Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 4190)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3784)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2779)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2782)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2833)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 3162)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1544)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1761)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 191)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 218)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 523)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 469)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 473)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 486)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 522)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 579)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 705)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 728)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง [2016-10-19] (อ่าน 39)
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ [2016-10-07] (อ่าน 151)
 การคัดเลือก ก.ก ผู้แทน ปลัดเทศบาลและปลัดอบต. เป็นกรรมการผู้แทนในก.กลาง [2016-09-30] (อ่าน 157)
 แจ้งการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ [2016-09-28] (อ่าน 432)
 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ [2016-09-28] (อ่าน 309)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัด อบต. ในคณะกรรมก [2016-09-26] (อ่าน 130)
 ยืนยันข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนุน [2016-09-19] (อ่าน 231)
 ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น [2016-09-14] (อ่าน 437)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2016-09-08] (อ่าน 274)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ [2016-09-08] (อ่าน 230)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ประจำปีงบ [2016-10-20] (อ่าน 26)
 อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2554-2559 [2016-10-18] (อ่าน 56)
 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Locaj Competency Test: LCT [2016-10-13] (อ่าน 57)
 ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LLAS) [2016-10-06] (อ่าน 190)
 แจ้งกรมสรรพกรได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร [2016-10-03] (อ่าน 147)
 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F [2016-09-30] (อ่าน 111)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา [2016-09-30] (อ่าน 123)
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปร [2016-09-29] (อ่าน 134)
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า [2016-09-29] (อ่าน 75)
 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ร [2016-09-29] (อ่าน 98)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ [2016-09-27] (อ่าน 117)
 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ [2016-09-26] (อ่าน 108)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก [2016-09-26] (อ่าน 66)
 เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-09-26] (อ่าน 82)
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016-09-19] (อ่าน 80)
 แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ [2016-09-19] (อ่าน 116)
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 [2016-09-09] (อ่าน 89)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2016-09-09] (อ่าน 98)
 ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป [2016-09-01] (อ่าน 106)
 ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น [2016-08-30] (อ่าน 117)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-10-20] (อ่าน 21)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน [2016-10-20] (อ่าน 51)
 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC [2016-10-19] (อ่าน 28)
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) [2016-10-19] (อ่าน 28)
 รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ [2016-10-14] (อ่าน 65)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป [2016-10-13] (อ่าน 97)
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท [2016-10-13] (อ่าน 71)
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ [2016-10-13] (อ่าน 59)
 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. [2016-10-13] (อ่าน 69)
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี [2016-10-13] (อ่าน 40)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [2016-10-20] (อ่าน 25)
 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม [2016-10-18] (อ่าน 68)
 การแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-10-17] (อ่าน 128)
 โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e GP สำหรับ อปท [2016-10-17] (อ่าน 92)
 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 [2016-10-14] (อ่าน 59)
 รับสมัครโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  [2016-10-05] (อ่าน 77)
 การประเมิณผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการประเมินที่ ๒ [2016-10-03] (อ่าน 79)
 แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [2016-09-12] (อ่าน 688)
 โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสมท้องถิ่น [2016-09-07] (อ่าน 95)
 โครงการการติดตามและประเมินผลการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจักแผนพัฒนาเศ [2016-09-02] (อ่าน 143)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา [2016-10-19] (อ่าน 13)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ [2016-10-14] (อ่าน 19)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) [2016-10-12] (อ่าน 20)
 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส [2016-06-03] (อ่าน 397)
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 270)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 323)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 253)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 341)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 380)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 315)
View All 
ข่าว อบต.
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 42)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 [2016-09-13] (อ่าน 25)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาล [2016-09-05] (อ่าน 115)
 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [2016-09-02] (อ่าน 37)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 [2016-09-02] (อ่าน 36)
 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [2016-09-01] (อ่าน 32)
 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 59 [2016-08-26] (อ่าน 42)
 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 37)
 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559 [2016-08-26] (อ่าน 39)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ [2016-08-16] (อ่าน 107)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 262)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 289)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-10-21] ทต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ (อ่าน 18)
  [2016-10-21] รับโอน(ย้าย) (สตูล) ด่วนมากๆๆ (อ่าน 12)
  [2016-10-13] ทต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน เจ้าพนักงานธรุการ (อ่าน 26)
  [2016-10-06] (++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน(อ่านแล้วผ่านชัวร์) (อ่าน 500)
  [2016-10-05] อบต.เขาน้อย อ.สิชล.จ.นครศรีธรรมราชรับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา (อ่าน 36)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 91)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 48)
  [2016-09-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 104)
  [2016-09-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรืองประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนผิวหินคลุกสายทุ่งส (อ่าน 37)
  [2016-09-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 (อ่าน 53)
  [2016-09-06] อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 168)
  [2016-09-02] รับโอนย้าย (อ่าน 173)
  [2016-09-02] รับโอน(ย้าย) (สตูล) (อ่าน 128)
  [2016-08-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ ม. (อ่าน 67)
  [2016-08-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 193)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (อ่าน 63)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (อ่าน 43)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (อ่าน 40)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (อ่าน 50)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (อ่าน 46)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2016-10-13] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 38)
-  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 115)
-  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 72)
-  [2016-08-24] รับโอน นายช่างโยธา ปก/ชก และ จพง.จัดเก็บฯ ปก/ชก (อ่าน 94)
-  [2016-08-23] อบต.ปกาสัยรับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 103)
-  [2016-08-22] รับโอน ย้าย (อ่าน 176)
-  [2016-08-22] ต้องการหาคนมาแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 62)
-  [2016-08-18] หาคนแทน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาไพร (อ่าน 77)
-  [2016-08-11] ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 92)
-  [2016-08-03] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 138)
Post | View All  
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
20983
Users online
01
Page loadtime:
0_2111