Welcome to Krabilocal.go.th
   
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
กระดานข่าว
  [2022-08-12] ทต.ห้วยน้ำขาว รับโอนย้าย (อ่าน 31155)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 4130)
  [2022-08-03] ด่วน เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 2871)
  [2022-08-03] เทศบาลตำบลเทพา จังหวัดสงขลา รับโอน(ย้าย) 2 ตำแหน่ง (อ่าน 1136)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1123)
  [2022-07-26] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 929)
  [2022-07-25] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (อ่าน 1102)
  [2022-07-20] รับโอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 1151)
  [2022-06-19] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1249)
  [2022-06-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1013)
  [2022-06-17] โอน(ย้าย) (อ่าน 1023)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 957)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 802)
  [2022-06-17] รับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (อ่าน 880)
  [2022-06-10] อบต.พรุดินนารับโอนย้ายด่วนก่อนขอบัญชี (อ่าน 1037)
  [2022-06-05] ท่องเที่ยว (อ่าน 737)
  [2022-06-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 1114)
  [2022-05-25] รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 908)
  [2022-05-24] รับโอนย้าย (อ่าน 1162)
  [2022-05-09] ด่วน เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 990)
  [2022-04-26] รับโอนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (อ่าน 375)
  [2022-04-26] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 296)
  [2022-04-08] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 395)
  [2022-04-04] รับโอนย้ายนักทรัพยากร นิติกร (อ่าน 407)
  [2022-03-18] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 421)
  [2022-03-14] หาตำแหน่งว่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 404)
  [2022-02-22] อบต.นาเหนือ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 775)
  [2022-02-15] อบต.คลองรี จ.สงขลา รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 539)
  [2022-02-02] อบต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 921)
  [2022-01-26] เทศบาลตำบลเหนือคลอง รับโอนย้าย (อ่าน 869)
  [2022-01-20] หาคนแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.แหลมสัก (อ่าน 534)
  [2022-01-20] อบต.เกาะสรีบอยา รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา (อ่าน 381)
  [2022-01-18] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 400)
  [2022-01-14] หาคนแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และรับโอนย้ายนวก.จัดเก็บ (อ่าน 469)
  [2022-01-05] รับโอนย้ายนักทรัพยากร นิติกร (อ่าน 484)
  [2022-01-04] อบต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 485)
  [2021-12-21] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 711)
  [2021-12-08] หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 3406)
  [2021-12-07] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 1022)
  [2021-11-28] ทต.แหลมสักรับโอนย้ายนักวิชาการคลัง​ (อ่าน 3084)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1511)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 446)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 398)
  [2021-11-15] ทต.ทรายขาว อ.คลอง่ท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 822)
  [2021-11-04] รับโอนนักวิชาการศึกษา อบต.ลำทับ (อ่าน 2737)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 1945)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 508)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 660)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 401)
  [2021-09-28] ด่วนที่สุด เทศบาลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (อ่าน 1086)
  [2021-09-06] หาคนแทน (อ่าน 1263)
  [2021-08-25] ทต.แหลมสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 1052)
  [2021-08-25] ทต.แหลมสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 463)
  [2021-08-25] ทต.แหลมสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 432)
  [2021-08-23] รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ่าน 635)
  [2021-08-23] หาคนแทน (อ่าน 478)
  [2021-08-17] ต้องการหาที่ย้าย (อ่าน 1025)
  [2021-08-11] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 538)
  [2021-08-10] รับโอนย้ายโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 462)
  [2021-08-10] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 415)
  [2021-08-10] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 380)
  [2021-08-10] หาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (อ่าน 343)
  [2021-07-27] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 1324)
  [2021-06-25] อบต.ยางค้อม รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 3965)
  [2021-06-23] ต้องการหาคนแทนค่ะ (อ่าน 849)
  [2021-06-22] ด่วน รับโอนตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (อ่าน 572)
  [2021-06-21] รับโอนย้าย (อ่าน 524)
  [2021-06-10] รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 1345)
  [2021-06-10] รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 463)
  [2021-06-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 2012)
  [2021-05-28] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 2171)
  [2021-05-19] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 1262)
  [2021-05-19] ต้องการคนมาแทน (อ่าน 526)
  [2021-05-19] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 505)
  [2021-05-17] รับโอนย้าย นวก.สาธารณสุข (อ่าน 609)
  [2021-05-07] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 1904)
  [2021-04-30] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน/นิติกร/นักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 1271)
  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 447)
  [2021-03-24] อบต.เขาใหญ่ รับโอนนิติกร และ นักวิชาการสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองคลัง (อ่าน 9466)
  [2021-03-23] สอบถามตำแหน่งว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 1511)
  [2021-03-23] สอบถามตำแหน่งว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 428)
  [2021-03-16] รับโอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 4262)
  [2021-03-12] อบต.หน้าเขา​ อ.เขาพนม​ จ.กระบี่​ รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด​ (อ่าน 1601)
  [2021-03-03] รับโอน ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (อ่าน 3280)
  [2021-03-02] อบต.วังใหม่ รับโอน โอน(ย้าย) ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 438)
  [2021-03-02] รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 424)
  [2021-03-02] รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 389)
  [2021-02-26] อบต. ยางค้อม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 744)
  [2021-02-15] สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 5600)
  [2021-02-02] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 8121)
  [2021-02-02] รับโอนนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 623)
  [2021-01-27] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 7734)
  [2021-01-20] หาคนแทน (อ่าน 4727)
  [2021-01-19] รับโอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 678)
  [2021-01-08] อบต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 724)
  [2021-01-06] รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล (อ่าน 494)
  [2021-01-04] เทศบาลตำบลแหลมสักรับโอนผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 562)
  [2020-12-15] รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ทต.ทรายขาว (อ่าน 1523)
  [2020-12-08] ข้าราชการท่านใดสนใจจะย้ายไปกำรงตำแหน่งสังกัดกองคลังที่ อบต.ท่าขนอน (อ่าน 3317)
  [2020-12-04] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์ฯ อบต.เขาพนม (อ่าน 1846)
  [2020-11-25] อบต.ตลิ่งชัน​ รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 5031)
  [2020-11-25] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา (อ่าน 592)
  [2020-11-25] รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งครู คศ 1 (อ่าน 448)
  [2020-10-26] รับโอนปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง (อ่าน 12805)
  [2020-10-19] รับนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (อ่าน 3860)
  [2020-10-06] ต้องการหาคนแทนตำแหน่งนิติกร เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 13385)
  [2020-10-02] ทต.แหลมสัก รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (ว่างใหม่) (อ่าน 3626)
  [2020-09-25] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 5699)
  [2020-09-15] ผอ.กองสวัสดิการสังคม ต้องการย้ายสลับ (อ่าน 12907)
  [2020-08-28] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 8643)
  [2020-08-28] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 522)
  [2020-08-24] รับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 2145)
  [2020-08-22] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 777)
  [2020-08-14] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 824)
  [2020-08-05] รับโอน(ย้าย) แทน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อบต.อิปัน อ.พระแสง จ. สฎ (อ่าน 457)
  [2020-07-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6796)
  [2020-07-29] รับโอนนักทรัพยากรบุคคคล (อ่าน 599)
  [2020-07-23] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 971)
  [2020-07-22] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 521)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 865)
  [2020-07-17] รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (อ่าน 461)
  [2020-07-09] หาคนแทน (อ่าน 1679)
  [2020-07-08] รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 792)
  [2020-07-04] รับโอนย้ายนิติกร1อัตราและนายช่างโยธา1อัตรา​ อบต.เกาะศรีบอยา​ จ.กระบี่ (อ่าน 875)
  [2020-06-17] รับโอนย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 2750)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 1346)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 383)
  [2020-06-11] อบต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (อ่าน 394)
  [2020-06-10] อปท.ไหนของ กระบี่เปิดกรอบ นวก.ตรวจสอบภายใน บ้างคะ (อ่าน 454)
  [2020-06-08] อบต.อ่าวนาง จ. กระบี่ รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 657)
  [2020-06-08] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (อ่าน 400)
  [2020-06-05] หาคนแทน นักทรัพยฯ (อ่าน 812)
  [2020-05-26] รับโอนนายช่างโยธา (อ่าน 977)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 793)
  [2020-05-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 467)
  [2020-05-18] เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อถิ่นอื่น (อ่าน 734)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 796)
  [2020-05-14] อบต.อ่าวลึกน้อย รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 429)
  [2020-05-13] ประชาสัมพันธ์ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำลังจะว่าง สนใจติดต่อ (อ่าน 529)
  [2020-05-01] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 2053)
  [2020-04-20] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 8159)
  [2020-04-16] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1850)
  [2020-02-27] รับโอนข้าราชการ/พนักงานครู (คณิตศาสตร์) (อ่าน 2085)
  [2020-02-20] หาคนแทน (อ่าน 3632)
  [2020-02-20] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 600)
  [2020-02-19] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 853)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 1050)
  [2020-02-17] ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (อ่าน 519)
  [2020-02-11] เทศบาลตำบลแหลมสัก รับโอน (ย้าย) วิศวกรโยธาและนายช่างโยธา (อ่าน 1647)
  [2020-02-05] รับโอน(ย้าย)นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 6677)
  [2020-01-29] หาคนแทน เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 13228)
  [2020-01-27] โอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 4014)
  [2019-11-26] รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข จพง.พัสดุ (อ่าน 50271)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 6649)
  [2019-11-13] ต้องการหาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 40864)
  [2019-10-26] สอบถามค่ะ มีใครสอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ ของ อบจ.กระบี่ ปี48บ้าง ค่ะ ใครมีปริ้นประกาศรายช (อ่าน 26197)
  [2019-10-25] ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 1961)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา (อ่าน 33053)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 617)
  [2019-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1496)
  [2019-08-22] ต้องการคนมาแทน (อ่าน 708418)
  [2019-08-08] หาคนแทน (อ่าน 65044)
  [2019-07-25] รับโอนย้าย หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 44084)
  [2019-07-11] อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานปฏิบัติ จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 71900)
  [2019-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.สาธารณสุข (อ่าน 46960)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 14008)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 570)
  [2019-06-24] ด่วนรับโอนย้่ายหาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 17721)
  [2019-06-17] รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา และนักวิชาการศึกษา อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ (อ่าน 35875)
  [2019-06-17] ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (อ่าน 775)
  [2019-05-24] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 100098)
  [2019-05-21] รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ลำทับ จ.กระบี่ (อ่าน 20341)
  [2019-05-14] รับโอนย้าย/หัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 58877)
  [2019-04-30] รับโอน นักวิชาการพัสดุ (อ่าน 103912)
  [2019-04-24] รับโอน(ย้าย)จนท.พัสดุ (อ่าน 14729)
  [2019-04-12] อบต.หน้าเขา/รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 26783)
  [2019-04-10] เจ้าพนักงานการคลังที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 4913)
  [2019-02-04] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 161319)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 17692)
  [2019-01-28] รับโอนย้าย (อ่าน 836)
  [2019-01-25] เทศบาลเมืองนาสาร (อ่าน 10893)
  [2019-01-25] รับโอนย้าย/หัวหน้าสำนักปลัดฯ (อ่าน 1559)
  [2019-01-22] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 11901)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 11513)
  [2019-01-11] รับโอน(ย้าย) ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 545)
  [2019-01-09] รับโอนตำแหน่งจพง.ป้องกันฯ (อ่าน 808)
  [2019-01-09] โอนย้ายนักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 685)
  [2019-01-08] นักจัดการงานทั่วไป (อ่าน 760)
  [2019-01-02] หาคนโอน (ย้ายมาแทน) (อ่าน 1685)
  [2018-12-25] รับโอนย้ายนักวิชาการตรวจสอบภายในและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1783)
  [2018-12-24] รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 3398)
  [2018-11-26] รับโอน ผอ.กองช่าง ระดับกลาง (อ่าน 25579)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 40153)
  [2018-11-14] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 532)
  [2018-11-12] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 8287)
  [2018-11-12] รับโอน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (อ่าน 1532)
  [2018-11-11] รับสอนขายของออนไลน์ 0819775530 เรียนหลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวที่นครพนมเทรนนิ่ง 2 วัน เรียนจบประกอบธุร (อ่าน 3287)
  [2018-11-09] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ และนายช่างไฟฟ้า (มี 4 หมู่บ้าน) (อ่าน 9995)
  [2018-11-09] ทต.แหลมสัก รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (อ่าน 1252)
  [2018-11-07] รับโอน นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 8336)
  [2018-11-06] หาคนแทน (อ่าน 5859)
  [2018-11-05] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 3965)
  [2018-10-29] เทศบาลตำบลลำทับ (รับโอนย้าย) (อ่าน 27614)
  [2018-10-27] นักพัฒฯ (อ่าน 10261)
  [2018-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 57138)
  [2018-10-10] รับโอนย้าย (อ่าน 20137)
  [2018-09-25] รับโอนย้าย (อ่าน 69373)
  [2018-09-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 31654)
  [2018-09-17] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 1546)
  [2018-05-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง (อ่าน 83727)
  [2018-05-17] รับโอน ผอ.โรงเรียน (อ่าน 6673)
  [2018-05-07] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 4416)
  [2018-05-04] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำทับ (อ่าน 11317)
  [2018-04-30] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 63210)
  [2018-04-30] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อ่าน 19758)
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 13969)
  [2018-04-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อบต.ห้วยน้ำขาว (อ่าน 10288)
  [2018-04-17] แจ้งข่าวโอนย้าย ท้องถิ่นภาคใต้ (อ่าน 14108)
  [2018-04-02] อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 11337)
  [2018-03-09] ทม.กระบี่ รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 21237)
  [2018-02-28] หาคนแทน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (อ่าน 21183)
  [2018-02-21] โอนย้าย (อ่าน 23553)
  [2018-02-15] รับโอนนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 25678)
  [2018-02-12] กระบี่ที่ใหนรับโอน ผอ กองการศึกษาระดับต้น บ้าง (อ่าน 21323)
  [2018-02-12] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (อ่าน 18841)
  [2018-02-07] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ (อ่าน 18611)
  [2018-02-06] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 10437)
  [2018-02-05] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (อ่าน 10544)
  [2018-01-23] รับโอนย้าย ป้องกัน (อ่าน 22358)
  [2018-01-14] อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจัดเก็บฯ (อ่าน 21502)
  [2018-01-10] รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 23968)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 22297)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 23086)
  [2017-12-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 17215)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 23958)
  [2017-12-13] หาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 23817)
  [2017-12-13] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 24853)
  [2017-12-04] หาตำแหน่งนักวิเคราะห์ (อ่าน 28065)
  [2017-11-19] จพง.การเงินและบัญชี ต้องการย้ายไปกระบี่ค่ะ (อ่าน 27891)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 25021)
  [2017-11-17] หาคนแทนครับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อ.รัษฎา จ.ตรัง มี 5 หมู่บ้านครับ (อ่าน 14524)
  [2017-11-16] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 34230)
  [2017-11-09] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 25231)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 24474)
  [2017-11-07] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 23258)
  [2017-10-16] รับโอน(ย้าย) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 27931)
  [2017-10-04] รับโอนย้าย จพง.พัฒนาชุมชน (อ่าน 17704)
  [2017-08-07] รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 40922)
  [2017-08-04] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด (อ่าน 36602)
  [2017-07-06] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน ด่วน (อ่าน 32291)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 87607)
  [2017-07-02] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 32541)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 36557)
  [2017-06-19] ขอประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย (อ่าน 69068)
  [2017-06-02] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ (อ่าน 40581)
  [2017-05-31] รับโอนย้ายผอ.กองการศึกษาฯ (อ่าน 56706)
  [2017-05-24] ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 25924)
  [2017-05-18] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 73028)
  [2017-04-21] หาคนแทน (อ่าน 41230)
  [2017-04-10] ประกาศ อบต.บ้านนา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัดอบต.) จำน (อ่าน 52255)
  [2017-03-28] เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 18382)
  [2017-03-27] ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 66672)
  [2017-03-21] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าเรือ หมู่ ๗ บ้านเขาแก้ว (อบต.เหนือคลอง (อ่าน 67451)
  [2017-03-21] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานอก หมู่ ๔ บ้านท่านุ่น (อบต.เหนือคลอง) (อ่าน 21787)
  [2017-03-14] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 41398)
  [2017-03-12] รับโอน(ย้าย)นักทรัพยากรบุคคล (กระบี่) (อ่าน 22671)
  [2017-03-10] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ฯ (อบต.เหนือคลอง) (อ่าน 12454)
  [2017-03-10] ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรง (อ่าน 13240)
  [2017-03-09] นักจัดการงานทั่วไปที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 11844)
  [2017-03-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 71674)
  [2017-02-17] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 155502)
  [2017-01-30] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 22655)
  [2017-01-25] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชากรพัสดุ จังหวัดนคนศรีธรรมราช (อ่าน 14415)
  [2017-01-20] นักวิชาการศึกษา สนใจติดต่อ 089-5930517 ต้องการย้ายกลับบ้าน จ.กระบี่ ไปดูแลครอบครัว (อ่าน 29083)
  [2017-01-18] น้องๆพัสดุใครสนใจย้ายมาจ.นครศรี ฯ บ้าง (อ่าน 126252)
  [2017-01-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 20986)
  [2017-01-11] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 12950)
  [2017-01-11] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อ่าน 18263)
  [2017-01-06] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 21961)
  [2016-12-29] รับโอนนักวิชาการพัสดุไปนครศรีธรรมราช (อ่าน 15182)
  [2016-12-28] ต้องการหาคนแทน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อบต.โคกยาง จ.กระบี่ (อ่าน 24699)
  [2016-12-26] อบต.ทุ่งไทรทอง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 27472)
  [2016-12-26] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วนมาก (อ่าน 11564)
  [2016-12-22] ทต.ท่าพญา จ.ตรัง รับโอน (อ่าน 20267)
  [2016-12-20] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 11850)
  [2016-12-19] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 10089)
  [2016-12-16] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 24551)
  [2016-12-12] ขออนุญาตินำเสนอ สินค้าสำหรับหน่วยงานราชการ ในแผนกซ่อมบำรุงครับ (อ่าน 28576)
  [2016-12-01] รับโอน(ย้าย)นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 10754)
  [2016-11-30] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 7083)
  [2016-11-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 21020)
  [2016-11-23] รับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักจัดเก็บรายได้ อบต.ทุ่งสง 085-4752669 (อ่าน 19189)
  [2016-11-16] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 18467)
  [2016-11-15] รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ/ชำนาญการ (อ่าน 20271)
  [2016-11-15] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการสังคม (ด่วนที่สุด) (อ่าน 2975)
  [2016-11-10] (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) แนวข้อสอบล่าสุด สถาปนิก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท (อ่าน 10562)
  [2016-10-26] แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (อ่าน 11498)
  [2016-10-21] ทต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ (อ่าน 13116)
  [2016-10-21] รับโอน(ย้าย) (สตูล) ด่วนมากๆๆ (อ่าน 12297)
  [2016-10-13] ทต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน เจ้าพนักงานธรุการ (อ่าน 10151)
  [2016-10-06] (++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย+)นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน(อ่านแล้วผ่านชัวร์) (อ่าน 3587)
  [2016-10-05] อบต.เขาน้อย อ.สิชล.จ.นครศรีธรรมราชรับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา (อ่าน 11142)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 9589)
  [2016-09-29] ใครอยากกลับ จ.สตูล อ.หาดใหญ่ จ.ตรัง เชิญทางนี้เลยจ้า (อ่าน 96419)
  [2016-09-16] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 2810)
  [2016-09-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรืองประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนผิวหินคลุกสายทุ่งส (อ่าน 1306)
  [2016-09-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 (อ่าน 10457)
  [2016-09-06] อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 30812)
  [2016-09-02] รับโอนย้าย (อ่าน 25609)
  [2016-09-02] รับโอน(ย้าย) (สตูล) (อ่าน 13545)
  [2016-08-31] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ ม. (อ่าน 11311)
  [2016-08-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 10682)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ (อ่าน 10142)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบบุคลากร กรมสรรพากร ด้วยนะครับ9 (อ่าน 10228)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยนะครับ8 (อ่าน 10401)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยครับ7 (อ่าน 2012)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6 (อ่าน 10542)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาลอินทร์บุรี ด้วยนะครับ5 (อ่าน 14322)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (อ่าน 11174)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (อ่าน 10515)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (อ่าน 1094)
  [2016-08-22] ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (อ่าน 10209)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 010 (อ่าน 10525)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ09 (อ่าน 1696)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 08 (อ่าน 1289)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ07 (อ่าน 12159)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 06 (อ่าน 10450)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 05 (อ่าน 17669)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 04 (อ่าน 12471)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 03 (อ่าน 1295)
  [2016-08-21] /ฝากด้วยนะครับ 02 (อ่าน 1189)
  [2016-08-19] รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง ต้น/ นิติกร/ จพง.พัสดุ / นวก.การเงิน/ นายช่าง /นวก.ศึกษา (อ่าน 1376)
  [2016-08-18] รับโอนธุรการ (ด่วน) (อ่าน 1373)
  [2016-08-11] หาคนแทน (อ่าน 1300)
  [2016-08-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล (อ่าน 17025)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1367)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 5219)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1236)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1072)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1045)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1123)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1029)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1048)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1159)
  [2016-08-10] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1005)
  [2016-08-09] รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล (อ่าน 5280)
  [2016-08-08] อบต.ทับปุด จ.พังงา รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1441)
  [2016-08-08] รับโอนย้าย (อ่าน 1315)
  [2016-08-05] รับโอนย้าย นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1159)
  [2016-08-04] ฝากด้วยนะครับ (อ่าน 1244)
  [2016-08-04] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1677)
  [2016-08-04] อบต.ไม้เรียง จ.นครศรีฯ รับโอนย้ายด่วน (อ่าน 1586)
  [2016-07-30] อบต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1299)
  [2016-07-28] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน ปก. สุราษฎร์ธานี (อ่าน 1457)
  [2016-07-26] เทศบาลตำบลแหลมสักรับโอน นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (อ่าน 1092)
  [2016-07-26] รับโอนย้ายพนักงานครู (อ่าน 1070)
  [2016-07-25] เทศบาลตำบลศรีสุนทรรับโอนย้าย (อ่าน 1521)
  [2016-07-12] ประชาสัมพันธ์การรับโอน (อ่าน 1384)
  [2016-07-11] อบต.ห้วยยูง รับ(โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1163)
  [2016-06-29] อบต.พรุดินนา รับโอน ย้าย (อ่าน 28620)
  [2016-06-28] รับโอนย้าย (อ่าน 1219)
  [2016-06-23] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1150)
  [2016-06-23] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1015)
  [2016-06-16] รับฌอน (อ่าน 1505)
  [2016-06-14] ศูนย์ข่าวสารการโอนย้ายท้องถิ่นทั้ง14จังหวัดภาคใต้ (อ่าน 1534)
  [2016-06-13] เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (อ่าน 1711)
  [2016-06-02] รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 1239)
  [2016-06-02] อบต.เหนือคลองรับโอนย้าย (อ่าน 5246)
  [2016-06-01] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1728)
  [2016-05-31] อบต.คลองเขม้ารับโอนหลายอัตรา (อ่าน 3376)
  [2016-05-25] รับโอนย้ายนักวิชาการสุขาภิบาล (อ่าน 12814)
  [2016-05-23] รับโอน-ย้าย (อ่าน 2128)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย สับเปลี่ยน (อ่าน 3698)
  [2016-05-18] รับโอนย้าย (อ่าน 2549)
  [2016-05-17] ต้องการย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 1348)
  [2016-05-12] อบต.นาเตย พังงา รับโอนหลายตำแหน่ง (อ่าน 1772)
  [2016-05-10] การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง (อ่าน 1247)
  [2016-05-03] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 1485)
  [2016-05-03] รับโอนย้าย (อ่าน 1410)
  [2016-05-02] รับโอนบุคลากร หลายตำแหน่ง (อ่าน 1925)
  [2016-05-02] นักวิชาการสุขาภิบาลว่าง (อ่าน 1274)
  [2016-04-29] มี อบต.ไหน ใน จ.กระบี่ ต้องการรับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าบ้างมั้ยคับ (ในเขตอำเภอเมือง คับ) (อ่าน 1194)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 1251)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 938)
  [2016-04-23] อบต.ห้วยน้ำขาว คลองท่อมกระบี่ รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 1285)
  [2016-04-21] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ (อ่าน 1450)
  [2016-04-21] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ (อ่าน 1338)
  [2016-04-21] รับโอนย้าย(หาคนแทน) จพง.ธุรการ (อ่าน 1275)
  [2016-04-20] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 1307)
  [2016-04-19] รับโอนย้าย นายช่างโยธา วิศวกรโยธา (อ่าน 1184)
  [2016-04-19] อบต.โมคลาน จ.นครศรีฯ รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1031)
  [2016-04-18] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1087)
  [2016-04-11] รับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 1027)
  [2016-04-09] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 1678)
  [2016-04-07] รับโอนย้ายนักวิชาการสุขาภิบาล (อ่าน 27281)
  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1386)
  [2016-04-01] อบต.เกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงารับโอน(ย้าย) (อ่าน 1202)
  [2016-04-01] ผอ.คลัง, นวก.สาธารณสุข.นักวิเคราะห์ (อ่าน 2577)
  [2016-03-22] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 1175)
  [2016-03-10] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี ทต.เหนือคลอง (อ่าน 1340)
  [2016-03-10] แจ้งข่าวโอนย้าย ท้องถิ่นภาคใต้ (อ่าน 1941)
  [2016-03-10] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 21027)
  [2016-03-07] อบต.หล่อยูง รับโอน นายช่างโยธา , หัวหน้าฝ่ายโยธา , นักพัฒฯ (อ่าน 1306)
  [2016-03-04] รับโอนย้ายเจ้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1202)
  [2016-03-03] อบต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้าย นวก.เงินและบัญชี (อ่าน 1110)
  [2016-03-03] อบต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้าย นวก.เงินและบัญชี (อ่าน 1011)
  [2016-03-01] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ จ.พังงา (อ่าน 24031)
  [2016-02-19] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 8443)
  [2016-02-16] นักวิเคราะห์ฯ นักทรัพยากรฯ นักวิชาการสาธารณสุข (อ่าน 1946)
  [2016-02-15] นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการเกษตร นิติกรว่าง (อ่าน 23877)
  [2016-02-09] ที่ไหนนักวิชาการศึกษาว่างบ้างค่ะ (อ่าน 1519)
  [2016-02-04] รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 1334)
  [2016-02-02] รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 27930)
  [2016-02-02] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ ม.1 (อ่าน 21905)
  [2016-01-25] อบต.พรุดินนา รับโอน ย้าย (อ่าน 1679)
  [2016-01-13] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1304)
  [2015-12-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1323)
  [2015-12-24] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 1989)
  [2015-12-24] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 1619)
  [2015-12-23] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง (อ่าน 1757)
  [2015-12-14] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา/นักบริหารการศึกษา (อ่าน 1248)
  [2015-12-11] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี(รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ) (อ่าน 1025)
  [2015-12-09] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 1244)
  [2015-12-03] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 3491)
  [2015-11-29] รับโอนย้าย จพง/นวก.จัดเก็บรายได้ อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 3270)
  [2015-11-23] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 1100)
  [2015-11-23] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง รับโอนนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา (อ่าน 23149)
  [2015-11-23] รับโอนข้าราชการ (อ่าน 1398)
  [2015-11-18] อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าน 10944)
  [2015-11-18] อบต.อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย (อ่าน 1371)
  [2015-11-17] รับโอน จพง.ธุรการ นครศรีธรรมราช (อ่าน 1103)
  [2015-11-16] อบต.เกาะกลาง รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1298)
  [2015-11-13] อบต.คีรีวง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1187)
  [2015-11-13] รับโอนย้ายตำแหน่งจนท.วิเคราะห์ (อ่าน 1246)
  [2015-11-11] รับโอนย้านนักวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 1068)
  [2015-11-07] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง อบต.หน้าเขา จ.กระบี่ (อ่าน 1302)
  [2015-11-06] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1641)
  [2015-11-04] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลท่าโรงช้าง จ.สุราษฏร์ธานี (อ่าน 1065)
  [2015-11-04] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 1276)
  [2015-11-04] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) บุคลากรและนายช่างโยธา (อ่าน 1163)
  [2015-11-03] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1218)
  [2015-11-02] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 1052)
  [2015-11-02] อบต.พรุดินนา รับโอนย้าย (อ่าน 1765)
  [2015-10-31] รับโอนย้าย (อ่าน 1316)
  [2015-10-31] รับโอนย้าย (อ่าน 1272)
  [2015-10-30] อบต.เกาะกลาง รับโอนย้าย จนท.หลายตำแหน่ง ด่วน (อ่าน 1424)
  [2015-10-28] ต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน (อ่าน 1765)
  [2015-10-26] รับโอน (ย้าย) อบต.ลำเลียง จ.ระนอง (อ่าน 1069)
  [2015-10-23] รับโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 984)
  [2015-10-20] รับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 950)
  [2015-10-20] จพง.ธุรการ กองช่าง ต้องการหาคนแทน เพื่อโอน(ย้าย) กลับภูมิลำเนา (อ่าน 1523)
  [2015-10-16] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1266)
  [2015-10-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1196)
  [2015-10-13] เทศบาลเมืองหลังสวนรับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 993)
  [2015-10-13] เทศบาลเมืองหลังสวนรับโอนย้ายจพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 947)
  [2015-10-09] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1189)
  [2015-10-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อบต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 1199)
  [2015-10-05] รับโอน(ย้าย) หรือสับเปลี่ยน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ.พังงา (อ่าน 1131)
  [2015-09-29] รับโอน นวก.จัดเก็บ หรือ จพง.จัดเก็บ (อ่าน 1394)
  [2015-09-23] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน/ย้าย (อ่าน 1182)
  [2015-09-15] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1395)
  [2015-09-15] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการอบต.โคกยาง (อ่าน 1112)
  [2015-09-11] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (อ่าน 1379)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 1061)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 890)
  [2015-09-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 906)
  [2015-09-08] เทศบาลตำบลศรีสุนทรรับโอนย้าย เจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 24298)
  [2015-09-04] รับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้า,ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา (อ่าน 1036)
  [2015-09-04] รับโอนย้ายนายช่างไฟฟ้า,ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา (อ่าน 849)
  [2015-09-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปกาสัย ม.1 (อ่าน 1191)
  [2015-08-26] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและบุกเบิกถนน จำนวน ๙ โครง (อ่าน 2566)
  [2015-08-25] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 , สันทนาการ (กองการศึกษา ทม.กระบี่) (อ่าน 1011)
  [2015-08-24] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)บุคลากร (อ่าน 1507)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 1117)
  [2015-08-21] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 1314)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 939)
  [2015-08-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 957)
  [2015-08-18] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 962)
  [2015-08-17] จพง.ธุรการ กองช่าง ต้องการหาคนโอน(ย้าย) แทนเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา (อ่าน 956)
  [2015-08-11] รับโอนย้าย อบต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (อ่าน 1006)
  [2015-08-11] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 840)
  [2015-08-06] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 1768)
  [2015-08-06] รับโอนพนักงาน (พังงา) (อ่าน 968)
  [2015-08-05] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 940)
  [2015-08-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนม่วง-บ้านนาเหนือ ม.7 (อ่าน 1088)
  [2015-08-04] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 2-6 (อ่าน 952)
  [2015-08-03] ทต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา รับโอน (อ่าน 11160)
  [2015-07-29] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 44908)
  [2015-07-27] ทต.ปะแต จ.ยะลา รับโอน (อ่าน 1063)
  [2015-07-23] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ (อ่าน 3486)
  [2015-07-23] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ (อ่าน 1822)
  [2015-07-22] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานบริหาร (อ่าน 7199)
  [2015-07-22] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 936)
  [2015-07-16] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1291)
  [2015-07-16] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 1039)
  [2015-07-13] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย (อ่าน 2054)
  [2015-07-13] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1789)
  [2015-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อบต.เขาเขน (อ่าน 3588)
  [2015-07-09] อบต.เขาเขน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 2278)
  [2015-07-08] รับโอนย้าย นายช่างโยธา/วิศวกร (อ่าน 860)
  [2015-07-08] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 911)
  [2015-07-08] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 3593)
  [2015-07-07] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 4706)
  [2015-07-07] รับโอน (อ่าน 988)
  [2015-07-06] ทต.ทรายขาวรับโอนย้ายจพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 849)
  [2015-07-06] ทต.ทรายขาวรับโอนย้ายจพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 831)
  [2015-07-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมา (อ่าน 14488)
  [2015-06-26] อบต.ช้างกลาง นครศรี รับโอนย้าย (อ่าน 1343)
  [2015-06-25] ทต.โพธิ์เสด็จ จ.นครศรีฯ รับโอน(ย้าย) ด่วน (อ่าน 20539)
  [2015-06-24] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 (อ่าน 15495)
  [2015-06-23] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (อ่าน 1303)
  [2015-06-19] นวก.ส่งเสริมสุขภาพ -ว่าง- (อ่าน 918)
  [2015-06-19] ผอ.กองคลัง 7 -ว่าง (อ่าน 1275)
  [2015-06-19] จนท.วิเคราะห์ฯ -ว่าง- (อ่าน 910)
  [2015-06-18] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 921)
  [2015-06-17] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1666)
  [2015-06-12] รับโอน (ย้าย) ด่วน (อ่าน 948)
  [2015-06-09] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1029)
  [2015-06-09] รับโอน (ย้าย) ด่วน อบต.เกาะกลาง (อ่าน 1267)
  [2015-06-08] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1451)
  [2015-06-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 23583)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน (หน้าบ้านนายบำเพ็ญ อินทร์ฤ (อ่าน 835)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านขอนพอ (หน้าบ้านนางสำล (อ่าน 1053)
  [2015-06-04] สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลดินอุดม หมู่ที่ 2 บ้านเสม็ดจวน (หน้าบ้านนายอานนท์ พรหมแสง (อ่าน 973)
  [2015-06-04] ประสงค์รับโอน(ย้าย)นักวิชากาพัสดุ (อ่าน 834)
  [2015-05-29] องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับโอน(ย้าย) บุคลากร (อ่าน 1270)
  [2015-05-29] องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รับโอน(ย้าย) บุคลากร (อ่าน 857)
  [2015-05-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสาธารณประโยชน์เกาะไทร ม.9 (อ่าน 877)
  [2015-05-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตากลิ่น ม.5 (อ่าน 2993)
  [2015-05-28] รับ โอน (ย้าย) (อ่าน 1044)
  [2015-05-27] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างและซ่อมแซม (อ่าน 1374)
  [2015-05-25] ประกาศเทศบาลคลองท่อมใต้ เรื่องสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ (อ่าน 926)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายเกาะไม้งาม ม.4 (อ่าน 857)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายนาหลวง-ควนยาง ม.2 (อ่าน 1497)
  [2015-05-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเศรษฐกิจ 2 ม.1 (อ่าน 4095)
  [2015-05-15] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (อ่าน 2115)
  [2015-05-12] ประกาศเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ (อ่าน 1133)
  [2015-05-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สนง.อบต.ปกาสัย (อ่าน 954)
  [2015-05-12] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างคูระบายน้ำ คสล.ม.8 (อ่าน 1166)
  [2015-05-12] วิเคราะห์ บุคลากร จบห. พัฒนา (อ่าน 1180)
  [2015-05-11] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 2787)
  [2015-05-07] หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หรือหัวหน้าฝ่ายอื่น (อ่าน 4564)
  [2015-05-01] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.อบต.ปกาสัย (อ่าน 10993)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 23523)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ-ตลาดนัดคลองเสียด ม.8 (อ่าน 1008)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรวมใจ ม.8 (อ่าน 1055)
  [2015-04-29] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตากลิ่น ม.5 (อ่าน 9007)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเคี่ยม หมู่ที่ 4 (อ่าน 905)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 3 (อ่าน 30294)
  [2015-04-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดปกาสัย ม.1 (อ่าน 3474)
  [2015-04-23] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1626)
  [2015-04-23] นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา สันทนาการ อ.เหนือคลอง เมือง อ่าวลึก (อ่าน 966)
  [2015-04-23] ธุรการที่ไหนว่างค่ะ (อ่าน 1021)
  [2015-04-20] รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 863)
  [2015-04-17] หาที่ย้ายจนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 1305)
  [2015-04-17] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1236)
  [2015-04-16] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู 2 อัตรา (อ่าน 1291)
  [2015-04-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 1155)
  [2015-04-04] กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ่าน 853)
  [2015-03-31] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒ (อ่าน 3197)
  [2015-03-27] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ โครง (อ่าน 994)
  [2015-03-20] ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (อ่าน 3625)
  [2015-03-17] อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 6724)
  [2015-03-16] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 23006)
  [2015-03-12] เทศบาลตำบลแหลมสักรับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 22501)
  [2015-03-11] รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ (อ่าน 972)
  [2015-03-06] ต้องกานโอนย้ายมากระบี่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 2050)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 967)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 742)
  [2015-03-06] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา 6 (อ่าน 799)
  [2015-03-06] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อบต.ปกาสัย (อ่าน 860)
  [2015-03-06] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 13541)
  [2015-03-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1042)
  [2015-03-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 928)
  [2015-02-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1484)
  [2015-02-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 1360)
  [2015-02-22] ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 1046)
  [2015-02-18] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 1108)
  [2015-02-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1224)
  [2015-02-03] ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 1151)
  [2015-02-03] รับโอนย้าย อบต.เกาะกลาง (อ่าน 1390)
  [2015-02-02] อบต.เกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1000)
  [2015-02-02] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญพร้อม (อ่าน 1129)
  [2015-01-28] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1433)
  [2015-01-26] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.คลองยาง (อ่าน 1727)
  [2015-01-22] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง บุคลากร อบต.เกาะลันตาน้อย (อ่าน 1131)
  [2015-01-22] รับโอนย้าย อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม (อ่าน 1411)
  [2015-01-18] อปท.ใดใน อ.อ่าวลึก เมือง เหนือคลอง รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ (อ่าน 13391)
  [2015-01-16] รับโอน บุคลากร (อ่าน 13211)
  [2015-01-14] อบต.ใดรับตำแหน่งนายช่างโยธา บ้าง (อ่าน 1017)
  [2015-01-14] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 1043)
  [2015-01-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 856)
  [2015-01-09] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 13005)
  [2015-01-07] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 13018)
  [2015-01-06] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1385)
  [2014-12-29] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (จ่ายขาดเ (อ่าน 17486)
  [2014-12-25] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 945)
  [2014-12-24] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1252)
  [2014-12-24] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลหอถังแชมเปญ ม.7 (อ่าน 991)
  [2014-12-24] อบต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (อ่าน 883)
  [2014-12-22] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 2079)
  [2014-12-18] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย หมู่ที่ 7 (อ่าน 856)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 13443)
  [2014-12-16] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 886)
  [2014-12-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1197)
  [2014-12-16] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม (ด่วน) (อ่าน 1029)
  [2014-12-16] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม (ด่วน) (อ่าน 1036)
  [2014-12-16] อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 828)
  [2014-12-16] อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 826)
  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 878)
  [2014-12-15] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1038)
  [2014-12-11] ทต.ท่าพญา จ.ตรัง รับโอน (ย้าย) 4 ตำแหน่ง (อ่าน 4275)
  [2014-12-11] อบต.นาเหนือ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 895)
  [2014-12-08] ทต.ทับปุด จ.พังงา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 914)
  [2014-12-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1030)
  [2014-11-28] รับโอนย้าย (อ่าน 1257)
  [2014-11-28] รับโอนย้าย (อ่าน 936)
  [2014-11-28] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 21070)
  [2014-11-28] รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 1196)
  [2014-11-27] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1018)
  [2014-11-27] รับโอน ผอ.กองคลัง (อ่าน 880)
  [2014-11-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 953)
  [2014-11-19] อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าน 8871)
  [2014-11-18] รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1689)
  [2014-11-15] ทต.กาญจนดิษฐ์ ตำแหน่งว่าง (อ่าน 958)
  [2014-11-12] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 1056)
  [2014-11-12] รับโอนย้ายนวก.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 887)
  [2014-11-12] รับโอนย้ายนวก.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 885)
  [2014-11-12] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่่พัสดุ (อ่าน 768)
  [2014-11-11] ต้องการสับเปลี่ยนหรือโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1036)
  [2014-11-07] รับโอน/ย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1157)
  [2014-11-06] ทม เขารูปช้าง (อ่าน 981)
  [2014-11-05] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการประปา (อ่าน 797)
  [2014-11-04] ต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน (อ่าน 1848)
  [2014-11-03] รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 900)
  [2014-10-31] อบต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1038)
  [2014-10-30] ที่ไหนตำแหน่งนักพัฒน์ว่างบ้างครับ (อ่าน 950)
  [2014-10-29] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 883)
  [2014-10-29] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 828)
  [2014-10-28] จนท.ป้องกัน -ว่าง- (อ่าน 814)
  [2014-10-28] ผอ.กองคลัง 7 -ว่าง (อ่าน 2024)
  [2014-10-27] อบต.ละแอ จ.ยะลา รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 943)
  [2014-10-25] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาสุราษฎร์ธานี (อ่าน 1872)
  [2014-10-24] รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (อ่าน 793)
  [2014-10-23] จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 และนักวิชาการเงิน (อ่าน 782)
  [2014-10-23] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ต้องการโอน (ย้าย) หรือสับเปลี่ยนไปภูมิลำเนาอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (อ่าน 877)
  [2014-10-21] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 970)
  [2014-10-21] อบต.สินปุน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 932)
  [2014-10-20] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 2-5 (อ่าน 884)
  [2014-10-17] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 866)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเกาะไทร-บ้านหนองผัก (อ่าน 1150)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านควนแค ม.6 บ้านคลอง (อ่าน 4161)
  [2014-10-16] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 4367)
  [2014-10-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตส (อ่าน 780)
  [2014-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 814)
  [2014-10-13] อบต.เขาดิน อำเภอเขาพนม รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 695)
  [2014-10-11] รับโอนย้าย (อ่าน 823)
  [2014-10-10] อบต.คลองเขม้า รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 833)
  [2014-10-07] ทต.บางนายสี รับโอน (ย้าย) จนท.พัสดุ, จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 773)
  [2014-10-06] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา (อ่าน 813)
  [2014-10-02] รับเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1025)
  [2014-10-02] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 667)
  [2014-10-02] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 863)
  [2014-09-26] คำชี้แจง จากเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 1007)
  [2014-09-22] นักวิชาการศึกษากำลังจะว่าง (อ่าน 984)
  [2014-09-22] นักวิชาการศึกษากำลังจะว่าง (อ่าน 866)
  [2014-09-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 874)
  [2014-09-15] รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี , จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 876)
  [2014-09-15] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 930)
  [2014-09-15] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 916)
  [2014-09-12] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 878)
  [2014-09-11] รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 774)
  [2014-09-10] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำน (อ่าน 798)
  [2014-09-09] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 749)
  [2014-09-09] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 803)
  [2014-08-29] รับสมัครสอบคัดเลือก ผอ.คลัง ระดับ 7 (อ่าน 1290)
  [2014-08-27] ต้องการโอนย้ายบุคลากร วิเคราะห์ (อ่าน 4990)
  [2014-08-26] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 923)
  [2014-08-25] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องก่อสร้างถนนบุกเบิกสายควนแค-ชลประทาน ม.6 (อ่าน 1067)
  [2014-08-22] ทต.โคกกลอยรับโอนย้าย จนท.จัดเก็บ/จพง.จัดเก็บ (อ่าน 749)
  [2014-08-20] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และหัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 897)
  [2014-08-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.เกาะศรีบอยา (อบต.ไม่ได้อยู่ในเกาะ) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (อ่าน 807)
  [2014-08-19] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 913)
  [2014-08-17] รับโอนนายช่างโยธาเปลี่ยนสายงานเป็นหัวหน้าส่วนโยธา 6 (อ่าน 841)
  [2014-08-14] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 820)
  [2014-08-13] เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูลที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 806)
  [2014-08-13] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปกาสัย ม.7 (อ่าน 729)
  [2014-08-13] รับโอนย้าย หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 776)
  [2014-08-07] รับโอนย้าย ผอ. คลัง (อ่าน 853)
  [2014-08-07] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 796)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 759)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 781)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการ (อ่าน 723)
  [2014-08-05] รับโอนย้ายนักวิชาการ (อ่าน 1622)
  [2014-08-01] รับโอน จพง.ธุรการ (อ่าน 969)
  [2014-07-31] รับโอนย้าย (อ่าน 932)
  [2014-07-31] รับโอนย้าย (อ่าน 822)
  [2014-07-31] สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนต้นปีก หมู่ที่ 2 (อ่าน 819)
  [2014-07-31] สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเศรษฐกิจ 2 หมู่ที่ 1 (อ่าน 10623)
  [2014-07-30] รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 912)
  [2014-07-29] รับโอน ผู้อำนวยการกองช่าง (อ่าน 821)
  [2014-07-27] จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 916)
  [2014-07-23] ต้องการโอนย้ายไปตำแหน่งบุคลากร/จบห./จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 1036)
  [2014-07-20] บรรจุข้าราชการใหม่วันที่ 1 ส.ค. 2557 นี้ (อ่าน 1186)
  [2014-07-20] เทศบาลตำบลศาลาลาย จ.เพชรบูรณ์ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ และ นักวิชาการเงิน (อ่าน 719)
  [2014-07-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอยในเขต อบต.ปกาสัย จำนวน 27  (อ่าน 13473)
  [2014-07-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนยาง-นาหลวง ม.2 (อ่าน 798)
  [2014-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่งค่ะ (อ่าน 913)
  [2014-07-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่งค่ะ (อ่าน 816)
  [2014-07-07] รับโอนย้าย (อ่าน 1135)
  [2014-07-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หอถังแชมเปญ หมู (อ่าน 1832)
  [2014-07-04] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 827)
  [2014-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ,จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 921)
  [2014-07-02] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 803)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 732)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 745)
  [2014-07-02] ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 3327)
  [2014-06-30] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 1346)
  [2014-06-26] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยเรื่องประมูลซื้อรถบรรทกน้ำ (อ่าน 889)
  [2014-06-25] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ (อ่าน 13297)
  [2014-06-19] เทศบาลเมืองนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนนายช่างโยธา/วิศวกรโยธา (อ่าน 777)
  [2014-06-19] รับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 745)
  [2014-06-18] รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 2045)
  [2014-06-18] ส่วนการศึกษาฯ อบต.เขาทอง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ2-5 (อ่าน 804)
  [2014-06-17] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 881)
  [2014-06-16] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 838)
  [2014-06-13] ตำแหน่งเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี (อ่าน 765)
  [2014-06-13] อยากกลับบ้านโคราชตอนนี้อยู่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (อ่าน 727)
  [2014-06-12] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล (อ่าน 779)
  [2014-06-10] ต้องการโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 962)
  [2014-06-09] อปท.ไหน ในอ.เมือง จ.กระบี่รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.การและบัญชีบ้างค้ะ (อ่าน 927)
  [2014-06-09] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 772)
  [2014-06-06] อบต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้าย (อ่าน 830)
  [2014-06-06] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 842)
  [2014-06-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 785)
  [2014-06-05] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครงาน 17-23 มิ.ย. 57 (อ่าน 761)
  [2014-06-03] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 889)
  [2014-05-29] ทต.คลองท่อมใต้ เปิดสอบบรรจุครูเทศบาล 6 กลุ่มวิชา (อ่าน 13464)
  [2014-05-29] รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 794)
  [2014-05-29] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าพนักงานพัสดุ อ.บ้านนาสาร สฎ (อ่าน 715)
  [2014-05-29] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1381)
  [2014-05-27] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 1220)
  [2014-05-26] ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนสายทุ่งสาคร-เกาะหม้อ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (อ่าน 708)
  [2014-05-26] เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่านุ่น-ท่าโก หมู่ที่ ๕ ด (อ่าน 657)
  [2014-05-26] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1113)
  [2014-05-24] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับโอนหลายตำแหน่ง (อ่าน 753)
  [2014-05-23] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม ด่วน (อ่าน 672)
  [2014-05-20] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (อ่าน 683)
  [2014-05-15] รับโอนย้ายจนท./จพง.จัดเก็บรายได้ ทต.โคกกลอย (อ่าน 855)
  [2014-05-14] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกรวด-นาเหนือ หมู่ที่ ๕ (อ่าน 1057)
  [2014-05-14] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนต้นปีก หมู่ที่ ๒ (อ่าน 30013)
  [2014-05-14] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก หมู่ที่ ๖ (อ่าน 678)
  [2014-05-14] สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเศรษฐกิจ ๒ หมู่ที่ ๑ (อ่าน 800)
  [2014-05-12] ฝากประชาสัทพันธ์ตำแหน่งว่าง (อ่าน 1120)
  [2014-05-08] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 1068)
  [2014-05-06] แถวเหนือคลอง อบต./เทศบาล ไหนรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการบ้างครับ (อ่าน 917)
  [2014-05-02] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ (กองช่าง) ด่วนๆๆๆๆๆ (อ่าน 6341)
  [2014-05-02] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม (อ่าน 860)
  [2014-05-02] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ทต.เขาพนม (อ่าน 855)
  [2014-04-25] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 4105)
  [2014-04-24] สนามสอบ อำเภอทุ่งสง นครศรีฯ (อ่าน 24423)
  [2014-04-18] รับโอนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 872)
  [2014-04-17] เทศบาลตำบลพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน-ย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 780)
  [2014-04-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วน (อ่าน 917)
  [2014-04-03] รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ทต.คลองท่อมใต้ ด่วน ๆ ๆ (อ่าน 1071)
  [2014-04-01] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1029)
  [2014-03-31] ทต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 741)
  [2014-03-31] ทต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตรับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 864)
  [2014-03-31] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 1006)
  [2014-03-31] ต้องการโอน/ย้าย (อ่าน 831)
  [2014-03-24] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ (อ่าน 953)
  [2014-03-20] อบต.นาเตย จ.พังงา รับโอน จพง.การเงิน/จพง.พัสดุ/นักวิชาการศึกษา (อ่าน 987)
  [2014-03-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ (อ่าน 838)
  [2014-03-20] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย (อ่าน 1748)
  [2014-03-19] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ย (อ่าน 994)
  [2014-03-18] อบต.บ้านยาง รับโอน-ย้าย พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1252)
  [2014-03-13] รับโอนข้าย พนักงานด่วนครับ (อ่าน 991)
  [2014-03-11] จำหน่ายหนังสือสอบท้องถิ่น (อ่าน 849)
  [2014-03-11] ผอ.กองช่างว่างคับ (อ่าน 940)
  [2014-03-07] รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 1130)
  [2014-03-06] เทศบาลตำบลปลายพระยา รับโอน (ย้าย) จพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 1075)
  [2014-03-06] รับโอน (ย้าย) จพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 862)
  [2014-03-05] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล. สายมัสยิด - ท่าเรือ ม.5 และ อาคารล (อ่าน 1343)
  [2014-03-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 818)
  [2014-03-04] หัวหน้าสำนักปลัดในจังหวัดกระบี่หรือนครศรีธรรมราชมีที่ไหนรับโอน(ย้าย)บ้าง (อ่าน 835)
  [2014-03-03] การเปิดสอบรองปลัด 6 (อ่าน 1022)
  [2014-03-02] หาที่โอน(ย้าย)ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 (อ่าน 882)
  [2014-02-28] ขออนุญาติแนะนำบริการการท่องเทียว เกาหลี ออกทุกอาทิตย์ (อ่าน 914)
  [2014-02-27] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 983)
  [2014-02-27] รับโอนย้าย (อ่าน 924)
  [2014-02-25] รับโอนย้าย นวก.เงินและบัญชีและ นวก พัสดุ (อ่าน 864)
  [2014-02-24] หัวหน้าสำนักปลัดที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 873)
  [2014-02-24] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1538)
  [2014-02-21] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (อ่าน 913)
  [2014-02-19] รับโอน (ย้าย) จพง.พัสดุ และ ผอ.กองคลัง 7 (อ่าน 4935)
  [2014-02-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 1030)
  [2014-02-17] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 781)
  [2014-02-13] รับโอนพนักงาน (อ่าน 888)
  [2014-02-13] ตำแหน่ง วิเคราะห์ นักพัฒน์ บุคคลากร ที่กระบี่ ที่ไหนมีว่างไหมครับ (อ่าน 1164)
  [2014-02-13] ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ ในกระบี่ที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 13633)
  [2014-02-11] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 842)
  [2014-02-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง ก่อสร้าง คสล.สายคลองนิลใต้ ม.7 (อ่าน 1207)
  [2014-02-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะไทร-คลองขนาน ม.9 (อ่าน 952)
  [2014-02-07] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายการไฟฟ้า-อบต.เก่า ม.8 (อ่าน 776)
  [2014-02-07] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๒ โครงก (อ่าน 825)
  [2014-02-06] รับสมัครผู้ช่วยช่างโยธา (อ่าน 1160)
  [2014-02-05] ประกาศสองราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (อ่าน 1450)
  [2014-02-05] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดเจาะและขยายเขตประปา จำนวน ๕ โ (อ่าน 1234)
  [2014-02-05] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 1000)
  [2014-02-04] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 22481)
  [2014-02-03] รับโอนย้าย ผอ.คลัง (อ่าน 675)
  [2014-02-03] รับโอนย้าย ผอ.คลัง (อ่าน 702)
  [2014-02-03] อบต.อ่าวลึกน้อย รับสมัครผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (อ่าน 715)
  [2014-01-29] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1077)
  [2014-01-28] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง. เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด. จ.สงขลา (อ่าน 786)
  [2014-01-28] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 927)
  [2014-01-15] ต้องการลงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 905)
  [2014-01-06] รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 960)
  [2014-01-05] ประชาสัมพันธ์ ติวสอบท้องถิ่น โดยติวเตอร์จากกรุงเทพฯ (อ่าน 1007)
  [2014-01-03] รับโอนพนักงานสวนท้องถิ่น (อ่าน 4606)
  [2014-01-03] อบต.อ่าวลึกน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง (อ่าน 1100)
  [2013-12-26] จนท.ป้องกัน (อ่าน 938)
  [2013-12-19] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1072)
  [2013-12-18] รับโอนย้าย (อ่าน 892)
  [2013-12-17] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 814)
  [2013-12-17] รับโอน/ย้าย (อ่าน 868)
  [2013-12-16] รับโอนย้าย (อ่าน 915)
  [2013-12-12] การย้าย โอน ครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 793)
  [2013-12-12] นักวิชาการศึกษา (อ่าน 856)
  [2013-12-11] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 785)
  [2013-12-06] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ จ.ภูเก็ต (อ่าน 728)
  [2013-12-03] รับโอนย้าย บุคลากร 3-5 (อ่าน 940)
  [2013-12-02] โครงการอบรมสัมมนา ของม.ขอนแก่น (อ่าน 742)
  [2013-12-02] ด่วน ติวสอบท้องถิ่น 56 (อ่าน 779)
  [2013-11-25] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 933)
  [2013-11-21] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา (อ่าน 919)
  [2013-11-14] รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 1383)
  [2013-11-13] รับโอนย้าย (อ่าน 1040)
  [2013-11-13] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม (อ่าน 4487)
  [2013-11-13] หาที่ลง ( 1 ปี ไม่มีวี่แวว ) (อ่าน 955)
  [2013-11-12] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ ด่วน (อ่าน 837)
  [2013-11-12] ต้องการย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนา (อ่าน 904)
  [2013-11-08] ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จำนวน ๓ โครงการ (อ่าน 719)
  [2013-11-01] ต้องการลงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 914)
  [2013-10-31] เจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดภูเก็ต ต้องการหาคนแทน (อ่าน 829)
  [2013-10-28] สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านช้างตาย หมู่ที่ 7 (อ่าน 815)
  [2013-10-28] หาที่ลงจนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 867)
  [2013-10-24] ที่ไหนรับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์/จบห./บุคลากรบ้าง (อ่าน 22987)
  [2013-10-22] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 949)
  [2013-10-21] รับโอนพนักงานเทศบาลสายบริหาร (อ่าน 922)
  [2013-10-18] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 1538)
  [2013-10-14] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพนม (อ่าน 935)
  [2013-10-11] รับโอนพนักงานเทศบาล (อ่าน 998)
  [2013-10-09] รับโอนนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 1028)
  [2013-10-08] รับโอนย้าย (อ่าน 920)
  [2013-10-03] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๖ โครงก (อ่าน 792)
  [2013-10-03] สงขลารับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 737)
  [2013-09-27] รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 1091)
  [2013-09-23] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี,จพง.พัสดุ,จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 838)
  [2013-09-18] ต้องการซื้อสวนยาง (อ่าน 893)
  [2013-09-18] ก. อบต.ประชุมวันไหนค่ะ (อ่าน 747)
  [2013-09-16] รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 837)
  [2013-09-16] รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 1056)
  [2013-09-13] รับโอนย้ายนวก.ส่งเสริมสุขภาพลำปาง (อ่าน 766)
  [2013-09-12] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา (อ่าน 862)
  [2013-09-10] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1026)
  [2013-09-09] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯ (อ่าน 767)
  [2013-09-06] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 839)
  [2013-09-05] รับโอน(ย้าย)3ตำแหน่ง (อ่าน 982)
  [2013-09-05] รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 955)
  [2013-09-05] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ อบต.สาคู ภูเก็ต (อ่าน 747)
  [2013-09-04] สอบเปลี่ยนนักวิชาการพัสดุได้แล้วยินดีรับโอน(ย้าย) (อ่าน 750)
  [2013-09-03] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 765)
  [2013-08-30] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายหน้าโรง (อ่าน 1030)
  [2013-08-23] รับโอนย้าย (อ่าน 1120)
  [2013-08-22] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1066)
  [2013-08-20] อบต.ไหนบ้างรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์บ้างคับ (อ่าน 1332)
  [2013-08-19] รับโอนย้าย ด่วน (อ่าน 953)
  [2013-08-15] รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 1071)
  [2013-08-15] รับโอน ตำแหน่งบุคลากร จังหวัดกระบี่ (อ่าน 859)
  [2013-08-15] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1034)
  [2013-08-14] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 930)
  [2013-08-13] รับโอนย้าย จพง.ประปา ช่างไฟฟ้า (อ่าน 803)
  [2013-08-13] อบต.พรุเตียว รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 1216)
  [2013-08-09] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 805)
  [2013-08-08] ทต.โคกกลอย รับโอนย้าย (อ่าน 803)
  [2013-08-08] ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาบ้าง (อ่าน 875)
  [2013-08-05] รับโอน/ย้าย (อ่าน 922)
  [2013-08-03] หาคนแทน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1011)
  [2013-07-30] ประกาศประมูลขายไม้ยางพารา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (อ่าน 988)
  [2013-07-30] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ ฯ (อ่าน 897)
  [2013-07-29] ต้องการโอน/ย้าย (อ่าน 17561)
  [2013-07-29] ขอหลักเกณฑ์การโอนย้ายของข้าราชการ (อ่าน 1048)
  [2013-07-26] จนท.วิเคราะห์ หาที่ลง (อ่าน 889)
  [2013-07-25] หาคนแทน นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 829)
  [2013-07-19] ทุนการศึกษา (อ่าน 828)
  [2013-07-18] นักวิชาการศึกษา (อ่าน 859)
  [2013-07-18] เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร (อ่าน 921)
  [2013-07-17] รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 820)
  [2013-07-17] รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 790)
  [2013-07-17] หาคนแทน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 818)
  [2013-07-17] หาคนแทน (อ่าน 3203)
  [2013-07-16] หาคนแทน จพง.พัสดุ (อ่าน 785)
  [2013-07-16] เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 687)
  [2013-07-15] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 862)
  [2013-07-15] อบต.บ้านกลาง ต้องการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 873)
  [2013-07-15] อบต.หนองปรือ รับ (โอน) ย้าย พนักงานส่วนตำบล นวช.พัสดุ จพง.พัสดุ 0908799110 (อ่าน 723)
  [2013-07-11] หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลนครภูเก็ต (ด่วนมาก) (อ่าน 834)
  [2013-07-10] รับโอนย้าย (อ่าน 892)
  [2013-07-10] อบต.เกาะปันหยี พังงา รับโอนย้ายหัวหน้าส่วน กศ. และนักวิชาการศึกษา (อ่าน 879)
  [2013-07-09] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนการศึกษา (อ่าน 951)
  [2013-07-08] รับโอน(ย้าย) บุคลากรและนักวิชาการศึกษาด่วน (อ่าน 1016)
  [2013-07-08] รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 875)
  [2013-07-05] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1109)
  [2013-07-05] รับโอน(ย้ายหลายตำแหน่ง) (อ่าน 884)
  [2013-07-04] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครผู้ช่วยครู เอกศิลปศึกษา 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1100)
  [2013-07-04] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาด่วน (อ่าน 985)
  [2013-07-03] ภูเก็ตรับโอนย้ายด่วน (อ่าน 901)
  [2013-07-03] ภูเก็ตรับโอนย้ายด่วน (อ่าน 702)
  [2013-07-03] รับโอน จนท.พัสดุ (อ่าน 701)
  [2013-07-02] เทศบาลตำบลเขาพนม รับโอนย้ายบุคลากรด่วน (อ่าน 882)
  [2013-07-02] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 708)
  [2013-07-02] ถ้า อบต.เกาะปันหยี พังงา จะเปิดสอบนักบริการการศึกษา6 ใครจะมาบ้าง (อ่าน 918)
  [2013-06-28] ทต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รับโอน(ย้าย) จพง.ธุรการ (อ่าน 855)
  [2013-06-28] อบต.ยางค้อมรับโอนย้าย (อ่าน 776)
  [2013-06-21] เทศบาลตำบลระโนด รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน ติดต่อ 0878848960 (อ่าน 771)
  [2013-06-21] เทศบาลตำบลระโนด รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน ติดต่อ 0878848960 (อ่าน 792)
  [2013-06-20] รับโอน จพง.การเงินฯ จพง.พัสดุ (นครศร๊ฯ) (อ่าน 762)
  [2013-06-20] อบต.เกาะลันตาใหญ่รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง ด่วน! (อ่าน 875)
  [2013-06-19] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต (อ่าน 773)
  [2013-06-19] รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด่วน (อ่าน 21621)
  [2013-06-14] ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างประปาหอถังแชมเปญฯ (อ่าน 915)
  [2013-06-14] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ด่วน (อ่าน 826)
  [2013-06-14] ต้องการโอน/ย้าย (อ่าน 842)
  [2013-06-13] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 815)
  [2013-06-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (อ่าน 844)
  [2013-06-10] รับโอนย้าย (อ่าน 947)
  [2013-06-10] หาคนแทน ต้องการย้ายกลับบ้าน (อ่าน 866)
  [2013-06-07] อบต.โคกยางรับโอนย้านเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 785)
  [2013-06-07] เปิด ป โท บริหารการศึกษา ที่ กระบี่ (อ่าน 872)
  [2013-06-07] เปิด ป โท (อ่าน 775)
  [2013-06-06] ทต.โกตาบารู จังหวัดยะลา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 831)
  [2013-06-06] รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ (อ่าน 796)
  [2013-06-05] พัสดุ, การเงิน, จัดเก็บว่างค่ะ (อ่าน 1009)
  [2013-06-04] อบต.ไทรขึง อ.พระแสง รับโอน (ย้าย) จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 1016)
  [2013-06-04] เจ้าพนักงานจัดเก็บ , เจ้าหน้าที่จัดเก็บ (อ่าน 880)
  [2013-05-30] ต้องการโอน/ย้าย (อ่าน 1301)
  [2013-05-29] รับโอน ย้าย จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 2301)
  [2013-05-28] รับโอน จพง.การเงินฯ(นครศร๊ฯ) (อ่าน 708)
  [2013-05-27] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 804)
  [2013-05-27] รับโอนย้าย หัวหน้าส่วนการศึกษาด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (อ่าน 949)
  [2013-05-24] หาคนแทน เจ้าพนักงานการประปา (อ่าน 772)
  [2013-05-21] รับโอนย้าย(นครศรีธรรมราช) (อ่าน 923)
  [2013-05-20] รับโอนย้าย จพง.พัสดุุ และ บุคลากร (อ่าน 919)
  [2013-05-20] รับโอนย้าย จพง.พัสดุุ และ บุคลากร (อ่าน 774)
  [2013-05-17] เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร (อ่าน 905)
  [2013-05-15] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อ่าน 778)
  [2013-05-15] รับโอนย้าย 3 ตำแหน่ง ส่วนการคลังด่วน (อ่าน 1092)
  [2013-05-15] รับโอนย้าย โดยเร่งด่วน (อ่าน 857)
  [2013-05-14] หาคนแทนเจ้านหน้าที่ป้องกันฯ (อ่าน 656)
  [2013-05-14] หาคนแทนเจ้านหน้าที่ป้องกันฯ (อ่าน 854)
  [2013-05-10] อยากโอนย้ายกลับบ้านที่กระบี่ค่ะ (อ่าน 990)
  [2013-05-10] อบต.เกาะลันตาน้อย รับโอน(ย้าย) นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 973)
  [2013-05-09] รับโอนย้าย นครศรีธรรมราช (อ่าน 982)
  [2013-05-07] อยากโอนย้ายค่ะ (อ่าน 909)
  [2013-05-03] เปิดติวสอบกรม (อ่าน 813)
  [2013-05-01] อบต.นบพิตำ นครศรีฯ รับโอนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นิติกร (อ่าน 727)
  [2013-04-29] รับโอนย้าย (อ่าน 980)
  [2013-04-29] รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุ พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 872)
  [2013-04-29] รับโอนย้ายนวช.การเงิน/จพง.การเงิน (อ่าน 874)
  [2013-04-29] จนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 999)
  [2013-04-28] บุคลากร (อ่าน 873)
  [2013-04-26] รับโอนย้าย จพง.พัสดุุ (อ่าน 785)
  [2013-04-25] ต้องการโอน-ย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 745)
  [2013-04-25] อบต.อ่าวลึกน้อย เปิดรับพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธาด่วน (อ่าน 718)
  [2013-04-24] รับโอน ๒ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 997)
  [2013-04-23] รับโอนย้ายนายช่างโยธา,จพง.ธุรการ, (อ่าน 825)
  [2013-04-22] หาคนแทน จพง.การเงินและบัญชี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 818)
  [2013-04-21] อยากโอนย้ายกลับกระบี่ ระดับ2 (อ่าน 1370)
  [2013-04-19] (ภูเก็ต) รับโอนนวก.สุขาภิบาลและจพง.ธุรการ (อ่าน 708)
  [2013-04-19] อบต.เกาะกลาง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล (ด่วน) (อ่าน 962)
  [2013-04-17] จพง.การเงินและบัญชีต้องการโอนย้าย (อ่าน 1448)
  [2013-04-13] รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธา2 (อ่าน 739)
  [2013-04-11] นักสังคมสงเคราะห์ (อ่าน 990)
  [2013-04-11] รับโอนย้าย ขรก อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 849)
  [2013-04-11] ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.เหนือคลอง (อ่าน 925)
  [2013-04-09] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ด่วน (อ่าน 773)
  [2013-04-05] ที่ไหน รับโอน จนท.วิเราะห์ บ้าง?? (อ่าน 1005)
  [2013-04-05] รับย้าย/โอน เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 - 5 อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (อ่าน 671)
  [2013-04-05] จนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 886)
  [2013-04-04] อบต.บ้านควน อ.เมือง สตูล รับโอนย้าย ธุรการ และพัสดุุ (อ่าน 725)
  [2013-04-03] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งบุคลากรด่วน (อ่าน 872)
  [2013-04-01] มติ ก.อบต ๓/๒๕๕๖ (อ่าน 7850)
  [2013-04-01] หาคนแทน เจ้าพนักงานการประปา เวียงสระ สุราษ (อ่าน 672)
  [2013-03-28] ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเมือง (อ่าน 813)
  [2013-03-27] ตำแหน่งนวก.สุขาภิบาลว่าง (อ่าน 743)
  [2013-03-26] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 792)
  [2013-03-23] รับสมัคร ป โท บริหารการศึกษา (อ่าน 851)
  [2013-03-21] หัวหน้าสำนักงานอยากกลับบ้านที่ใต้ ตอนนี้อยู่กาญ (อ่าน 896)
  [2013-03-19] รับโอน ผอ.กองการศึกษา (อ่าน 861)
  [2013-03-19] จ.ตรัง รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 871)
  [2013-03-18] รับโอนย้าย จนท.พัสดุ จพง.พัสดุ (อ่าน 715)
  [2013-03-15] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร (อ่าน 804)
  [2013-03-11] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี มา อบต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (อ่าน 805)
  [2013-03-08] ทต.ทับปุด จ.พังงา รับโอนพนักงาน (อ่าน 807)
  [2013-03-08] ทต.ย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฯ รับโอน จพง.พัสดุ/เจ้าหน้าที่ (อ่าน 811)
  [2013-03-07] รับโอนย้าย (อ่าน 957)
  [2013-03-06] รับโอนบุลากร (อ่าน 1044)
  [2013-03-03] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 1818)
  [2013-03-01] ทต.คลองท่อมใต้ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาล (อ่าน 707)
  [2013-03-01] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บ (สุราษฎร์) (อ่าน 968)
  [2013-02-28] รับโอน (ย้าย) บุคลากร สุราษฎร์ธานี (อ่าน 850)
  [2013-02-28] รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี และ บุคลากร (อ่าน 873)
  [2013-02-22] ที่ไหนรับนักวิชาการศึกษาโอนย้ายบ้าง (อ่าน 1305)
  [2013-02-21] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นครศรีธรรมราช (อ่าน 736)
  [2013-02-20] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 3155)
  [2013-02-20] ร่วมจัดตั้งชมรมนักพัฒนาชุมชนอปท.กระบี่ (อ่าน 1880)
  [2013-02-19] อบต.ดินแดง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน (อ่าน 747)
  [2013-02-12] หาคนแทน (อ่าน 1164)
  [2013-02-07] รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ด่วน (อ่าน 1048)
  [2013-02-07] รับโอนย้ายบุคลากร/พัฒนาชุมชน (อ่าน 1148)
  [2013-02-05] สอบถาม (อ่าน 1105)
  [2013-02-04] หาคนแทน ตำแหน่ง บุคลากร อบต.อ่าวนาง (อ่าน 903)
  [2013-02-01] รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุ พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1179)
  [2013-02-01] รับโอน/ย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 805)
  [2013-01-31] รับโอน (ย้าย) บุคลากร สุราษฎร์ธานี (อ่าน 907)
  [2013-01-30] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน (อ่าน 1118)
  [2013-01-29] หาคนแทน (อ่าน 815)
  [2013-01-28] อบต.อ่าวนางรับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 855)
  [2013-01-24] หาคนแทน (อ่าน 808)
  [2013-01-24] หาคนแทน (อ่าน 44590)
  [2013-01-24] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 1020)
  [2013-01-24] รับโอนย้าย จนท/จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 855)
  [2013-01-23] รับโอน หน.สป.ด่วน (อ่าน 1042)
  [2013-01-23] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครนักการ 1 อัตรา 9,000 บาท (อ่าน 893)
  [2013-01-22] อยากกลับบ้าน (อ่าน 1004)
  [2013-01-22] รับโอนย้าย(ด่วน) (อ่าน 1124)
  [2013-01-21] รับโอน จพง.การเงินฯ (อ่าน 691)
  [2013-01-17] ย้ายมาลำทับ (อ่าน 844)
  [2013-01-16] เทศบาลตำบลนาทวี รับโอนย้าย (อ่าน 1467)
  [2013-01-15] นักวิชาการศึกษา 3 (อ่าน 4454)
  [2013-01-15] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 679)
  [2013-01-14] เทศบาลตำบลย่านดินแดงรับโอนเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 815)
  [2013-01-14] เทศบาลตำบลย่านดินแดงรับโอนเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 549)
  [2013-01-14] เทศบาลตำบลย่านดินแดงรับโอนเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 611)
  [2013-01-11] หาคนแทน (อ่าน 787)
  [2013-01-09] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วการคลังด่วน (อ่าน 884)
  [2013-01-07] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 632)
  [2013-01-07] ทต.คลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 6 อัตรา (อ่าน 782)
  [2013-01-05] นักพัฒน์ ที่ไหนว่างบ้างใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (อ่าน 746)
  [2012-12-27] รับโอนย้าย (อ่าน 1068)
  [2012-12-27] รับโอนย้าย (อ่าน 763)
  [2012-12-26] เทศบาลตำบลนาทวี รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 677)
  [2012-12-26] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 707)
  [2012-12-26] ทต.เขาพนม รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 883)
  [2012-12-24] จพง.การเงินและบัญชี อบต.สินเจริญ อ.พระแสง ว่าง (อ่าน 672)
  [2012-12-24] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 812)
  [2012-12-24] รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 709)
  [2012-12-22] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา นครศรีธรรมราช (อ่าน 747)
  [2012-12-21] รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 816)
  [2012-12-21] รับโอนย้ายจพงพัสดุ (อ่าน 710)
  [2012-12-21] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 949)
  [2012-12-19] เทศบาลตำบลหงาว รับโอน (ย้าย) พนักงานหลายตำแหน่ง (อ่าน 854)
  [2012-12-19] ทต.ย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฯ รับโอน จพง.พัสดุ/เจ้าหน้าที่ (อ่าน 706)
  [2012-12-18] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 28276)
  [2012-12-18] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 15595)
  [2012-12-13] เทศบาลตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภุเก็ต รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง ด่วน+++ (อ่าน 20661)
  [2012-12-07] รับโอน(ย้าย) ๘ ตำแหน่ง (อ่าน 11458)
  [2012-12-06] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา (อ่าน 15003)
  [2012-12-04] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 914)
  [2012-12-03] นักวิชาการศึกษากระบี่ที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 20704)
  [2012-12-03] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุด่วน (อ่าน 6863)
  [2012-11-29] เทศบาลเมืองกระบี่รับโอนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 6855)
  [2012-11-26] ทต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ตรับโอนช่างไฟฟ้า (อ่าน 21686)
  [2012-11-25] หาคนเทน จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 11016)
  [2012-11-23] จนท.บริหารงานทั่วไป (อ่าน 40464)
  [2012-11-23] รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 1274)
  [2012-11-23] ใครต้องการโอนย้ายมาอยู่ภูเก็ต (อ่าน 18458)
  [2012-11-22] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 23668)
  [2012-11-22] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เมืองกระบี่ มีที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 4017)
  [2012-11-21] จนท.ป้องกันฯ สราษ (อ่าน 4304)
  [2012-11-21] จนท.ป้องกันฯ สราษ (อ่าน 24723)
  [2012-11-21] บุคลากรต้องการโอนย้ายไปเขต อ.เมืองกระบี่ (อ่าน 6208)
  [2012-11-20] กระบี่จะเปิดสอบบรรจุเมื่อไหร (อ่าน 18396)
  [2012-11-20] อบต.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (อ่าน 661)
  [2012-11-19] รับโอน จพง.พัสดุ (ชะอวด นครศรีฯ) (อ่าน 609)
  [2012-11-19] รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ (อ่าน 679)
  [2012-11-16] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อ่าน 660)
  [2012-11-15] รับโอนย้าย อบต.คลองหิน (อ่าน 843)
  [2012-11-15] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา (อ่าน 698)
  [2012-11-15] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง,หัวหน้าส่วนโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 841)
  [2012-11-14] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 758)
  [2012-11-14] รับโอนย้ายจัดเก็บสุราษฎร์ธานี (อ่าน 706)
  [2012-11-13] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครงาน 3 อัตรา (อ่าน 939)
  [2012-11-13] รับโอนย้าย (อ่าน 807)
  [2012-11-12] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 599)
  [2012-11-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตำบลทรายขาว (อ่าน 756)
  [2012-11-12] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตำบลทรายขาว (อ่าน 783)
  [2012-11-10] ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (อ่าน 608)
  [2012-11-10] เจ้าหน้าที่ธุรการ เมืองกระบี่ ที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 819)
  [2012-11-07] หาคนแทนด่วน (อ่าน 853)
  [2012-11-05] ทต. ทับปุด พังงา รับโอนพนักงาน (อ่าน 928)
  [2012-11-05] หาคนแทนค่ะ (อ่าน 793)
  [2012-11-04] เทศบาลตำบลหงาว รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง (อ่าน 654)
  [2012-11-02] อบต.ดินแดง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 916)
  [2012-11-01] เงินตกเบิก (อ่าน 940)
  [2012-11-01] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 757)
  [2012-11-01] รับโอนย้ายจัดเก็บสุราษฎร์ธานี (อ่าน 581)
  [2012-10-31] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ใหญ่ อบต.เหนือคลอง (อ่าน 12948)
  [2012-10-30] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี) (อ่าน 635)
  [2012-10-30] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 785)
  [2012-10-30] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 725)
  [2012-10-30] ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 756)
  [2012-10-29] นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ท่านใดอยากย้ายมา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ (อ่าน 670)
  [2012-10-29] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง อบต.ไทรขึง (อ่าน 621)
  [2012-10-26] รับโอน(ย้าย)ข้าราชการ (อ่าน 994)
  [2012-10-25] รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 763)
  [2012-10-25] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 993)
  [2012-10-24] นักวิชาการศึกษา (อ่าน 734)
  [2012-10-24] วิศวกรโยธา (อ่าน 662)
  [2012-10-24] รับโอนย้าย จนท.พัสดุ (อ่าน 589)
  [2012-10-22] นักวิชาการศึกษาที่กระบี่มีว่างมั๊ยคะ (อ่าน 909)
  [2012-10-22] อบต.คลองท่อมใต้ รับโอน บุคลากร 3-5/6ว (อ่าน 1040)
  [2012-10-17] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมโน-หัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหาร อำเภ (อ่าน 756)
  [2012-10-16] รับโอน จนท.วิเคราะห์ อ.เมือง จ.กระบี่ (อ่าน 854)
  [2012-10-12] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 982)
  [2012-10-12] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯ (ภูเก็ต) (อ่าน 648)
  [2012-10-10] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาด่วน(แพร่) (อ่าน 847)
  [2012-10-05] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 872)
  [2012-10-04] รับโอนย้าย (อ่าน 1347)
  [2012-10-04] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ (สุราษฎร์) (อ่าน 776)
  [2012-10-03] รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุ พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 884)
  [2012-10-02] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน (ย้าย) บุคลากร (อ่าน 733)
  [2012-10-01] รับโอน (ย้าย) นักบริหารงานคลัง 7 (อ่าน 1237)
  [2012-10-01] ใครอยากกลับอีสาน (ขอนแก่น) รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯด่วนมากค่ะ (อ่าน 798)
  [2012-10-01] รับโอนย้าย (อ่าน 984)
  [2012-09-24] รับ(โอน)ย้าย กลับสงขลา (อ่าน 29406)
  [2012-09-23] ที่ไหนรับโอนย้ายนิติกรบ้าง (อ่าน 10369)
  [2012-09-21] รับโอน จนท.วิเคราะห์ อ.เมือง จ.กระบี่ (อ่าน 1123)
  [2012-09-21] รับโอน จนท.วิเคราะห์ อ.เมือง จ.กระบี่ (อ่าน 3612)
  [2012-09-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 5211)
  [2012-09-18] ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรือนผลิตยางแผ่นรมควัน หมู่ที่ ๔ (อ่าน 656)
  [2012-09-17] หาคนมาแทน (อ่าน 15704)
  [2012-09-11] อบต.ไหนรับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ(แถวปลายพระยา อ่าวลึก) (อ่าน 14408)
  [2012-09-10] อบต.โพธิ์ทอง รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 18462)
  [2012-09-10] รับโอนย้ายนักพัฒน์ฯ (อ่าน 17032)
  [2012-09-05] รับโอน/ย้ายจพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 31881)
  [2012-09-04] ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเรือนผลิตยางแผ่นรมควัน หมู่ที่ ๔ (อ่าน 21645)
  [2012-08-31] อบต.ฯ จ.นครศรีฯ รับโอนวิเคราะห์ (อ่าน 9848)
  [2012-08-30] เจ้าหน้าที่วิเคราะหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ไหนรับโอนบ้าง (อ่าน 28886)
  [2012-08-30] ย้ายกลับ (อ่าน 4081)
  [2012-08-30] รับโอนย้าย (อ่าน 21996)
  [2012-08-29] เงินเดือนไม่ออก (อ่าน 891)
  [2012-08-27] เอกสารเปิดไม่ได้ (อ่าน 31542)
  [2012-08-23] ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายน้ำตกโตน และก่อสร้างทางเดินเลียบน้ำตกโตน หมู่ที่ ๔ (อ่าน 6571)
  [2012-08-22] รับโอนย้าย (อ่าน 14979)
  [2012-08-15] รับโอน/ย้ายพัสดุ (อ่าน 1784)
  [2012-08-14] ช่วยตอบข้อหารือเรื่องโอน(ย้าย)ด้วยค่ะ หารือมานานแล้ว (อ่าน 1064)
  [2012-08-14] รับโอนย้ายการเงินบัญชี (อ่าน 755)
  [2012-08-10] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกโตนและ (อ่าน 857)
  [2012-08-01] รับโอน นักวิชาการศึกษา ด่วน (อ่าน 1391)
  [2012-08-01] ทต. ทับปุด รับโอนพนักงาน (อ่าน 774)
  [2012-08-01] จนท.จัดเก็บ ว่างอยู่ (อ่าน 1148)
  [2012-08-01] ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 652)
  [2012-07-30] นักพัฒน์และนักวิชาการศึกษาท่านใดอยากย้ายมา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างคะ (อ่าน 15420)
  [2012-07-27] อบต.คลองประสงค์ รับโอน จพง.พัสดุ ด่วน (อ่าน 1456)
  [2012-07-25] ประชุม ก.อบต.วันไหน (อ่าน 880)
  [2012-07-23] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1225)
  [2012-07-23] นายช่างอยากย้ายไปอยู่ อ.ปลายพระยา (อ่าน 1952)
  [2012-07-21] โอนเปลี่ยนสังกัด (อ่าน 1076)
  [2012-07-19] อบต.หน้าเขา รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1074)
  [2012-07-19] รับโอนย้าย จนท.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 639)
  [2012-07-18] อบต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 988)
  [2012-07-14] รับโอนย้าย (อ่าน 887)
  [2012-07-13] จพง.การเงินและบัญชี ใครอยากย้ายมาพังงาบ้าง (อ่าน 34936)
  [2012-07-12] รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 21000)
  [2012-07-12] รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 13310)
  [2012-07-12] อบต.กำโลน นครศรีฯ รับโอนย้าย จนท.บัญชี (อ่าน 636)
  [2012-07-12] ด่วน!!!! รับโอนบุคลากร และ ช่างเขียนแบบ จ.สุราษฎร์ฯ (อ่าน 15713)
  [2012-07-09] นักวิชาการศึกษาต้องการย้ายกลับบ้าน (อ่าน 3811)
  [2012-07-09] อยากโอนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24394)
  [2012-07-07] รับโอนย้ายจพง.จัดเก็บใกล้เมืองสุราษ (อ่าน 29135)
  [2012-07-04] รับโอนย้าย จนท.การเงินและบัญชี (อ่าน 35325)
  [2012-07-02] รับโอน(ย้าย)/เปลียนสายงาน บุคลากร (อ่าน 38575)
  [2012-06-27] รับโอนย้าย (อ่าน 39458)
  [2012-06-26] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 97701)
  [2012-06-26] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ปกาสัย (อ่าน 1080)
  [2012-06-25] รับโอนเจ้าพนักงานการเงินฯ (ด่วน) (อ่าน 91009)
  [2012-06-25] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ มาสุราษฎร์ฯ (อ่าน 106888)
  [2012-06-23] รับโอน จนท.วิเคราะห์ มาสุราษฎร์ (อ่าน 15874)
  [2012-06-22] อยากย้ายกลับพัทลุง (อ่าน 16667)
  [2012-06-22] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 874)
  [2012-06-21] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ในส่วนการคลัง (อ่าน 27671)
  [2012-06-21] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ในส่วนการคลัง (อ่าน 838)
  [2012-06-19] รับโอน จพง. ธุรการ (อ่าน 783)
  [2012-06-17] เทศบาลเมืองกระบี่ รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-5/6ว (อ่าน 942)
  [2012-06-15] ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน ๔ รายการ และปรับปรุงถนน ๑ รายการ ภายในเขต อบต. (อ่าน 13694)
  [2012-06-14] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซ (อ่าน 883)
  [2012-06-14] นายช่างโยธาอยากย้ายไปอยู่แถวจังหวัดสุราษฯ (อ่าน 809)
  [2012-06-14] เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (อ่าน 926)
  [2012-06-12] ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (อ่าน 1003)
  [2012-06-11] รับโอน ตำแหน่ง บุคลากร (อ่าน 1173)
  [2012-06-11] รับโอนย้าย จนท.พัสดุ ด่วน .!!!! (อ่าน 775)
  [2012-06-10] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 (อ่าน 1170)
  [2012-06-10] อบต.โพธิ์ทอง รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 559)
  [2012-06-10] อบต.โพธิ์ทอง รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 653)
  [2012-06-07] ีัรับโอนตำแหน่งบุคลากร และช่างเขียนแบบ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 667)
  [2012-06-05] นักสังคมสงเคราะห์อยากโอนย้าย (อ่าน 767)
  [2012-06-04] รับโอนบุคลากร (อ่าน 859)
  [2012-06-02] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 (อ่าน 750)
  [2012-06-01] ช้า (อ่าน 780)
  [2012-05-31] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (อ่าน 1087)
  [2012-05-31] ประกาศรับสมัคเข้าเรียน ป.โท บริหารการศึกษา (อ่าน 881)
  [2012-05-31] ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม (อ่าน 911)
  [2012-05-31] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1178)
  [2012-05-31] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 21573)
  [2012-05-30] นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 682)
  [2012-05-30] นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 664)
  [2012-05-30] สอบถาม (อ่าน 1048)
  [2012-05-30] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1063)
  [2012-05-30] ต้องการสับเปลี่ยนนักบริหารงานคลัง 7 (อ่าน 782)
  [2012-05-29] เรียน ป.โท รัฐประศาสตรศาสตร์ ที่สารพัดช่างกระบี่ (อ่าน 1238)
  [2012-05-29] การเรียน ป.โท รัฐประศาสตรศาสตร์ (อ่าน 746)
  [2012-05-29] ใครสนใจเรียน ป.โท รัฐประศาสตรศาสตร์ บ้าง (อ่าน 873)
  [2012-05-29] องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยารับสมัครพนักงานจ้าง (อ่าน 783)
  [2012-05-28] รับโอนย้ายจพง.พัฒนาชุมชนมานครศรีฯ (อ่าน 677)
  [2012-05-28] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1004)
  [2012-05-25] รับโอนย้าย (อ่าน 791)
  [2012-05-24] องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยารับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 738)
  [2012-05-23] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ๔ รายการ และโครงการปรับปรุงถนน ๑ รายการภายเขต อบต.โคกหาร ตำบลโคก (อ่าน 947)
  [2012-05-22] รับสมัครพนักงานจ้าง (อ่าน 864)
  [2012-05-22] อบต.เกาะลันตาใหญ่ รับโอน(ย้าย) ด่วน (อ่าน 876)
  [2012-05-21] รับสมัคร ป โท บริหารการศึกษา เรียนที่ รร เมืองกระบี่ (อ่าน 920)
  [2012-05-21] รับโอนย้าย จัดเก็บรายได้ (อ่าน 745)
  [2012-05-18] อบต.เขาทอง จ.กระบี่ ประสงค์รับโอน (ย้าย) จำนวน ๕ ตำแหน่ง (อ่าน 1166)
  [2012-05-17] ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน ๓ รายการภายในเขต อบต.โคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระ (อ่าน 704)
  [2012-05-17] ต้องการคนมาแทนด่วน ตำแหน่งจพง.การเงินฯ (อ่าน 817)
  [2012-05-15] โครงการสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายทุ่งปรือ - เพหลา หมู่ที่ 4 (อ่าน 729)
  [2012-05-14] เทศบาลตำบลคลองพน รับโอนย้าย บุคลากร และ เจ้าพนักงานธุรการ ด่วนที่สุด (อ่าน 888)
  [2012-05-14] หนังสือสั่งการ 15,000 (อ่าน 1401)
  [2012-05-14] อบต. คลองยาง รับโอนย้าย หรือบรรจุใหม่ (อ่าน 1024)
  [2012-05-13] ใครต้องการเรียนป.บัณฑิตบ้าง(ใบประกอบวิชาชีพครู) (อ่าน 989)
  [2012-05-11] นักวิชาการศึกษารับโอนย้าย จ.สุราษ (อ่าน 941)
  [2012-05-11] โรงเรียนเจริญวิชช์ เขาพนมเดือดร้อนจากตลาดนัด (อ่าน 1008)
  [2012-05-09] งาน 140 กระบี่ อบต เทศบาล อบจ หลาวเปลาๆพี่น้องเห้อ (อ่าน 1057)
  [2012-05-04] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ๓ รายการภายในเขต อบต.โคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 848)
  [2012-05-04] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ๓ รายการภายในเขต อบต.โคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 625)
  [2012-05-03] นักวิชาการเงินและบัญชีต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 991)
  [2012-05-01] ครูดีเด่น (อ่าน 803)
  [2012-04-28] มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัคร ป.โท (อ่าน 1708)
  [2012-04-28] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 867)
  [2012-04-28] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1142)
  [2012-04-27] รับโอน หาคนมาแทน เพื่อจะย้ายกลับบ้าน ตำแหน่ง บุคลากร จ.สุราษฎร์นี (อ่าน 952)
  [2012-04-27] รับ โอนย้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 1149)
  [2012-04-26] รับโอนย้ายนิติกร อบต.ปกาสัย (อ่าน 858)
  [2012-04-25] รับโอนย้าย พนักงาน (อ่าน 1026)
  [2012-04-25] ด่วน !!! ทต.คลองท่อมใต้ รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานธุการ 1-3/4 ,เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 จำนวน 1 อัต (อ่าน 816)
  [2012-04-25] นักวิชาการเงินและบัญชีต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 732)
  [2012-04-23] องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการศึก (อ่าน 848)
  [2012-04-23] บุคลากรกำลังจะย้ายหาคนแทน อบต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา สุราษฯ (อ่าน 855)
  [2012-04-20] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 953)
  [2012-04-17] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1120)
  [2012-04-11] ประกาศผลการพิจารณาโครงการสอบราคาซื้อเต็นท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 987)
  [2012-04-11] ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำ (อ่าน 973)
  [2012-04-07] อบต.ลำทับ รับโอนย้ายจนท.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 1107)
  [2012-04-07] อบต.ลำทับ รับโอนย้ายจนท.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 852)
  [2012-04-03] รับโอนย้าย กลับพัทลุง (อ่าน 943)
  [2012-04-02] อบต.น้ำรอบ อ.พุนพิน รับโอนย้าย จพง.การเงิน (อ่าน 825)
  [2012-03-29] อบต.แหลมสอม จังหวัดตรัง รับโอนย้ายนายช่างโยธา ช่างโยธา ด่วนค่ะสนใจติดต่อ 0805218336 (อ่าน 1181)
  [2012-03-29] รับโอนย้าย จนท.ธุรการ ระดับ 1 (อ่าน 887)
  [2012-03-22] รับโอนย้าย (อ่าน 1052)
  [2012-03-22] ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ (อ่าน 19885)
  [2012-03-22] ประกาศสอบราคาซื้อเต้นท์ (อ่าน 895)
  [2012-03-22] ประกาศสอบราคาซื้อครภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (อ่าน 848)
  [2012-03-22] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1439)
  [2012-03-20] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 866)
  [2012-03-19] รับโอน ตำแหน่ง นายช่างโยธา (อ่าน 765)
  [2012-03-14] รับโอนย้าย (อ่าน 971)
  [2012-03-14] ประกาศรายชื่อเข้าเรียน ป.โท บริหารการศึกษา มร ภูเก็ต (อ่าน 11396)
  [2012-03-13] รับโอนย้าย จัดเก็บรายได้ (อ่าน 778)
  [2012-03-12] สอบถามผู้รู้ (อ่าน 5716)
  [2012-03-10] กรอบอัตรากำลัง (อ่าน 1070)
  [2012-03-09] นักพัฒนาชุมชน ต้องการย้ายสับเปลี่ยนภายใน อ.คลองท่อม อ.ลำทับ กระบี่ (อ่าน 1134)
  [2012-03-08] ประกาศรับสมัครงาน (อ่าน 975)
  [2012-03-08] กรณีสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 1491)
  [2012-03-06] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1315)
  [2012-02-28] รับโอนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/หัวหน้าส่วนโยธา (อ่าน 1163)
  [2012-02-24] ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จั (อ่าน 1932)
  [2012-02-24] ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จั (อ่าน 731)
  [2012-02-22] ขอถามหน่อยครับ (อ่าน 1065)
  [2012-02-21] นักบริหารงานการคลัง อยากย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 1162)
  [2012-02-20] ขยายเวาลารับสมัคร ป โท การบริหารการศึกษา ที่กระบี่ (อ่าน 13103)
  [2012-02-15] ประชุม ก.อบต. วันไหนจ๊ะ (อ่าน 1081)
  [2012-02-15] 15000 (อ่าน 1141)
  [2012-02-15] รับโอนย้าย (อ่าน 1023)
  [2012-02-15] การขอใช้บัญชีกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 2294)
  [2012-02-15] อบต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (อ่าน 712)
  [2012-02-14] ตอนนี้ จนท.วิเคราะห์ อบต.เหนือคลอง ไม่ว่างแล้วนะค่ะ (อ่าน 803)
  [2012-02-13] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงานพัสดุ(ตรัง) ด่วน (อ่าน 884)
  [2012-02-13] รับโอนพนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง (อ่าน 1173)
  [2012-02-11] ที่ปรึกษา it / เขียนโปรแกรม / ดูแลระบบ / เว็บ / database / โปรเจคคอม (อ่าน 3564)
  [2012-02-09] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 834)
  [2012-02-09] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ ๕ (อ่าน 960)
  [2012-02-08] หาที่โอน/ย้าย ตำแหน่งนักพัฒฯ (อ่าน 1160)
  [2012-02-08] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ไป อ.เมือง จ.พังงา (อ่าน 915)
  [2012-02-08] รับโอน(ย้าย) ช่างโยธาด่วน (อ่าน 890)
  [2012-02-06] รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ อบต.เหนือคลอง (อ่าน 895)
  [2012-02-05] อบต.เขาเขน รับโอนย้าย จพง.การเงินฯ/จพง.พัสดุ (อ่าน 858)
  [2012-02-03] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับโอนนายช่างโยธา ด่วน (อ่าน 805)
  [2012-02-03] หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 22894)
  [2012-02-03] การสอบเปลี่ยนสายงาน นวก.จักเก็บรายได้ (อ่าน 851)
  [2012-02-02] จัดเก็บทับปริกว่าง ใครสนใจบ้างใหม (อ่าน 1350)
  [2012-02-01] รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 691)
  [2012-02-01] วิศวกรเครื่องกลต้องการโอนย้าย (อ่าน 819)
  [2012-02-01] ปลัด จ.ตรัง คนใดสนใจโอนย้ายกับ ปลัด จ.กระบี่ ติดต่อมาคับ (อ่าน 882)
  [2012-01-31] ม. ภูเก็ต รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา 18-19 ก.พ.55 ณ ศูนย์ กศบป.กระบี่ โรงเรียนอำมาตพาณิชนุกูล (อ่าน 1450)
  [2012-01-31] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1131)
  [2012-01-31] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 923)
  [2012-01-30] รับโอน/ย้าย (อ่าน 787)
  [2012-01-30] จนท. วิเคราะห์ บุคลากร นวก.ศึกษา (อ่าน 998)
  [2012-01-26] อบต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 999)
  [2012-01-26] ม. ภูเก็ต รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา 1-29 ก.พ.55 (อ่าน 4458)
  [2012-01-26] ม. ภูเก็ต รับสมัคร ป.โท บริหารการศึกษา 1-29 ก.พ.55 (อ่าน 714)
  [2012-01-26] รับโอน(ย้าย) หลายตำแหน่ง (อ่าน 783)
  [2012-01-25] องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง  (อ่าน 857)
  [2012-01-25] เทศบาลตำบลกำแพงดินเปิดสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง บุคลากร 3-5 (อ่าน 936)
  [2012-01-25] หาท่ีี่โอน/ย้ายนักพัฒนา กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 888)
  [2012-01-25] จพง.พัสดุกำลังจะว่าง (อ่าน 645)
  [2012-01-23] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ และนักบริหารงานคลัง ด่วน (อ่าน 877)
  [2012-01-22] ต้องการโอนย้ายภายในอำเภอเมืองกระบี่ (อ่าน 931)
  [2012-01-20] รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าน 900)
  [2012-01-20] อบต.ใน จ.ขอนแก่น รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯด่วนมาก (อ่าน 989)
  [2012-01-17] รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 3375)
  [2012-01-17] รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 15454)
  [2012-01-17] นักวิชาการสุขาภิบาลกำลังว่าง (อ่าน 652)
  [2012-01-17] นักวิชาการศึกษาว่าง (อ่าน 789)
  [2012-01-17] อบต.หน้าเขาตำแหน่งว่างอีกแล้ว (อ่าน 962)
  [2012-01-16] รับโอน/ย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 715)
  [2012-01-12] อบต.เกาะลันตาใหญ่รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง ด่วน! (อ่าน 840)
  [2012-01-12] ประกาศรับสมัคเข้าเรียน ป.โท บริหารการศึกษา (อ่าน 1050)
  [2012-01-12] ประกาศรับสมัคเข้าเรียน ป.โท บริหารการศึกษา (อ่าน 640)
  [2012-01-12] ขอแนะนำธุรกิจประกันภัย (อ่าน 569)
  [2012-01-11] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1012)
  [2012-01-07] 1whp.net รายได้ง่าย ๆ บนมือถือคุณ ลงทุนแค่ 550 บาท เท่านั้น (อ่าน 648)
  [2012-01-06] รับโอนย้ายจัดเก็บรายได้ในจังหวัดตรัง (อ่าน 2956)
  [2012-01-05] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 1894)
  [2011-12-27] การบรรจุพนักงาน (อ่าน 2256)
  [2011-12-27] อบต.บ้านกลางรับโอนย้ายพัฒนาชุมชน ธุรการ (อ่าน 1315)
  [2011-12-27] รับโอนย้าย (อ่าน 1122)
  [2011-12-26] อบต.หน้าเขารับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 10432)
  [2011-12-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 15948)
  [2011-12-20] ขายบ้านพร้อมที่ดินติดถนนในเขต อ.เหนือคลอง (อ่าน 12084)
  [2011-12-20] รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ จ.สงขลา (อ่าน 4058)
  [2011-12-20] รับโอนย้าย (อ่าน 1316)
  [2011-12-20] ต้องการโอนย้ายภายในอำเภอเมืองกระบี่ (อ่าน 797)
  [2011-12-20] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับโอน(ย้าย) 2 อัตรา (อ่าน 839)
  [2011-12-19] โครงการอบรม e-LAAS (อ่าน 2257)
  [2011-12-17] นักวิชาการต้องการย้ายกลับตรัง (อ่าน 779)
  [2011-12-16] ขอย้ายกลับบ้าน (อ่าน 48279)
  [2011-12-16] ขอย้ายกลับบ้าน (อ่าน 634)
  [2011-12-16] รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ด่วน) (อ่าน 802)
  [2011-12-16] ใครต้องการเรียน ป โท บริหารการศึกษา ที่กระบี่ (อ่าน 35725)
  [2011-12-15] อยากถามที่เรียนต่อปริญญาโท (อ่าน 1290)
  [2011-12-15] อบต.หน้าเขารับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 642)
  [2011-12-15] อ.นาสาร รับโอนย้าย พัสดุ 1 (อ่าน 723)
  [2011-12-13] ทต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 828)
  [2011-12-13] ค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 878)
  [2011-12-09] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง จพง.ธุรการ (อ่าน 770)
  [2011-12-08] เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จ.กระบี่ รับโอนย้าย 1 อัตรา ด่วน (อ่าน 708)
  [2011-12-08] อบต.ใดมีตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไปว่างบ้างคะอยากไปอยู่กระบี่ (อ่าน 877)
  [2011-12-07] คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานครูส่วนตำบล (อ่าน 1030)
  [2011-12-06] นายช่างโยธาอยากย้ายไปอยู่แถวกระบี่ (อ่าน 948)
  [2011-12-06] อบต.ปากแจ่ม จังหวัดตรัง รับโอน ย้าย หัวหน้าส่วนโยธา (อ่าน 794)
  [2011-12-05] นักวิชาการเงินรับโอน-ย้าย (อ่าน 768)
  [2011-12-05] นักวิชาการเงินรับโอน-ย้าย (อ่าน 813)
  [2011-12-03] รับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน หรือเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 858)
  [2011-11-30] รับโอนเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 858)
  [2011-11-30] อบต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 653)
  [2011-11-30] รับโอน(ย้าย) จนท.จัดเก็บและจพง.การเงินฯ (อ่าน 857)
  [2011-11-29] หาที่โอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 978)
  [2011-11-28] เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 831)
  [2011-11-28] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ อบต.อ่าวนาง (อ่าน 736)
  [2011-11-28] มติ กทจ. (อ่าน 749)
  [2011-11-26] หาที่โอน/ย้าย นักพัฒฯ (อ่าน 1148)
  [2011-11-24] รับบรรจุ จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 687)
  [2011-11-22] อบต.เกาะลันตาใหญ่ รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 1038)
  [2011-11-22] อบต.นาเหนือรับโอน(ย้าย)จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 1017)
  [2011-11-22] ทำไมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ไม่สอบรับข้าราชการ (อ่าน 910)
  [2011-11-21] อบต.หน้าเขารับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ด่วน !!!! (อ่าน 776)
  [2011-11-21] โอกาศบรรจุ (อ่าน 952)
  [2011-11-21] อบต.คลองท่อมใต้ รับโอน (ย้าย) (อ่าน 975)
  [2011-11-18] รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 773)
  [2011-11-17] รับโอนย้าย (อ่าน 740)
  [2011-11-17] รับโอน (ย้าย) นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 961)
  [2011-11-17] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 730)
  [2011-11-16] สอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 963)
  [2011-11-15] รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 793)
  [2011-11-15] แบบนี้ก็มีด้วยค๊าบบบบบบบบบ (อ่าน 911)
  [2011-11-14] สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัด นัดพบแรงงานครั้งที่ 1/2555 (อ่าน 797)
  [2011-11-11] รับโอนย้าย/บรรจุใหม่ นักวิชาการศึกษา (อ่าน 824)
  [2011-11-11] ตำแหน่งว่าง (อ่าน 903)
  [2011-11-10] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 756)
  [2011-11-10] ด่วน !!! อบต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 606)
  [2011-11-10] ด่วน !!! องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งน (อ่าน 822)
  [2011-11-09] รับโอนย้าย พัสดุและการเงิน (อ่าน 783)
  [2011-11-08] สอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 1156)
  [2011-11-08] รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 821)
  [2011-11-07] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 875)
  [2011-11-07] จพง.ธุรการอยากโอน/ย้าย (อ่าน 904)
  [2011-11-07] จพง.การเงินและจนท.จัดเก็บ (อ่าน 639)
  [2011-11-04] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 911)
  [2011-11-04] อบต.ควนโส รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 639)
  [2011-11-03] อบต.บางใหญ่ จ.ระนอง รับโอนย้ายและบรรจุใหม่หลายตำแหน่ง (อ่าน 890)
  [2011-11-01] รับโอนย้าย จนท.ธุรการ พพง.พัสดุ (อ่าน 683)
  [2011-10-31] อบต.ทับปุด จังหวัดพังงา รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 2 (อ่าน 662)
  [2011-10-31] อบต.ทับปุด จังหวัดพังงา รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 2 (อ่าน 712)
  [2011-10-27] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1228)
  [2011-10-26] ต้องการเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 796)
  [2011-10-25] รับโอนบุคลากร (อ่าน 931)
  [2011-10-25] รับโอนย้าย (อ่าน 933)
  [2011-10-25] รับโอนย้าย (อ่าน 877)
  [2011-10-24] ด่วน !!! รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 839)
  [2011-10-21] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 626)
  [2011-10-21] อบต.เกาะลันตาใหญ่ รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 905)
  [2011-10-21] อบต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 852)
  [2011-10-20] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หน้าเขา (อ่าน 746)
  [2011-10-19] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 829)
  [2011-10-18] อบต.ทรายขาว กระบี่รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินฯ ด่วนมาก (อ่าน 837)
  [2011-10-18] รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 952)
  [2011-10-17] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 946)
  [2011-10-15] รับโอน(ย้าย) 5 ตำแหน่ง (อ่าน 956)
  [2011-10-15] รับโอน หรือสับเปลี่ยน (อ่าน 777)
  [2011-10-11] อบต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 602)
  [2011-10-11] รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง (อ่าน 1056)
  [2011-10-11] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (ด่วน) (อ่าน 619)
  [2011-10-10] ประชาสัมพันธ์เว็บ koomuesorb.com (อ่าน 783)
  [2011-10-04] รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 1174)
  [2011-10-03] รับโอน/ย้าย (อ่าน 780)
  [2011-10-03] รับโอน/ย้าย (อ่าน 706)
  [2011-10-03] นายช่างโยธาแถวกระบี่มีที่ใดว่างบ้าง (อ่าน 1021)
  [2011-09-30] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 888)
  [2011-09-26] นายช่างโยธาใน อ.เหนือคลอง อ.เมืองที่ไหนว่างบ้างคับ (อ่าน 903)
  [2011-09-22] อบต.คลองท่อมใต้ รับโอน (ย้าย) (อ่าน 981)
  [2011-09-22] รับโอนย้าย บุคลากร , จพง.จัดเก็บ ด่วน (อ่าน 21682)
  [2011-09-20] ที่มาของการเปลี่ยนแปลง (อ่าน 915)
  [2011-09-20] รับโอน/ย้ายนักวิชาการศึกษา (อ่าน 694)
  [2011-09-19] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 754)
  [2011-09-13] เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง ตำแหน่งบุคลากร3-5 ว่าง ติดต่อนายกโดยตรง โทร 084-9644806 (อ่าน 1368)
  [2011-09-13] เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง รับโอนย้าย ตำแหน่งบุคลากร3-5 ติดต่อนายกโดยตรง โทร 084-9644806 (อ่าน 783)
  [2011-09-10] อบต.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับโอนย้าย จนท.ประปา / จพง.การประปา /ช่างไฟฟ้า (อ่าน 1039)
  [2011-09-08] ที่ไหนรับโอน จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร บ้างครับ (อ่าน 857)
  [2011-09-08] ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com (อ่าน 23060)
  [2011-09-08] รับโอน (ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน (อ่าน 698)
  [2011-09-08] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 880)
  [2011-09-07] รับโอน(ย้าย) จพง ธุรการ,จัดเก็บ (อ่าน 705)
  [2011-09-06] รับโอน (ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน (อ่าน 653)
  [2011-09-02] เอกสารแนบมติก. (อ่าน 712)
  [2011-09-02] อบต.อ่าวลึกน้อยรับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 ด่วน (อ่าน 847)
  [2011-09-01] จพง.ธุรการอยากโอน/ย้าย (อ่าน 868)
  [2011-08-31] บุคลากรที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 938)
  [2011-08-26] นักวิชาการศึกษากระบี่ (อ่าน 1144)
  [2011-08-26] รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 707)
  [2011-08-25] พนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 2335)
  [2011-08-25] ธุรการโอน/ย้าย (อ่าน 808)
  [2011-08-18] นายช่างโยธาอยากย้ายไปอยู่กระบี่ (อ่าน 956)
  [2011-08-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา (อ่าน 797)
  [2011-08-18] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 961)
  [2011-08-16] นิติกรอยากย้ายกลับบ้าน (อ่าน 1285)
  [2011-08-11] นักวิชาการเงินและบัญชี (ในเขตเมือง) ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 1041)
  [2011-08-09] สอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 1483)
  [2011-08-09] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 1074)
  [2011-08-07] บุคลากรอยากโอนย้าย (อ่าน 923)
  [2011-08-06] จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ (อ่าน 1411)
  [2011-08-04] อบต.คลองท่อมใต้ รับโอน (ย้าย) (อ่าน 3976)
  [2011-08-03] อบต.เกาะลันตาน้อยรับโอนหัวหน้าส่วนโยธาด่วน (อ่าน 11709)
  [2011-08-03] อบต.เกาะลันตาน้อยรับโอนหัวหน้าส่วนโยธาด่วน (อ่าน 13580)
  [2011-08-03] ข่าวดี (หรือข่าวร้ายละเนี่ย) (อ่าน 3113)
  [2011-08-03] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 3591)
  [2011-08-02] ติดตามการโอนย้ายครูในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก (อ่าน 4496)
  [2011-08-02] เงินเพิ่ม 5 % ของลูกจ้าง อบต.เมื่อไหร่จะเบิกได้ครับ (อ่าน 24685)
  [2011-07-30] ต้องการวิเคราะห์ (อ่าน 35975)
  [2011-07-29] ปลัด 7 (อ่าน 1199)
  [2011-07-28] จนท.วิเคราะห์ฯอำเภออ่าวลึก ต้องการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันในเขต อำเภอเหนือคลอง อำเภอเมือง ติดต่ (อ่าน 1324)
  [2011-07-28] ต้องการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง 7 (อ่าน 9472)
  [2011-07-27] วิเคราะห์ฯพังงา อยากโอนย้านหรือสับเปลี่ยน จ.กระบี่ (อ่าน 5493)
  [2011-07-27] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (อ่าน 4717)
  [2011-07-27] รับโอนย้าย นิติกรนักวิชาการศึกษานักพัฒนาการท่องเที่ยวจนท.พัสดุ จนท.การเงินจนท.ธุรการช่างโยธานายช่างโ (อ่าน 2853)
  [2011-07-25] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน (ย้าย) พนักงาน (อ่าน 1195)
  [2011-07-15] รัฐบาลใหม่ดีเดย์ปรับฐานเงินเดือนขรก.-รสก. 15,000 บาท ต.ค.-ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทม.ค.ปีหน้า (อ่าน 1422)
  [2011-07-14] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 25524)
  [2011-07-13] อบต.แหลมสอม จ.ตรัง รับโอนนายช่างโยธา หรือช่างโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 38497)
  [2011-07-04] เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 18116)
  [2011-07-03] นำ้สกปรกมากกกกก (อ่าน 1944)
  [2011-07-01] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนโยธาและนายช่างโยธา (อ่าน 855)
  [2011-06-28] รับโอน/ย้าย ตำแหน่ง นวก.ส่งเสริมสุขภาพ จ.พังงา (อ่าน 658)
  [2011-06-27] ที่ไหนรับรองปลัดบ้าง (อ่าน 722)
  [2011-06-26] เทศบาลนครภูเก็ตรับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 771)
  [2011-06-25] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 657)
  [2011-06-24] รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง อบตใดินแดง (อ่าน 692)
  [2011-06-23] ต้องการบุคลากรด่วน (อ่าน 923)
  [2011-06-23] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 611)
  [2011-06-22] แผนอัตรากำลัง 3 ปี (อ่าน 871)
  [2011-06-21] ตำแหน่งปลัด (อ่าน 891)
  [2011-06-20] ต้องการวิเคราะห์ด่วนมาก (อ่าน 840)
  [2011-06-20] ต้องการวิเคราะห์ด่วนมาก (อ่าน 688)
  [2011-06-17] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1010)
  [2011-06-15] หาคนแทนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1021)
  [2011-06-15] คำสั่งนายกศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหน.......แล้วเราทำเช่นไร (อ่าน 981)
  [2011-06-13] จพง.ธุรการอยากโอน/ย้าย (อ่าน 14532)
  [2011-06-07] เทศบาลคลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู เองอนุบาลหรือปฐมวัย 1 ตำแหน่ง 16-28 มิ.ย. (อ่าน 9147)
  [2011-06-07] จพง.ธุรการอยากโอน/ย้าย (อ่าน 881)
  [2011-06-06] รับโอน(ย้าย)จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5 นครศรีธรรมราช (อ่าน 912)
  [2011-06-06] รับโอน(ย้าย) จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร (อ่าน 701)
  [2011-06-03] รับโอนย้าย (อ่าน 820)
  [2011-06-03] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนการคลัง จ.ตรัง (อ่าน 817)
  [2011-06-02] อยากย้ายกลับกระบี่ (อ่าน 986)
  [2011-06-02] ประกาศรับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 20495)
  [2011-06-02] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 737)
  [2011-06-01] รับโอน/ย้ายนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 720)
  [2011-06-01] ทน.ภูเก็ตรับโอนย้ายต.บุคลากร3-5/6 (อ่าน 1700)
  [2011-05-31] รับโอนย้าย กองการศึกษา (อ่าน 869)
  [2011-05-31] รับโอนย้าย (อ่าน 909)
  [2011-05-30] รับโอน/ย้ายวิเคราะห์ด่วน (อ่าน 751)
  [2011-05-30] รับโอน/ย้ายด่วน (อ่าน 851)
  [2011-05-27] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 674)
  [2011-05-26] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด่วน (อ่าน 726)
  [2011-05-23] รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 884)
  [2011-05-22] ตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 1023)
  [2011-05-19] รับสมัครนักบริหารงานทั่วไป 6 (อ่าน 924)
  [2011-05-19] ทต.คลองท่อมใต้ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (รับสมัคร ๒๖ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๕๔) (อ่าน 782)
  [2011-05-18] ข่าวด่วน เรื่อง การปรับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิฯ ของ พนักงานท้องถิ่นส่อแท้ง(อีกแล้ว) (อ่าน 1662)
  [2011-05-14] เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (รับโอน) หรือ บรรจุใหม่ นักวิชาการศึกษา 3-5 (อ่าน 650)
  [2011-05-11] รับบุคลากรด่วน (อ่าน 917)
  [2011-05-11] อยากโอน(ย้าย) ตำแหน่งนักวิเคราะห์ (อ่าน 871)
  [2011-05-10] โอน(ย้ายสับเปลี่ยน)นักวิชาการศึกษา จ.พังงา (อ่าน 888)
  [2011-05-06] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา จ.ตรัง (อ่าน 856)
  [2011-05-04] รับบุคลากรด่วน (อ่าน 723)
  [2011-05-04] รับโอน/ย้ายบุคลากรด่วนจ้า (อ่าน 707)
  [2011-04-27] รับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 (อ่าน 726)
  [2011-04-27] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 822)
  [2011-04-26] ย้ายสับเปลี่ยน (อ่าน 1163)
  [2011-04-23] รับจัดนำเที่ยวทั่วไทย ทั่วโลกค่ะ (อ่าน 716)
  [2011-04-23] รับจัดนำเที่ยวทั่วไทย ทั่วโลกค่ะ (อ่าน 627)
  [2011-04-22] ทน.ภูเก็ตรับโอนย้ายต.บุคลากร3-5/6 (อ่าน 679)
  [2011-04-21] เทศบาลตำบลแหลมสักรับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ด่วน (อ่าน 622)
  [2011-04-21] รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาล (อ่าน 1213)
  [2011-04-20] นักบริหารงานช่าง6 (อ่าน 867)
  [2011-04-20] อบต.ทุ่งใหญ่ (อ่าน 781)
  [2011-04-20] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 686)
  [2011-04-20] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 702)
  [2011-04-20] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 650)
  [2011-04-20] รับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 605)
  [2011-04-20] รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 752)
  [2011-04-12] รับโอนย้าย จพง.ธุรการ ด่วน (อ่าน 856)
  [2011-04-11] จ.สตูลรับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 697)
  [2011-04-11] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนโยธา (อ่าน 630)
  [2011-04-11] จัดเก็บ 1 สุราษฏร์ (อ่าน 693)
  [2011-04-11] อบต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ รับโอนนิติกร (อ่าน 815)
  [2011-04-11] รับโอนย้าย (อ่าน 770)
  [2011-04-11] อยากสับเปลี่ยนโอนย้าย (อ่าน 845)
  [2011-04-08] แนะนำเว็บไซต์ท่องเที่ยว จองตั๋วเครื่องบิน (อ่าน 735)
  [2011-04-08] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ,จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 771)
  [2011-04-08] ที่ไหนรับโอนย้าย จพง.ธุรการบ้าง แจ้งด่วน (อ่าน 761)
  [2011-04-08] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.บ้านยาง (อ่าน 4039)
  [2011-04-07] ที่ไหนรับโอน(ย้าย)หัวหน้าสำนักงานปลัดบ้าง (อ่าน 723)
  [2011-04-07] รับโอนย้าย (อ่าน 723)
  [2011-04-06] กรณีข้าราชการท้องถิ่น ชู้สาวกับผู้บริหาร (อ่าน 1760)
  [2011-04-03] อบต.นาเหรง รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 675)
  [2011-03-29] รับโอน (ย้าย) ด่วน!!!!! (อ่าน 777)
  [2011-03-29] อบต.คลองประสงค์ต้องการรับโอน จนท.วิเคราะห์ฯ ด่วน!!!! (อ่าน 747)
  [2011-03-28] เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่รับโอน(ย้าย) (อ่าน 742)
  [2011-03-28] อบต.พรุดินนา รับโอน(ย้าย) การเงิน พัสดุและจัดเก็บ (อ่าน 834)
  [2011-03-25] ฝากถาม!! นายกอบต. หินแก้ว ชุมพร (อ่าน 13531)
  [2011-03-25] รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (อ่าน 640)
  [2011-03-25] จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ (อ่าน 638)
  [2011-03-24] อบต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 1046)
  [2011-03-24] รับโอนย้าย (อ่าน 893)
  [2011-03-22] อยากโอนย้าย (อ่าน 944)
  [2011-03-14] อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บฯ ด่วน (อ่าน 777)
  [2011-03-08] รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 916)
  [2011-03-08] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ,จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 593)
  [2011-03-08] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ,จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 572)
  [2011-03-05] จัดเก็บ 1 สุราษฏร์ (อ่าน 769)
  [2011-03-04] รับโอนหัวหน้าส่วนการศึกษา (อ่าน 768)
  [2011-03-03] รับโอนนักบริหารงานช่าง6 อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 3248)
  [2011-03-03] อยากโอน (ย้าย) (อ่าน 922)
  [2011-02-28] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 851)
  [2011-02-22] วิศวกรโยธาอยากกลับกระบี่ (อ่าน 985)
  [2011-02-21] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 784)
  [2011-02-18] อยากสับเปลี่ยนโอนย้าย (อ่าน 799)
  [2011-02-18] อยากสับเปลี่ยนโอนย้าย (อ่าน 789)
  [2011-02-17] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 640)
  [2011-02-16] รับโอนย้าย ช่างโยธา (อ่าน 675)
  [2011-02-16] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 935)
  [2011-02-13] นักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 933)
  [2011-02-11] ประชุม ก.อบต.จ.กระบี่ (อ่าน 773)
  [2011-02-10] นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1141)
  [2011-02-07] อบต.คันธุลี รับโอนย้าย ๓ ตำแหน่ง (อ่าน 1149)
  [2011-02-07] อบต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ รับโอนนิติกร (อ่าน 749)
  [2011-02-07] รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายช่างโยธา (อ่าน 623)
  [2011-02-07] รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายช่างโยธา (อ่าน 594)
  [2011-02-07] รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ และนายช่างโยธา (อ่าน 764)
  [2011-02-07] รับโอนด่วนมาก (อ่าน 1188)
  [2011-02-04] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1393)
  [2011-02-04] ศึกษาดูงาน เทศบาลในจังหวัดกระบี่ที่ไหนดี (อ่าน 839)
  [2011-02-04] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 808)
  [2011-02-03] ด่วน รับโอน ขรก. หลายตำแหน่ง (อ่าน 966)
  [2011-02-02] นักวิชาการศึกษาในกระบี่ว่างบ้างไหม (อ่าน 856)
  [2011-02-02] นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 12286)
  [2011-02-02] อบต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 576)
  [2011-01-27] เชิญร่วมจัดตั้งชมรม นักพัฒฯ อปท.กระบี่ (อ่าน 1199)
  [2011-01-27] ที่ไหนรับโอนย้าย จพง.ธุรการบ้าง แจ้งด่วน (อ่าน 718)
  [2011-01-26] รับโอนย้าย (อ่าน 736)
  [2011-01-26] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนโยธา (อ่าน 681)
  [2011-01-24] ต้องการหาคนแทน (อ่าน 760)
  [2011-01-22] ทต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต รับโอนนิติกร 3-5 ด่วน (อ่าน 616)
  [2011-01-22] โยธาอยากกลับกระบี่ (อ่าน 717)
  [2011-01-20] อยากไปกระบี่ (อ่าน 7726)
  [2011-01-19] การโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 1034)
  [2011-01-19] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.บ้านยาง จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 634)
  [2011-01-17] เปิดสอบภาค ข. (อ่าน 855)
  [2011-01-12] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 830)
  [2011-01-11] ที่ไหนสอบเปลี่ยนสายงานบ้าง (อ่าน 872)
  [2011-01-11] อบต. ท่าพญา จ.ตรัง รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 723)
  [2011-01-11] นวก.ศึกษา กระบี่ (อ่าน 1081)
  [2011-01-10] สอบถาม (อ่าน 830)
  [2011-01-07] อบต.ทรายขาว จ.กระบี่ รับโอน(ย้าย) (อ่าน 920)
  [2011-01-05] รับโอนย้าย (อ่าน 759)
  [2011-01-04] หัวหน้าสำนักปลัดที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 2357)
  [2010-12-29] จังหวัดสงขลารับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 889)
  [2010-12-29] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 984)
  [2010-12-29] กระดานข่าว (อ่าน 720)
  [2010-12-26] ทำไมปีนี้ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ไม่จัดกีฬาท้องถิ่นเหมือนปีก่อนๆ (อ่าน 961)
  [2010-12-24] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 762)
  [2010-12-16] รับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา ด่วน (อ่าน 3209)
  [2010-12-15] จ.สตูลรับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 941)
  [2010-12-15] หาตำแหน่งโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 12437)
  [2010-12-11] การนับระยะเวลาขึ้น ระดับ 6 (อ่าน 798)
  [2010-12-09] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 912)
  [2010-12-07] รับโอนเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 727)
  [2010-12-03] ที่จังหวัดกระบี่ท้องถิ่นใดมีตำแหน่งนิติกรว่างบ้าง (อ่าน 990)
  [2010-12-02] รับโอน พนง.ส่วนตำบล หรือ ขรก.อื่น (ด่วน) (อ่าน 1074)
  [2010-11-30] การโอน(ย้าย)กับการใช้บัญชี (อ่าน 938)
  [2010-11-26] นักวิชาการศึกษากระบี่ (อ่าน 1188)
  [2010-11-26] สอบถาม (อ่าน 846)
  [2010-11-24] จนท.วิเคราะห์ว่างแล้วจ้า (อ่าน 821)
  [2010-11-24] รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (อ่าน 865)
  [2010-11-23] รับโอน(ย้าย)จนท.การเงินฯ (อ่าน 650)
  [2010-11-23] รับโอน(ย้าย)จนท.การเงินฯ (อ่าน 597)
  [2010-11-22] รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 724)
  [2010-11-19] รับโอนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (อ่าน 925)
  [2010-11-18] วิศวกรโยธา (อ่าน 779)
  [2010-11-17] รับโอนเจ้าพนักงานการเงิน/นักวิชาการเงินด่วน (อ่าน 733)
  [2010-11-14] รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บ นคร (อ่าน 611)
  [2010-11-12] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ด่วน (อ่าน 756)
  [2010-11-10] รับโอนหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ไม้ฝาด จ.ตรัง (อ่าน 814)
  [2010-09-28] รับโอนย้าน จพง.การเงินและบัญชี, จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 859)
  [2010-09-24] อบต.คลองเขม้า รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 54478)
  [2010-09-22] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้างจ๊ะ (อ่าน 822)
  [2010-09-15] อบต.คลองประสงค์ รับโอนย้าย จนท.บันทึกข้อมูล (ด่วน) (อ่าน 985)
  [2010-09-13] ประชุม ก.อบต. เดือน กันยายน 53 วันไหนค่ะ (อ่าน 730)
  [2010-09-07] อบต.ไสไทย จ.กระบี่ ต้องการเจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าพนักงานพัสด (อ่าน 909)
  [2010-09-06] รับรับโอน(ย้าย)จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 945)
  [2010-09-03] รับสมัครงาน (อ่าน 932)
  [2010-09-03] ขายที่ดินค่ะ (อ่าน 983)
  [2010-09-02] ตำแหน่งว่าง (อ่าน 945)
  [2010-08-30] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1193)
  [2010-08-20] รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1153)
  [2010-08-18] การสอบรองปลัด อบต. 6 (อ่าน 6538)
  [2010-08-14] ขายทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ในเมือง ราคาถูก (อ่าน 1685)
  [2010-08-05] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 757)
  [2010-08-01] ขอทราบ (อ่าน 767)
  [2010-07-23] ธุรการอยากกลับบ้าน (อ่าน 980)
  [2010-07-22] เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 988)
  [2010-07-21] รับโอนย้าย (อ่าน 978)
  [2010-07-16] รับโอน/ย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1268)
  [2010-07-16] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 844)
  [2010-07-15] หางานค่ะ (อ่าน 775)
  [2010-07-15] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 989)
  [2010-07-14] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 836)
  [2010-07-12] ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 826)
  [2010-07-10] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุภูเก็ต (ด่วน) (อ่าน 638)
  [2010-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ ด่วน (อ่าน 650)
  [2010-07-05] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ , จัดเก็บฯ ด่วน (อ่าน 587)
  [2010-07-05] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ , จัดเก็บฯ ด่วน (อ่าน 1445)
  [2010-07-04] ประชาสัมพันธ์การจัดกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1420)
  [2010-07-02] อบต.บางด้วน จ.ตรัง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ (อ่าน 624)
  [2010-07-01] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (อ่าน 667)
  [2010-06-30] เปิดสอบภาค ข. (อ่าน 801)
  [2010-06-29] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 643)
  [2010-06-29] รับโอนย้าน จพง.การเงินและบัญชี, จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 683)
  [2010-06-29] เปิดสอบ ภาค ข จังหวัดกระบี่ (อ่าน 1027)
  [2010-06-25] รับโอนหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) (อ่าน 822)
  [2010-06-24] มีตำแหน่ง จนท.ธุรการว่างบ้างมั๊ยค่ะ (อ่าน 870)
  [2010-06-23] ต้องการโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 760)
  [2010-06-23] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 643)
  [2010-06-22] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ,จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 637)
  [2010-06-21] การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 720)
  [2010-06-21] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ,จพง.การเงินและบัชชี,จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 865)
  [2010-06-17] เรื่อง จะมีการสอบ ภาค ข. ของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 1683)
  [2010-06-16] รับโอนย้ายพัสดุ/นายช่างโยธา (อ่าน 693)
  [2010-06-15] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 913)
  [2010-06-15] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 726)
  [2010-06-15] รับโอนย้าย จนท.จัดเก็บ /การเงิน (อ่าน 717)
  [2010-06-12] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ 2-3 อบต.บ้านควน จ.ตรัง (อ่าน 671)
  [2010-06-12] รองปลัด 6 (อ่าน 706)
  [2010-06-12] รองปลัด 6 (อ่าน 618)
  [2010-06-11] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ สงขลา ด่วน (อ่าน 791)
  [2010-06-10] นักบริหารงานการคลัง 7 (อ่าน 804)
  [2010-06-09] อบต.สุโสะ จ.ตรัง รับโอน(ย้าย) คลัง,การเงิน,พัสดุ (อ่าน 825)
  [2010-06-09] อบต.อ่านาง จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 833)
  [2010-06-08] รับโอนย้าย จพง.กง.บช. (อ่าน 651)
  [2010-06-08] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 607)
  [2010-06-08] อบต.เขาไพร จ.ตรัง (อ่าน 678)
  [2010-06-07] รับโอนย้าย (อ่าน 1162)
  [2010-06-07] อบต.หน้าเขา รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 772)
  [2010-06-05] รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนโยธาอบต.พิปูน อ.พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 814)
  [2010-06-04] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน (อ่าน 635)
  [2010-06-03] ในจังหวัดกระบี่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อปท.ไหนว่างบ้างครับ (อ่าน 942)
  [2010-06-03] อบต.แหลมสอม จ.ตรัง รับโอนหัวหน้าส่วนการคลัง และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 773)
  [2010-06-03] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ2 จังหวัดตรัง (อ่าน 728)
  [2010-06-03] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 664)
  [2010-06-03] เมื่อไรพวกเราจะได้ดื่มนม (อ่าน 765)
  [2010-06-02] เปิดสอบ ภาค ข (อ่าน 1215)
  [2010-06-01] ตำแหน่งว่าง (อ่าน 903)
  [2010-05-31] อบต.ใดต้องการ นักวิชาการพัสดุ แสดงความประสงค์ได้ค่ะ (อ่าน 837)
  [2010-05-31] ถึงคุณสาโรจน์ ไชยมาตร (อ่าน 1731)
  [2010-05-26] รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย (อ่าน 680)
  [2010-05-26] อบต.ใดรับโอนบุคลากร บ้างคะ (อ่าน 772)
  [2010-05-25] รับโอนย้าย (อ่าน 837)
  [2010-05-23] บุคลากร (อ่าน 709)
  [2010-05-20] โครงการอบรมแผนที่ภาษี ฯ (อ่าน 953)
  [2010-05-20] ต้องการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 676)
  [2010-05-19] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานด่วน (อ่าน 715)
  [2010-05-18] รับโอนย้าย จพง.การเงิน อบต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร (อ่าน 637)
  [2010-05-18] อบต.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา รับโอนย้ายด่วน!!! (อ่าน 822)
  [2010-05-14] เมื่อไหร่จังหวัดกระบี่จะเปิดสอบภาค ข. ครับ (อ่าน 12602)
  [2010-05-12] รับ/โอนย้านหลายตำแหน่ง (อ่าน 805)
  [2010-05-11] อบต.ไหนต้องการรับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการเกษตรบ้าง (อ่าน 640)
  [2010-05-11] เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครครู (อ่าน 24272)
  [2010-05-11] อบต.แหลมสอม จ.ตรัง รับโอน หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 654)
  [2010-05-06] แจ้งมติ ก. หนอยมีแต่หัวข้อ (อ่าน 832)
  [2010-05-06] ปลัด อบต.6 (อ่าน 744)
  [2010-05-06] มติ ก.อบต. (อ่าน 877)
  [2010-05-06] เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯต้องการโอนย้าย/สับเปลี่ยน (อ่าน 1161)
  [2010-05-06] ขอสอบถาม (อ่าน 743)
  [2010-05-05] ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาอยากโอนย้ายไปเป็นครูต้องทำไงบ้าง (อ่าน 873)
  [2010-05-05] ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจังหวัดกระบี่ว่างบ้างไหม (อ่าน 829)
  [2010-05-04] ขออนุญาตแนะนำธุรกิจสุขภาพอันดับ 1 ของโลก! (อ่าน 717)
  [2010-05-04] รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 988)
  [2010-05-04] มติ ก.อบต. (อ่าน 603)
  [2010-05-04] อบต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 725)
  [2010-05-03] รับโอน(ย้าย)นักบริหารงานช่าง 7) (อ่าน 629)
  [2010-05-03] รับโอน(ย้าย)นักบริหารงานช่าง 7) (อ่าน 708)
  [2010-05-03] อบต.เกาะกลาง รับโอนย้าย (อ่าน 794)
  [2010-04-29] มติ ก.อบต. (อ่าน 756)
  [2010-04-29] แจ้งเว็บไซต์และอีเมล์ของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 705)
  [2010-04-27] จนท./จพง.ธุรการ ส่วนการศึกษา (อ่าน 836)
  [2010-04-27] ช่างต้องการย้าย (อ่าน 677)
  [2010-04-27] อยากทราบวันประชุม ก เดือน เม.ย. ค่ะ (อ่าน 667)
  [2010-04-27] อบต.หน้าเขา (อ่าน 730)
  [2010-04-26] รับโอน(ย้าย)ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัชชี,จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 815)
  [2010-04-26] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 623)
  [2010-04-23] รับโอนย้าย (อ่าน 755)
  [2010-04-23] อบต.กระบี่น้อย รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 662)
  [2010-04-23] อบต.โคกหาร รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 593)
  [2010-04-21] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 648)
  [2010-04-21] เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5 ต้องการโอนย้าย (อ่าน 667)
  [2010-04-12] จพง.การเงินและบัญชี 2 ต้องการย้ายไปอยู่ปลายพระยา (อ่าน 974)
  [2010-04-11] จะเปิดสอบหรือขอใช้บัญชีนครศรีธรรมราช (อ่าน 1229)
  [2010-04-07] อบต.อ่าวนาง รับโอนย้ายหรือบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3 ด่วน (อ่าน 858)
  [2010-04-07] อบต.พังลา รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ด่วน (อ่าน 796)
  [2010-04-06] ติวสอบ ภาค ก. เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 782)
  [2010-04-05] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน 3-5/6 ว (อ่าน 774)
  [2010-04-02] กระบี่เปิดสอบภาค ข หรือเปล่า (อ่าน 1469)
  [2010-04-01] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุภูเก็ต (อ่าน 840)
  [2010-04-01] มติ ก.อบต. (อ่าน 1019)
  [2010-04-01] อยากทราบว่าท้องถิ่นกระบี่เปิดสอบภาค ก. (อ่าน 1095)
  [2010-03-29] รับโอนย้าย (อ่าน 947)
  [2010-03-26] ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 4446)
  [2010-03-26] รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 881)
  [2010-03-26] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ (อ่าน 693)
  [2010-03-24] ทะเบียนและบัตรที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 827)
  [2010-03-22] อยากทราบว่ากระบี่เปิดสอบ ภาค ข (อ่าน 1109)
  [2010-03-22] อยากทราบว่ากระบี่จะเปิดสอบอบต.ฮะเปล่า (อ่าน 1120)
  [2010-03-18] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 851)
  [2010-03-15] รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง (อ่าน 1038)
  [2010-03-12] อบต.พังลา รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 745)
  [2010-03-11] กรณีรับโอนจาก กพ. (อ่าน 887)
  [2010-03-09] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (อ่าน 1011)
  [2010-03-09] รับโอนย้าย จนท.การเงินและบัญชี /จพง.การเงินละบัญชีด่วนค่หะ (อ่าน 2469)
  [2010-03-08] อบต.พังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (อ่าน 651)
  [2010-03-08] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 643)
  [2010-03-05] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 841)
  [2010-03-05] ด่วน!!! รับโอนย้าย นายช่างโยธา (อ่าน 667)
  [2010-03-05] รับโอน (ย้าย) ด่วน !!! อบต. ปาดังเบซาร์ จ. สงขลา (อ่าน 852)
  [2010-03-04] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนโยธา 6/7 , นายช่างโยธา (อ่าน 782)
  [2010-03-04] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนโยธา 6/7 , นายช่างโยธา (อ่าน 630)
  [2010-03-04] เมื่อไรสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่จะเปิดสอบ ภาค ข บ้าง??? (อ่าน 767)
  [2010-03-04] รับโอน(ย้าย)หลายอัตรา (อ่าน 942)
  [2010-03-03] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (อ่าน 717)
  [2010-03-03] ปลัด อบต.ระดับ 6 (อ่าน 783)
  [2010-03-03] รับโอนย้าย จพง.การเงินฯ (อ่าน 606)
  [2010-03-03] รับโอนย้าย จพง.การเงินฯ (อ่าน 643)
  [2010-03-03] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 895)
  [2010-03-03] เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5 ต้องการโอนย้าย (อ่าน 831)
  [2010-03-02] รับโอน(ย้าย) จพง.การเงิน (อ่าน 823)
  [2010-02-28] จพง.ธุรการ ในเขตอ.เหนือคลอง ที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 693)
  [2010-02-25] อยากรู้จักผู้หญิงที่เห็นหน้าชัดในรูปกิจกรรม (อ่าน 966)
  [2010-02-24] อยากให้ใช้บัญชีพังงา (อ่าน 952)
  [2010-02-23] ภาค ข (อ่าน 970)
  [2010-02-22] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ (อ่าน 1010)
  [2010-02-20] ลิกไนท์ทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวส์ผ่านระบบออนไลส์แล้ว ที่ www.จองตั๋วรถทัวร์.com ...จองด่วนวันนี้ (อ่าน 780)
  [2010-02-19] เครื่องสแกนนิ้วมือ (อ่าน 759)
  [2010-02-17] ช่วยคีรีวงด้วย (อ่าน 924)
  [2010-02-16] อบต.ท่าประดู่ อ.นาทวี (อ่าน 717)
  [2010-02-15] สอบคัดเลือก (สายงานเริ่มต้นจาก 3) (อ่าน 1025)
  [2010-02-15] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ (อ่าน 886)
  [2010-02-10] รับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชี,และจพง.จัดเก็บรายได้ จ.สตูล (อ่าน 919)
  [2010-02-07] กรอบอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 1017)
  [2010-02-06] ม.อ.ภูเก็ต เปิดหลักสูตร ป.โท หลักสูตรอบรมระยะสั้น หัวข้อการเงินการคลังของ อปท. และหัวข้อภาวะผู้นำ (อ่าน 745)
  [2010-02-06] ม.อ.ภูเก็ต เปิดหลักสูตร ป.โท หลักสูตรอบรมระยะสั้น หัวข้อการเงินการคลังของ อปท. และหัวข้อภาวะผู้นำ (อ่าน 697)
  [2010-02-05] ช่างโยธาต้องการย้าย (อ่าน 712)
  [2010-02-05] รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 839)
  [2010-02-04] ที่ไหนรับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชนบ้าง (อ่าน 904)
  [2010-02-02] รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1005)
  [2010-02-02] รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 746)
  [2010-02-02] รับสมัครสอบแข่งขันแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 919)
  [2010-01-29] ต้องการหาคนแทน จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 879)
  [2010-01-23] ต้องการย้าย (อ่าน 966)
  [2010-01-22] รับโอนย้าน จพง. ธุรการ ด่วน (อ่าน 789)
  [2010-01-22] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 791)
  [2010-01-21] อบต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 773)
  [2010-01-20] อบต.เขาต่อ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง (อ่าน 1168)
  [2010-01-19] รับโอนย้าย จพง.ธุรการด่วน (อ่าน 743)
  [2010-01-18] จัดเก็บรายได้ต้องการโอนย้าย (อ่าน 892)
  [2010-01-14] เทศบาลใดต้องการเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร3/5 บ้างค่ะ (อ่าน 884)
  [2010-01-07] ใครกำลังจะย้ายบ้างมั๊ย (อ่าน 1024)
  [2010-01-07] เปลี่ยนที่ทำงานกันมั๊ย (อ่าน 1009)
  [2010-01-01] อบต.สะเมิงเหนือ จ.เชียงใหม่ รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 1061)
  [2009-12-29] เทศบาลตำบลปากน้ำ รับโอนนักพัฒน์ (อ่าน 853)
  [2009-12-29] รับโอนพนง.พัสดุ /จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 1019)
  [2009-12-29] 28-29 มกราคม 2553 ขอพลังของ ข้าราชการท้องถิ่น ช่วยผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ (อ่าน 1108)
  [2009-12-25] รับโอนย้าย นักวิชาการเกษตร (อ่าน 866)
  [2009-12-24] อบต.หาพันไกร อ.เมืองชุมพร รับโอน/ย้าย หลายอัตรา (อ่าน 931)
  [2009-12-24] อบต.หาพันไกร อ.เมืองชุมพร รับโอน/ย้าย หลายอัตรา (อ่าน 823)
  [2009-12-21] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 935)
  [2009-12-21] รับ/โอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 794)
  [2009-12-18] อบต.บ้านลำนาว จ.นครศรีฯ รับโอน โยธา ประปา (อ่าน 837)
  [2009-12-16] ช่วยคนจนให้มีงานทำ (อ่าน 692)
  [2009-12-15] รับโอน จนท.จัดเก็บ ด่วน (อ่าน 675)
  [2009-12-14] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุภูเก็ต (อ่าน 740)
  [2009-12-01] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อบต.โคกหาร (อ่าน 978)
  [2009-11-26] รับโอนย้านพนักงาน (อ่าน 950)
  [2009-11-24] เรื่องโบนัส (อ่าน 1195)
  [2009-11-21] บุคลากรใดอยากโอน (ย้าย) บ้างมั๊ย (อ่าน 1087)
  [2009-11-21] เชิญเที่ยวงาน "Unseen Nongtalay Festival 2009" (อ่าน 706)
  [2009-11-20] อยากโอน (ย้าย) ไปปฏิบัติงานที่กระบี่ (อ่าน 1085)
  [2009-11-20] บุคลากรต้องการย้ายมากระบี่ (อ่าน 1350)
  [2009-11-20] เทศบาลตำบลคลองพน (อ่าน 1074)
  [2009-11-20] ต้องการทราบตำแหน่งว่างของหัวหน้าส่วนโยธาในเขตอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 927)
  [2009-11-19] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 946)
  [2009-11-18] หารืองานพัสดุ (อ่าน 900)
  [2009-11-18] ตำแหน่ง จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 963)
  [2009-11-16] ฟัสดุต้องการโอนย้าย (อ่าน 935)
  [2009-11-15] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 734)
  [2009-11-09] มี อบต.ในจังหวัดกระบี่ที่ไหนรับโอนตำแหน่งบุคลากรบ้างไหมครับ (อ่าน 1014)
  [2009-11-09] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานสาธารณสุข2-5 (อ่าน 749)
  [2009-11-06] รับโอน(ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ นครศรีฯ (อ่าน 838)
  [2009-11-05] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 769)
  [2009-11-05] ต้องการโอน(ย้าย)ไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 964)
  [2009-11-04] เปลี่ยนสายงาน (อ่าน 975)
  [2009-11-04] เปลี่ยนสายงาน (อ่าน 727)
  [2009-11-04] ยินดีสับเปลี่ยน (อ่าน 775)
  [2009-11-04] รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน (อ่าน 1065)
  [2009-11-03] รับโอนย้าย จนท.พัสดุ (อ่าน 640)
  [2009-11-03] รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา (อ่าน 743)
  [2009-11-03] เมื่อไหร่กระบี่จะเปิดสอบคะ (อ่าน 960)
  [2009-11-02] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1475)
  [2009-11-02] ที่ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชีบ้าง (อ่าน 714)
  [2009-11-02] อบต.ดินแดงรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 851)
  [2009-10-30] ที่ไหนรับโอน จนท.เทศกิจ (อ่าน 698)
  [2009-10-29] อบต.ไม้ขาว รับโอนย้าย นายช่างเขียนบบ 2-4/5 (อ่าน 1115)
  [2009-10-28] รับโอนย้าย จนท.พัสดุ (อ่าน 657)
  [2009-10-27] รับโอน(ย้าย)นวก.สุขาภิบาล ด่วน (อ่าน 775)
  [2009-10-26] รับโอนย้าย จนท.ธุรการ 1-3/4 จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 716)
  [2009-10-22] รับโอนย้าย หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 830)
  [2009-10-19] รับโอนย้าย หัวหน้าส่วนการคลัง (อ่าน 709)
  [2009-10-16] อบต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ เปิดกรอบใหม่หลายตำแหน่ง (อ่าน 1024)
  [2009-10-12] อบต.ทรายขาวกระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ,จัดเก็บฯ (อ่าน 970)
  [2009-10-11] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 858)
  [2009-10-08] รับโอนย้ายและบรรจุใหม่ (อ่าน 1100)
  [2009-10-07] โอน-ย้าย (อ่าน 847)
  [2009-10-07] รับโอนย้าย (อ่าน 1072)
  [2009-10-05] นักวิชาการศึกษา (อ่าน 913)
  [2009-10-01] เปิดสอบภาค ข (อ่าน 996)
  [2009-09-27] แนวทางการปฏิบัติจริงๆของเงินรายได้สถานศึกษา (อ่าน 855)
  [2009-09-24] ต้องการย้ายด๋วน!!! ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (อ่าน 990)
  [2009-09-17] เปลี่ยนสายงาน บุคลากร จนท.วิเคราะห์ (อ่าน 15090)
  [2009-09-16] รับโอนย้าย เจ้าพนักพัสดุ (อ่าน 756)
  [2009-09-10] รับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1108)
  [2009-09-10] รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 940)
  [2009-09-04] อบต.กระบี่น้อยรับโอนย้าย (อ่าน 1206)
  [2009-09-04] จพง.การเงินที่ไหนของจังหวัดตรังว่างบ้าง (อ่าน 700)
  [2009-09-03] จพง.ธุรการที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 902)
  [2009-09-03] รับโอนย้าย (อ่าน 821)
  [2009-09-01] อบต.ทรายขาว กระบี่ รับโอน(ย้าย) จพง.พัสดุ , จัดเก็บฯ ด่วน (อ่าน 736)
  [2009-08-27] อยากรู้จริงๆ (อ่าน 876)
  [2009-08-26] รับโอน (ย้าย)หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.หน้าเขาด่วน (อ่าน 704)
  [2009-08-26] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 974)
  [2009-08-26] อบต.โคกยาง กระบี่ (อ่าน 963)
  [2009-08-24] มีอบต.ไหนในกระบี่รับโอนย้ายจนท.จัดเก็บ4 บ้างคะ (อ่าน 1091)
  [2009-08-24] มีอบต.ไหนในกระบี่รับโอนย้ายจนท.จัดเก็บ4 บ้างคะ (อ่าน 799)
  [2009-08-20] รับโอนพนักงาน (พัสดุ) (อ่าน 698)
  [2009-08-19] ภาค ข. พังงา รับสมัครแล้ว (อ่าน 1022)
  [2009-08-19] รับโอน/ย้ายหัวหน้าการคลังด่วน (อ่าน 708)
  [2009-08-17] อบต.นาทอน จ.สตูล รับโอน (ย้าย) (อ่าน 731)
  [2009-08-16] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีว่างค่ะ (อ่าน 843)
  [2009-08-15] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 807)
  [2009-08-14] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุด่วนร ๆๆหรือบรรจุใหม่ (อ่าน 902)
  [2009-08-13] อบต.อ่าวนางหาคนแทนเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 699)
  [2009-08-13] สอบถาม (อ่าน 855)
  [2009-08-13] รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 720)
  [2009-08-13] รับโอน นายช่างไฟฟ้า (อ่าน 594)
  [2009-08-13] รับโอน นายช่างไฟฟ้า (อ่าน 669)
  [2009-08-11] ต้องการโอนย้าย จพง.จัดเก็บ (อ่าน 817)
  [2009-08-11] รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริห (อ่าน 835)
  [2009-08-06] อบต. บางสวรรค์รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (อ่าน 898)
  [2009-08-06] เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ว่าง ^-^ (อ่าน 1106)
  [2009-08-06] รับ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ด่วน! (อ่าน 752)
  [2009-08-06] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 872)
  [2009-08-05] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 693)
  [2009-08-05] รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 902)
  [2009-08-04] รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 694)
  [2009-08-03] สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 880)
  [2009-08-03] เจ้าพนักงานธุรการ โอน/ย้าย (อ่าน 669)
  [2009-08-03] นักบริหารงานทั่วไปว่างจ้า (อ่าน 824)
  [2009-07-30] จ.สงขลา รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน (อ่าน 678)
  [2009-07-29] อบต.ลิพัง จ.ตรัง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง (อ่าน 722)
  [2009-07-28] เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 853)
  [2009-07-20] ตำแหน่งจนท.วิเคราะห์ฯ อปท.จ.กระบี่ที่ไหนว่างบ้างครับ (อ่าน 924)
  [2009-07-17] เมื่อไหร่จะเปิดสอบภาค ข (อ่าน 968)
  [2009-07-15] เทศบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิดการรับโอนย้ายแล้ว (อ่าน 725)
  [2009-07-15] อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม รับโอนย้ายด่วน (อ่าน 777)
  [2009-07-15] รับโอน/ย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 692)
  [2009-07-14] ตำแหน่งว่าง (อ่าน 975)
  [2009-07-13] จพง.การเงิน (อ่าน 875)
  [2009-07-13] รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ด่วน (อ่าน 710)
  [2009-07-11] ทต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ต้องการรับโอนย้าย หรือ สับเปลี่ยน ด่วน (อ่าน 927)
  [2009-07-10] เทศบาลตำบลพนม..ต้องการรับโอนย้ายหลายตำแหน่ง (อ่าน 912)
  [2009-07-09] ต้องการโอนย้ายกลับจังหวัดตรัง (อ่าน 888)
  [2009-07-04] ตำแหน่งว่างใน อบต./เทศบาล (อ่าน 1034)
  [2009-06-30] แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ อบต.โคกหาร (อ่าน 641)
  [2009-06-26] รับโอนย้ายด่วน!!จร้า... (อ่าน 1066)
  [2009-06-26] แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ อบต.พรุเตียว (อ่าน 729)
  [2009-06-26] รับโอน(ย้าย)1.หน.ช่าง 2.หน.คลัง 3.จนท.พัสดุ 4. จนท.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 1029)
  [2009-06-23] อบต.ป่าร่อนรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา (อ่าน 985)
  [2009-06-23] อบต.ทุ่งไทรทอง รับโอน จพง.พัสดุ (อ่าน 912)
  [2009-06-18] อบต.ไสไทย รับโอน จพง.พัสดุ (อ่าน 772)
  [2009-06-18] รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 768)
  [2009-06-18] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 800)
  [2009-06-18] รับโอน/ย้าย (อ่าน 774)
  [2009-06-18] ประชุม ก.อบต.วันไหน (อ่าน 703)
  [2009-06-18] รับโอนย้าย จนท.บันทึกข้อมูล (อ่าน 691)
  [2009-06-17] ตำแหน่งว่างหลายตำแหน่ง (อ่าน 879)
  [2009-06-17] อบต.ทุ่งบุหลังต้องการเจ้าพนักงานพัสดุ(ด่วน) (อ่าน 754)
  [2009-06-17] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ด่วน กระบี่ (อ่าน 828)
  [2009-06-17] รับโอน (ย้าย) จพง.พัสดุ และ จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 742)
  [2009-06-16] ภาค ข (อ่าน 1210)
  [2009-06-15] ขอความกรุณา (อ่าน 798)
  [2009-06-11] ขอให้ตรวจสอบที่สาธารณะให้ด่วน (อ่าน 867)
  [2009-06-08] เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 824)
  [2009-06-05] จัดเก็บรับโอน/บรรจุ ด่วนกระบี่ (อ่าน 948)
  [2009-06-03] ทำไมกระบี่ไม่เปิดสอบภาค ข ทั้งที่ตำแหน่งว่างเยอะขนาดนี้ มัวทำอะไรอยู่ล่ะ (อ่าน 968)
  [2009-06-02] รับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อ่าน 940)
  [2009-06-01] ธุรการต้องการโอนย้าย (อ่าน 841)
  [2009-06-01] ธุรการต้องการโอนย้าย (อ่าน 703)
  [2009-06-01] ค่าครองชีพ 2000 บาท (อ่าน 899)
  [2009-06-01] ทำไมกระบี่ไม่เปิดสอบ แต่รับบรรจุธุรการสพท.จนเกือบหมดบัญชี (อ่าน 918)
  [2009-06-01] ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง จพง.จัดเก็บฯ (อ่าน 881)
  [2009-06-01] อยากทราบกรอบอัตราตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 (อ่าน 917)
  [2009-05-29] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 864)
  [2009-05-29] ต้องการโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 880)
  [2009-05-27] การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ไปบรรจุและแต่งตั้ง (อ่าน 1658)
  [2009-05-26] อบต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ (อ่าน 22321)
  [2009-05-20] อบต.หนองตรุด รับโอน(ย้าย)บรรจุใหม่ จนท/จพง.พัสดุและนักวิชาการการเงินและบัญชี (อ่าน 851)
  [2009-05-18] รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (อ่าน 1006)
  [2009-05-18] รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร (อ่าน 4353)
  [2009-05-18] ต้องการโอนย้าย (อ่าน 932)
  [2009-05-14] รับโอน(ย้าย) บรรจุใหม่ จนท./ จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 712)
  [2009-05-13] อบต.ทรายขาว รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-2 (อ่าน 706)
  [2009-05-12] ธุรการต้องการย้าย (อ่าน 807)
  [2009-05-12] ประชุม ก.ท.จ. เดือนพฤษภาคมนี้ วันที่เท่าไหร่ครับ (อ่าน 901)
  [2009-05-11] จ.ตรังรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ ด่วน (อ่าน 716)
  [2009-05-06] รพ.เขาพนม (อ่าน 903)
  [2009-05-04] งานธุรกิจออนไลน์ (อ่าน 865)
  [2009-05-01] มติ ก. (อ่าน 862)
  [2009-04-30] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 710)
  [2009-04-30] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 793)
  [2009-04-30] ถามผู้รู้ มติ ก.อบต.ออกวันไหน ประชุมวันไหนครับขอบคุณครับ (อ่าน 634)
  [2009-04-30] ถามผู้รู้ มติ ก.อบต.ออกวันไหน ประชุมวันไหนครับขอบคุณครับ (อ่าน 710)
  [2009-04-30] งานธุรกิจออนไลน์ (อ่าน 699)
  [2009-04-29] เทศบาลไหนต้องการ จ.น.ท.บริหารงานทะเบียนและบัตรฯ (อ่าน 939)
  [2009-04-29] ตำแหน่งงานว่าง (อ่าน 772)
  [2009-04-29] อบต.ทรายขาวรับโอนย้าย จนท.จัดเก็บรายได้ 1-2 (อ่าน 730)
  [2009-04-28] นิติกรต้องการย้ายกลับ จ.ตรัง (ด่วน) (อ่าน 849)
  [2009-04-28] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 887)
  [2009-04-27] อบต.ดินแดงรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 706)
  [2009-04-27] งานว่าง (อ่าน 691)
  [2009-04-23] ต้องการรับ จพง. การเงินและบัญชี 3 (อ่าน 719)
  [2009-04-21] รับโอนย้ายตำแหน่งจพง.พัสดและจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 692)
  [2009-04-20] หาคนแทนตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 ด่วน (อ่าน 626)
  [2009-04-20] หาคนแทนตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 ด่วน (อ่าน 820)
  [2009-04-20] ตำแหน่งงานส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ (อ่าน 1566)
  [2009-04-16] ธุรการต้องการย้าย (อ่าน 784)
  [2009-04-07] ต้องการย้ายกลับตรัง(จพง.พัสดุ) (อ่าน 930)
  [2009-04-07] รับโอนจนท.บริหารงานทะเบียนด่วน (อ่าน 908)
  [2009-04-02] ธุรการต้องการย้าย (อ่าน 2761)
  [2009-04-02] เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 1000)
  [2009-04-02] ทต.คลองท่อมใต้ รับผู้ช่วยครูเอกปฐมวัยหรืออนุบาล 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1237)
  [2009-04-02] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อบต.ห้วยยูง) (อ่าน 1729)
  [2009-03-31] เปิดสอบบ้างไหม (อ่าน 741)
  [2009-03-31] รับโอนและบรรจุใหม่(ข้าราชการ) (อ่าน 907)
  [2009-03-31] การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของอปท. ประจำปี 2552 (อ่าน 853)
  [2009-03-24] เทศบาลตำบลเขาพนมรับวิศวกรด่วน (อ่าน 1934)
  [2009-03-20] นักวิชาการศึกษาในจังหวัดกระบี่มีที่ไหนว่างบ้าง (อ่าน 901)
  [2009-03-19] ที่ไหนรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์บรรจุใหม่บ้าง (อ่าน 751)
  [2009-03-18] รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 2497)
  [2009-03-12] ขอโอน(ย้าย)ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ่าน 3655)
  [2009-03-10] ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเพื่อนบัญชีสุพรรณ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 1572)
  [2009-03-10] รับโอนย้ายจพง.พัสดุ และ จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 885)
  [2009-03-10] รับโอนย้ายจพง.พัสดุ และ จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 683)
  [2009-03-07] อบต.หนองทะเลรับโอนย้ายพนักงาน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 885)
  [2009-03-04] โอนย้าย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ3-5/6ว (อ่าน 938)
  [2009-02-26] จะเปิดสอบ อบต.เร็วๆ นี้จริงเหรอ? (อ่าน 1049)
  [2009-02-26] รับโอนย้าย พนักงาน่สวนตำบล (อ่าน 898)
  [2009-02-26] รับโอนย้าย พนักงาน่สวนตำบล (อ่าน 786)
  [2009-02-25] เมื่อไหร่ จ.กระบี่จะเปิดสอบภาค ข ค่ะ (อ่าน 945)
  [2009-02-24] รับโอนย้าย (อ่าน 780)
  [2009-02-23] อปท.ไหนรับโอนหรือรับบรรจุใหม่ (อ่าน 949)
  [2009-02-23] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 759)
  [2009-02-20] อบต.หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้าย (อ่าน 1029)
  [2009-02-13] อบต.คลองยา จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 879)
  [2009-02-13] อบต.คลองยา จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 711)
  [2009-02-12] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 869)
  [2009-02-04] จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 721)
  [2009-02-04] จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 712)
  [2009-02-02] รับโอน(ย้าย) จนท.วิเคราะห์ฯ (อ่าน 891)
  [2009-01-29] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 1009)
  [2009-01-29] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ต.คลองพน (อ่าน 840)
  [2009-01-29] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 849)
  [2009-01-29] รับโอน/ย้าย จพง.พัสดุ ,จพง.การเงินและบัญชี อบต.เขาเขน (อ่าน 898)
  [2009-01-28] อบต.ไสไทย จังหวัดกระบี่ รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (อ่าน 881)
  [2009-01-28] รับโอน(ย้าย) จนท.การเงินและบัญชี (อ่าน 765)
  [2009-01-27] รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 972)
  [2009-01-22] รับโอนย้าย/บรรจุใหม่ เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 769)
  [2009-01-19] เรียนป.โท (อ่าน 1004)
  [2009-01-19] อบต.เวียงสระจ.สุราษฎร์ธานี รับโอนย้าย จนท.วิเคราะห์ฯ ด่วน.. (อ่าน 731)
  [2009-01-19] รับโอน(ย้าย)จนท/จพง (อ่าน 8871)
  [2009-01-16] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 785)
  [2009-01-13] อบต.เกาะกลาง รับบรรจุใหม่และรับโอนย้าย (อ่าน 893)
  [2009-01-12] รับโอน(ย้าย) (อ่าน 993)
  [2009-01-09] รับโอน(ย้าย)บรรจุใหม่พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 2803)
  [2009-01-09] รับโอน(ย้าย)บรรจุใหม่พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 976)
  [2009-01-08] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 11320)
  [2009-01-08] อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 1009)
  [2008-12-30] อบต.หนองทะเลรับโอนย้ายพนักงาน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 16017)
  [2008-12-26] อบต. ดินแดง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง (อ่าน 819)
  [2008-12-26] อบต.ดินแดง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง (อ่าน 770)
  [2008-12-26] สับเปลี่ยนโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุสุราษฎร์ธานี (อ่าน 666)
  [2008-12-26] สับเปลี่ยนโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุสุราษฎร์ธานี (อ่าน 771)
  [2008-12-22] ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (อ่าน 884)
  [2008-12-19] วิเคราะห์,บุคลากร,ทะเบียน (อ่าน 1017)
  [2008-12-19] ระวัง ! นายก อบต. เรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นโบนัส (อ่าน 1006)
  [2008-12-18] รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 996)
  [2008-12-18] อบต.หนองทะเลรับโอนย้ายพนักงาน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 695)
  [2008-12-18] อบต.หนองทะเลรับโอนย้ายพนักงาน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 716)
  [2008-12-17] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 699)
  [2008-12-04] รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 693)
  [2008-12-04] รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 877)
  [2008-12-01] ก.อบต.จ.กระบี่ ตั้งอนุฯตรวจโบนัสแล้ว (ขอบคุณครับ) (อ่าน 1108)
  [2008-11-29] เปิดสอบภาค ข (อ่าน 963)
  [2008-11-28] มติ ก. (อ่าน 803)
  [2008-11-28] อบต.ศาลาด่าน รับโอน (ย้าย (อ่าน 1087)
  [2008-11-25] อบต.โคกหาร รับโอน(ย้าย)/บรรจุใหม่ พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1053)
  [2008-11-25] รับ(โอนย้าย/บรรจุใหม่) (อ่าน 953)
  [2008-11-24] ขอประชาสัมพันธ์เว็บกลุ่มช่าง อปท.อันดามัน (อ่าน 962)
  [2008-11-20] เมื่อไหร่จะใส่ข้อมูล "บุคลากร" ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เห็นขึ้นข้อความ กำลังปรับปรุงนานแล้ว (อ่าน 1186)
  [2008-11-19] จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 902)
  [2008-11-18] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บ/เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 15248)
  [2008-11-18] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1-3 ด่วน (อ่าน 892)
  [2008-11-18] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1720)
  [2008-11-18] แก้ไขชื่อ นายก อบต. (อ่าน 934)
  [2008-11-18] เมื่อไหร่จะเปิดรับเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมุลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (อ่าน 869)
  [2008-11-17] รับโอนย้ายพนักงานหลายตำแหน่ง (อ่าน 972)
  [2008-11-17] เดือนพฤศจิกายนประชุม ก.อบต.วันไหนครับ (อ่าน 3592)
  [2008-11-13] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน 950)
  [2008-11-11] รับโอนย้ายพนักงานด่วน (อ่าน 865)
  [2008-11-10] เว็บไซต์ อบต. พร้อมใช้ เพียง 4900 บาทเท่านั้น www.e-weblocal.com (อ่าน 729)
  [2008-11-03] รับโอน จพง.กง.บช. 2-5 (อ่าน 957)
  [2008-10-31] สอบถามตำแหน่งว่าง-จพง.ธุรการ หรือตำแหน่งที่เกื้อกูล ค่ะ (อ่าน 5540)
  [2008-10-29] รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่จัดเก็บและเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 857)
  [2008-10-27] รับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 4279)
  [2008-10-24] อัตราตำแหน่งว่าง (วิเคราะห์ บุคลากร) (อ่าน 1230)
  [2008-10-22] อความอนุเคาระห์ ขอประชาสัมพันธ์ การใช้บัญชี อบจ กำแพงเพชร ด้วยคะ (อ่าน 806)
  [2008-10-22] เรียน ป.โท (อ่าน 990)
  [2008-10-21] รับโอน(ย้าย) พนักงาน (อ่าน 1016)
  [2008-10-20] รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1164)
  [2008-10-16] โอนย้าย (อ่าน 945)
  [2008-09-16] โบนัส 51 (อ่าน 4452)
  [2008-09-15] อยากได้มาตรฐานตำแหน่งของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 980)
  [2008-09-15] ยินดีด้วยครับ (อ่าน 850)
  [2008-09-10] โอนย้าย เจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 1008)
  [2008-08-13] เปิดประกาศ ก.อบต.ไม่ได้ (อ่าน 1071)
Post || Home
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!