Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3611)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3452)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2494)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2440)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2527)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2797)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1304)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1516)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 215)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 290)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 357)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 511)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 520)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 608)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 370)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 607)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 582)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 623)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล [2015-07-13] (อ่าน 147)
 เชิงประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม [2015-07-13] (อ่าน 124)
 ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา [2015-07-08] (อ่าน 166)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา [2015-07-08] (อ่าน 202)
 ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ [2015-07-07] (อ่าน 121)
 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [2015-07-02] (อ่าน 246)
 แก้ไขเพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [2015-06-30] (อ่าน 341)
 การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. [2015-06-30] (อ่าน 243)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2558 [2015-06-29] (อ่าน 572)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2558 [2015-06-29] (อ่าน 438)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) [2015-07-29] (อ่าน 14)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) [2015-07-29] (อ่าน 18)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ [2015-07-29] (อ่าน 19)
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าสนันสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร [2015-07-29] (อ่าน 17)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) [2015-07-29] (อ่าน 17)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [2015-07-29] (อ่าน 27)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-27] (อ่าน 65)
 การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ [2015-07-27] (อ่าน 47)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ [2015-07-27] (อ่าน 88)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-10] (อ่าน 169)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด [2015-07-27] (อ่าน 64)
 การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ [2015-07-17] (อ่าน 99)
 แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-14] (อ่าน 96)
 หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย [2015-07-01] (อ่าน 85)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 [2015-06-24] (อ่าน 94)
 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด [2015-06-11] (อ่าน 110)
 การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย [2015-06-09] (อ่าน 92)
 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา [2015-06-05] (อ่าน 76)
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... [2015-06-02] (อ่าน 65)
 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง [2015-05-27] (อ่าน 106)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558 [2015-07-29] (อ่าน 11)
 การจัดการขยะในสถานศึกษา [2015-07-29] (อ่าน 19)
 เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-29] (อ่าน 31)
 การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 [2015-07-29] (อ่าน 21)
 ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis [2015-07-28] (อ่าน 49)
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-27] (อ่าน 43)
 การกำหนดงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ [2015-07-27] (อ่าน 38)
 ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ [2015-07-27] (อ่าน 37)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป [2015-07-27] (อ่าน 67)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป [2015-07-27] (อ่าน 59)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนการแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [2015-07-27] (อ่าน 59)
 การสัมนนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน [2015-07-23] (อ่าน 53)
 การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-07-22] (อ่าน 74)
 การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง [2015-07-21] (อ่าน 60)
 แจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู๋มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข [2015-07-20] (อ่าน 169)
 ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [2015-07-20] (อ่าน 258)
 กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. [2015-07-20] (อ่าน 33)
 ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password [2015-07-16] (อ่าน 132)
 การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 [2015-07-13] (อ่าน 115)
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ [2015-07-09] (อ่าน 229)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 99)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 106)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 87)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 85)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 109)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 124)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 107)
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 578)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 283)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 240)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 30)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 63)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 50)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 44)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 78)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 98)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 138)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 96)
 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2) [2015-07-27] (อ่าน 7)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายภายใน หมู่ที่ 2,3,5 [2015-07-16] (อ่าน 19)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้งคุ้ง ม.1 ,สายกอลาน ม. [2015-07-14] (อ่าน 28)
 ประกาศเทศบาลคลองพนพัฒนาเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4,5,6, [2015-07-13] (อ่าน 13)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน [2015-07-06] (อ่าน 21)
 ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ [2015-06-26] (อ่าน 25)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ [2015-06-26] (อ่าน 16)
 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4,5,6,8,10,11 และหมู่ที่ 12 [2015-06-15] (อ่าน 29)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้าง [2015-06-15] (อ่าน 23)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านคลองยี่เหร [2015-06-10] (อ่าน 29)
กระดานข่าว
  [2015-07-29] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 160)
  [2015-07-27] ทต.ปะแต จ.ยะลา รับโอน (อ่าน 113)
  [2015-07-23] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ (อ่าน 161)
  [2015-07-23] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ (อ่าน 39)
  [2015-07-22] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานบริหาร (อ่าน 100)
  [2015-07-22] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 32)
  [2015-07-16] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 137)
  [2015-07-16] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 99)
  [2015-07-13] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย (อ่าน 63)
  [2015-07-13] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 48)
  [2015-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อบต.เขาเขน (อ่าน 109)
  [2015-07-09] อบต.เขาเขน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 75)
  [2015-07-08] รับโอนย้าย นายช่างโยธา/วิศวกร (อ่าน 45)
  [2015-07-08] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 92)
  [2015-07-08] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 41)
  [2015-07-07] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 122)
  [2015-07-07] รับโอน (อ่าน 85)
  [2015-07-06] ทต.ทรายขาวรับโอนย้ายจพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 53)
  [2015-07-06] ทต.ทรายขาวรับโอนย้ายจพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 21)
  [2015-07-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมา (อ่าน 24)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-07-25] รับโอน ตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 55)
-  [2015-07-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 82)
-  [2015-06-22] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 125)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 91)
-  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 70)
-  [2015-06-13] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 151)
-  [2015-06-09] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 101)
-  [2015-06-03] รับโอน(ย้าย)สายบริหาร (อ่าน 259)
-  [2015-06-03] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 163)
-  [2015-06-03] รับโอนย้าย2ตำแหน่ง (อ่าน 181)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
106127
Users online
02
Page loadtime:
0_0174