  [2015-04-04] กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ่าน 47)
  [2015-03-31] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒ (อ่าน 50)
  [2015-03-27] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ โครง (อ่าน 51)
  [2015-03-20] ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (อ่าน 275)
  [2015-03-17] อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 222)
  [2015-03-16] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 154)
  [2015-03-12] เทศบาลตำบลแหลมสักรับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 235)
  [2015-03-11] รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ (อ่าน 171)
  [2015-03-06] ต้องกานโอนย้ายมากระบี่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 132)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 74)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 36)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 33)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-04-07] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 108)
-  [2015-04-03] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 128)
-  [2015-04-02] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 97)
-  [2015-04-01] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 61)
-  [2015-03-17] อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 143)
-  [2015-03-12] รับโอน(ย้าย) จนท.จัดเก็บรายได้ และจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 90)
-  [2015-03-11] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 154)
-  [2015-02-25] รับโอนย้าย. จพง.การประปา ด่วนๆ (อ่าน 111)
-  [2015-02-24] รับโอน นักวิชาการศึกษา (อ่าน 137)
-  [2015-02-12] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 172)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
34525
Users online
04
Page loadtime:
0_2745