Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน [กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ]
  [2024-06-14] การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ (อ่าน 8)
  [2024-06-12] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ สถ. (อ่าน 17)
  [2024-06-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 28)
  [2024-06-10] ผลการคัดเลือกโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1 (อ่าน 17)
  [2024-06-07] การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนฯ (อ่าน 23)
  [2024-06-06] การเตรียมการรับการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ของ อปท.รอบที่ 3 (อ่าน 21)
  [2024-06-06] ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปี 2567 รอบที่ 2 (อ่าน 16)
  [2024-06-06] ขอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯ พ.ศ. 2567 รอบ 8 เดือน (อ่าน 19)
  [2024-05-30] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2567 (อ่าน 35)
  [2024-05-27] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฯ (อ่าน 57)
  [2024-05-27] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 38)
  [2024-05-23] การขับธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 46)
  [2024-05-23] รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2567 (อ่าน 25)
  [2024-05-23] ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านการอำนวยความสะดวกฯ (อ่าน 22)
  [2024-05-21] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 36)
  [2024-05-21] ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 32)
  [2024-05-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย  (อ่าน 41)
  [2024-05-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการขนส (อ่าน 43)
  [2024-05-08] การสนับสุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 34)
  [2024-05-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2024-05-07] ประชาสัมพันธ์ภาพและวิดีโอผลการจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (อ่าน 45)
  [2024-05-03] โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 59)
  [2024-05-01] ขอความอนุเคราะห์สำรวจฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร (อ่าน 190)
  [2024-04-29] การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2024-04-29] ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์ (อ่าน 84)
  [2024-04-29] การตรวจสอบและปรับปรุงผลการจัดทำถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 85)
  [2024-04-25] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก (อ่าน 108)
  [2024-04-25] ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับ (อ่าน 96)
  [2024-04-25] ประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือและโปรแกรมเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน (อ่าน 108)
  [2024-04-25] แจ้งผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2024-04-23] แจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม (อ่าน 318)
  [2024-04-23] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 101)
  [2024-04-22] การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด (อ่าน 94)
  [2024-04-22] การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 79)
  [2024-04-19] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง “เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมู (อ่าน 93)
  [2024-04-19] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เก (อ่าน 92)
  [2024-04-19] แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกร (อ่าน 66)
  [2024-04-19] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2567 (อ่าน 61)
  [2024-04-19] ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 (อ่าน 161)
  [2024-04-19] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (อ่าน 58)
  [2024-04-19] การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2024-04-18] การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2024-04-11] กำกับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ (อ่าน 174)
  [2024-04-10] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 196)
  [2024-04-05] แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) (อ่าน 103)
  [2024-04-05] ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย (อ่าน 85)
  [2024-04-04] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ (อ่าน 98)
  [2024-04-04] เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 (อ่าน 89)
  [2024-04-04] เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรป (อ่าน 98)
  [2024-04-03] ขอให้รายงานรูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว การจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 99)
  [2024-04-02] การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 103)
  [2024-03-29] ส่งคู่มือท้องถิ่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ (อ่าน 98)
  [2024-03-29] ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (อ่าน 71)
  [2024-03-29] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของ อปท. เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเ (อ่าน 63)
  [2024-03-29] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน.“จังหวัดสะอาด”.จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2567 (อ่าน 70)
  [2024-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา (อ่าน 94)
  [2024-03-25] ขอส่งข้อมูลการใช้งานการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (อ่าน 79)
  [2024-03-20] ผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 87)
  [2024-03-14] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์ก (อ่าน 115)
  [2024-03-07] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายป (อ่าน 125)
  [2024-03-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับง (อ่าน 104)
  [2024-03-06] ตัวอย่างป้าย “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกค (อ่าน 108)
  [2024-03-05] สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 99)
  [2024-03-05] การจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ (อ่าน 110)
  [2024-03-05] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ และข้อสั่งการ (อ่าน 84)
  [2024-02-29] ประเด็นปัญหา - คำถามที่พบบ่อยของการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2024-02-28] การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2024-02-27] การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโ (อ่าน 118)
  [2024-02-19] การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 (อ่าน 160)
  [2024-02-14] แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะต้นทาง (ขยะมูลฝอย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 209)
  [2024-02-14] แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ (อ่าน 193)
  [2024-02-13] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ (อ่าน 193)
  [2024-02-13] ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน (อ่าน 198)
  [2024-02-13] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอ (อ่าน 190)
  [2024-02-13] การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (อ่าน 205)
  [2024-02-13] ขอประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (อ่าน 204)
  [2024-02-13] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน (อ่าน 191)
  [2024-02-09] โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2024-02-07] แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบป (อ่าน 178)
  [2024-02-07] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ใน (อ่าน 174)
  [2024-02-07] การประกวดคัดเลือก นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2567 (อ่าน 180)
  [2024-02-07] การนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2024-02-07] การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท (อ่าน 172)
  [2024-02-01] การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 182)
  [2024-01-31] ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง (อ่าน 175)
  [2024-01-31] การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ (อ่าน 181)
  [2024-01-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาส (อ่าน 196)
  [2024-01-25] รายงานข้อมูลตลาดที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตลาดของเอกชน (อ่าน 181)
  [2024-01-23] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานการบวนงาน EHA 1000 (อ่าน 184)
  [2024-01-19] การปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น (อ่าน 185)
  [2024-01-17] การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 190)
  [2024-01-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  (อ่าน 173)
  [2024-01-11] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1 (อ่าน 188)
  [2024-01-11] ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเ (อ่าน 172)
  [2024-01-10] ขอแจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรม (อ่าน 191)
  [2024-01-09] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย (อ่าน 180)
  [2024-01-05] คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 180)
  [2024-01-05] การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2024-01-03] แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) (อ่าน 171)
  [2024-01-03] การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมา (อ่าน 172)
  [2024-01-03] ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2567 - 2570 (อ่าน 169)
  [2024-01-02] การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 (อ่าน 191)
  [2023-12-28] ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2023-12-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและผลการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกป่าฯ (อ่าน 181)
  [2023-12-27] มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (อ่าน 168)
  [2023-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (อ่าน 182)
  [2023-12-26] ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 203)
  [2023-12-26] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 162)
  [2023-12-25] การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 168)
  [2023-12-25] แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2023-12-19] แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2023-12-15] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบ (อ่าน 188)
  [2023-12-15] ประชาสัมพันธ์รายงานผลทดสอบ Interlaboratory.Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห (อ่าน 182)
  [2023-12-15] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (อ่าน 170)
  [2023-12-15] จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (อ่าน 185)
  [2023-12-15] การดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2023-12-14] กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร (อ่าน 190)
  [2023-12-14] ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (อ่าน 176)
  [2023-12-13] ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทน (อ่าน 177)
  [2023-12-06] รายงานผลการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม กิจกรรมที่ 4 (3.3.2) การบริหารจัดก (อ่าน 196)
  [2023-11-30] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ (อ่าน 183)
  [2023-11-29] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง ต่าง ๆ (อ่าน 200)
  [2023-11-29] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.  (อ่าน 243)
  [2023-11-29] การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 220)
  [2023-11-28] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอ (อ่าน 194)
  [2023-11-23] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Are (อ่าน 192)
  [2023-11-23] การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 185)
  [2023-11-23] แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ฯ (อ่าน 196)
  [2023-11-23] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพิ๊ะมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดั (อ่าน 183)
  [2023-11-22] ขอความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Ho (อ่าน 223)
  [2023-11-22] ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรั (อ่าน 182)
  [2023-11-22] แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (อ่าน 171)
  [2023-11-22] ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค (อ่าน 196)
  [2023-11-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (อ่าน 243)
  [2023-11-21] เร่งรัดการบันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 211)
  [2023-11-21] การเตรียมการป้องกันอุบัติถัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566 (อ่าน 217)
  [2023-11-21] การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2023-11-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 219)
  [2023-11-17] การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระะทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 203)
  [2023-11-17] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป (อ่าน 216)
  [2023-11-17] หนังสือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 215)
  [2023-11-16] การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะ (อ่าน 209)
  [2023-11-16] ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (อ่าน 230)
  [2023-11-15] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดีและรับฟังการชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการข (อ่าน 222)
  [2023-11-14] ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย (อ่าน 197)
  [2023-11-13] การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 199)
  [2023-11-10] ดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่น (อ่าน 202)
  [2023-11-10] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการนำคำแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ย (อ่าน 256)
  [2023-11-10] ประชาสัมพันธ์การออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 205)
  [2023-11-10] ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการท (อ่าน 249)
  [2023-11-09] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอัน (อ่าน 240)
  [2023-11-07] การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 223)
  [2023-11-02] ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื (อ่าน 215)
  [2023-11-01] รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว (อ่าน 199)
  [2023-10-31] แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวง (อ่าน 222)
  [2023-10-26] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป (อ่าน 237)
  [2023-10-26] การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (อ่าน 211)
  [2023-10-26] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐ (อ่าน 213)
  [2023-10-26] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 210)
  [2023-10-25] แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 226)
  [2023-10-24] การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการต (อ่าน 220)
  [2023-10-24] การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2023-10-24] ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID - 19 (อ่าน 225)
  [2023-10-19] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก (อ่าน 305)
  [2023-10-16] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 240)
  [2023-10-16] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 221)
  [2023-10-16] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อ่าน 229)
  [2023-10-16] ขอเชฺิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (อ่าน 236)
  [2023-10-10] บันทึกข้อมูลรายปี มฝ.1 ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 240)
  [2023-10-04] ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 (อ่าน 236)
  [2023-10-04] รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM (อ่าน 231)
  [2023-10-02] การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ (อ่าน 264)
  [2023-10-02] แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อ่าน 257)
  [2023-09-28] ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์กา (อ่าน 240)
  [2023-09-27] ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 (อ่าน 238)
  [2023-09-26] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2566 (อ่าน 242)
  [2023-09-26] รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนร (อ่าน 214)
  [2023-09-25] ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (G (อ่าน 231)
  [2023-09-25] การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกคร (อ่าน 224)
  [2023-09-22] จัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 217)
  [2023-09-22] รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 302)
  [2023-09-19] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 225)
  [2023-09-19] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (อ่าน 218)
  [2023-09-19] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน  (อ่าน 351)
  [2023-09-15] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติและเงื่อน (อ่าน 264)
  [2023-09-14] แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบปร (อ่าน 297)
  [2023-09-12] การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององ (อ่าน 369)
  [2023-09-11] การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 284)
  [2023-09-11] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตช (อ่าน 293)
  [2023-09-11] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นข (อ่าน 260)
  [2023-09-11] การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย (อ่าน 254)
  [2023-09-11] การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทว (อ่าน 259)
  [2023-09-11] การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  (อ่าน 255)
  [2023-09-08] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2023-09-08] ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (อ่าน 235)
  [2023-09-06] แผนงานโครงการ/เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ปี 2567 (อ่าน 298)
  [2023-09-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (อ่าน 286)
  [2023-08-30] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 298)
  [2023-08-25] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่ (อ่าน 285)
  [2023-08-25] ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 278)
  [2023-08-24] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) (อ่าน 271)
  [2023-08-24] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 292)
  [2023-08-23] แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อ่าน 290)
  [2023-08-23] แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 268)
  [2023-08-23] แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 273)
  [2023-08-22] ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ  (อ่าน 253)
  [2023-08-22] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 232)
  [2023-08-21] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 230)
  [2023-08-21] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 263)
  [2023-08-11] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แ (อ่าน 277)
  [2023-08-11] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 306)
  [2023-08-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงาน (อ่าน 312)
  [2023-08-09] แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิาสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 236)
  [2023-08-09] การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 307)
  [2023-08-09] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา (อ่าน 270)
  [2023-08-07] ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 277)
  [2023-08-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาส (อ่าน 319)
  [2023-08-04] แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ (อ่าน 266)
  [2023-07-28] การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม 2 (อ่าน 256)
  [2023-07-26] แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ (อ่าน 223)
  [2023-07-26] เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลอโลกร้อนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (อ่าน 225)
  [2023-07-26] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอ (อ่าน 238)
  [2023-07-26] อนุญาตใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง (อ่าน 227)
  [2023-07-26] เผยแพร่องค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 256 (อ่าน 211)
  [2023-07-26] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 254)
  [2023-07-24] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 279)
  [2023-07-18] แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบ (อ่าน 230)
  [2023-07-17] แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 - 2570 (อ่าน 224)
  [2023-07-17] ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยควบคุมโ (อ่าน 219)
  [2023-07-17] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 237)
  [2023-07-17] การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเ (อ่าน 213)
  [2023-07-17] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพ (อ่าน 211)
  [2023-07-14] การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 222)
  [2023-07-12] ขอซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในราชอาณาจักร (อ่าน 220)
  [2023-07-11] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 (อ่าน 217)
  [2023-07-10] ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือแจ้งปิดโครงการและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรว (อ่าน 221)
  [2023-07-10] การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2 (อ่าน 224)
  [2023-07-10] โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิท (อ่าน 225)
  [2023-07-10] แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (อ่าน 224)
  [2023-07-05] ประชาสัมพันธ์เครือข่ายทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ (อ่าน 217)
  [2023-07-04] ขอความร่วมมือสำรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2023-07-04] ขอความร่วมมือสำรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2023-07-04] มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2023-06-27] ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (อ่าน 241)
  [2023-06-27] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพ (อ่าน 235)
  [2023-06-23] การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่ิอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ (อ่าน 238)
  [2023-06-22] ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่เสี่ยงจะเกิดผลกระทบต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยและบ่อขยะ (อ่าน 230)
  [2023-06-22] การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที (อ่าน 234)
  [2023-06-15] การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 257)
  [2023-06-15] ร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (อ่าน 237)
  [2023-06-15] สมัครเข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ (อ่าน 224)
  [2023-06-15] เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (อ่าน 232)
  [2023-06-15] การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 239)
  [2023-06-15] แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 241)
  [2023-06-14] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 (อ่าน 226)
  [2023-06-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับง (อ่าน 249)
  [2023-06-13] ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบลเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผ (อ่าน 230)
  [2023-06-08] การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐษนขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ (อ่าน 227)
  [2023-06-07] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์ก (อ่าน 222)
  [2023-06-06] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงก (อ่าน 251)
  [2023-06-02] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน (อ่าน 241)
  [2023-06-02] รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรั (อ่าน 229)
  [2023-05-29] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วง (อ่าน 234)
  [2023-05-27] การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการ (อ่าน 248)
  [2023-05-22] การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 266)
  [2023-05-22] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงา (อ่าน 240)
  [2023-05-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 205)
  [2023-05-18] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 230)
  [2023-05-18] ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (อ่าน 223)
  [2023-05-16] เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิ (อ่าน 221)
  [2023-05-15] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (อ่าน 216)
  [2023-05-12] ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 241)
  [2023-05-12] ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 224)
  [2023-05-12] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (อ่าน 217)
  [2023-05-12] รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 215)
  [2023-05-09] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 220)
  [2023-05-09] ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารั (อ่าน 219)
  [2023-05-01] เร่งรัดการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 226)
  [2023-04-28] ประชาสัมพันธ์รายชื่อพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 331)
  [2023-04-28] กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 255)
  [2023-04-28] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ XBB.1.16 (อ่าน 225)
  [2023-04-24] การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต (อ่าน 232)
  [2023-04-21] สำรวจทางม้าลาย (อ่าน 240)
  [2023-04-20] แจ้งแนวทางในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ (อ่าน 231)
  [2023-04-19] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามคู่มือ (อ่าน 256)
  [2023-04-19] การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ (อ่าน 247)
  [2023-04-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 237)
  [2023-04-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเ (อ่าน 255)
  [2023-04-12] การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (อ่าน 232)
  [2023-04-12] การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 239)
  [2023-04-10] การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ ร (อ่าน 240)
  [2023-04-10] แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารรภัยหรือภัยพิบัติ (อ่าน 238)
  [2023-04-07] เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 237)
  [2023-04-07] แจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการนำเสียชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 237)
  [2023-04-05] การเยี่ยมชมและศึดษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 247)
  [2023-04-05] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 223)
  [2023-03-30] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย (อ่าน 244)
  [2023-03-30] ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (อ่าน 252)
  [2023-03-29] ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน MOU (อ่าน 233)
  [2023-03-29] รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 238)
  [2023-03-28] โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลฝานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 242)
  [2023-03-24] ประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรคฯ (อ่าน 279)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ (อ่าน 245)
  [2023-03-24] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานณ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 244)
  [2023-03-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎห (อ่าน 270)
  [2023-03-24] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  (อ่าน 272)
  [2023-03-23] สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (อ่าน 245)
  [2023-03-23] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตราก (อ่าน 249)
  [2023-03-22] การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวั (อ่าน 287)
  [2023-03-22] ตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2023-03-21] รวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2023-03-15] การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 272)
  [2023-03-10] ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ. (อ่าน 265)
  [2023-03-10] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2023-03-09] มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2566 (อ่าน 266)
  [2023-03-08] รายงานข้อมูลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 263)
  [2023-03-08] ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (อ่าน 244)
  [2023-03-08] แจ้งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 248)
  [2023-03-02] ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ (อ่าน 230)
  [2023-02-28] โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับก (อ่าน 256)
  [2023-02-28] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวั (อ่าน 262)
  [2023-02-28] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง (อ่าน 247)
  [2023-02-28] การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรัก (อ่าน 247)
  [2023-02-27] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online (อ่าน 260)
  [2023-02-22] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) (อ่าน 250)
  [2023-02-22] แจ้งผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 245)
  [2023-02-21] คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 243)
  [2023-02-21] ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาล (Foodhandler) (อ่าน 243)
  [2023-02-21] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  (อ่าน 261)
  [2023-02-20] แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (อ่าน 280)
  [2023-02-15] การดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (อ่าน 264)
  [2023-02-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1 (อ่าน 284)
  [2023-02-10] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจา (อ่าน 284)
  [2023-02-09] การจัดทำองค์ความรู้และคู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 - 25 (อ่าน 243)
  [2023-02-08] สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 317)
  [2023-02-08] แจ้งประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 262)
  [2023-02-08] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ (อ่าน 269)
  [2023-02-07] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท (อ่าน 262)
  [2023-02-06] การปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส (อ่าน 296)
  [2023-02-06] การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 261)
  [2023-02-02] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 260)
  [2023-02-02] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรั (อ่าน 257)
  [2023-01-31] การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 301)
  [2023-01-25] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2 (อ่าน 375)
  [2023-01-24] เชิญชวนเข้าร่วมอบรม (E - learning) หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 (อ่าน 315)
  [2023-01-24] ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปรอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 267)
  [2023-01-23] การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 252)
  [2023-01-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 327)
  [2023-01-18] การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินก (อ่าน 297)
  [2023-01-17] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบป (อ่าน 256)
  [2023-01-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัวไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ (อ่าน 247)
  [2023-01-16] รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธั (อ่าน 280)
  [2023-01-16] นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 273)
  [2023-01-16] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรป (อ่าน 266)
  [2023-01-12] การสำรวจสิ่งกัดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 275)
  [2023-01-10] การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 263)
  [2023-01-10] แจ้งการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 276)
  [2023-01-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัด (อ่าน 268)
  [2022-12-28] มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 (อ่าน 297)
  [2022-12-26] ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ (อ่าน 305)
  [2022-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 314)
  [2022-12-21] ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโ (อ่าน 274)
  [2022-12-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 349)
Home
 
Top!
Top!