Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3328)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3314)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2382)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2300)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2420)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2654)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1231)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1438)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 79)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 413)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 449)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 549)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 314)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 548)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 523)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 558)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 661)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 570)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ประการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [2015-01-12] (อ่าน 307)
 แจ้ง มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 [2014-12-25] (อ่าน 426)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 [2014-12-24] (อ่าน 580)
 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-16] (อ่าน 174)
 สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล [2014-12-03] (อ่าน 199)
 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2014-12-03] (อ่าน 311)
 สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน [2014-12-02] (อ่าน 130)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 [2014-12-01] (อ่าน 446)
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-01] (อ่าน 242)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 [2014-11-28] (อ่าน 700)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ [2015-01-26] (อ่าน 43)
 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [2015-01-26] (อ่าน 28)
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [2015-01-22] (อ่าน 63)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก [2015-01-22] (อ่าน 52)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน [2015-01-22] (อ่าน 137)
 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 [2015-01-20] (อ่าน 72)
 แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-20] (อ่าน 59)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 [2015-01-20] (อ่าน 96)
 อัตราเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง [2015-01-20] (อ่าน 35)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน [2015-01-20] (อ่าน 151)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต [2015-01-22] (อ่าน 35)
 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น [2015-01-14] (อ่าน 73)
 ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-12-29] (อ่าน 124)
 โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล [2014-12-26] (อ่าน 105)
 ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ [2014-12-12] (อ่าน 121)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา [2014-12-12] (อ่าน 110)
 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ [2014-12-02] (อ่าน 112)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2014-12-01] (อ่าน 174)
 การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย [2014-11-21] (อ่าน 136)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ [2014-11-21] (อ่าน 144)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [2015-01-22] (อ่าน 77)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) [2015-01-21] (อ่าน 118)
 การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั [2015-01-19] (อ่าน 68)
 เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา [2015-01-19] (อ่าน 83)
 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ [2015-01-14] (อ่าน 43)
 เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค [2015-01-14] (อ่าน 99)
 แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ [2015-01-14] (อ่าน 46)
 การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ [2015-01-14] (อ่าน 61)
 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [2015-01-13] (อ่าน 33)
 ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ [2015-01-12] (อ่าน 90)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย [2015-01-19] (อ่าน 104)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2015-01-19] (อ่าน 40)
 ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ [2015-01-13] (อ่าน 76)
 การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. [2015-01-08] (อ่าน 114)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [2015-01-07] (อ่าน 79)
 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs [2015-01-06] (อ่าน 67)
 การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส [2014-12-30] (อ่าน 76)
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2014-12-30] (อ่าน 107)
 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-12-25] (อ่าน 104)
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว [2014-12-11] (อ่าน 117)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 470)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 202)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 171)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 400)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 418)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 321)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1586)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1515)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1462)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1138)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 31)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 20)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 46)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก [2014-12-24] (อ่าน 55)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-10-15] (อ่าน 158)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง [2014-10-15] (อ่าน 99)
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก [2014-10-15] (อ่าน 109)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 210)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 184)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 256)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองแรด- ห้วยตูม  [2015-01-21] (อ่าน 12)
 ประกาศรายงานการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ [2015-01-14] (อ่าน 26)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวและที่รับประทานอาหาร หมู่ที่ ๖ บ้านพรุใหญ่ [2015-01-13] (อ่าน 21)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวที่ รับประทานอาหารและห้องนํ้ำ-ห้องส้วมศพด. หมู่ที่ 11 [2015-01-13] (อ่าน 19)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองไครใต้ หมู่ที่ 14 [2015-01-12] (อ่าน 13)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านหินเพิง [2015-01-12] (อ่าน 19)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที. ๖ บ้านพรุใหญ่ [2015-01-12] (อ่าน 17)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองแรด-ห้วยตูม หมู่ที่ 7 บ้านคลองแรด  [2014-12-30] (อ่าน 33)
 ประการศ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารฯ [2014-12-26] (อ่าน 36)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [2014-12-25] (อ่าน 117)
กระดานข่าว
  [2015-01-26] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.คลองยาง (อ่าน 12)
  [2015-01-22] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร อบต.เกาะลันตาน้อย (อ่าน 35)
  [2015-01-22] รับโอนย้าย อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม (อ่าน 36)
  [2015-01-18] อปท.ใดใน อ.อ่าวลึก เมือง เหนือคลอง รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ (อ่าน 152)
  [2015-01-16] รับโอน บุคลากร (อ่าน 141)
  [2015-01-14] อบต.ใดรับตำแหน่งนายช่างโยธา บ้าง (อ่าน 65)
  [2015-01-14] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 89)
  [2015-01-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 42)
  [2015-01-09] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 133)
  [2015-01-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 143)
  [2015-01-06] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 123)
  [2014-12-29] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (จ่ายขาดเ (อ่าน 35)
  [2014-12-25] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 64)
  [2014-12-24] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 193)
  [2014-12-24] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลหอถังแชมเปญ ม.7 (อ่าน 30)
  [2014-12-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (อ่าน 52)
  [2014-12-22] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 37)
  [2014-12-18] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย หมู่ที่ 7 (อ่าน 36)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 121)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 69)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-01-20] อบต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนจพง.การเงินและจพง.พัสดุ (อ่าน 13)
-  [2015-01-16] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ทต.นาบอน นครศรี (อ่าน 12)
-  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 95)
-  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 123)
-  [2014-11-12] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 101)
-  [2014-11-11] ต้องการสับเปลี่ยนหรือโอนย้าย (อ่าน 217)
-  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 358)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
76243
Users online
01
Page loadtime:
0_0817