Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 3696)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3492)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2526)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2490)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2564)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2844)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1329)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1545)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 210)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 306)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 338)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 399)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 544)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 549)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 640)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 397)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 639)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 620)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท [2015-10-05] (อ่าน 150)
 หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเอก [2015-10-05] (อ่าน 85)
 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน [2015-09-30] (อ่าน 100)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 [2015-09-29] (อ่าน 542)
 มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 [2015-09-29] (อ่าน 285)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ [2015-09-29] (อ่าน 229)
 ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ [2015-09-29] (อ่าน 172)
 แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-09-29] (อ่าน 159)
 สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน [2015-09-22] (อ่าน 149)
 สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน [2015-09-14] (อ่าน 222)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ [2015-09-28] (อ่าน 186)
 แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-09-22] (อ่าน 129)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรได้ประเภทภาษีมูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รราชกา [2015-09-22] (อ่าน 108)
 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ [2015-09-16] (อ่าน 192)
 การปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS เดือนสิงหาคม 2558 [2015-09-09] (อ่าน 169)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติให้แก่อำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-09-04] (อ่าน 177)
 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [2015-09-04] (อ่าน 87)
 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ [2015-09-04] (อ่าน 71)
 กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-09-01] (อ่าน 124)
 แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-08-26] (อ่าน 164)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2015-09-10] (อ่าน 164)
 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม [2015-09-10] (อ่าน 74)
 การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [2015-09-07] (อ่าน 126)
 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด [2015-08-20] (อ่าน 103)
 หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2015-08-19] (อ่าน 122)
 การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ [2015-08-19] (อ่าน 68)
 แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน [2015-08-18] (อ่าน 153)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2015-08-18] (อ่าน 75)
 ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) [2015-08-17] (อ่าน 92)
 ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด [2015-07-27] (อ่าน 166)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรป [2015-10-08] (อ่าน 9)
 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมส [2015-10-08] (อ่าน 25)
 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) [2015-10-08] (อ่าน 15)
 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [2015-10-08] (อ่าน 19)
 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2015-10-05] (อ่าน 64)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ [2015-10-05] (อ่าน 37)
 แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ [2015-09-30] (อ่าน 139)
 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) [2015-09-30] (อ่าน 116)
 แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงกา [2015-09-28] (อ่าน 138)
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น [2015-09-28] (อ่าน 82)
 
 งานบริหารทั่วไป
 การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2015-10-06] (อ่าน 52)
 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  [2015-10-06] (อ่าน 42)
 อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 [2015-09-29] (อ่าน 103)
 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก [2015-09-28] (อ่าน 53)
 สำรวจความต้องการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan [2015-09-17] (อ่าน 101)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2015-09-15] (อ่าน 76)
 ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [2015-09-11] (อ่าน 250)
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 CCTV [2015-09-09] (อ่าน 103)
 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan [2015-08-31] (อ่าน 129)
 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  [2015-08-28] (อ่าน 228)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อว [2015-09-14] (อ่าน 24)
 ประกาศ TOR โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท. ITA [2015-09-14] (อ่าน 44)
 การประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ของเล่นสำหรับเด็ก โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม [2015-08-21] (อ่าน 50)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2015-05-07] (อ่าน 149)
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 133)
 ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล [2015-04-08] (อ่าน 115)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [2015-03-26] (อ่าน 140)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [2015-03-05] (อ่าน 133)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  [2015-02-10] (อ่าน 153)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2015-02-04] (อ่าน 131)
View All 
ข่าว อบต.
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง [2015-04-09] (อ่าน 30)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินขวาง หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 63)
 สองราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายพรุ หมู่ที่ 3 [2015-03-12] (อ่าน 50)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดทรายขาว-หลังสถานีตำรวจภูธรทรายขาว หมู๋ที่ 2 [2015-03-12] (อ่าน 44)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลทรายขาว [2015-03-09] (อ่าน 78)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายขาวใต้-ทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้าน [2015-02-13] (อ่าน 89)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร [2015-02-11] (อ่าน 98)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2015-01-15] (อ่าน 138)
 สอบราคาซื้อชุดกรองน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ [2015-01-14] (อ่าน 88)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง [2014-12-26] (อ่าน 96)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558 งวดที่3 [2015-10-08] (อ่าน 4)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่ดำเนินการเสนอข้อมูลการจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 [2015-10-08] (อ่าน 6)
 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองพน-บ้านดินนา หมู [2015-10-07] (อ่าน 6)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 [2015-10-06] (อ่าน 7)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทคลองยี่เหร่) เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน [2015-10-01] (อ่าน 14)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งครก) เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสด [2015-10-01] (อ่าน 10)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สายหนองเป็ด [2015-09-25] (อ่าน 16)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา คลส.(หนองเป็ดน้ำ) ม.10 [2015-09-25] (อ่าน 11)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลส.(สายห้ว [2015-09-25] (อ่าน 10)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา คลส.(ห้วยจำปูน-ทุ่งครก) ม.11 [2015-09-25] (อ่าน 10)
กระดานข่าว
  [2015-10-05] รับโอน(ย้าย) หรือสับเปลี่ยน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ.พังงา (อ่าน 33)
  [2015-09-29] รับโอน นวก.จัดเก็บ หรือ จพง.จัดเก็บ (อ่าน 57)
  [2015-09-23] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน/ย้าย (อ่าน 118)
  [2015-09-15] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 145)
  [2015-09-15] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการอบต.โคกยาง (อ่าน 111)
  [2015-09-11] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (อ่าน 41)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 81)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 48)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 35)
  [2015-09-08] เทศบาลตำบลศรีสุนทรรับโอนย้าย เจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 52)
  [2015-09-04] รับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้า,ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา (อ่าน 64)
  [2015-09-04] รับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้า,ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา (อ่าน 27)
  [2015-09-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย ม.1 (อ่าน 29)
  [2015-08-26] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนน จำนวน ๙ โครง (อ่าน 83)
  [2015-08-25] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 , สันทนาการ (กองการศึกษา ทม.กระบี่) (อ่าน 121)
  [2015-08-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)บุคลากร (อ่าน 128)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 133)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 80)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 106)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 110)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2015-09-28] รับโอน(ย้าย)หลายอัตรา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 80)
-  [2015-09-23] รับโอนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 49)
-  [2015-09-21] รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า(ด่วน) (อ่าน 37)
-  [2015-09-14] รับโอนย้ายบุคลากร, จพง./นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 106)
-  [2015-09-11] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย (อ่าน 91)
-  [2015-09-04] อบต.เกาะลันตาใหญ่ ( รับโอน(ย้าย) (อ่าน 117)
-  [2015-09-03] กระบี่ที่ใหนรับโอน หัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 114)
-  [2015-09-03] รับโอนย้าย จพง.ประปา และจพง.ป้องกัน (อ่าน 43)
-  [2015-08-07] อบตเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 132)
-  [2015-08-05] รับโอน (อ่าน 189)
Post | View All  
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
29716
Users online
02
Page loadtime:
0_4729