Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบต.เขาทอง
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
สถจ.กระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2556นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองท่อมเหนือประจำปสถจ.กระบี่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น 28 พ.ค. 56ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถจ.กระบี่ เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สถจ.กระบี่ จัดประชุม ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และซักซ้อมการดำวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556
สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมนายกและสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556สถจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการประจำปี 2556สถจ.กระบี่จัดประชุมเตรียมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหานายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าขอพร ปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอวยพร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 แนวทางในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2011-02-23] (อ่าน 2925)
 กฎหมาย อบต. [2009-09-30] (อ่าน 3126)
 หัวหน้า [2009-09-30] (อ่าน 2243)
 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ [2009-09-30] (อ่าน 2114)
 ทำอย่างไรถึงไม่ต้องรับโทษทางวินัย [2009-09-30] (อ่าน 2243)
 การพัสดุท้องถิ่น [2009-09-30] (อ่าน 2465)
 แนวคิดการจัดการ [2009-09-30] (อ่าน 1120)
 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย [2009-09-30] (อ่าน 1326)
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-05-30] (อ่าน 290)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [2014-04-30] (อ่าน 172)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-01-17] (อ่าน 440)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2013-11-07] (อ่าน 410)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ [2013-09-06] (อ่าน 440)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 [2013-06-21] (อ่าน 546)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [2013-04-17] (อ่าน 462)
 รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [2013-03-04] (อ่าน 433)
 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที [2012-10-24] (อ่าน 687)
 ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ [2012-08-14] (อ่าน 756)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น [2014-07-25] (อ่าน 267)
 เเจ้งมติ ก.อบต.ครั้งที่6/57 [2014-07-17] (อ่าน 484)
 การจัดทำบัญชีถื่อจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็กประจำปี2557 [2014-07-10] (อ่าน 385)
 เลื่อนการประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2558-2560) [2014-07-04] (อ่าน 172)
 เเจ้งมติก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ครั้งที่6/2557 [2014-07-03] (อ่าน 391)
 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [2014-07-03] (อ่าน 212)
 มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/56 [2014-06-04] (อ่าน 398)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 [2014-06-03] (อ่าน 647)
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2557 [2014-06-03] (อ่าน 457)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 [2014-04-29] (อ่าน 743)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [2014-07-28] (อ่าน 43)
 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น [2014-07-28] (อ่าน 71)
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรกฎาคม 2557 [2014-07-28] (อ่าน 101)
 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 55-56 [2014-07-23] (อ่าน 132)
 จัดเก็บและนำส่งรายได้ อ ป ท [2014-07-17] (อ่าน 116)
 การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖  [2014-07-17] (อ่าน 74)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) [2014-07-17] (อ่าน 74)
 โครงการบ้าน ธอส.- กบข ครั้งที่10 [2014-06-30] (อ่าน 172)
 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ [2014-06-27] (อ่าน 100)
 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือน มิถุนายน [2014-06-24] (อ่าน 360)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 [2014-07-25] (อ่าน 63)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( cctv ) พ.ศ. 2558 [2014-07-17] (อ่าน 114)
 การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ [2014-07-17] (อ่าน 70)
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [2014-06-26] (อ่าน 123)
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [2014-06-11] (อ่าน 108)
 การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [2014-06-05] (อ่าน 84)
 การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ [2014-06-03] (อ่าน 77)
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2 [2014-05-22] (อ่าน 196)
 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ [2014-05-06] (อ่าน 95)
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [2014-04-21] (อ่าน 160)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี [2014-07-29] (อ่าน 43)
 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ [2014-07-29] (อ่าน 29)
 แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-07-28] (อ่าน 45)
 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [2014-07-28] (อ่าน 54)
 การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนต่ำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญ [2014-07-28] (อ่าน 28)
 สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก [2014-07-24] (อ่าน 110)
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2014-07-24] (อ่าน 61)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ [2014-07-24] (อ่าน 50)
 ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโลเกียรติบัตรฯ ปี 57 [2014-07-24] (อ่าน 41)
 สำรวจอดีตข้าราชการตำเเหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ๘หรือเทียบเท่าขึ้นไป [2014-07-16] (อ่าน 94)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ขอเชิญประชุม [2014-07-28] (อ่าน 46)
 แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ [2014-07-07] (อ่าน 368)
 เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) [2014-07-04] (อ่าน 96)
 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 [2014-06-27] (อ่าน 147)
 การบันทึกข้อมูลขั้นตอนลงนามสัญญาเเละขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบe-plan ปี57 [2014-06-26] (อ่าน 74)
 ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ [2014-06-17] (อ่าน 46)
 ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [2014-06-16] (อ่าน 113)
 แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [2014-06-11] (อ่าน 89)
 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [2014-06-06] (อ่าน 115)
 การบันทึกข้อมูลในระบบ e-pLan ปี 57 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ [2014-06-02] (อ่าน 121)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลคลองท่อมใต้ ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแ [2014-06-25] (อ่าน 99)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-12] (อ่าน 50)
 อบต. พรุดินนา ประกาศสอบราคาจ้าง [2014-05-08] (อ่าน 40)
 ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  [2014-01-20] (อ่าน 216)
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสใน - นาออก ห [2014-01-20] (อ่าน 213)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6  [2014-01-14] (อ่าน 194)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ [2011-12-22] (อ่าน 1468)
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเเละกำหนดวันสอบเเข่งขันฯลฯ ( ภ [2011-03-31] (อ่าน 1383)
 เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี ด่วน [2010-11-09] (อ่าน 1330)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน [2010-03-26] (อ่าน 1029)
View All 
ข่าว อบต.
 สนุกจังได้บุญด้วย มาปลูกป่าชายเลนกันเถอะ [2014-07-29] (อ่าน 7)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น หลายอัตร(เพิ่มเติม) [2014-07-07] (อ่าน 270)
 รับโอน (ย้าย)พนักงาาส่วนท้องถิ่น  [2014-07-07] (อ่าน 165)
 โครงการทัศนศึกษาดูงาน ภาคอีสาน [2014-07-04] (อ่าน 99)
 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2014-07-01] (อ่าน 31)
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [2014-05-02] (อ่าน 191)
 ประกาสผลสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [2014-03-31] (อ่าน 307)
 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทับควาย-ห้วยลึก [2014-03-25] (อ่าน 107)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมสายบ้านตีน-ห้วยท่าคลอง [2014-03-25] (อ่าน 97)
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. [2014-03-25] (อ่าน 104)
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำระบบประปา (มาตรรวม) หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8 [2014-07-22] (อ่าน 9)
 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ [2014-07-21] (อ่าน 9)
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน [2014-07-15] (อ่าน 23)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผุ้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร [2014-07-09] (อ่าน 35)
 ประกาศสภา ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-06-13] (อ่าน 56)
 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [2014-06-13] (อ่าน 39)
 สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4,5,9 และหมู่ที่ 11 [2014-06-13] (อ่าน 34)
 สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4,5,9 และหมู่ที่ 11 [2014-06-13] (อ่าน 22)
 สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4,5,9 และหมู่ที่ 11 [2014-05-22] (อ่าน 51)
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งครก [2014-05-19] (อ่าน 54)
 โครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบริเวณพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 7 จุด ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดก [2014-07-01] (อ่าน 31)
 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-13] (อ่าน 50)
 ประกาศจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง [2014-06-12] (อ่าน 34)
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Cape Seal ถนนสายบ้านช่องเขา หมู่ที่ 2  [2014-06-02] (อ่าน 52)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง(ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 58)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานคลองทรายเหนือ (ครั้งที่ 2) [2014-05-23] (อ่าน 52)
 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการถังเก็บน้ำประปา คสล. ม.2 [2014-04-18] (อ่าน 66)
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือโต๊ะเกลี้ยง หมู่ 6 [2014-04-18] (อ่าน 63)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2014-02-20] (อ่าน 114)
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถมดินบริเวณสุสานบ้านเขาทอง หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง [2014-01-31] (อ่าน 93)
กระดานข่าว
  [2014-07-29] รับโอน ผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 19)
  [2014-07-27] จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 49)
  [2014-07-23] ต้องการโอนย้ายไปตำแหน่งบุคลากร/จบห./จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 138)
  [2014-07-20] บรรจุข้าราชการใหม่วันที่ 1 ส.ค. 2557 นี้ (อ่าน 283)
  [2014-07-20] เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน (อ่าน 18)
  [2014-07-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอยในเขต อบต.ปกาสัย จำนวน 27  (อ่าน 171)
  [2014-07-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนยาง-นาหลวง ม.2 (อ่าน 32)
  [2014-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่งค่ะ (อ่าน 179)
  [2014-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่งค่ะ (อ่าน 84)
  [2014-07-07] รับโอนย้าย (อ่าน 373)
  [2014-07-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ หมู (อ่าน 23)
  [2014-07-04] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 87)
  [2014-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ,จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 146)
  [2014-07-02] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 104)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 27)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 15)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 17)
  [2014-06-30] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 153)
  [2014-06-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องประมูลซื้อรถบรรทกน้ำ (อ่าน 77)
  [2014-06-25] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ (อ่าน 34)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2014-07-29] รับโอน ผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 9)
-  [2014-07-25] ที่ไหนรับนายช่างบ้าง (อ่าน 44)
-  [2014-07-16] มีที่ไหนรับโอนนิติกรบ้าง (อ่าน 73)
-  [2014-07-07] รับโอนย้าย (อ่าน 139)
-  [2014-07-03] รับโอน(ย้าย)พนักงานหลายตำแหน่ง (อ่าน 153)
-  [2014-07-01] เจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างมั้ย (บรรจุใหม่) (อ่าน 167)
-  [2014-06-27] จ.สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง (อ่าน 64)
-  [2014-06-03] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 259)
-  [2014-05-28] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 213)
-  [2014-05-27] ต้องการโอน(ย้าย) (อ่าน 311)
Post | View All  
 
นายอมร วงศ์วรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
21857
Users online
03
Page loadtime:
0_4168