Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบต.เขาทอง
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทย
การแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมือง
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำป
สถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำ
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3137)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3232)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2318)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2229)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2344)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2573)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1182)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1385)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 124)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 366)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 493)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 264)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 501)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 470)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 507)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 606)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 522)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 492)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-10-17] (อ่าน 194)
 บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประกาศ ก.ถ. [2014-10-15] (อ่าน 207)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [2014-10-10] (อ่าน 122)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [2014-10-10] (อ่าน 178)
 รายงานข้อมูลการจ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ [2014-10-06] (อ่าน 267)
 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. [2014-10-02] (อ่าน 190)
 แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. [2014-10-01] (อ่าน 183)
 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ [2014-09-29] (อ่าน 367)
 รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ [2014-09-29] (อ่าน 252)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 [2014-09-26] (อ่าน 1069)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ซักซ้อมการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [2014-10-14] (อ่าน 111)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 4/2556และงวด 1/2557 [2014-10-14] (อ่าน 94)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2014-10-10] (อ่าน 49)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [2014-10-10] (อ่าน 105)
 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-10-09] (อ่าน 116)
 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [2014-10-07] (อ่าน 114)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 เงินอุดหนุนทั่วไป [2014-09-29] (อ่าน 358)
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกันยายน 2557 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 [2014-09-26] (อ่าน 441)
 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 17 กันยายน 2557 [2014-09-17] (อ่าน 464)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [2014-09-16] (อ่าน 89)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [2014-09-26] (อ่าน 133)
 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง [2014-09-24] (อ่าน 113)
 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ [2014-09-24] (อ่าน 81)
 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-04] (อ่าน 153)
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร [2014-09-01] (อ่าน 98)
 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา [2014-08-19] (อ่าน 157)
 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ [2014-08-18] (อ่าน 124)
 แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [2014-08-14] (อ่าน 83)
 แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น [2014-08-08] (อ่าน 161)
 หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. [2014-08-06] (อ่าน 141)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ [2014-10-21] (อ่าน 84)
 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค [2014-10-20] (อ่าน 46)
 การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง [2014-10-16] (อ่าน 46)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  [2014-10-16] (อ่าน 121)
 สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-10-16] (อ่าน 71)
 การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [2014-10-16] (อ่าน 58)
 ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ [2014-10-16] (อ่าน 124)
 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [2014-10-14] (อ่าน 143)
 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS [2014-10-10] (อ่าน 99)
 สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ [2014-10-10] (อ่าน 51)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.และข้อราชการอื่นๆ [2014-10-20] (อ่าน 85)
 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล [2014-10-17] (อ่าน 69)
 การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO [2014-10-10] (อ่าน 90)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม [2014-09-15] (อ่าน 129)
 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-09-12] (อ่าน 121)
 บิดานางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ (น้องเพ็ญ) ถึงแก่กรรม [2014-09-03] (อ่าน 173)
 สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. [2014-08-19] (อ่าน 340)
 การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง [2014-08-13] (อ่าน 165)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง [2014-07-30] (อ่าน 159)
 ขอเชิญประชุม [2014-07-28] (อ่าน 211)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 314)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 121)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 108)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 310)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 360)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 258)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1526)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1446)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1388)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1083)
View All 
ข่าว อบต.
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-10-15] (อ่าน 18)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง [2014-10-15] (อ่าน 12)
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก [2014-10-15] (อ่าน 15)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 7 สาย [2014-08-19] (อ่าน 141)
 สอบราคาจ้างโครงการขยายสะพานทางเท้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง [2014-08-19] (อ่าน 101)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมในสนามกีฬาบ้านห้วยลึก [2014-07-30] (อ่าน 157)
 สอบราคาซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุ อุปกรณ์กีฬาฯ [2014-07-30] (อ่าน 148)
 สนุกจังได้บุญด้วย มาปลูกป่าชายเลนกันเถอะ [2014-07-29] (อ่าน 156)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น หลายอัตร(เพิ่มเติม) [2014-07-07] (อ่าน 614)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น  [2014-07-07] (อ่าน 427)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน เทอมที่ 2  [2014-10-22] (อ่าน 3)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.ถนนสายทุ่งแค หมู่ที่ ๓ บ้านนา [2014-10-22] (อ่าน 15)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายคลองแพรกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหินเพิง  [2014-10-22] (อ่าน 11)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้าน [2014-10-17] (อ่าน 15)
 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 [2014-10-14] (อ่าน 17)
 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 [2014-10-14] (อ่าน 21)
 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [2014-10-07] (อ่าน 31)
 ประการศ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารฯ [2014-10-07] (อ่าน 29)
 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 ชุมชนบ้านคลองยี่เหร่ [2014-10-02] (อ่าน 30)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านห้วยจำปูน  [2014-09-29] (อ่าน 25)
 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 3 สาย  [2014-10-21] (อ่าน 10)
 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4  [2014-09-01] (อ่าน 69)
 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 7 จุด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดก [2014-07-01] (อ่าน 117)
 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-13] (อ่าน 125)
 ประกาศจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-12] (อ่าน 96)
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cape Seal ถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2  [2014-06-02] (อ่าน 118)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง(ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 129)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานคลองทรายเหนือ (ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 128)
 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถังเก็บน้ำประปา คสล. ม.2 [2014-04-18] (อ่าน 153)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง หมู่ 6 [2014-04-18] (อ่าน 170)
กระดานข่าว
  [2014-10-23] จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงิน (อ่าน 0)
  [2014-10-23] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (อ่าน 4)
  [2014-10-21] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 55)
  [2014-10-21] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 41)
  [2014-10-20] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 2-5 (อ่าน 44)
  [2014-10-17] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 64)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเกาะไทร-บ้านหนองผัก (อ่าน 19)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านควนแค ม.6 บ้านคลอง (อ่าน 15)
  [2014-10-16] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 40)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตส (อ่าน 13)
  [2014-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 33)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 99)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 31)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 15)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 15)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 10)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 8)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 12)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 9)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 9)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 57)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
4895
Users online
03
Page loadtime:
0_2860