Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
  [2017-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 0)
  [2017-03-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๐ (อ่าน 0)
  [2017-03-30] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 26)
  [2017-03-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (อ่าน 73)
  [2017-03-29] การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน (อ่าน 20)
  [2017-03-28] การกำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 39)
  [2017-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ (อ่าน 28)
  [2017-03-28] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (อ่าน 26)
  [2017-03-24] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอบกา (อ่าน 44)
  [2017-03-24] การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน (อ่าน 51)
  [2017-03-23] แจ้งหารจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ครั้งที่ (อ่าน 40)
  [2017-03-23] การบัญทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 58)
  [2017-03-23] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มี (อ่าน 33)
  [2017-03-23] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 31)
  [2017-03-23] การปรับลดอัตรค่าดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 15)
  [2017-03-22] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 51)
  [2017-03-22] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 36)
  [2017-03-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 23)
  [2017-03-22] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (อ่าน 39)
  [2017-03-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร (อ่าน 47)
  [2017-03-21] จัดสรรงบประมาณรายจ่าย(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่๒ เดือนมีนาคม (อ่าน 40)
  [2017-03-21] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 61)
  [2017-03-21] การสำรวจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 49)
  [2017-03-20] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 47)
  [2017-03-20] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 42)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจแนวสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 70)
  [2017-03-17] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา๔๔)ปร (อ่าน 71)
  [2017-03-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 69)
  [2017-03-16] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 44)
  [2017-03-16] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทา (อ่าน 47)
  [2017-03-16] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และ (อ่าน 36)
  [2017-03-16] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 60)
  [2017-03-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 68)
  [2017-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครุ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่นสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญ (อ่าน 58)
  [2017-03-14] กำหนดการส่้งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐา (อ่าน 43)
  [2017-03-14] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 32)
  [2017-03-14] แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน (อ่าน 48)
  [2017-03-14] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (อ่าน 56)
  [2017-03-14] แจ้งจัดสรรเงินบำแหน็จบำนาญไตรมาสที่ ๒ (เพิ่มเติม) เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 57)
  [2017-03-13] การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 51)
  [2017-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่ว (อ่าน 62)
  [2017-03-13] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 87)
  [2017-03-13] โครงการอบรมหลักสูตร'ท้องถิ่นสุจริต'(Local Integrity Transparency) (อ่าน 62)
  [2017-03-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (อ่าน 56)
  [2017-03-10] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Best Practices) (อ่าน 73)
  [2017-03-10] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งนเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการท่องเที่ยงโดยชุม (อ่าน 60)
  [2017-03-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ (อ่าน 55)
  [2017-03-10] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถาะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่ (อ่าน 30)
  [2017-03-09] การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 149)
  [2017-03-09] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 96)
  [2017-03-09] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 45)
  [2017-03-09] การดำเนินการกำหนดตัวชี่วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่อยงาน รอบการประเมินที่๑ (อ่าน 42)
  [2017-03-08] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 60)
  [2017-03-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2017-03-08] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก (อ่าน 49)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศ (อ่าน 92)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 82)
  [2017-03-06] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๐ (อ่าน 225)
  [2017-03-03] หารือคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 64)
  [2017-03-03] การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 52)
  [2017-03-02] ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อ่าน 95)
  [2017-03-02] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 132)
  [2017-03-01] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 82)
  [2017-03-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 437)
  [2017-03-01] การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2017-03-01] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 57)
  [2017-03-01] การให้บริหารเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น(ชนิดฉุกเฉิน) (อ่าน 30)
  [2017-02-28] ด่วนที่สุด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจ (อ่าน 91)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 66)
  [2017-02-28] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกคร (อ่าน 106)
  [2017-02-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2017-02-27] ซักซ้อมแนวทางการบริหารบุคคลของลูกจ้างประจำ (อ่าน 149)
  [2017-02-24] การอบรมอาสาสมัครกีฬ้าและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 88)
  [2017-02-24] จัดตั้งศูย์ดำรงธรรมอำเภอ (อ่าน 111)
  [2017-02-24] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2017-02-24] แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 54)
  [2017-02-23] การสอบประเมินผลสัมฤทธิืทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 38)
  [2017-02-22] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 59)
  [2017-02-22] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 76)
  [2017-02-22] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 63)
  [2017-02-22] การแจ้งโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 103)
  [2017-02-21] แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2017-02-21] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2017-02-21] ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 36)
  [2017-02-20] การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (อ่าน 57)
  [2017-02-20] การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (อ่าน 46)
  [2017-02-20] ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. (อ่าน 246)
  [2017-02-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 39)
  [2017-02-17] การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne (อ่าน 52)
  [2017-02-17] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ (อ่าน 111)
  [2017-02-17] ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง (อ่าน 46)
  [2017-02-17] การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (อ่าน 47)
  [2017-02-17] การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 27)
  [2017-02-16] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 52)
  [2017-02-16] แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อ่าน 195)
  [2017-02-15] ขอหอรือการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆตามข้อกำหนดกระทรวงการคลัง กรณีปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให (อ่าน 80)
  [2017-02-14] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป (อ่าน 71)
  [2017-02-14] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 52)
  [2017-02-14] มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย (อ่าน 41)
  [2017-02-10] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการำกหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ (อ่าน 166)
  [2017-02-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 77)
  [2017-02-09] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่าวเอดส์ ประจำปีงบประมาร พ. (อ่าน 55)
  [2017-02-08] แจ้งผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่๑๒-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธค ๒๕๕๙ (อ่าน 271)
  [2017-02-08] รายงานผลการคัดเลือกหน่อยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2017-02-08] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 63)
  [2017-02-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 106)
  [2017-02-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่ว (อ่าน 123)
  [2017-02-07] การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ (อ่าน 77)
  [2017-02-07] เชิญประชุมผ่านระบบ Wed Conference (อ่าน 97)
  [2017-02-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเ (อ่าน 53)
  [2017-02-06] เร่งรัดติดตามการปฎิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2017-02-06] การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกษฏีกาพระรารชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกน (อ่าน 77)
  [2017-02-06] ประการศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (อ่าน 110)
  [2017-02-03] กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2017-02-03] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (อ่าน 129)
  [2017-02-03] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 81)
  [2017-02-03] แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ (อ่าน 79)
  [2017-02-03] ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ (อ่าน 79)
  [2017-02-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 115)
  [2017-02-03] แจ้งการโอนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 66)
  [2017-02-02] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียระดับประถทศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสศตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 42)
  [2017-02-02] การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตาใโครงการสร้างส่วนราชการ (อ่าน 139)
  [2017-02-02] การกำเนินการสอบแข่งขันบุคคลดพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 158)
  [2017-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 406)
  [2017-02-01] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 123)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 77)
  [2017-02-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 286)
  [2017-02-01] แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 สำหรับการสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 51)
  [2017-02-01] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวา (อ่าน 78)
  [2017-02-01] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 65)
  [2017-02-01] ขอเชิญประชุม (อ่าน 168)
  [2017-01-31] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคสามสะอาดให้ถูก (อ่าน 65)
  [2017-01-31] การช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 69)
  [2017-01-31] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 111)
  [2017-01-31] ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ (อ่าน 118)
  [2017-01-30] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 86)
  [2017-01-30] การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (อ่าน 84)
  [2017-01-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 85)
  [2017-01-30] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 69)
  [2017-01-30] แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 50)
  [2017-01-27] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 72)
  [2017-01-27] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแนวแผนการเสริมสร้างความแข่งเเข็งดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 67)
  [2017-01-27] แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test .NT)_1 (อ่าน 62)
  [2017-01-27] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 50)
  [2017-01-27] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 77)
  [2017-01-26] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 97)
  [2017-01-26] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรั (อ่าน 129)
  [2017-01-25] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 108)
  [2017-01-25] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 59)
  [2017-01-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข้งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า (อ่าน 158)
  [2017-01-25] ขอควาทอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้ (อ่าน 118)
  [2017-01-25] ขอเเจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมกราคมส ๒๕๖๐ (อ่าน 143)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 54)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น_1 (อ่าน 59)
  [2017-01-25] การเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) (อ่าน 149)
  [2017-01-25] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 161)
  [2017-01-25] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช_1 (อ่าน 55)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 101)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูล (อ่าน 172)
  [2017-01-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้้้้นตอนการกระจายอำำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 125)
  [2017-01-23] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรำโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อ (อ่าน 52)
  [2017-01-23] ขอความอนุเคาระห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ_1 (อ่าน 133)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 101)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 80)
  [2017-01-23] เงินสนับสนุนค่าบำเหน็ดบำนาญ (อ่าน 79)
  [2017-01-23] ค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน_1 (อ่าน 65)
  [2017-01-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 93)
  [2017-01-20] สำรวจข้อมูลบัญญัติ/เทศบัญญัติการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ (อ่าน 77)
  [2017-01-18] การสัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 93)
  [2017-01-18] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2017-01-18] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 142)
  [2017-01-18] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 143)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 68)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาได้รับความเสียหารจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 52)
  [2017-01-12] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 63)
  [2017-01-12] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 77)
  [2017-01-12] การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและส (อ่าน 114)
  [2017-01-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 82)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู (อ่าน 73)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (อ่าน 69)
  [2017-01-11] ให้มีการสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (อ่าน 37)
  [2017-01-11] โครงการฝึกอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 41)
  [2017-01-11] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 54)
  [2017-01-11] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 62)
  [2017-01-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 115)
  [2017-01-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีง (อ่าน 82)
  [2017-01-11] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 62)
  [2017-01-10] การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 53)
  [2017-01-10] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 44)
  [2017-01-10] การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 76)
  [2017-01-10] รายงานการขยายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2017-01-10] รายงานการจัดต้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 48)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 44)
  [2017-01-09] ขอเชิญประชุมการดำเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 119)
  [2017-01-06] ขอเชิญประชุมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 91)
  [2017-01-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 130) (อ่าน 74)
  [2017-01-05] แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ(อบจ.๒)(ท.๒)(อบต.๒) (อ่าน 282)
  [2017-01-05] มติก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 457)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 87)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 86)
  [2017-01-05] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 79)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ป (อ่าน 83)
  [2017-01-05] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 57)
  [2017-01-05] มติ ก.ท.จ.กรบี่ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๙ (อ่าน 351)
  [2017-01-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชียวชาญ (อ่าน 81)
  [2017-01-05] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 57)
  [2017-01-04] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก งบประมาณร (อ่าน 62)
  [2017-01-04] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2017-01-04] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 299)
  [2017-01-04] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 93)
  [2017-01-04] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั (อ่าน 73)
  [2016-12-30] ประกาศกำหนดหลักเเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลของเทศบาล (อ่าน 178)
  [2016-12-29] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 75)
  [2016-12-28] เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินของงานของสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแไฟฟ้า) โดยโอนเงินผ่านทางระบบ e-LAAS  (อ่าน 88)
  [2016-12-28] แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 76)
  [2016-12-28] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) (อ่าน 88)
  [2016-12-28] ประกาศรายชื่อผู้สมครวได้เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 45)
  [2016-12-28] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้ที่ชุมชน (อ่าน 73)
  [2016-12-27] รายงานประจำปี ๒๕๕๘ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 62)
  [2016-12-27] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2016-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 89)
  [2016-12-27] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อคำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 157)
  [2016-12-27] การรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(วช) (อ่าน 110)
  [2016-12-26] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 178)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบั (อ่าน 81)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ (อ่าน 70)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ์๒๕๖๐ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 91)
  [2016-12-26] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 73)
  [2016-12-23] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 88)
  [2016-12-21] ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแ (อ่าน 115)
  [2016-12-21] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 80)
  [2016-12-21] แจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2016-12-20] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 86)
  [2016-12-20] หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา (อ่าน 144)
  [2016-12-20] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 172)
  [2016-12-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 96)
  [2016-12-16] แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราย (อ่าน 90)
  [2016-12-15] แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (อ่าน 126)
  [2016-12-14] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 203)
  [2016-12-13] การแจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. (อ่าน 154)
  [2016-12-13] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 170)
  [2016-12-13] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Locaj Sufficiency ScHool : LSS) (อ่าน 84)
  [2016-12-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 127)
  [2016-12-13] แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้ารา (อ่าน 106)
  [2016-12-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 282)
  [2016-12-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ) (อ่าน 120)
  [2016-12-06] ซักซ้อมแนวทางเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๕๘และ๒๕๕๙ (อ่าน 136)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 168)
  [2016-12-06] การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประดภทอำนวยการท้องถิ่น (อ่าน 249)
  [2016-12-06] การนับระยะการดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (อ่าน 140)
  [2016-12-06] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 116)
  [2016-12-06] กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การ (อ่าน 109)
  [2016-12-01] เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 107)
  [2016-12-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 105)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 186)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่ (อ่าน 123)
  [2016-12-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 109)
  [2016-11-30] ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 174)
  [2016-11-30] โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 85)
  [2016-11-29] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 92)
  [2016-11-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 640)
  [2016-11-28] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 69)
  [2016-11-28] cมติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (อ่าน 384)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 120)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระ (อ่าน 109)
  [2016-11-25] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 128)
  [2016-11-25] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 102)
  [2016-11-24] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (ประธานสภา อบต.) (อ่าน 160)
  [2016-11-24] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ (อ่าน 101)
  [2016-11-24] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 83)
  [2016-11-24] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการอาหา (อ่าน 103)
  [2016-11-24] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 76)
  [2016-11-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 93)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2016-11-23] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 103)
  [2016-11-23] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 212)
  [2016-11-23] แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2016-11-23] การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (อ่าน 106)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอรัปชั่น (อ่าน 55)
  [2016-11-23] โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หน (อ่าน 66)
  [2016-11-23] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 118)
  [2016-11-22] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 140)
  [2016-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร (อ่าน 91)
  [2016-11-22] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 82)
  [2016-11-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 146)
  [2016-11-18] แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 121)
  [2016-11-18] นโยบายให้มีการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 77)
  [2016-11-17] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้อนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 117)
  [2016-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 93)
  [2016-11-17] โครงดารเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 101)
  [2016-11-17] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบ (อ่าน 168)
  [2016-11-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ (อ่าน 178)
  [2016-11-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนตามขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  (อ่าน 158)
  [2016-11-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 (อ่าน 154)
  [2016-11-16] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 (อ่าน 220)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 173)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 142)
  [2016-11-15] การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 190)
  [2016-11-15] แต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 86)
  [2016-11-15] ขอประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2016-11-15] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2016-11-15] การแต่งตั้งคณะักรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระด (อ่าน 81)
  [2016-11-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 139)
  [2016-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสานสนเทศการจัดกา (อ่าน 103)
  [2016-11-14] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 91)
  [2016-11-14] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ (อ่าน 69)
  [2016-11-10] กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 116)
  [2016-11-10] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 91)
  [2016-11-10] รายงานราคากลางงานก่อสร้างโครงการที่มูลค่าตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป (อ่าน 155)
  [2016-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก (อ่าน 166)
  [2016-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก (อ่าน 150)
  [2016-11-09] การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 184)
  [2016-11-09] แจ้งแนดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (อ่าน 126)
  [2016-11-08] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอ (อ่าน 135)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก (อ่าน 150)
  [2016-11-08] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (อ่าน 235)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสร (อ่าน 141)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงา (อ่าน 140)
  [2016-11-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  (อ่าน 145)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดอ.บ.ต. เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 177)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 135)
  [2016-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (อ่าน 163)
  [2016-11-07] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาแสดงความอาลัย (อ่าน 134)
  [2016-11-07] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2016-11-04] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 123)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 116)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 71)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 66)
  [2016-11-04] การอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พศ.  (อ่าน 76)
  [2016-11-03] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปร (อ่าน 71)
  [2016-11-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS ณ 31ตุลาคม 2559 (อ่าน 141)
  [2016-11-02] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หร (อ่าน 130)
  [2016-11-02] แจ้งมตืการประชุมคณะะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 116)
  [2016-11-01] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ 15 ตุลาคม 2559 (อ่าน 135)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้างลานกีฬ ผ่านทาง (อ่าน 106)
  [2016-11-01] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะท (อ่าน 195)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 144)
  [2016-11-01] หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภา (อ่าน 131)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 127)
  [2016-10-31] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขกา (อ่าน 151)
  [2016-10-31] การให้ความช่วยเหลือผู้ระกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตรา (อ่าน 89)
  [2016-10-31] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหน่งนำ้) Local Sufficiency Eco (อ่าน 110)
  [2016-10-31] การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (อ่าน 171)
  [2016-10-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 543)
  [2016-10-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/2559 (อ่าน 505)
  [2016-10-28] ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2016-10-28] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 92)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 108)
  [2016-10-27] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 99)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุด (อ่าน 128)
  [2016-10-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 229)
  [2016-10-27] ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งแ (อ่าน 97)
  [2016-10-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 169)
  [2016-10-26] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 142)
  [2016-10-26] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1  (อ่าน 282)
  [2016-10-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 169)
  [2016-10-25] แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแ (อ่าน 244)
  [2016-10-25] ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดเงื่อนไข ห (อ่าน 133)
  [2016-10-25] สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชก (อ่าน 109)
  [2016-10-25] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 144)
  [2016-10-25] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ประจำปีงบ (อ่าน 102)
  [2016-10-20] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 86)
  [2016-10-20] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 125)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน (อ่าน 197)
  [2016-10-19] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 139)
  [2016-10-19] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC (อ่าน 93)
  [2016-10-19] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) (อ่าน 79)
  [2016-10-18] อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2554-2559 (อ่าน 132)
  [2016-10-18] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม (อ่าน 141)
  [2016-10-17] การแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 212)
  [2016-10-17] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e GP สำหรับ อปท (อ่าน 207)
  [2016-10-14] รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ (อ่าน 129)
  [2016-10-14] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (อ่าน 111)
  [2016-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Locaj Competency Test: LCT (อ่าน 112)
  [2016-10-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 191)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 153)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ (อ่าน 132)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 138)
  [2016-10-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 84)
  [2016-10-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค (อ่าน 153)
  [2016-10-12] แนวทางหลักและเกณฑืการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2016-10-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม (อ่าน 164)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 133)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 141)
  [2016-10-07] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 251)
  [2016-10-06] ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LLAS) (อ่าน 320)
  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2016-10-06] รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 125)
  [2016-10-05] รับสมัครโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  (อ่าน 125)
  [2016-10-04] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 290)
  [2016-10-03] การประเมิณผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการประเมินที่ ๒ (อ่าน 132)
  [2016-10-03] แจ้งกรมสรรพกรได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร (อ่าน 237)
  [2016-09-30] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (อ่าน 171)
  [2016-09-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2016-09-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งผลงานหลักอบรม ๓ เดือน (อ่าน 89)
  [2016-09-30] แจ้งผลการประมาณผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น  (อ่าน 86)
  [2016-09-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา (อ่าน 222)
  [2016-09-30] การคัดเลือก ก.ก ผู้แทน ปลัดเทศบาลและปลัดอบต. เป็นกรรมการผู้แทนในก.กลาง (อ่าน 228)
  [2016-09-29] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปร (อ่าน 218)
  [2016-09-29] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า (อ่าน 129)
  [2016-09-29] แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ร (อ่าน 178)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 169)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 151)
  [2016-09-28] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาวัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวัสดุของหน่วยงานการบ (อ่าน 159)
  [2016-09-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 613)
  [2016-09-28] ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 113)
  [2016-09-28] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 149)
  [2016-09-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 459)
  [2016-09-27] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2016-09-27] การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ (อ่าน 196)
  [2016-09-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้ (อ่าน 139)
  [2016-09-26] ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (อ่าน 169)
  [2016-09-26] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 116)
  [2016-09-26] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร (อ่าน 83)
  [2016-09-26] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 83)
  [2016-09-26] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัด อบต. ในคณะกรรมก (อ่าน 204)
  [2016-09-26] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 132)
  [2016-09-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป (อ่าน 111)
  [2016-09-26] เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย (อ่าน 80)
  [2016-09-22] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 103)
  [2016-09-22] การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม (อ่าน 88)
  [2016-09-22] แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 88)
  [2016-09-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า (อ่าน 125)
  [2016-09-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 180)
  [2016-09-21] จังหวัดกระบี่ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ (อ่าน 196)
  [2016-09-21] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 197)
  [2016-09-20] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 203)
  [2016-09-20] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o (อ่าน 168)
  [2016-09-19] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก (อ่าน 134)
  [2016-09-19] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 94)
  [2016-09-19] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 131)
  [2016-09-19] แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ (อ่าน 164)
  [2016-09-19] ตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 (อ่าน 112)
  [2016-09-19] ยืนยันข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนุน (อ่าน 301)
  [2016-09-15] การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญช (อ่าน 88)
  [2016-09-14] ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น (อ่าน 528)
  [2016-09-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (อ่าน 235)
  [2016-09-13] การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 290)
  [2016-09-13] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเต (อ่าน 150)
  [2016-09-13] การเดินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 112)
  [2016-09-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 197)
  [2016-09-12] แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 827)
  [2016-09-12] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2016-09-09] กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 (อ่าน 137)
  [2016-09-09] แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 317)
  [2016-09-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 148)
  [2016-09-09] กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 80)
  [2016-09-09] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2016-09-08] การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองท้อง (อ่าน 155)
  [2016-09-08] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (อ่าน 168)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 386)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 333)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 617)
  [2016-09-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 153)
  [2016-09-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัญิจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ข้ (อ่าน 146)
  [2016-09-07] โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสมท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2016-09-07] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุุน (อ่าน 206)
  [2016-09-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 118)
  [2016-09-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 168)
  [2016-09-06] วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2016-09-06] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 101)
  [2016-09-06] การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ แล (อ่าน 174)
  [2016-09-06] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 159)
  [2016-09-06] การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะด้านเดีบว (อ่าน 100)
  [2016-09-06] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 201)
  [2016-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น (อ่าน 101)
  [2016-09-06] โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 77)
  [2016-09-06] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 100)
  [2016-09-06] การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ (อ่าน 86)
  [2016-09-05] การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ร่ยการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอ (อ่าน 122)
  [2016-09-05] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 151)
  [2016-09-05] แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2016-09-05] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2016-09-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 93)
  [2016-09-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 154)
  [2016-09-05] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (อ่าน 79)
  [2016-09-05] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 152)
  [2016-09-05] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 113)
  [2016-09-05] ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือมาตฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อ่าน 131)
  [2016-09-02] โครงการการติดตามและประเมินผลการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจักแผนพัฒนาเศ (อ่าน 178)
  [2016-09-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2016-09-02] หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับการปฏิบัติงานเป็น (อ่าน 172)
  [2016-09-02] แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (อ่าน 182)
  [2016-09-02] การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน (อ่าน 107)
  [2016-09-02] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผุ้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าว (อ่าน 126)
  [2016-09-02] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูง (อ่าน 118)
  [2016-09-02] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน (อ่าน 138)
  [2016-09-01] การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (อ่าน 102)
  [2016-09-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 227)
  [2016-09-01] ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป (อ่าน 150)
  [2016-09-01] การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (อ่าน 100)
  [2016-09-01] โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้าสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทำสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น (อ่าน 93)
  [2016-08-31] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 182)
  [2016-08-31] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 236)
  [2016-08-30] ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 173)
  [2016-08-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 87)
  [2016-08-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 545)
  [2016-08-26] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 364)
  [2016-08-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 132)
  [2016-08-26] การจัดทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2016-08-25] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 121)
  [2016-08-25] อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ (อ่าน 108)
  [2016-08-25] โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 145)
  [2016-08-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 94)
  [2016-08-24] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 110)
  [2016-08-24] แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั (อ่าน 93)
  [2016-08-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2016-08-23] การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 188)
  [2016-08-23] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 98)
  [2016-08-23] การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 135)
  [2016-08-23] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก (อ่าน 127)
  [2016-08-23] แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 214)
  [2016-08-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2016-08-22] ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ (อ่าน 82)
  [2016-08-19] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ (อ่าน 130)
  [2016-08-19] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาน (อ่าน 99)
  [2016-08-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 160)
  [2016-08-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. (อ่าน 130)
  [2016-08-18] การปฎิบัติงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ (อ่าน 120)
  [2016-08-18] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 144)
  [2016-08-18] แนวทางการขอรับเงินอุดเหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2016-08-17] แนวทางการปฎิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการส (อ่าน 115)
  [2016-08-17] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 113)
  [2016-08-17] กิจกรรมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 (อ่าน 146)
  [2016-08-16] ้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2016-08-16] สำหรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2016-08-16] การโอนสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่าย (อ่าน 245)
  [2016-08-11] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แกเองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 (อ่าน 246)
  [2016-08-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 186)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 127)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 119)
  [2016-08-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2016-08-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสบับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เ (อ่าน 166)
  [2016-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 140)
  [2016-08-09] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 200)
  [2016-08-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 246)
  [2016-08-09] ซักซ้อมการส่งเงินทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 135)
  [2016-08-09] ซัักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 142)
  [2016-08-09] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธินะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุ จะครบ  (อ่าน 114)
  [2016-08-09] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ขององค์ปกคลองส่วนท้องถิ (อ่าน 159)
  [2016-08-09] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 148)
  [2016-08-08] การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลั (อ่าน 189)
  [2016-08-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและรับด (อ่าน 121)
  [2016-08-08] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ (อ่าน 177)
  [2016-08-05] การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคาะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2016-08-05] ขอทราบต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 143)
  [2016-08-04] ซักซ้อมแนวาทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การปกคลองท้องถิ่น (อ่าน 205)
  [2016-08-04] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 193)
  [2016-08-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 449)
  [2016-08-03] การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย พนักงานสถาธนานุบาล (อ่าน 89)
  [2016-08-03] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่อมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 109)
  [2016-08-03] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 160)
  [2016-08-03] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล ครูผู้ช่วย และครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชืพครูหรือหนังสืออนุญาต (อ่าน 131)
  [2016-08-03] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ (อ่าน 175)
  [2016-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ (อ่าน 130)
  [2016-08-01] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2016-08-01] แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 123)
  [2016-08-01] ขอให้ชี้แจงขอเท็จจิงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 137)
  [2016-08-01] การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน (อ่าน 287)
  [2016-08-01] การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (อ่าน 127)
  [2016-08-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 7/2559 (อ่าน 777)
  [2016-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 165)
  [2016-07-29] การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 110)
  [2016-07-29] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละ ของเท (อ่าน 160)
  [2016-07-28] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2016-07-28] แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 168)
  [2016-07-28] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพีนธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 103)
  [2016-07-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 181)
  [2016-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 217)
  [2016-07-26] ขอความร่วมมือในการติดตั้งป้ายประชาสมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 107)
  [2016-07-26] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 100)
  [2016-07-26] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองกุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ (อ่าน 103)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มหน้าทียื่นบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 128)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 123)
  [2016-07-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญิจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชกา (อ่าน 218)
  [2016-07-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 209)
  [2016-07-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั (อ่าน 198)
  [2016-07-25] การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 127)
  [2016-07-25] การดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น (e-LAAS) (อ่าน 168)
  [2016-07-25] การอบรมสัมมนาโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 205)
  [2016-07-22] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 154)
  [2016-07-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 172)
  [2016-07-15] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 123)
  [2016-07-15] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 191)
  [2016-07-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดก (อ่าน 293)
  [2016-07-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 142)
  [2016-07-15] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (อ่าน 213)
  [2016-07-15] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559 (อ่าน 241)
  [2016-07-14] โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  (อ่าน 136)
  [2016-07-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  (อ่าน 134)
  [2016-07-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ (อ่าน 273)
  [2016-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 94)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 229)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 237)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯ (อ่าน 165)
  [2016-07-13] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GI (อ่าน 131)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 309)
  [2016-07-13] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (อ่าน 196)
  [2016-07-12] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 279)
  [2016-07-12] ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแ (อ่าน 250)
  [2016-07-12] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (อ่าน 180)
  [2016-07-12] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 133)
  [2016-07-12] หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น (อ่าน 295)
  [2016-07-12] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอดไท้องค์ราชัน  (อ่าน 175)
  [2016-07-11] แนวทางการพิบจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ (อ่าน 219)
  [2016-07-11] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2016-07-11] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 175)
  [2016-07-07] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 181)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 122)
  [2016-07-07] ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ (อ่าน 237)
  [2016-07-06] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2016-07-04] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 181)
  [2016-07-04] ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 189)
  [2016-07-04] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เ (อ่าน 139)
  [2016-07-01] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 155)
  [2016-07-01] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 235)
  [2016-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ (อ่าน 189)
  [2016-06-30] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 203)
  [2016-06-30] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรป (อ่าน 165)
  [2016-06-30] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 351)
  [2016-06-30] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่(ก.ท.จ.กระบี่) (อ่าน 170)
  [2016-06-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2016-06-29] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 178)
  [2016-06-29] แจ้งการโอนเงินขายบิลและค่าธรรม่เนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯล (อ่าน 225)
  [2016-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 6/2559  (อ่าน 686)
  [2016-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 450)
  [2016-06-29] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน เม.ย. พ.ค. 2559 (อ่าน 218)
  [2016-06-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าค่าใช้จ่ายสำ (อ่าน 251)
  [2016-06-28] การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 258)
  [2016-06-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 114)
  [2016-06-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 321)
  [2016-06-24] ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (อ่าน 252)
  [2016-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 162)
  [2016-06-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 121)
  [2016-06-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที (อ่าน 163)
  [2016-06-24] การจัดทำบัญชีถิอจ่ายเงินเดิอนของข้าราชการครูและพนักงานครู ฯลฯ (อ่าน 149)
  [2016-06-23] ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (อ่าน 323)
  [2016-06-22] การดำเนินงานศูนย์การเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 177)
  [2016-06-22] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 130)
  [2016-06-22] มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 127)
  [2016-06-22] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ (อ่าน 156)
  [2016-06-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 126)
  [2016-06-22] โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 134)
  [2016-06-21] ขอเชิญประชุม (อ่าน 238)
  [2016-06-21] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 200)
  [2016-06-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 213)
  [2016-06-20] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 168)
  [2016-06-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 163)
  [2016-06-20] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 168)
  [2016-06-20] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯลฯ (อ่าน 173)
  [2016-06-17] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 165)
  [2016-06-17] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 170)
  [2016-06-16] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 168)
  [2016-06-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 232)
  [2016-06-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2559 ฯลฯ (อ่าน 265)
  [2016-06-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 178)
  [2016-06-15] การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง (อ่าน 140)
  [2016-06-14] แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (อ่าน 148)
  [2016-06-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2016-06-14] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2016-06-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนก (อ่าน 245)
  [2016-06-13] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 172)
  [2016-06-10] การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวนค่างาน ฯลฯ (อ่าน 157)
  [2016-06-10] การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ แก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต (อ่าน 135)
  [2016-06-10] การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ (อ่าน 149)
  [2016-06-09] การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่ (อ่าน 151)
  [2016-06-09] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 202)
  [2016-06-09] การประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน (อ่าน 138)
  [2016-06-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนตร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน (อ่าน 206)
  [2016-06-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราช (อ่าน 391)
  [2016-06-09] แจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิดคำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง (อ่าน 336)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ (อ่าน 173)
  [2016-06-09] การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (อ่าน 343)
  [2016-06-09] แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 172)
  [2016-06-09] รายงานสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2016-06-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 193)
  [2016-06-08] การจัดสรรคอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี 2559 (อ่าน 235)
  [2016-06-07] การปรับลดอัตรดอกเบี้ยของสถานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 159)
  [2016-06-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 193)
  [2016-06-07] การโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 263)
  [2016-06-07] การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 181)
  [2016-06-07] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 168)
  [2016-06-07] แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (อ่าน 191)
  [2016-06-06] การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 161)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 179)
  [2016-06-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2559 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/255 (อ่าน 356)
  [2016-06-02] การดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่กำหนดเขต Zoning บริเวณใก้ลเคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณ (อ่าน 137)
  [2016-06-02] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 382)
  [2016-06-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 235)
  [2016-06-02] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 203)
  [2016-06-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2016-06-02] การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 169)
  [2016-06-01] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2016-06-01] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 204)
  [2016-06-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหาร และเครื (อ่าน 158)
  [2016-05-31] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กองค (อ่าน 186)
  [2016-05-31] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 5/2559  (อ่าน 634)
  [2016-05-31] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 170)
  [2016-05-31] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 213)
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 174)
  [2016-05-30] ขอให้พิจาณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม (อ่าน 247)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 197)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 224)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 222)
  [2016-05-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 215)
  [2016-05-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 218)
  [2016-05-26] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 180)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 173)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 129)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 359)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 166)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 269)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 214)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 162)
  [2016-05-19] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก (อ่าน 171)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 156)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 155)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 188)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 150)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 146)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 205)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 140)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 119)
  [2016-05-16] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 (อ่าน 126)
  [2016-05-16] รายงานเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 287)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 136)
  [2016-05-12] แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 166)
  [2016-05-12] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (อ่าน 137)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ  (อ่าน 728)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 378)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 170)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 178)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 158)
  [2016-05-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 276)
  [2016-05-11] การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 200)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 211)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 154)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 148)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 171)
  [2016-05-04] แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 219)
  [2016-05-03] การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 207)
  [2016-05-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e- LASS เดือนเมษายน 2559 (อ่าน 197)
  [2016-05-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศีกษาขั้ (อ่าน 210)
  [2016-05-02] ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (อ่าน 151)
  [2016-05-02] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 158)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 214)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 147)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 133)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 144)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 224)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 162)
  [2016-04-29] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 268)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 186)
  [2016-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 574)
  [2016-04-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 4/2559 (อ่าน 688)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 163)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 144)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 186)
  [2016-04-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 360)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 135)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 148)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 167)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 162)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 146)
  [2016-04-26] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 243)
  [2016-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 221)
  [2016-04-26] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 218)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 149)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 133)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 145)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 197)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 226)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนันสนุ (อ่าน 313)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลา (อ่าน 234)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 247)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 214)
  [2016-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 280)
  [2016-04-20] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕ (อ่าน 235)
  [2016-04-19] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา (อ่าน 202)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 203)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 184)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 198)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 784)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 399)
  [2016-04-12] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง (อ่าน 394)
  [2016-04-12] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 653)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 148)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 137)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 161)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 235)
  [2016-04-11] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2016-04-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 252)
  [2016-04-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (อ่าน 245)
  [2016-04-08] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (อ่าน 197)
  [2016-04-08] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 695)
  [2016-04-08] การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภา (อ่าน 178)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 206)
  [2016-04-08] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน มีนาคม 2559 (อ่าน 148)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 199)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 155)
  [2016-04-07] การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประม่ณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 288)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 196)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 241)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 278)
  [2016-04-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 588)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 190)
  [2016-04-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 588)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 190)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 169)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 174)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 166)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 164)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 164)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 158)
  [2016-03-31] การกำหนดแผนการตรวจการปกิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและตรวจสอบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 285)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 173)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 183)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 149)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 189)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 338)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 156)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 166)
  [2016-03-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 263)
  [2016-03-29] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 182)
  [2016-03-29] แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแ (อ่าน 159)
  [2016-03-29] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 201)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 267)
  [2016-03-25] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 197)
  [2016-03-25] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 309)
  [2016-03-25] การจัดตวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 172)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 167)
  [2016-03-25] สำรวจความต้องการใช้เครื่อง EDC (อ่าน 246)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 187)
  [2016-03-25] สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 145)
  [2016-03-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 200)
  [2016-03-24] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อ่าน 185)
  [2016-03-24] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 365)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 184)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 160)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 181)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 175)
  [2016-03-23] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 349)
  [2016-03-18] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 211)
  [2016-03-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 233)
  [2016-03-18] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนกุมภาพันธ (อ่าน 271)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 225)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 193)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 233)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 138)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 140)
  [2016-03-16] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 185)
  [2016-03-16] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 170)
  [2016-03-16] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 440)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 230)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 215)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 211)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 187)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 187)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 160)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2016-03-15] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 319)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 150)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 153)
  [2016-03-14] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 199)
  [2016-03-11] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 207)
  [2016-03-11] โครงงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคล้ง (อ่าน 182)
  [2016-03-11] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 555)
  [2016-03-11] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 396)
  [2016-03-11] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 521)
  [2016-03-11] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 218)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 171)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 134)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 719)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 415)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 259)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 194)
  [2016-03-09] ขอเชิญประชุม (อ่าน 230)
  [2016-03-09] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปหครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 187)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 213)
  [2016-03-08] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 195)
  [2016-03-08] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา (อ่าน 144)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 148)
  [2016-03-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 250)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 178)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 233)
  [2016-03-07] การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 353)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 473)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 746)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 259)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 217)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติ ครม.  (อ่าน 511)
  [2016-03-03] ข้อร้องเรียนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 526)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 220)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 241)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 405)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 283)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 162)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 211)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 193)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 225)
  [2016-03-01] การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 329)
  [2016-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 405)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 202)
  [2016-03-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 176)
  [2016-02-29] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 301)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 152)
  [2016-02-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 475)
  [2016-02-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 328)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 252)
  [2016-02-25] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 232)
  [2016-02-25] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 194)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 235)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 199)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 304)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 151)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 335)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 172)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 156)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 214)
  [2016-02-19] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ (อ่าน 233)
  [2016-02-19] ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 290)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 220)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 200)
  [2016-02-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (อ่าน 268)
  [2016-02-16] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 194)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2016-02-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 150)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 172)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 160)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 178)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 207)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 195)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 779)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 171)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 500)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 281)
  [2016-02-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 226)
  [2016-02-10] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 244)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 194)
  [2016-02-10] ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็น ก.ท. (อ่าน 300)
  [2016-02-10] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (อ่าน 465)
  [2016-02-10] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 195)
  [2016-02-10] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 193)
  [2016-02-10] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 342)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 163)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 158)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 367)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 185)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 335)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 167)
  [2016-02-04] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิญประชุม) (อ่าน 419)
  [2016-02-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 321)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 163)
  [2016-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมการบำบัดฟื (อ่าน 270)
  [2016-02-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 337)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 959)
  [2016-02-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 804)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 391)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 186)
  [2016-02-01] การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 264)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 189)
  [2016-01-29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร (อ่าน 169)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 246)
  [2016-01-28] ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ (อ่าน 326)
  [2016-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 295)
  [2016-01-28] การโอนจัดสรรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวด 2/2559 (อ่าน 305)
  [2016-01-28] การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 59 (อ่าน 196)
  [2016-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 600)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 250)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 224)
  [2016-01-26] หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง (อ่าน 1124)
  [2016-01-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 166)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 197)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 198)
  [2016-01-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส (อ่าน 217)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 247)
  [2016-01-21] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 (อ่าน 322)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 223)
  [2016-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 252)
  [2016-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั (อ่าน 250)
  [2016-01-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 275)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 359)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 190)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 253)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 189)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 232)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 200)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 182)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 170)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ฯ (อ่าน 902)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลฯ (อ่าน 470)
  [2016-01-14] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 331)
  [2016-01-13] การติดตามประเมิณผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลแ (อ่าน 226)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 257)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุ (อ่าน 221)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 270)
  [2016-01-13] ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (อ่าน 252)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 263)
  [2016-01-13] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 173)
  [2016-01-13] การปรับอัตรเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 150)
  [2016-01-13] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 204)
  [2016-01-12] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 198)
  [2016-01-12] การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 290)
  [2016-01-12] ซักซ้อมแนวทางการคำนวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 669)
  [2016-01-12] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 312)
  [2016-01-12] แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 600)
  [2016-01-11] แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ป (อ่าน 649)
  [2016-01-11] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 305)
  [2016-01-11] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 434)
  [2016-01-11] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2016-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประ (อ่าน 175)
  [2016-01-11] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน ศพด.2557 ให้อปท.ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 436)
  [2016-01-11] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 272)
  [2016-01-11] การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2016-01-08] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 (อ่าน 154)
  [2016-01-08] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 248)
  [2016-01-07] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 320)
  [2016-01-07] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 355)
  [2016-01-07] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 195)
  [2016-01-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 498)
  [2016-01-06] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๕๙ (อ่าน 213)
  [2016-01-05] มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 259)
  [2016-01-05] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 291)
  [2016-01-05] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 512)
  [2016-01-04] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 191)
  [2016-01-04] การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู (อ่าน 295)
  [2016-01-04] การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 165)
  [2016-01-04] รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (อ่าน 182)
  [2016-01-04] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 186)
  [2016-01-04] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 422)
  [2016-01-04] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 152)
  [2015-12-30] ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 220)
  [2015-12-29] เงินอุดหนุนสำหรับภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (อ่าน 162)
  [2015-12-29] การประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 785)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 1004)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 633)
  [2015-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 568)
  [2015-12-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 719)
  [2015-12-28] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 211)
  [2015-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อง (อ่าน 283)
  [2015-12-28] ซํกซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2015-12-28] รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 617)
  [2015-12-28] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 194)
  [2015-12-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 498)
  [2015-12-25] รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 163)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 409)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 234)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 178)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 183)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 148)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 180)
  [2015-12-23] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) (อ่าน 262)
  [2015-12-22] การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 191)
  [2015-12-18] การดำเนินการโครงการกระบี่ โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 389)
  [2015-12-17] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 207)
  [2015-12-15] เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแห (อ่าน 450)
  [2015-12-15] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 245)
  [2015-12-15] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 185)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 204)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 188)
  [2015-12-14] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 686)
  [2015-12-09] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 220)
  [2015-12-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่ (อ่าน 189)
  [2015-12-09] ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (อ่าน 289)
  [2015-12-03] โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 198)
  [2015-12-03] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (อ่าน 182)
  [2015-12-02] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 361)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 274)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 191)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 194)
  [2015-12-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึก (อ่าน 196)
  [2015-12-02] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2015-12-02] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 221)
  [2015-12-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 199)
  [2015-12-01] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 247)
  [2015-12-01] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 214)
  [2015-12-01] สรุปประเด็นการประชุม (อ่าน 343)
  [2015-11-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 187)
  [2015-11-30] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 717)
  [2015-11-30] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 604)
  [2015-11-30] จัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็ (อ่าน 199)
  [2015-11-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนน (อ่าน 247)
  [2015-11-30] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน (อ่าน 199)
  [2015-11-27] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 180)
  [2015-11-27] การติดต่อสอบถามการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 171)
  [2015-11-27] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 158)
  [2015-11-27] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศคณะกรรมการคว (อ่าน 200)
  [2015-11-27] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 997)
  [2015-11-27] การรับรองความถูกต้องของข้อมููลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (อ่าน 213)
  [2015-11-27] ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (อ่าน 171)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 133)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 153)
  [2015-11-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 418)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 220)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 179)
  [2015-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ (อ่าน 221)
  [2015-11-23] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 172)
  [2015-11-23] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 202)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุม (อ่าน 293)
  [2015-11-20] การรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) ป (อ่าน 220)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งก (อ่าน 188)
  [2015-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 208)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 204)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 194)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 145)
  [2015-11-19] หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (อ่าน 155)
  [2015-11-19] โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 202)
  [2015-11-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 310)
  [2015-11-18] แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อ่าน 164)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 304)
  [2015-11-17] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 242)
  [2015-11-17] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 133)
  [2015-11-17] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 512)
  [2015-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่ (อ่าน 201)
  [2015-11-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้จัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที (อ่าน 260)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 195)
  [2015-11-13] ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2015-11-13] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 247)
  [2015-11-13] แผนปฏิบัติการโครงการดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 203)
  [2015-11-12] มอบหมายผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 297)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาล (อ่าน 227)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 306)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 166)
  [2015-11-12] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 184)
  [2015-11-11] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 199)
  [2015-11-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 231)
  [2015-11-11] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 238)
  [2015-11-11] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 287)
  [2015-11-10] แจ้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเชิงทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลเขาพนมเนื่อ (อ่าน 169)
  [2015-11-10] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 192)
  [2015-11-10] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 260)
  [2015-11-10] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 176)
  [2015-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 295)
  [2015-11-09] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 204)
  [2015-11-09] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 196)
  [2015-11-09] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 162)
  [2015-11-09] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (อ่าน 165)
  [2015-11-09] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 182)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 658)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 368)
  [2015-11-09] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่า่ใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมก (อ่าน 248)
  [2015-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 217)
  [2015-11-09] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 189)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 153)
  [2015-11-05] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 190)
  [2015-11-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 283)
  [2015-11-05] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (อ่าน 199)
  [2015-11-05] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2015-11-04] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 298)
  [2015-11-04] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 252)
  [2015-11-04] แจ้งจะทำการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 276)
  [2015-11-04] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู (อ่าน 217)
  [2015-11-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เดือนตุลาคม 2558 (อ่าน 304)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพ (อ่าน 238)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 231)
  [2015-11-03] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 861)
  [2015-11-03] ขอเชิญประชุม (อ่าน 243)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 278)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขา (อ่าน 259)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 290)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 194)
  [2015-11-02] แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งรับบำนาญพิเศษในฐาน (อ่าน 170)
  [2015-11-02] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 630)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 234)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 221)
  [2015-10-29] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2015-10-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2015-10-29] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 210)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2015-10-29] การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 428)
  [2015-10-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 287)
  [2015-10-27] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน (อ่าน 174)
  [2015-10-22] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 214)
  [2015-10-22] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (อ่าน 206)
  [2015-10-22] การสนับสนุนภารกิจของศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ คสช. (อ่าน 163)
  [2015-10-21] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 266)
  [2015-10-21] แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบ (อ่าน 234)
  [2015-10-21] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 553)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 239)
  [2015-10-20] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 231)
  [2015-10-20] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 291)
  [2015-10-19] แนวทางปฏิบัติกรณีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้ (อ่าน 240)
  [2015-10-16] รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีปี ๒๕๕๘ ในระบบ E LAAS (อ่าน 377)
  [2015-10-16] แจ้งกำชับเทสบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าใช้งานระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู (อ่าน 251)
  [2015-10-16] แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององ (อ่าน 244)
  [2015-10-16] การยกเว้นระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศฯ. ๒๕๓๕ และที (อ่าน 322)
  [2015-10-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ๒๕๕๘ (อ่าน 293)
  [2015-10-16] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E LAAS เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 177)
  [2015-10-16] การยกเว้นระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศฯ. ๒๕๓๕ และที (อ่าน 224)
  [2015-10-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 198)
  [2015-10-14] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อส้ราง (อ่าน 185)
  [2015-10-13] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 257)
  [2015-10-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 242)
  [2015-10-13] เน้นยำ้มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 189)
  [2015-10-13] การจัดงาน มหกรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 167)
  [2015-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAL COMPETENCY TEST : LCT ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 187)
  [2015-10-09] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 538)
  [2015-10-08] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรป (อ่าน 164)
  [2015-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมส (อ่าน 258)
  [2015-10-08] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 148)
  [2015-10-08] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 165)
  [2015-10-06] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 210)
  [2015-10-06] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 166)
  [2015-10-05] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 219)
  [2015-10-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 627)
  [2015-10-05] หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเอก (อ่าน 299)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 158)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ (อ่าน 466)
  [2015-09-30] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 249)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 438)
  [2015-09-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 1073)
  [2015-09-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 615)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 646)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 454)
  [2015-09-29] แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 446)
  [2015-09-29] อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 (อ่าน 252)
  [2015-09-28] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงกา (อ่าน 468)
  [2015-09-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ (อ่าน 380)
  [2015-09-28] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2015-09-28] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก (อ่าน 166)
  [2015-09-23] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนำ้ท่วมฉับพลัน นำ้ป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 183)
  [2015-09-22] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 283)
  [2015-09-22] แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 254)
  [2015-09-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรได้ประเภทภาษีมูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รราชกา (อ่าน 281)
  [2015-09-21] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 247)
  [2015-09-21] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีโล่พร้อมเกรียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ (อ่าน 217)
  [2015-09-18] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 358)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 263)
  [2015-09-17] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 191)
  [2015-09-17] สำรวจความต้องการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 237)
  [2015-09-16] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 203)
  [2015-09-16] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 370)
  [2015-09-15] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 237)
  [2015-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 189)
  [2015-09-14] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 368)
  [2015-09-11] ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 395)
  [2015-09-10] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 323)
  [2015-09-10] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม (อ่าน 188)
  [2015-09-09] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 193)
  [2015-09-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 CCTV (อ่าน 236)
  [2015-09-09] โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๘  (อ่าน 212)
  [2015-09-09] การปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS เดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 320)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (อ่าน 163)
  [2015-09-07] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 244)
  [2015-09-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 665)
  [2015-09-07] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 275)
  [2015-09-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติให้แก่อำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2015-09-04] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 205)
  [2015-09-04] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 169)
  [2015-09-02] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2015-09-01] มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (อ่าน 157)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 210)
  [2015-09-01] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 255)
  [2015-09-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 563)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 227)
  [2015-09-01] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม (อ่าน 276)
  [2015-08-31] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 228)
  [2015-08-28] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 341)
  [2015-08-28] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 226)
  [2015-08-27] การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 183)
  [2015-08-27] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 153)
  [2015-08-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 251)
  [2015-08-27] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 188)
  [2015-08-26] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ (e-Plan) (อ่าน 166)
  [2015-08-26] แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2015-08-26] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2015-08-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2015-08-25] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 ป (อ่าน 201)
  [2015-08-24] หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (อ่าน 664)
  [2015-08-24] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 529)
  [2015-08-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (อ่าน 282)
  [2015-08-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 140)
  [2015-08-20] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า (อ่าน 210)
  [2015-08-20] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานน้ำเพื่ออุปโภค (อ่าน 189)
  [2015-08-20] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา  (อ่าน 219)
  [2015-08-20] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 537)
  [2015-08-20] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด (อ่าน 204)
  [2015-08-20] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 227)
  [2015-08-19] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 230)
  [2015-08-19] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 166)
  [2015-08-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2015-08-18] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2015-08-18] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 269)
  [2015-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 183)
  [2015-08-17] แบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อ่าน 217)
  [2015-08-17] การเตรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน นำป่าไหลหลาก (อ่าน 215)
  [2015-08-17] ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) (อ่าน 188)
  [2015-08-13] รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 254)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 914)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 534)
  [2015-08-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (อ่าน 410)
  [2015-08-13] ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  (อ่าน 284)
  [2015-08-13] ขอเชิญประชุม (อ่าน 360)
  [2015-08-12] การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 200)
  [2015-08-10] สำรวจอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 239)
  [2015-08-10] สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว (อ่าน 176)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจ่ายอำนาจให้แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 265)
  [2015-08-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAs เดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 264)
  [2015-08-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (อ่าน 238)
  [2015-08-06] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2015-08-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 360)
  [2015-08-05] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 381)
  [2015-08-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 1079)
  [2015-08-05] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 175)
  [2015-08-05] การโอนเงิน (ค่ารายจ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 175)
  [2015-08-05] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 274)
  [2015-08-05] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 164)
  [2015-08-05] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 149)
  [2015-08-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 187)
  [2015-08-05] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2015-08-04] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 651)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 265)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 240)
  [2015-08-04] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 225)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ (อ่าน 181)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 247)
  [2015-08-03] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 174)
  [2015-07-29] แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 190)
  [2015-07-29] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 211)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) (อ่าน 182)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 173)
  [2015-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ (อ่าน 222)
  [2015-07-29] การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าสนันสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร (อ่าน 163)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) (อ่าน 188)
  [2015-07-29] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 204)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 247)
  [2015-07-29] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 193)
  [2015-07-28] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 374)
  [2015-07-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2015-07-27] การกำหนดงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ (อ่าน 239)
  [2015-07-27] ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 168)
  [2015-07-27] ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด (อ่าน 260)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 246)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 227)
  [2015-07-27] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 172)
  [2015-07-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 317)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ (อ่าน 192)
  [2015-07-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 351)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ้งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่า (อ่าน 197)
  [2015-07-27] ขออนุมัติใช้เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ืพัฒานเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 183)
  [2015-07-27] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริหารสา (อ่าน 238)
  [2015-07-27] การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนการแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 193)
  [2015-07-27] โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 198)
  [2015-07-24] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 190)
  [2015-07-23] การสัมนนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน (อ่าน 168)
  [2015-07-22] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 184)
  [2015-07-22] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 196)
  [2015-07-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการกระจาย (อ่าน 226)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 185)
  [2015-07-22] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 167)
  [2015-07-21] การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (อ่าน 191)
  [2015-07-21] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 367)
  [2015-07-20] แจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู๋มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข (อ่าน 305)
  [2015-07-20] ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 369)
  [2015-07-20] กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. (อ่าน 151)
  [2015-07-20] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 308)
  [2015-07-17] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ (อ่าน 261)
  [2015-07-16] ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password (อ่าน 279)
  [2015-07-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 339)
  [2015-07-15] ปฎิบัติหน้าที่แทนสถานธนานุบาล (อ่าน 156)
  [2015-07-15] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 177)
  [2015-07-14] แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2015-07-14] แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 345)
  [2015-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 160)
  [2015-07-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 264)
  [2015-07-13] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 384)
  [2015-07-13] เชิงประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม (อ่าน 322)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 203)
  [2015-07-13] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 254)
  [2015-07-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2015-07-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล กรณีราคาทองผันผวน (อ่าน 169)
  [2015-07-10] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 196)
  [2015-07-10] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 165)
  [2015-07-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 305)
  [2015-07-09] แจ้งโอนจัดสรรโอนขายบิลประจำเดือนตค57-มิย 58 (ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จากกรมการขนส่งทางบก) (อ่าน 491)
  [2015-07-09] รายงานผลการดำเนินงานบนบัญชี e-LAAS ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 247)
  [2015-07-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหผนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนส (อ่าน 465)
  [2015-07-09] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ (อ่าน 396)
  [2015-07-08] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 225)
  [2015-07-08] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 200)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 428)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 469)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 234)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู (อ่าน 222)
  [2015-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 289)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี (อ่าน 227)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี (อ่าน 216)
  [2015-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 352)
  [2015-07-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส้่วนท้อง (อ่าน 260)
  [2015-07-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 329)
  [2015-07-06] การรายงบานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่ม (อ่าน 155)
  [2015-07-06] การรายงบานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่ม (อ่าน 171)
  [2015-07-06] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่16) (อ่าน 148)
  [2015-07-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 360)
  [2015-07-02] แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 243)
  [2015-07-02] แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 640)
  [2015-07-01] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 245)
  [2015-07-01] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 282)
  [2015-06-30] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 209)
  [2015-06-30] มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อ่าน 160)
  [2015-06-30] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 215)
  [2015-06-30] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 270)
  [2015-06-30] แก้ไขเพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 608)
  [2015-06-30] การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 451)
  [2015-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 938)
  [2015-06-29] เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 321)
  [2015-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 675)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 285)
  [2015-06-25] การดำเนินโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 189)
  [2015-06-25] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงาบประมาณ 2559 (อ่าน 173)
  [2015-06-24] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ (อ่าน 160)
  [2015-06-24] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 (อ่าน 202)
  [2015-06-24] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 (อ่าน 237)
  [2015-06-24] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 176)
  [2015-06-24] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 193)
  [2015-06-24] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 192)
  [2015-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 259)
  [2015-06-23] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 232)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 678)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 616)
  [2015-06-22] การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 335)
  [2015-06-18] การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 466)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 202)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 177)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 556)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 245)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 299)
  [2015-06-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและขั้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 392)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 222)
  [2015-06-16] เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA (อ่าน 212)
  [2015-06-15] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 196)
  [2015-06-15] ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งแ (อ่าน 231)
  [2015-06-15] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 224)
  [2015-06-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 234)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 267)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 245)
  [2015-06-11] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 255)
  [2015-06-11] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 (อ่าน 297)
  [2015-06-11] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 235)
  [2015-06-10] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่ีอจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นตามพระราชบัญญัติกา (อ่าน 231)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 218)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  (อ่าน 254)
  [2015-06-09] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 186)
  [2015-06-09] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 203)
  [2015-06-09] เชิญประชุม (อ่าน 448)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 211)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 228)
  [2015-06-05] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2015-06-05] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 190)
  [2015-06-04] การดำเนินการจัดทำ big Cleaning Day (อ่าน 262)
  [2015-06-04] การจัดส่งหนังสือคู่มือโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเท (อ่าน 202)
  [2015-06-04] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (อ่าน 185)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาในระบบออนไลน์ (อ่าน 188)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 335)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 236)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2015-06-02] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 169)
  [2015-05-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 569)
  [2015-05-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 420)
  [2015-05-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 1031)
  [2015-05-27] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 204)
  [2015-05-27] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 183)
  [2015-05-27] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 215)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 200)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 215)
  [2015-05-25] การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 199)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  (อ่าน 221)
  [2015-05-25] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 181)
  [2015-05-25] การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 236)
  [2015-05-25] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 366)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวย (อ่าน 293)
  [2015-05-25] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 188)
  [2015-05-22] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) (อ่าน 262)
  [2015-05-22] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 428)
  [2015-05-22] ขออนุมัติใช้เงินสมทบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 209)
  [2015-05-22] เชิญประชุม (อ่าน 362)
  [2015-05-21] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2558 (อ่าน 249)
  [2015-05-21] การเร่่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 225)
  [2015-05-21] จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 (อ่าน 251)
  [2015-05-19] แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 241)
  [2015-05-19] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 199)
  [2015-05-19] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 181)
  [2015-05-18] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ (อ่าน 528)
  [2015-05-18] ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 245)
  [2015-05-18] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 193)
  [2015-05-18] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 188)
  [2015-05-18] แก้ไขข้อความ (อ่าน 253)
  [2015-05-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 206)
  [2015-05-15] แจ้งโอนจัดสรรเงินเดือนครูศพด.(เดือนตุลาคม2556-มิถุนายน2557) (อ่าน 530)
  [2015-05-15] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 252)
  [2015-05-15] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 161)
  [2015-05-14] การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (อ่าน 176)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 242)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 404)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 201)
  [2015-05-14] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พศ (อ่าน 285)
  [2015-05-14] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 191)
  [2015-05-14] ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 540)
  [2015-05-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 230)
  [2015-05-12] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 217)
  [2015-05-12] การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 185)
  [2015-05-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ (อ่าน 186)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 215)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 186)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้อายุ ป (อ่าน 199)
  [2015-05-11] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 187)
  [2015-05-11] การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 211)
  [2015-05-07] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน เมษายน 2558 (อ่าน 275)
  [2015-05-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 360)
  [2015-05-07] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย (อ่าน 201)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 203)
  [2015-05-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2015-05-07] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง (อ่าน 207)
  [2015-05-07] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (อ่าน 344)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 179)
  [2015-05-07] ขอรับบริจาดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 161)
  [2015-05-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 173)
  [2015-05-06] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อ่าน 455)
  [2015-05-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์ (อ่าน 321)
  [2015-05-06] การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ (อ่าน 305)
  [2015-05-06] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (อ่าน 308)
  [2015-05-06] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 239)
  [2015-05-06] ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 234)
  [2015-05-06] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 215)
  [2015-05-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 202)
  [2015-05-06] การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 171)
  [2015-05-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 220)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 205)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 196)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 233)
  [2015-05-01] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 208)
  [2015-05-01] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 211)
  [2015-05-01] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 196)
  [2015-05-01] การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำ (อ่าน 188)
  [2015-04-29] วักว้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 222)
  [2015-04-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 515)
  [2015-04-28] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 224)
  [2015-04-28] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 222)
  [2015-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 533)
  [2015-04-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 683)
  [2015-04-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 385)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 492)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 492)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 379)
  [2015-04-27] การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก (อ่าน 199)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 218)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 172)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 337)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 158)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 182)
  [2015-04-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 250)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให (อ่าน 278)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 155)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 233)
  [2015-04-24] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 193)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 174)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 224)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหน (อ่าน 281)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสัวสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 168)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 149)
  [2015-04-23] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 149)
  [2015-04-23] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 182)
  [2015-04-23] การกำหนดค่าใช้จ่ายผ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 160)
  [2015-04-23] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2015-04-21] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 174)
  [2015-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกั (อ่าน 301)
  [2015-04-21] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 258)
  [2015-04-21] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 182)
  [2015-04-20] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ป (อ่าน 198)
  [2015-04-20] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (อ่าน 212)
  [2015-04-20] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 176)
  [2015-04-20] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 177)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 205)
  [2015-04-17] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 177)
  [2015-04-17] การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนกรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 169)
  [2015-04-17] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูก (อ่าน 190)
  [2015-04-17] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2015-04-17] ขอเชิญประชุมหารือขยายผลโครงการธนาคารขยะชุมชน (อ่าน 197)
  [2015-04-16] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 183)
  [2015-04-16] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 178)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราช (อ่าน 271)
  [2015-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุ (อ่าน 420)
  [2015-04-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ (อ่าน 213)
  [2015-04-10] กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 293)
  [2015-04-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแก่คนพิการหรือ (อ่าน 246)
  [2015-04-09] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 206)
  [2015-04-09] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 192)
  [2015-04-09] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 167)
  [2015-04-09] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 597)
  [2015-04-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 143)
  [2015-04-09] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 (อ่าน 421)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดจากลิงค์ ด้านล่าง (อ่าน 261)
  [2015-04-08] หลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติการบันทึกบีญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 260)
  [2015-04-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 373)
  [2015-04-01] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 225)
  [2015-04-01] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 307)
  [2015-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 827)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารคณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งด้านการป้องกันการทุจริต (อ่าน 194)
  [2015-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 256)
  [2015-03-31] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 258)
  [2015-03-30] หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด (อ่าน 233)
  [2015-03-27] การแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 635)
  [2015-03-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ (อ่าน 317)
  [2015-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 206)
  [2015-03-26] ขออนุมัติใช้เงินสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นประ (อ่าน 257)
  [2015-03-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 252)
  [2015-03-26] การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 168)
  [2015-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 453)
  [2015-03-25] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ทง ว่าด้วยพนักงานสถานธนุบาลของค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ่าน 182)
  [2015-03-24] การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 231)
  [2015-03-24] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อ่าน 167)
  [2015-03-24] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 193)
  [2015-03-24] การว้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ (อ่าน 162)
  [2015-03-24] การโอนจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุ (อ่าน 655)
  [2015-03-24] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 257)
  [2015-03-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2015-03-23] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 201)
  [2015-03-23] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 183)
  [2015-03-23] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 184)
  [2015-03-23] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (อ่าน 264)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2015-03-20] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 183)
  [2015-03-20] การแก้ไขหลักเกณฑ์การวื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 222)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 566)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 724)
  [2015-03-16] การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 311)
  [2015-03-16] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 241)
  [2015-03-13] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 209)
  [2015-03-13] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 241)
  [2015-03-13] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 226)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 257)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 157)
  [2015-03-12] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 285)
  [2015-03-12] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 227)
  [2015-03-12] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 528)
  [2015-03-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ 2558-2560) (อ่าน 377)
  [2015-03-12] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 218)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 253)
  [2015-03-12] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 205)
  [2015-03-12] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 238)
  [2015-03-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 293)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเกเบี้ยนหาดนพรัตน์ธารา หมู่ที่ 3 ,5 ต.อ่าวนาง (อ่าน 151)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดต้นไทน เกาะพีพี (อ่าน 130)
  [2015-03-09] ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สถ.จำกัด ประจำปี 2558 (อ่าน 156)
  [2015-03-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 259)
  [2015-03-06] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 187)
  [2015-03-06] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 209)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2015-03-05] แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 204)
  [2015-03-03] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 283)
  [2015-03-03] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2015-03-02] คู่มือผู้ได้รับอนุญาต มอก.1494-2551:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541:เก้าอี้เรียน (อ่าน 221)
  [2015-03-02] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 356)
  [2015-02-27] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก (อ่าน 674)
  [2015-02-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 272)
  [2015-02-27] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 211)
  [2015-02-27] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 219)
  [2015-02-27] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 265)
  [2015-02-27] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 192)
  [2015-02-27] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 192)
  [2015-02-27] การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 203)
  [2015-02-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 623)
  [2015-02-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 1076)
  [2015-02-26] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (อ่าน 223)
  [2015-02-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 158)
  [2015-02-26] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 234)
  [2015-02-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการก่อสร้า (อ่าน 238)
  [2015-02-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 253)
  [2015-02-25] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 213)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 242)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 141)
  [2015-02-25] โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 214)
  [2015-02-25] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 211)
  [2015-02-25] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ฯ (อ่าน 185)
  [2015-02-25] ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 176)
  [2015-02-25] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (อ่าน 186)
  [2015-02-25] การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 209)
  [2015-02-24] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 199)
  [2015-02-24] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา (อ่าน 192)
  [2015-02-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2015-02-24] การสำรวจข้อมูล อปท.ประจำปี 2557 และข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 201)
  [2015-02-23] แจ้งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 254)
  [2015-02-23] แจ้งแก้ไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 221)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 213)
  [2015-02-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 335)
  [2015-02-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 512)
  [2015-02-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 297)
  [2015-02-19] แจ้งการโอนเงิน อบจ.เพื่อรอส่งมอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 182)
  [2015-02-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 193)
  [2015-02-18] สำข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 203)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 210)
  [2015-02-13] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 191)
  [2015-02-12] เเต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 197)
  [2015-02-12] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 219)
  [2015-02-12] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 233)
  [2015-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 230)
  [2015-02-11] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 204)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ (ค่ารักษาพยาบาล) ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 299)
  [2015-02-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 210)
  [2015-02-10] แจ้งโอนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 314)
  [2015-02-10] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 218)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการถ่ (อ่าน 394)
  [2015-02-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 192)
  [2015-02-09] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 305)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.งวด 1/2558 (อ่าน 250)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.งวด 4/2557 (อ่าน 226)
  [2015-02-06] ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต (อ่าน 225)
  [2015-02-05] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 250)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (อ่าน 285)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 257)
  [2015-02-04] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 208)
  [2015-02-04] สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนว (อ่าน 208)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 257)
  [2015-02-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 269)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 278)
  [2015-01-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 370)
  [2015-01-30] หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 910)
  [2015-01-30] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ป (อ่าน 261)
  [2015-01-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลก (อ่าน 222)
  [2015-01-29] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 261)
  [2015-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 295)
  [2015-01-28] สรุปประเด็นสำคัญมาตรการปรับลดราคางานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 241)
  [2015-01-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 956)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 328)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ (อ่าน 284)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 520)
  [2015-01-27] รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 246)
  [2015-01-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 193)
  [2015-01-27] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 185)
  [2015-01-27] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป (อ่าน 220)
  [2015-01-27] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห (อ่าน 473)
  [2015-01-27] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 368)
  [2015-01-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 579)
  [2015-01-27] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 229)
  [2015-01-26] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 239)
  [2015-01-26] ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 181)
  [2015-01-22] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (อ่าน 218)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก (อ่าน 202)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต (อ่าน 242)
  [2015-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 274)
  [2015-01-22] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 509)
  [2015-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 625)
  [2015-01-20] รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 213)
  [2015-01-20] แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 188)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 (อ่าน 292)
  [2015-01-20] อัตราเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 162)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 403)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช่จ่ายสนั (อ่าน 351)
  [2015-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปร (อ่าน 250)
  [2015-01-19] การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั (อ่าน 264)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนบริการสาธารณสุข งวด 1 (อ่าน 228)
  [2015-01-19] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 244)
  [2015-01-19] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 300)
  [2015-01-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 186)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็ม (อ่าน 276)
  [2015-01-19] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 236)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) พ.ย.2557 (อ่าน 212)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ต.ค.2557 (อ่าน 191)
  [2015-01-14] แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด 2/2558 (อ่าน 270)
  [2015-01-14] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการคนพิการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติมอัตราใหม่และงวด 2/2558) (อ่าน 244)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ (อ่าน 194)
  [2015-01-14] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค (อ่าน 273)
  [2015-01-14] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ (อ่าน 206)
  [2015-01-14] การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (อ่าน 221)
  [2015-01-13] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 180)
  [2015-01-13] ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 202)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 239)
  [2015-01-13] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 644)
  [2015-01-13] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 1/2557 (อ่าน 336)
  [2015-01-12] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 236)
  [2015-01-12] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ (อ่าน 194)
  [2015-01-12] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 207)
  [2015-01-08] แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 213)
  [2015-01-08] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ (อ่าน 227)
  [2015-01-08] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 253)
  [2015-01-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 445)
  [2015-01-07] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงข้อมูลในระบบ SIS (อ่าน 270)
  [2015-01-07] การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (อ่าน 199)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 239)
  [2015-01-06] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 373)
  [2015-01-06] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 210)
  [2015-01-06] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 221)
  [2015-01-05] แจ้งย้ำเตือนปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 170)
  [2015-01-05] หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๙๔ แ (อ่าน 252)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 249)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 246)
  [2014-12-30] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 226)
  [2014-12-30] การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 234)
  [2014-12-30] การจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 223)
  [2014-12-29] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 286)
  [2014-12-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 218)
  [2014-12-29] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 310)
  [2014-12-29] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 239)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าช่วยเหลือบุตร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 202)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๒ (อ่าน 200)
  [2014-12-26] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล (อ่าน 272)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 229)
  [2014-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 250)
  [2014-12-25] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 190)
  [2014-12-25] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2014-12-25] มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 1000)
  [2014-12-24] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 884)
  [2014-12-23] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 240)
  [2014-12-23] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 217)
  [2014-12-23] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 227)
  [2014-12-23] แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 213)
  [2014-12-23] การรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 256)
  [2014-12-19] แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อ่าน 245)
  [2014-12-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 589)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะกิจให้แก (อ่าน 316)
  [2014-12-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก (อ่าน 443)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 241)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 225)
  [2014-12-16] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 207)
  [2014-12-16] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 200)
  [2014-12-16] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 369)
  [2014-12-15] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 212)
  [2014-12-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ (อ่าน 251)
  [2014-12-12] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 275)
  [2014-12-12] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 278)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 282)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด อปท. (อ่าน 237)
  [2014-12-11] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 238)
  [2014-12-08] ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. (อ่าน 378)
  [2014-12-08] โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน (อ่าน 260)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน 383)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 516)
  [2014-12-03] แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (อ่าน 217)
  [2014-12-03] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 231)
  [2014-12-02] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 279)
  [2014-12-02] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 285)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 379)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 309)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 260)
  [2014-12-02] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 267)
  [2014-12-01] ขอเชิญการประชุม (อ่าน 301)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศพด.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 382)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.เร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 344)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 266)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 195)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 246)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจถ่ายโอนกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (อ่าน 234)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 192)
  [2014-12-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 669)
  [2014-12-01] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 296)
  [2014-12-01] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 408)
  [2014-12-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 324)
  [2014-11-28] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 322)
  [2014-11-28] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 1221)
  [2014-11-28] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. งวดที่ 1/2558 (อ่าน 685)
  [2014-11-28] แจ้งการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อบจ. (อ่าน 203)
  [2014-11-28] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 229)
  [2014-11-27] แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก (อ่าน 203)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 299)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน (อ่าน 406)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 165)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 322)
  [2014-11-26] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 272)
  [2014-11-26] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 300)
  [2014-11-26] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 259)
  [2014-11-25] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 312)
  [2014-11-25] โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการบริหารโดยใช (อ่าน 286)
  [2014-11-25] ให้ อปท. รายงานกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ และโครงการ (อ่าน 243)
  [2014-11-25] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 211)
  [2014-11-25] การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 246)
  [2014-11-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 536)
  [2014-11-24] การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า (อ่าน 349)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปะปา (อ่าน 235)
  [2014-11-24] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม (อ่าน 230)
  [2014-11-24] สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ (อ่าน 250)
  [2014-11-24] โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 210)
  [2014-11-24] เฉลยข้อสอบ (อ่าน 298)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 218)
  [2014-11-21] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 289)
  [2014-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 263)
  [2014-11-21] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 234)
  [2014-11-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ (อ่าน 285)
  [2014-11-18] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 278)
  [2014-11-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 369)
  [2014-11-17] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 296)
  [2014-11-17] แจ้งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิิ่นของ อปท. (อ่าน 310)
  [2014-11-17] การจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังห (อ่าน 303)
  [2014-11-14] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พ (อ่าน 284)
  [2014-11-13] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 309)
  [2014-11-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 304)
  [2014-11-13] ราย อปท. ในจังหวัดกระบี่ ที่ปิดบัญชีผ่านระบบ E-LAAS ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (อ่าน 446)
  [2014-11-13] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปก (อ่าน 247)
  [2014-11-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา (อ่าน 302)
  [2014-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 699)
  [2014-11-12] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 225)
  [2014-11-11] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 221)
  [2014-11-11] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 298)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 274)
  [2014-11-11] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 209)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 251)
  [2014-11-10] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 206)
  [2014-11-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 1021)
  [2014-11-10] ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยจังหวั (อ่าน 294)
  [2014-11-07] ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 274)
  [2014-11-07] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 268)
  [2014-11-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 360)
  [2014-11-07] กำหนดการส่งผลงานทางวิขาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 211)
  [2014-11-07] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร (อ่าน 258)
  [2014-11-06] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 216)
  [2014-11-06] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 213)
  [2014-11-06] มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอลทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 195)
  [2014-11-06] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 207)
  [2014-11-06] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 223)
  [2014-11-06] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ (อ่าน 211)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 201)
  [2014-11-04] ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 376)
  [2014-11-03] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 284)
  [2014-11-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2557 (อ่าน 451)
  [2014-11-03] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผยพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 223)
  [2014-11-03] มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 209)
  [2014-10-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 1305)
  [2014-10-31] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 265)
  [2014-10-31] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 236)
  [2014-10-31] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช ที่ ๘๕/๒๕๕๗  (อ่าน 249)
  [2014-10-31] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ การกำหนดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด (อ่าน 237)
  [2014-10-31] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 271)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี ๒๕๕๘ (อ่าน 252)
  [2014-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 735)
  [2014-10-30] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรพพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (อ่าน 475)
  [2014-10-29] แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอิ่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  (อ่าน 384)
  [2014-10-29] หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 266)
  [2014-10-29] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ไม (อ่าน 281)
  [2014-10-29] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 255)
  [2014-10-29] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา (อ่าน 224)
  [2014-10-29] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 371)
  [2014-10-29] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 294)
  [2014-10-28] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 427)
  [2014-10-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ (อ่าน 802)
  [2014-10-28] การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร (อ่าน 388)
  [2014-10-28] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 291)
  [2014-10-27] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 310)
  [2014-10-27] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 313)
  [2014-10-27] กำหนดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 248)
  [2014-10-27] โครงการปฐิมนิเทศและเพิ่มประสิมธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ประ (อ่าน 248)
  [2014-10-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 317)
  [2014-10-27] แจ้งการโอนเงินจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 368)
  [2014-10-21] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 659)
  [2014-10-20] การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.และข้อราชการอื่นๆ (อ่าน 303)
  [2014-10-20] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค (อ่าน 231)
  [2014-10-17] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 599)
  [2014-10-17] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 296)
  [2014-10-16] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 230)
  [2014-10-16] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 396)
  [2014-10-16] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 244)
  [2014-10-16] การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 235)
  [2014-10-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 384)
  [2014-10-15] บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 525)
  [2014-10-14] ซักซ้อมการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 375)
  [2014-10-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 789)
  [2014-10-14] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 4/2556และงวด 1/2557 (อ่าน 406)
  [2014-10-14] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 339)
  [2014-10-10] ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS (อ่าน 275)
  [2014-10-10] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO (อ่าน 327)
  [2014-10-10] สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 221)
  [2014-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 279)
  [2014-10-10] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 213)
  [2014-10-10] แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัด อปท. เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 254)
  [2014-10-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 236)
  [2014-10-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๗ (อ่าน 275)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 242)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 399)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 523)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 668)
  [2014-10-10] แจ้งแนวทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน (อ่าน 231)
  [2014-10-09] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. (อ่าน 239)
  [2014-10-09] ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 209)
  [2014-10-09] การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 356)
  [2014-10-08] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕ (อ่าน 314)
  [2014-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 315)
  [2014-10-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 338)
  [2014-10-07] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 218)
  [2014-10-07] การเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 309)
  [2014-10-07] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 304)
  [2014-10-06] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 204)
  [2014-10-06] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 223)
  [2014-10-06] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 215)
  [2014-10-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 181)
  [2014-10-06] รายงานข้อมูลการจ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ (อ่าน 561)
  [2014-10-06] สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (อ่าน 246)
  [2014-10-03] ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด.อปท. (อ่าน 283)
  [2014-10-02] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 255)
  [2014-10-02] สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 220)
  [2014-10-02] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (อ่าน 405)
  [2014-10-02] เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2014-10-01] แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. (อ่าน 439)
  [2014-10-01] ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (อ่าน 314)
  [2014-10-01] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ (อ่าน 244)
  [2014-09-30] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 225)
  [2014-09-30] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 310)
  [2014-09-30] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 206)
  [2014-09-30] หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  (อ่าน 214)
  [2014-09-30] การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 203)
  [2014-09-30] กรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและข้อมูลสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 225)
  [2014-09-30] เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (อ่าน 175)
  [2014-09-30] ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 204)
  [2014-09-29] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ (อ่าน 709)
  [2014-09-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 684)
  [2014-09-29] รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 463)
  [2014-09-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 337)
  [2014-09-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 1888)
  [2014-09-26] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 832)
  [2014-09-26] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2014-09-26] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ (อ่าน 222)
  [2014-09-26] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 226)
  [2014-09-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกันยายน 2557 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 (อ่าน 1016)
  [2014-09-25] กำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2014-09-25] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 270)
  [2014-09-25] หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1357)
  [2014-09-25] ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1249)
  [2014-09-24] การขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม (อ่าน 245)
  [2014-09-24] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 262)
  [2014-09-24] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. (อ่าน 239)
  [2014-09-24] แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 210)
  [2014-09-24] บันทึกข้อมูลซ่อมแท็บแล็ตแบบออนไลน์ (อ่าน 211)
  [2014-09-24] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง (อ่าน 303)
  [2014-09-24] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ (อ่าน 288)
  [2014-09-23] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 231)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 281)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 241)
  [2014-09-18] กำหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 201)
  [2014-09-18] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 512)
  [2014-09-18] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 272)
  [2014-09-17] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 17 กันยายน 2557 (อ่าน 652)
  [2014-09-17] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 237)
  [2014-09-17] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 228)
  [2014-09-16] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 317)
  [2014-09-16] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 397)
  [2014-09-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 243)
  [2014-09-16] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 (อ่าน 601)
  [2014-09-16] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 304)
  [2014-09-15] เชิญชี้แจงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (อ่าน 469)
  [2014-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม (อ่าน 2