Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ ก.อบต.
  [2024-05-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2567 (อ่าน 340)
  [2024-04-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค (อ่าน 288)
  [2024-04-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็ (อ่าน 195)
  [2024-03-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2567 (อ่าน 783)
  [2024-03-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2567 (อ่าน 910)
  [2024-02-15] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2567 (อ่าน 889)
  [2024-02-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2567 (อ่าน 532)
  [2024-01-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2567 (อ่าน 889)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ 2566 (อ่าน 460)
  [2023-12-19] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2566 (อ่าน 1191)
  [2023-11-02] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานคร (อ่าน 575)
  [2023-10-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2566 (อ่าน 1294)
  [2023-10-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (อ่าน 619)
  [2023-10-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (อ่าน 443)
  [2023-09-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2566 (อ่าน 1259)
  [2023-09-01] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. (อ่าน 433)
  [2023-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 1069)
  [2023-08-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 1049)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 330)
  [2023-07-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 1038)
  [2023-06-21] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (อ่าน 400)
  [2023-06-13] ประกาศก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 414)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่2) (อ่าน 222)
  [2023-05-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 1113)
  [2023-04-27] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 946)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 1355)
  [2023-03-28] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 655)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (อ่าน 521)
  [2023-02-07] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 (อ่าน 519)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 506)
  [2023-01-26] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 1875)
  [2023-01-10] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 602)
  [2022-12-27] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 868)
  [2022-11-24] มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 1221)
  [2022-11-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่ีอง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ. (อ่าน 603)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 497)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 (อ่าน 439)
  [2022-10-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 1056)
  [2022-09-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1127)
  [2022-09-13] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 981)
  [2022-07-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 962)
  [2022-06-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 1341)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 366)
  [2022-05-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 1099)
  [2022-04-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1160)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 439)
  [2022-03-23] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 1137)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 478)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) (อ่าน 572)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 460)
  [2022-02-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 775)
  [2022-01-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 1083)
  [2022-01-06] ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564 (อ่าน 688)
  [2021-12-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 959)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ.2564 (อ่าน 542)
  [2021-11-24] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 935)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 712)
  [2021-10-21] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 1053)
  [2021-10-20] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 799)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 579)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 757)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 644)
  [2021-08-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 1108)
  [2021-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 1035)
  [2021-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 1047)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 724)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 695)
 
Top!
Top!