Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3858)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3586)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2613)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2584)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2662)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2957)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1419)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1630)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 209)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 305)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 327)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 371)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 404)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 468)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 607)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 612)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 706)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 473)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็น ก.ท. [2016-02-10] (อ่าน 68)
 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [2016-02-10] (อ่าน 84)
 หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง [2016-02-10] (อ่าน 49)
 หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง [2016-02-10] (อ่าน 38)
 การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [2016-02-10] (อ่าน 75)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 [2016-02-02] (อ่าน 650)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2559 [2016-02-02] (อ่าน 566)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 [2016-02-02] (อ่าน 177)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ [2016-01-28] (อ่าน 325)
 หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน ๖ เรื่อง [2016-01-26] (อ่าน 671)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา [2016-02-11] (อ่าน 19)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมการบำบัดฟื [2016-02-02] (อ่าน 114)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั [2016-02-02] (อ่าน 114)
 การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2016-02-01] (อ่าน 119)
 การโอนจัดสรรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวด 2/2559 [2016-01-28] (อ่าน 126)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ [2016-01-20] (อ่าน 145)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั [2016-01-20] (อ่าน 118)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [2016-01-20] (อ่าน 112)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-01-14] (อ่าน 166)
 แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ [2016-01-13] (อ่าน 128)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-02-11] (อ่าน 35)
 สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2016-02-11] (อ่าน 27)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ [2016-01-29] (อ่าน 120)
 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ [2016-01-29] (อ่าน 54)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร [2016-01-29] (อ่าน 57)
 ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ [2016-01-28] (อ่าน 87)
 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ [2016-01-25] (อ่าน 55)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส [2016-01-22] (อ่าน 85)
 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [2016-01-12] (อ่าน 149)
 อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห [2015-12-24] (อ่าน 185)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล [2016-02-11] (อ่าน 13)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ [2016-02-10] (อ่าน 59)
 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) [2016-02-09] (อ่าน 42)
 ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก [2016-02-09] (อ่าน 32)
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [2016-02-09] (อ่าน 61)
 สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา [2016-02-08] (อ่าน 50)
 สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา [2016-02-05] (อ่าน 79)
 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [2016-02-04] (อ่าน 53)
 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา [2016-02-03] (อ่าน 39)
 คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) [2016-02-01] (อ่าน 63)
 
 งานบริหารทั่วไป
 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [2016-02-10] (อ่าน 40)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิญประชุม) [2016-02-04] (อ่าน 164)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) [2016-02-03] (อ่าน 159)
 ขอเชิญประชุม [2016-01-28] (อ่าน 163)
 การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 59 [2016-01-28] (อ่าน 83)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 [2016-01-21] (อ่าน 214)
 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [2016-01-13] (อ่าน 86)
 ขอเชิญประชุม [2016-01-06] (อ่าน 228)
 การดำเนินการโครงการกระบี่ โกลบอล ซิตี้ [2015-12-18] (อ่าน 277)
 การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย [2015-12-17] (อ่าน 127)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 124)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 159)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 123)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 227)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 204)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 177)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 232)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 208)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 231)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 210)
View All 
ข่าว อบต.
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังานจ้าง [2016-02-08] (อ่าน 29)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2016-01-13] (อ่าน 153)
 ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 [2015-12-09] (อ่าน 60)
 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [2015-12-09] (อ่าน 30)
 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง [2015-11-30] (อ่าน 84)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2015-11-18] (อ่าน 55)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [2015-10-27] (อ่าน 116)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปี ๒๕๖๐ [2015-10-19] (อ่าน 65)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐ [2015-10-19] (อ่าน 44)
 ประกาศตรวจรับงานจ้าง [2015-10-13] (อ่าน 51)
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 99)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 109)
View All 
กระดานข่าว
  [2016-02-09] ที่ไหนนักวิชาการศึกษาว่างบ้างค่ะ (อ่าน 56)
  [2016-02-04] รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 63)
  [2016-02-02] รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 110)
  [2016-02-02] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ ม.1 (อ่าน 27)
  [2016-01-25] อบต.พรุดินนา รับโอน ย้าย (อ่าน 158)
  [2016-01-13] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 156)
  [2015-12-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 274)
  [2015-12-24] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 191)
  [2015-12-24] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 197)
  [2015-12-23] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง (อ่าน 241)
  [2015-12-14] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา/นักบริหารการศึกษา (อ่าน 224)
  [2015-12-11] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี(รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ) (อ่าน 63)
  [2015-12-09] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 71)
  [2015-12-03] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 241)
  [2015-11-29] รับโอนย้าย จพง/นวก.จัดเก็บรายได้ อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 100)
  [2015-11-23] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 75)
  [2015-11-23] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง รับโอนนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา (อ่าน 160)
  [2015-11-23] รับโอนข้าราชการ (อ่าน 337)
  [2015-11-18] อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าน 243)
  [2015-11-18] อบต.อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย (อ่าน 281)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-11-30] ธุรการ จัดเก็บ การเงิน ศึกษา พังงาว่าง (อ่าน 184)
-  [2015-11-04] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)บุคลากรและนายช่างโยธา (อ่าน 127)
-  [2015-11-02] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 87)
-  [2015-10-20] อบต.คลองทราย จ.สงขลา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 194)
-  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 136)
-  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 96)
-  [2015-09-28] รับโอน(ย้าย)หลายอัตรา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 417)
-  [2015-09-23] รับโอนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 176)
-  [2015-09-21] รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า(ด่วน) (อ่าน 178)
-  [2015-09-14] รับโอนย้ายบุคลากร, จพง./นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 437)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
10215
Users online
02
Page loadtime:
0_1584