Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3328)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3315)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2383)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2300)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2420)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2656)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1231)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1438)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 85)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 415)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 450)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 549)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 314)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 548)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 523)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 558)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 661)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 570)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 [2015-01-27] (อ่าน 12)
 หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห [2015-01-27] (อ่าน 28)
 มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว [2015-01-27] (อ่าน 29)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ [2015-01-27] (อ่าน 33)
 ประการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล [2015-01-12] (อ่าน 330)
 มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 [2014-12-25] (อ่าน 436)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 [2014-12-24] (อ่าน 592)
 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [2014-12-16] (อ่าน 177)
 สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล [2014-12-03] (อ่าน 202)
 สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว [2014-12-03] (อ่าน 315)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ [2015-01-27] (อ่าน 10)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน [2015-01-27] (อ่าน 16)
 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ [2015-01-26] (อ่าน 64)
 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [2015-01-26] (อ่าน 36)
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [2015-01-22] (อ่าน 72)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก [2015-01-22] (อ่าน 57)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน [2015-01-22] (อ่าน 159)
 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 [2015-01-20] (อ่าน 77)
 แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-20] (อ่าน 63)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 [2015-01-20] (อ่าน 102)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต [2015-01-22] (อ่าน 40)
 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น [2015-01-14] (อ่าน 79)
 ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-12-29] (อ่าน 125)
 โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล [2014-12-26] (อ่าน 106)
 ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ [2014-12-12] (อ่าน 121)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา [2014-12-12] (อ่าน 111)
 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ [2014-12-02] (อ่าน 112)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [2014-12-01] (อ่าน 175)
 การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย [2014-11-21] (อ่าน 137)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ [2014-11-21] (อ่าน 146)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [2015-01-27] (อ่าน 5)
 รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2015-01-27] (อ่าน 12)
 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [2015-01-27] (อ่าน 8)
 โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 [2015-01-27] (อ่าน 7)
 การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป [2015-01-27] (อ่าน 9)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน [2015-01-27] (อ่าน 30)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [2015-01-22] (อ่าน 90)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) [2015-01-21] (อ่าน 144)
 การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั [2015-01-19] (อ่าน 74)
 เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา [2015-01-19] (อ่าน 84)
 
 งานบริหารทั่วไป
 แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย [2015-01-19] (อ่าน 114)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2015-01-19] (อ่าน 44)
 ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ [2015-01-13] (อ่าน 78)
 การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. [2015-01-08] (อ่าน 115)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [2015-01-07] (อ่าน 80)
 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs [2015-01-06] (อ่าน 69)
 การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส [2014-12-30] (อ่าน 77)
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [2014-12-30] (อ่าน 107)
 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-12-25] (อ่าน 104)
 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว [2014-12-11] (อ่าน 117)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 471)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 202)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 171)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 400)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 418)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 321)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1586)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1515)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1463)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1138)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 32)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 22)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 46)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก [2014-12-24] (อ่าน 55)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-10-15] (อ่าน 161)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง [2014-10-15] (อ่าน 100)
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก [2014-10-15] (อ่าน 109)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 210)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 185)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 256)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองแรด- ห้วยตูม  [2015-01-21] (อ่าน 12)
 ประกาศรายงานการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ [2015-01-14] (อ่าน 27)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวและที่รับประทานอาหาร หมู่ที่ ๖ บ้านพรุใหญ่ [2015-01-13] (อ่าน 22)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัวที่ รับประทานอาหารและห้องนํ้ำ-ห้องส้วมศพด. หมู่ที่ 11 [2015-01-13] (อ่าน 19)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคลองไครใต้ หมู่ที่ 14 [2015-01-12] (อ่าน 14)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านหินเพิง [2015-01-12] (อ่าน 19)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที. ๖ บ้านพรุใหญ่ [2015-01-12] (อ่าน 17)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองแรด-ห้วยตูม หมู่ที่ 7 บ้านคลองแรด  [2014-12-30] (อ่าน 33)
 ประการศ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารฯ [2014-12-26] (อ่าน 36)
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [2014-12-25] (อ่าน 118)
กระดานข่าว
  [2015-01-26] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.คลองยาง (อ่าน 38)
  [2015-01-22] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร อบต.เกาะลันตาน้อย (อ่าน 47)
  [2015-01-22] รับโอนย้าย อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม (อ่าน 48)
  [2015-01-18] อปท.ใดใน อ.อ่าวลึก เมือง เหนือคลอง รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ (อ่าน 187)
  [2015-01-16] รับโอน บุคลากร (อ่าน 176)
  [2015-01-14] อบต.ใดรับตำแหน่งนายช่างโยธา บ้าง (อ่าน 66)
  [2015-01-14] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 91)
  [2015-01-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 44)
  [2015-01-09] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 160)
  [2015-01-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 169)
  [2015-01-06] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 126)
  [2014-12-29] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (จ่ายขาดเ (อ่าน 38)
  [2014-12-25] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 64)
  [2014-12-24] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 195)
  [2014-12-24] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลหอถังแชมเปญ ม.7 (อ่าน 30)
  [2014-12-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (อ่าน 53)
  [2014-12-22] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 37)
  [2014-12-18] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย หมู่ที่ 7 (อ่าน 37)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 122)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 69)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-01-27] อบต.เขามีเกียรติ รับโอนย้าย นักวิชการศึกษา 1 ตำแหน่ง (อ่าน 7)
-  [2015-01-20] อบต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนจพง.การเงินและจพง.พัสดุ (อ่าน 15)
-  [2015-01-16] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ทต.นาบอน นครศรี (อ่าน 13)
-  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 95)
-  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 126)
-  [2014-11-12] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 101)
-  [2014-11-11] ต้องการสับเปลี่ยนหรือโอนย้าย (อ่าน 223)
-  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 364)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
77313
Users online
02
Page loadtime:
0_0914