Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 346)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 383)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 358)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1441)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1134)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1409)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1345)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1223)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1274)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1251)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูเพื่อขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ [2020-01-23] (อ่าน 43)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 [2020-01-23] (อ่าน 129)
 สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2020-01-10] (อ่าน 211)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2020-01-10] (อ่าน 97)
 ส่งหนังสือสำเนา จำนวน 5 ฉบับ [2019-12-27] (อ่าน 219)
 แจ้งผลการประเมินผลงานพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับอาวุโส [2019-12-27] (อ่าน 121)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2019-12-23] (อ่าน 236)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 12/2562 [2019-12-23] (อ่าน 268)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2562 [2019-12-19] (อ่าน 397)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณ๊พิเศษ ฯ [2019-12-11] (อ่าน 189)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [2020-01-21] (อ่าน 75)
 การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [2020-01-21] (อ่าน 72)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 [2020-01-21] (อ่าน 39)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่อบจ. (ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต) พย2562 [2020-01-20] (อ่าน 21)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ยื่นแบบด้วยกระดาษ)เดือนภาษีพย.2562 [2020-01-20] (อ่าน 33)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2020-01-20] (อ่าน 51)
 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้( 1 ใน 9 )และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [2020-01-20] (อ่าน 49)
 การำหนดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ ฯ [2020-01-15] (อ่าน 75)
 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ [2020-01-09] (อ่าน 97)
 จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [2019-12-17] (อ่าน 99)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [2020-01-20] (อ่าน 81)
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-22] (อ่าน 158)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการลานกีฬา/สนามกีฬา [2019-11-20] (อ่าน 112)
 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2019-11-15] (อ่าน 111)
 การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเ [2019-10-30] (อ่าน 104)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [2019-10-29] (อ่าน 94)
 แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [2019-10-29] (อ่าน 98)
 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ [2019-10-29] (อ่าน 53)
 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-10-22] (อ่าน 65)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-10-22] (อ่าน 85)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา [2020-01-23] (อ่าน 21)
 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [2020-01-22] (อ่าน 21)
 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) [2020-01-22] (อ่าน 21)
 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ [2020-01-22] (อ่าน 19)
 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา [2020-01-22] (อ่าน 22)
 ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2564 ประปาหมู่บ้าน [2020-01-21] (อ่าน 42)
 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนิการตามระเบียบ  [2020-01-21] (อ่าน 31)
 ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ [2020-01-21] (อ่าน 29)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถนนปลอดภัย Road Safety [2020-01-21] (อ่าน 31)
 แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” [2020-01-20] (อ่าน 44)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [2019-11-28] (อ่าน 243)
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม [2019-11-28] (อ่าน 120)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-11-20] (อ่าน 139)
 การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-18] (อ่าน 158)
 ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2019-11-12] (อ่าน 144)
 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [2019-11-11] (อ่าน 224)
 ขออเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-05] (อ่าน 90)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตาม [2019-10-04] (อ่าน 241)
 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข [2019-09-17] (อ่าน 108)
 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [2019-08-23] (อ่าน 327)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้ารว่มฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส [2019-08-15] (อ่าน 141)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 88)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2019-05-13] (อ่าน 139)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 128)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 96)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน [2019-04-03] (อ่าน 120)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-25] (อ่าน 109)
 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-20] (อ่าน 116)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบล [2019-02-06] (อ่าน 148)
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 191)
View All 
ประกาศ กทจ.
 HACKED [2020-01-21] (อ่าน 5)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 you have been hacked [2020-01-21] (อ่าน 8)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-11-26] รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข จพง.พัสดุ (อ่าน 45788)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 6161)
  [2019-11-13] ต้องการหาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 40294)
  [2019-10-26] สอบถามค่ะ มีใครสอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ ของ อบจ.กระบี่ ปี48บ้าง ค่ะ ใครมีปริ้นประกาศรายช (อ่าน 25724)
  [2019-10-25] ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 1566)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา (อ่าน 32595)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 179)
  [2019-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1081)
  [2019-08-22] ต้องการคนมาแทน (อ่าน 707952)
  [2019-08-08] หาคนแทน (อ่าน 64514)
  [2019-07-25] รับโอนย้าย หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 43639)
  [2019-07-11] อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานปฏิบัติ จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 71430)
  [2019-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.สาธารณสุข (อ่าน 46429)
  [2019-06-30] websites obhdxUnsesgmv (อ่าน 21429)
  [2019-06-30] site link golffvossiclelno (อ่าน 344)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 13617)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 197)
  [2019-06-24] ด่วนรับโอนย้่ายหาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 17321)
  [2019-06-17] รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา และนักวิชาการศึกษา อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ (อ่าน 35444)
  [2019-06-17] ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (อ่าน 378)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 98)
-  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 52)
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 96)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 217)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 137)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 498)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 344)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 537)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 242)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 376)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
48196
Users online
07
Page loadtime:
0_7209