Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
  [2018-05-23] ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2561 เพิ่มเติม (อ่าน 42)
  [2018-05-22] ประชาสัมพันธืโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ (อ่าน 24)
  [2018-05-22] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เพิ่มเติม เชิญประชุม (อ่าน 39)
  [2018-05-22] การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดด (อ่าน 21)
  [2018-05-22] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 21)
  [2018-05-22] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 23)
  [2018-05-21] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 42)
  [2018-05-21] ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 54)
  [2018-05-18] ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ (อ่าน 59)
  [2018-05-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน (อ่าน 40)
  [2018-05-18] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 167)
  [2018-05-18] ขอส่งหนังสือ (อ่าน 68)
  [2018-05-17] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (อ่าน 40)
  [2018-05-17] การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2018-05-17] การประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการนำ้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนำ้ใต้ดิน) (อ่าน 42)
  [2018-05-17] การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนีกงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สังกัดพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 133)
  [2018-05-17] การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน (อ่าน 39)
  [2018-05-16] ตอบข้อหารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) (อ่าน 44)
  [2018-05-16] การตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งใหม่ ๑๒ หลักของข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2018-05-16] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2018-05-15] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 45)
  [2018-05-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรุ้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2018-05-11] โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 50)
  [2018-05-11] การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2018-05-11] ขอทราบจำนวนขยะอันตรายจากครัวเรือนที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (อ่าน 54)
  [2018-05-11] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (อ่าน 38)
  [2018-05-11] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งส (อ่าน 43)
  [2018-05-11] การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 79)
  [2018-05-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2018-05-10] ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตา (อ่าน 98)
  [2018-05-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส (อ่าน 78)
  [2018-05-09] แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิดการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 69)
  [2018-05-09] ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (อ่าน 88)
  [2018-05-09] ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้เห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาานแสงอาทิตแบบติดตั้งบนพื้นด (อ่าน 40)
  [2018-05-09] ขอแจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 117)
  [2018-05-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2018-05-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2018-05-09] การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีอีเมล(e-Statement) (อ่าน 54)
  [2018-05-09] การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 51)
  [2018-05-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2018-05-08] ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา (อ่าน 99)
  [2018-05-08] แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้อง (อ่าน 118)
  [2018-05-08] ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน 121)
  [2018-05-08] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการและกิจกรรมด้านขยะฝอยของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดการจัดการขยะ (อ่าน 82)
  [2018-05-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 76)
  [2018-05-04] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน 298)
  [2018-05-04] สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศ (อ่าน 86)
  [2018-05-04] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไไป สวัสดิการให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558 และ 2559  (อ่าน 103)
  [2018-05-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือน เม.ย. 61 (อ่าน 107)
  [2018-05-04] ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะ (อ่าน 110)
  [2018-05-04] การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกำหนด (อ่าน 59)
  [2018-05-04] ประกาศชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาภาคเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและกำหนดวันเวลา สถ (อ่าน 94)
  [2018-05-04] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ (อ่าน 71)
  [2018-05-03] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อ่าน 60)
  [2018-05-03] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอ (อ่าน 70)
  [2018-05-03] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (อ่าน 71)
  [2018-05-03] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 52)
  [2018-05-03] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 25)
  [2018-05-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2561 (อ่าน 409)
  [2018-05-02] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประ (อ่าน 110)
  [2018-05-01] ข่อความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ (อ่าน 48)
  [2018-05-01] แนวทางการประเมินผุ้บริหารองค์การ ผุู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2018-05-01] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 38)
  [2018-04-30] ขอเรียนนำคณะเฝ้ารับเสด็จฯในพิธีเปิด และร่วมงาน งานมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราชท๑๔๓๙ (อ่าน 80)
  [2018-04-30] เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 39)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 69)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 65)
  [2018-04-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 70)
  [2018-04-27] เห็นชอบให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2561 ให้เสร็จสิ้นภายในพฤษภาคม 2561 (อ่าน 95)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 61)
  [2018-04-26] ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 39)
  [2018-04-26] แนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร (อ่าน 58)
  [2018-04-26] ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 65)
  [2018-04-26] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 136)
  [2018-04-26] การชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ (โบนัส (อ่าน 155)
  [2018-04-26] แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 (อ่าน 95)
  [2018-04-25] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้อายุและพิการ (อ่าน 87)
  [2018-04-25] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 76)
  [2018-04-25] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย (อ่าน 65)
  [2018-04-24] การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล (อ่าน 39)
  [2018-04-23] การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันเด็กจมนำ้ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน (อ่าน 66)
  [2018-04-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูน (อ่าน 94)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 61)
  [2018-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกรัจายอ (อ่าน 73)
  [2018-04-23] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ (อ่าน 80)
  [2018-04-23] โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี (อ่าน 94)
  [2018-04-23] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 (อ่าน 50)
  [2018-04-23] การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2018-04-23] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 (อ่าน 57)
  [2018-04-20] การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3  (อ่าน 99)
  [2018-04-20] การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน เด็กด้อยโอกาส ไตรมาส 3  (อ่าน 88)
  [2018-04-20] การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาส 2 เพิ่มเติมและไตรมาส 3  (อ่าน 68)
  [2018-04-20] การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3  (อ่าน 88)
  [2018-04-19] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560 (อ่าน 119)
  [2018-04-17] แจ้งการสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบป (อ่าน 102)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 105)
  [2018-04-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 118)
  [2018-04-11] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงา (อ่าน 152)
  [2018-04-11] การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้า (อ่าน 98)
  [2018-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย (อ่าน 165)
  [2018-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก (อ่าน 117)
  [2018-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านราย (อ่าน 118)
  [2018-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสหรับการจัดการศึกษ (อ่าน 114)
  [2018-04-09] ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2018-04-09] แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (อ่าน 119)
  [2018-04-09] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ (อ่าน 172)
  [2018-04-09] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ (อ่าน 157)
  [2018-04-05] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ่าน 97)
  [2018-04-05] ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโด (อ่าน 81)
  [2018-04-05] การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (อ่าน 112)
  [2018-04-04] หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 90)
  [2018-04-04] สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2018-04-04] ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแจ้งก (อ่าน 61)
  [2018-04-04] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (อ่าน 297)
  [2018-04-04] รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2018-04-03] การสำรวจการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) (อ่าน 157)
  [2018-04-03] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ (อ่าน 109)
  [2018-04-03] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 77)
  [2018-03-30] มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (อ่าน 512)
  [2018-03-30] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่ีมีอันตรายต่อสุขภ (อ่าน 89)
  [2018-03-30] การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศัยกภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณ (อ่าน 70)
  [2018-03-29] แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลปฏิบัติหน้าที่แทน (อ่าน 51)
  [2018-03-28] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2018-03-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 618)
  [2018-03-27] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 186)
  [2018-03-27] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีแลค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 147)
  [2018-03-26] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 86)
  [2018-03-26] การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi (อ่าน 198)
  [2018-03-26] โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) (อ่าน 167)
  [2018-03-26] ขอส่งสำเนาหนังสือ (อ่าน 158)
  [2018-03-26] ขอแจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 127)
  [2018-03-26] ขอแจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชี อบต.ท้องที่ (อ่าน 172)
  [2018-03-23] ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Re (อ่าน 79)
  [2018-03-23] จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ในการขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสัวสดิก (อ่าน 106)
  [2018-03-22] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 (อ่าน 80)
  [2018-03-22] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 93)
  [2018-03-22] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาการพิเศษและเชี่ยวชาญประจ (อ่าน 170)
  [2018-03-22] ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 171)
  [2018-03-22] แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินวีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (อ่าน 87)
  [2018-03-22] หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2555-2560 (อ่าน 146)
  [2018-03-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนาย (อ่าน 175)
  [2018-03-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (อ่าน 164)
  [2018-03-21] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 83)
  [2018-03-20] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อมูลห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โด (อ่าน 149)
  [2018-03-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอ (อ่าน 176)
  [2018-03-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 198)
  [2018-03-15] แจ้งให้สำรวจข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจักทำข (อ่าน 118)
  [2018-03-15] ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากกการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตำ (อ่าน 98)
  [2018-03-15] ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ (อ่าน 187)
  [2018-03-15] การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2561 (อ่าน 163)
  [2018-03-15] การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 174)
  [2018-03-15] พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๑ถึง พ.ศ. (อ่าน 125)
  [2018-03-15] เงินอุดหนุทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( ค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒ (อ่าน 100)
  [2018-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือ (อ่าน 214)
  [2018-03-14] เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุง แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่ว (อ่าน 122)
  [2018-03-13] การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 139)
  [2018-03-13] แม่บ้านมหาดไทย รว่มใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 124)
  [2018-03-13] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 159)
  [2018-03-13] การสนับสนุนการขับเคื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด (อ่าน 136)
  [2018-03-12] ตรวจสอบการของงบประมาณการซ่อมแซมถนน ๕ สายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 96)
  [2018-03-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน (อ่าน 192)
  [2018-03-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยว (อ่าน 181)
  [2018-03-12] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประ (อ่าน 149)
  [2018-03-12] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออ (อ่าน 132)
  [2018-03-09] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2559 (อ่าน 174)
  [2018-03-09] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ (กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเมษ (อ่าน 136)
  [2018-03-09] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 และ 5 (อ่าน 124)
  [2018-03-08] มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 266)
  [2018-03-08] ขอความร่วมือรณรงค์ประชาสัมพันะ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 110)
  [2018-03-08] การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2561 (อ่าน 89)
  [2018-03-07] การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 149)
  [2018-03-07] ซักซ้อมแนวทารงปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2018-03-06] ออกอากาศรายการมหาดไทยชวนรู้ (อ่าน 151)
  [2018-03-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (อ่าน 275)
  [2018-03-06] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 204)
  [2018-03-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 522)
  [2018-03-05] โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี (อ่าน 122)
  [2018-03-05] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส (อ่าน 116)
  [2018-02-28] การใช้ประโยนช์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (อ่าน 116)
  [2018-02-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแนวทาง การดำเนินงาน หรือบันทึกตกลงคววามร (อ่าน 87)
  [2018-02-28] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT  (อ่าน 86)
  [2018-02-28] การสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงฯ (อ่าน 99)
  [2018-02-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2018-02-26] มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 126)
  [2018-02-23] การรายงานข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินฯ ในรอบเดื (อ่าน 218)
  [2018-02-22] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  (อ่าน 107)
  [2018-02-22] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ ๖ เดือน (อ่าน 88)
  [2018-02-22] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 99)
  [2018-02-22] ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว (อ่าน 169)
  [2018-02-22] การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค (อ่าน 114)
  [2018-02-21] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 121)
  [2018-02-21] การจัดสรรอ้ตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 104)
  [2018-02-21] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2018-02-20] แจ้งเลื่อนวันสอบประมาณความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 73)
  [2018-02-20] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 90)
  [2018-02-15] การอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถ (อ่าน 254)
  [2018-02-15] การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม ( Social Map) (อ่าน 119)
  [2018-02-15] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดกระบ (อ่าน 109)
  [2018-02-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2018-02-13] เร่ดรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรั (อ่าน 168)
  [2018-02-12] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561ฯ (อ่าน 133)
  [2018-02-12] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (อ่าน 441)
  [2018-02-09] ประกาศ ก.อ.บ.ต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒ - ว ๖๗๙ ลง ๘ ก.พ ๖๑ ) (อ่าน 390)
  [2018-02-09] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒-ว๖๗๘ ลง ๘ ก.พ. ๖๑ ) (อ่าน 190)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย 4.0 (Chief Executives of Local Administration : T (อ่าน 108)
  [2018-02-08] ่โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ รุ่นที่ 20 (อ่าน 128)
  [2018-02-08] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 152)
  [2018-02-08] การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2018-02-08] การกำหนดหลักเกณฑ์การเเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2018-02-08] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT  (อ่าน 111)
  [2018-02-08] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 138)
  [2018-02-08] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 322)
  [2018-02-07] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2018-02-07] ขอให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 153)
  [2018-02-07] ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่ (อ่าน 179)
  [2018-02-05] ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2018-02-05] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน(Reading test : RT ) ร (อ่าน 94)
  [2018-02-05] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย (อ่าน 71)
  [2018-02-05] การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2018-02-05] การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2018-02-02] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในต (อ่าน 56)
  [2018-02-02] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ชุดที่ ๗ (อ่าน 149)
  [2018-02-01] ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 (อ่าน 196)
  [2018-01-31] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา (อ่าน 128)
  [2018-01-30] ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (อ่าน 135)
  [2018-01-30] แบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 103)
  [2018-01-30] แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2018-01-30] การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อ่าน 95)
  [2018-01-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 793)
  [2018-01-29] แจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 286)
  [2018-01-29] การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ (อ่าน 148)
  [2018-01-29] แนวทางการลงทุนในแผนการลงทุนตามความประสงค์ของสมาชิก กบข. (อ่าน 164)
  [2018-01-26] หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 231)
  [2018-01-26] การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (อ่าน 147)
  [2018-01-26] โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 172)
  [2018-01-26] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 85)
  [2018-01-26] แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (อ่าน 95)
  [2018-01-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี (อ่าน 83)
  [2018-01-25] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 111)
  [2018-01-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 77)
  [2018-01-23] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 132)
  [2018-01-22] ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด (อ่าน 157)
  [2018-01-22] ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  (อ่าน 82)
  [2018-01-22] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางกมารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประ (อ่าน 137)
  [2018-01-22] การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 131)
  [2018-01-22] แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 81)
  [2018-01-22] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 (อ่าน 56)
  [2018-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (อ่าน 112)
  [2018-01-18] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (อ่าน 71)
  [2018-01-18] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 161)
  [2018-01-16] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 500)
  [2018-01-16] การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารบุคคลของ อบจ. เทศ และ อบต. (อ่าน 345)
  [2018-01-16] การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหาร (อ่าน 162)
  [2018-01-16] ซักซ้อมการปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาล จากระดับต้น ระดับกลาง ตามบทเฉพาะกาล (อ่าน 193)
  [2018-01-16] ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส (อ่าน 112)
  [2018-01-16] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน (อ่าน 304)
  [2018-01-16] การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองอำนวยการรักษาคว (อ่าน 146)
  [2018-01-16] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2018-01-15] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ครั้งที่ 2-2561 (อ่าน 278)
  [2018-01-15] โอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯงวดที่ 11-2560 (อ่าน 222)
  [2018-01-15] การโอนจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการไตรมาส2-2561 (อ่าน 188)
  [2018-01-15] การประุชมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 191)
  [2018-01-15] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ (อ่าน 161)
  [2018-01-15] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด งวด 11/2560 (อ่าน 106)
  [2018-01-15] ข้อหารือการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 144)
  [2018-01-15] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 173)
  [2018-01-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด1/2560 (อ่าน 119)
  [2018-01-10] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 179)
  [2018-01-10] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 600)
  [2018-01-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส2 (อ่าน 162)
  [2018-01-10] เลื่อนเวลาประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท. (อ่าน 216)
  [2018-01-10] การประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ (อ่าน 167)
  [2018-01-09] ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริิมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมิ (อ่าน 127)
  [2018-01-08] ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 (อ่าน 136)
  [2017-12-29] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 103)
  [2017-12-29] ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ่าน 111)
  [2017-12-29] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 124)
  [2017-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 179)
  [2017-12-28] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พ (อ่าน 164)
  [2017-12-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (อ่าน 165)
  [2017-12-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่ว (อ่าน 197)
  [2017-12-28] ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 165)
  [2017-12-28] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 103)
  [2017-12-27] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล (อ่าน 107)
  [2017-12-27] การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อ่าน 175)
  [2017-12-27] การมอบของขวัญปีใหม่หให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 122)
  [2017-12-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. (อ่าน 93)
  [2017-12-27] ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ต (อ่าน 94)
  [2017-12-26] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2017-12-26] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (อ่าน 362)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 112)
  [2017-12-26] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมช (อ่าน 104)
  [2017-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพารราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 141)
  [2017-12-25] แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 96)
  [2017-12-25] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (อ่าน 299)
  [2017-12-25] ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ ภาษีไปไหน (อ่าน 120)
  [2017-12-25] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 113)
  [2017-12-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 211)
  [2017-12-25] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2017-12-22] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2560 (อ่าน 733)
  [2017-12-21] แบบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2017-12-21] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (อ่าน 165)
  [2017-12-18] การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่อบจ.ประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 198)
  [2017-12-18] แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 180)
  [2017-12-18] การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อ่าน 155)
  [2017-12-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 221)
  [2017-12-18] แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9ภาษีสุรา และสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 185)
  [2017-12-18] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2561 สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า (อ่าน 128)
  [2017-12-13] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร (อ่าน 179)
  [2017-12-12] การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. (อ่าน 143)
  [2017-12-12] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ (อ่าน 170)
  [2017-12-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 224)
  [2017-12-12] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ (อ่าน 190)
  [2017-12-12] การโอนทัพย์สินเบิกแทนกันของกรมท่องเที่ยว (อ่าน 147)
  [2017-12-12] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 144)
  [2017-12-08] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาการบรรจุและแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 116)
  [2017-12-08] แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 245)
  [2017-12-08] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 165)
  [2017-12-08] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 126)
  [2017-12-08] การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 100)
  [2017-12-08] การดำเนินการตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 116)
  [2017-12-07] มอบหมายข้าราชการเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2017-12-07] การอนุญาตผู้สมัครเข้าการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 286)
  [2017-12-07] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 235)
  [2017-12-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 4-2560 (อ่าน 157)
  [2017-12-06] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ  (อ่าน 179)
  [2017-12-06] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 106)
  [2017-12-06] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาค ค่ากา (อ่าน 145)
  [2017-12-06] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน (อ่าน 108)
  [2017-12-06] แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนา (อ่าน 112)
  [2017-12-06] แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ร (อ่าน 93)
  [2017-12-06] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตร (อ่าน 142)
  [2017-12-06] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ ค่าบำนาญ) ประจำปีงบป (อ่าน 82)
  [2017-12-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เ (อ่าน 103)
  [2017-12-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้อ (อ่าน 123)
  [2017-12-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแน (อ่าน 115)
  [2017-12-04] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 206)
  [2017-12-04] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 164)
  [2017-12-04] แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (อ่าน 151)
  [2017-12-04] แนวทางการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้ผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 176)
  [2017-12-04] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภ (อ่าน 152)
  [2017-12-01] การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 139)
  [2017-12-01] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 132)
  [2017-11-30] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร (อ่าน 322)
  [2017-11-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2560 (อ่าน 661)
  [2017-11-29] สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจส (อ่าน 141)
  [2017-11-29] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล (อ่าน 178)
  [2017-11-29] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาล (อ่าน 228)
  [2017-11-29] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 283)
  [2017-11-29] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค (อ่าน 173)
  [2017-11-29] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 158)
  [2017-11-29] แจ้งมติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ 11/2560 (อ่าน 423)
  [2017-11-28] สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเท (อ่าน 134)
  [2017-11-28] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 147)
  [2017-11-28] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 138)
  [2017-11-27] การขับเคลื่อนการดำเนินการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผ่นแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื (อ่าน 136)
  [2017-11-27] การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (อ่าน 161)
  [2017-11-24] การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพร (อ่าน 90)
  [2017-11-24] การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/บริการ/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 (อ่าน 162)
  [2017-11-23] ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 172)
  [2017-11-23] แนวทางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา (อ่าน 159)
  [2017-11-23] การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำ (อ่าน 127)
  [2017-11-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม (อ่าน 178)
  [2017-11-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 155)
  [2017-11-21] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 159)
  [2017-11-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 118)
  [2017-11-21] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 148)
  [2017-11-20] การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามม (อ่าน 153)
  [2017-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 133)
  [2017-11-17] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 151)
  [2017-11-17] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ และกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.จ และ ก.ท. (อ่าน 246)
  [2017-11-17] การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 342)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 185)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 144)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 161)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสรางและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านทางระบบ  (อ่าน 166)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ผ่า (อ่าน 171)
  [2017-11-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเ (อ่าน 148)
  [2017-11-16] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 321)
  [2017-11-16] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 270)
  [2017-11-14] แก้ไขเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2561 (อ่าน 244)
  [2017-11-14] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 304)
  [2017-11-14] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 199)
  [2017-11-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 170)
  [2017-11-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา (อ่าน 233)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร (อ่าน 225)
  [2017-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญ (อ่าน 206)
  [2017-11-09] โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) (อ่าน 276)
  [2017-11-09] การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น แทน (อ่าน 165)
  [2017-11-09] หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ (อ่าน 222)
  [2017-11-09] โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (อ่าน 222)
  [2017-11-08] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 (อ่าน 305)
  [2017-11-07] การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง (อ่าน 219)
  [2017-11-06] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล (อ่าน 332)
  [2017-11-06] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร (อ่าน 147)
  [2017-11-03] ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญ (อ่าน 192)
  [2017-11-02] ตลาดประชารัฐ (อ่าน 194)
  [2017-11-02] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจก (อ่าน 304)
  [2017-11-01] การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง (อ่าน 232)
  [2017-11-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 229)
  [2017-10-31] บันทึกข้อมูลเลขตำแหน่ง (อ่าน 403)
  [2017-10-31] การสำรวจข้อมูลตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐ (อ่าน 196)
  [2017-10-31] สำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 188)
  [2017-10-31] การประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาปฐมวัย (อ่าน 158)
  [2017-10-30] การจัดสรรงบปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 193)
  [2017-10-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห (อ่าน 184)
  [2017-10-27] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Developm (อ่าน 202)
  [2017-10-27] แจ้งจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พั (อ่าน 223)
  [2017-10-27] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 269)
  [2017-10-27] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 259)
  [2017-10-27] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 177)
  [2017-10-25] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (อ่าน 251)
  [2017-10-25] การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕ (อ่าน 292)
  [2017-10-24] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบการเงินฯ (อ่าน 192)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 170)
  [2017-10-24] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปร (อ่าน 217)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเ (อ่าน 160)
  [2017-10-24] ขอประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 233)
  [2017-10-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 230)
  [2017-10-20] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 129)
  [2017-10-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 204)
  [2017-10-20] การรายงานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 127)
  [2017-10-20] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนา (อ่าน 218)
  [2017-10-20] มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ 10/2560 (อ่าน 570)
  [2017-10-20] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2560 (อ่าน 714)
  [2017-10-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำห (อ่าน 238)
  [2017-10-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 236)
  [2017-10-18] การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 199)
  [2017-10-18] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให (อ่าน 222)
  [2017-10-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 172)
  [2017-10-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 216)
  [2017-10-18] การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2017-10-18] ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ (อ่าน 110)
  [2017-10-18] แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหากา (อ่าน 136)
  [2017-10-17] การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (อ่าน 173)
  [2017-10-17] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 (อ่าน 194)
  [2017-10-17] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2561 (อ่าน 144)
  [2017-10-12] โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (อ่าน 225)
  [2017-10-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเ (อ่าน 219)
  [2017-10-11] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเก (อ่าน 259)
  [2017-10-11] แนวทางการดำเนินการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน 205)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 274)
  [2017-10-10] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 227)
  [2017-10-10] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 170)
  [2017-10-10] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 123)
  [2017-10-09] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับจัดส (อ่าน 341)
  [2017-10-09] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหา (อ่าน 183)
  [2017-10-09] ขอส่งรายงานการนำรายได้ของ อปท. (อ่าน 253)
  [2017-10-09] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญฯ (อ่าน 157)
  [2017-10-06] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (อ่าน 207)
  [2017-10-06] การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน 190)
  [2017-10-05] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 165)
  [2017-10-05] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 173)
  [2017-10-05] ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2017-10-04] จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 132)
  [2017-10-04] กำหนดสถานที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (อ่าน 199)
  [2017-10-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ (อ่าน 220)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 134)
  [2017-10-04] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 82)
  [2017-10-04] การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 172)
  [2017-10-04] การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (อ่าน 176)
  [2017-10-04] แจ้งแนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-L (อ่าน 175)
  [2017-10-03] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 168)
  [2017-10-03] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 170)
  [2017-10-03] ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (อ่าน 223)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 166)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 158)
  [2017-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 155)
  [2017-09-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ (อ่าน 321)
  [2017-09-29] ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 173)
  [2017-09-29] แจ้งอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ (อ่าน 165)
  [2017-09-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560 (อ่าน 776)
  [2017-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2560 (อ่าน 507)
  [2017-09-28] การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (อ่าน 211)
  [2017-09-28] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัด (อ่าน 141)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 164)
  [2017-09-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (อ่าน 182)
  [2017-09-27] การปรับข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศทา (อ่าน 182)
  [2017-09-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 235)
  [2017-09-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2017-09-26] การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (อ่าน 172)
  [2017-09-26] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 237)
  [2017-09-26] มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 165)
  [2017-09-26] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ (อ่าน 215)
  [2017-09-25] ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement) (อ่าน 127)
  [2017-09-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (อ่าน 136)
  [2017-09-25] หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อ่าน 128)
  [2017-09-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2560 (อ่าน 99)
  [2017-09-25] แจ้งจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯงวดที่ 8/2560 (อ่าน 127)
  [2017-09-25] แจ้งการดอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2560 (อ่าน 101)
  [2017-09-25] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)เพิ่มเติม (อ่าน 90)
  [2017-09-25] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนตร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน (อ่าน 101)
  [2017-09-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิงหาคม 2560 (อ่าน 154)
  [2017-09-25] ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 205)
  [2017-09-25] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน 133)
  [2017-09-25] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน (อ่าน 125)
  [2017-09-22] การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 159)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 132)
  [2017-09-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 127)
  [2017-09-22] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน (อ่าน 204)
  [2017-09-22] ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกก (อ่าน 219)
  [2017-09-21] ขอส่งรายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2017-09-21] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 173)
  [2017-09-21] กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตก (อ่าน 176)
  [2017-09-21] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร (อ่าน 203)
  [2017-09-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 176)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 165)
  [2017-09-21] เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งาน (อ่าน 156)
  [2017-09-21] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พ (อ่าน 143)
  [2017-09-21] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 168)
  [2017-09-21] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประ (อ่าน 100)
  [2017-09-21] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 152)
  [2017-09-21] มาตรการเพิ่มประสิทธภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ พ.ศ ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประม (อ่าน 148)
  [2017-09-18] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 244)
  [2017-09-18] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 137)
  [2017-09-18] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฎิบัติตามพรบ จัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 726)
  [2017-09-18] เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กร (อ่าน 145)
  [2017-09-18] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net (อ่าน 156)
  [2017-09-18] จัดทำมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2017-09-18] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 181)
  [2017-09-15] การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 194)
  [2017-09-15] การแต่งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานตำบล ให้ดำรงแหน่ง (อ่าน 184)
  [2017-09-15] แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 186)
  [2017-09-14] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึั้น (อ่าน 185)
  [2017-09-14] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2017-09-13] ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 279)
  [2017-09-13] การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ (อ่าน 169)
  [2017-09-13] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ (อ่าน 141)
  [2017-09-13] โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี (อ่าน 160)
  [2017-09-13] ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 157)
  [2017-09-13] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นฯ (อ่าน 130)
  [2017-09-12] ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผ (อ่าน 202)
  [2017-09-11] การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของประชาชน (อ่าน 193)
  [2017-09-11] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๖ (อ่าน 184)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 209)
  [2017-09-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 196)
  [2017-09-07] แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (อ่าน 247)
  [2017-09-07] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 239)
  [2017-09-07] การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 195)
  [2017-09-07] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 202)
  [2017-09-07] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แ (อ่าน 213)
  [2017-09-07] ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 186)
  [2017-09-05] กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ (อ่าน 143)
  [2017-09-05] แจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการ (อ่าน 136)
  [2017-08-31] ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทฯ (อ่าน 222)
  [2017-08-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2560 (อ่าน 801)
  [2017-08-30] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 381)
  [2017-08-30] การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 267)
  [2017-08-29] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2017-08-29] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560 (อ่าน 164)
  [2017-08-29] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 209)
  [2017-08-29] แนวทางการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท. (อ่าน 193)
  [2017-08-28] การประชสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห้ชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐ (อ่าน 207)
  [2017-08-28] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรม (อ่าน 201)
  [2017-08-24] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 247)
  [2017-08-24] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 237)
  [2017-08-24] สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 388)
  [2017-08-23] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 285)
  [2017-08-23] ประชาสัมพันธ์การติดตั้ง (download)และใช้ประโยชน์ Application Echo English (อ่าน 173)
  [2017-08-23] ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (โล้โก้) วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 124)
  [2017-08-23] โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี (อ่าน 190)
  [2017-08-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 (อ่าน 212)
  [2017-08-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 141)
  [2017-08-22] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน พ.ค.- มิ.ย.2560 (อ่าน 170)
  [2017-08-21] การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้่อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหว (อ่าน 195)
  [2017-08-18] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 242)
  [2017-08-17] ขอซักถามของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่ (อ่าน 182)
  [2017-08-17] การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิกาสรชุมชน (อ่าน 193)
  [2017-08-17] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕ (อ่าน 244)
  [2017-08-16] ประชาสัมพันธ์โครงการ ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ (อ่าน 137)
  [2017-08-15] ปฎิบัติราชการแทน (อ่าน 214)
  [2017-08-15] เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท (อ่าน 196)
  [2017-08-15] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 167)
  [2017-08-15] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งส (อ่าน 396)
  [2017-08-15] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 192)
  [2017-08-11] ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 164)
  [2017-08-11] การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 175)
  [2017-08-11] ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (อ่าน 135)
  [2017-08-11] ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2017-08-10] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 345)
  [2017-08-10] การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดใน (อ่าน 166)
  [2017-08-10] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 157)
  [2017-08-10] แจ้งสถานธนานุบาลขณะนี้ใก้ลสิ้นปีงบประมาณจึงขอให้สถานธนานุบาลทุกแห่งต้องดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบ (อ่าน 102)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมฯ (อ่าน 154)
  [2017-08-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุดหนุน อสม (อ่าน 166)
  [2017-08-10] การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (อ่าน 175)
  [2017-08-10] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 234)
  [2017-08-10] การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำเดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 128)
  [2017-08-10] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 อุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ บำเหน็จบำนาญ กรกฎ (อ่าน 132)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมฯ (อ่าน 138)
  [2017-08-10] การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (อ่าน 132)
  [2017-08-10] การส่งเงินสมทบ ก บ ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 178)
  [2017-08-10] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ (อ่าน 120)
  [2017-08-10] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 140)
  [2017-08-09] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 161)
  [2017-08-09] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 143)
  [2017-08-08] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2017-08-08] การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น Matching Fund (อ่าน 184)
  [2017-08-07] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 119)
  [2017-08-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2560 (อ่าน 554)
  [2017-08-04] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 226)
  [2017-08-04] การโอนจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ Matching Fund (อ่าน 139)
  [2017-08-03] พระราชบัญญัติว่ารด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 193)
  [2017-08-03] การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ (อ่าน 171)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการปลูกต้นยางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 170)
  [2017-08-02] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 118)
  [2017-08-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2560 (อ่าน 485)
  [2017-08-02] ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 (อ่าน 131)
  [2017-08-02] การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. (อ่าน 113)
  [2017-08-02] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2 (อ่าน 91)
  [2017-08-02] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 101)
  [2017-08-02] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เพิ่มเติม (อ่าน 112)
  [2017-08-02] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส (อ่าน 95)
  [2017-08-02] แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้และค่าธรรมเนียมด้านน้ำบาดาล (อ่าน 188)
  [2017-08-02] แจ้งโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 (อ่าน 199)
  [2017-08-02] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 4 (อ่าน 239)
  [2017-08-02] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบขั้นพื้ (อ่าน 163)
  [2017-08-02] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าประจำปี พ.ศ.2560 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ไตรมาส 4 (อ่าน 108)
  [2017-08-02] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 4 (อ่าน 196)
  [2017-08-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) (อ่าน 255)
  [2017-08-01] การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (อ่าน 115)
  [2017-08-01] การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร (อ่าน 110)
  [2017-07-27] ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดตามเชื้อเอชไอวี (HIV) เอดส์ (อ่าน 121)
  [2017-07-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 184)
  [2017-07-27] ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 127)
  [2017-07-27] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 190)
  [2017-07-27] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2017-07-27] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 101)
  [2017-07-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสง (อ่าน 191)
  [2017-07-26] ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนต้นแบ (อ่าน 129)
  [2017-07-26] มาตรฐานการบำบัดฟื้ฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อ่าน 205)
  [2017-07-26] หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 (อ่าน 143)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชากรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 121)
  [2017-07-25] การเตรีบมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (อ่าน 168)
  [2017-07-25] เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงแบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่๒/๒๕๖๐ (อ่าน 173)
  [2017-07-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) (อ่าน 109)
  [2017-07-25] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิ (อ่าน 115)
  [2017-07-25] โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาดระดับจังหวัด (อ่าน 131)
  [2017-07-25] สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (อ่าน 126)
  [2017-07-24] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2017-07-21] โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 137)
  [2017-07-21] การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๔+๐๒๐-กม.๑๕+๕๓๕ ระยะทาง ๑.๕๑๕ กิโลเมตร คืนให้กร (อ่าน 175)
  [2017-07-21] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 148)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2017-07-20] จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 130)
  [2017-07-19] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 114)
  [2017-07-19] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 110)
  [2017-07-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suf (อ่าน 120)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 128)
  [2017-07-18] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพฺสธฺ) (อ่าน 159)
  [2017-07-18] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปร (อ่าน 111)
  [2017-07-17] การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด (อ่าน 128)
  [2017-07-14] ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลื (อ่าน 134)
  [2017-07-14] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให (อ่าน 150)
  [2017-07-13] แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 204)
  [2017-07-13] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สน (อ่าน 197)
  [2017-07-13] แจ้งหนังสือแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง (อ่าน 708)
  [2017-07-12] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในปี 2560 (อ่าน 147)
  [2017-07-12] ซักซอมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (อ่าน 140)
  [2017-07-12] การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง (อ่าน 114)
  [2017-07-12] การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 159)
  [2017-07-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 143)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิดอุดหนุนสำหรับส (อ่าน 206)
  [2017-07-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจ (อ่าน 171)
  [2017-07-11] การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 653)
  [2017-07-11] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (อ่าน 109)
  [2017-07-11] ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน (อ่าน 127)
  [2017-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 108)
  [2017-07-11] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบา (อ่าน 99)
  [2017-07-11] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ทบทวนการเบิกจ่า่ยในโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการจั (อ่าน 221)
  [2017-07-07] การดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ (อ่าน 166)
  [2017-07-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2017-07-06] การบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 137)
  [2017-07-05] โครงการเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 110)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 136)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 129)
  [2017-07-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 128)
  [2017-07-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ (อ่าน 180)
  [2017-07-04] ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ (อ่าน 129)
  [2017-07-03] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 157)
  [2017-06-30] การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/ส (อ่าน 246)
  [2017-06-29] การระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) (อ่าน 180)
  [2017-06-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 735)
  [2017-06-29] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (อ่าน 160)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 124)
  [2017-06-28] สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประส (อ่าน 127)
  [2017-06-28] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 146)
  [2017-06-28] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( (อ่าน 134)
  [2017-06-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 271)
  [2017-06-28] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหล (อ่าน 174)
  [2017-06-27] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2560 (อ่าน 578)
  [2017-06-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 279)
  [2017-06-27] การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี (อ่าน 138)
  [2017-06-27] การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียน นักศึกษาไร้สัญชาติ (อ่าน 123)
  [2017-06-27] เงินอุดหนุนสำหรับภาคบังคับ เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๔ (อ่าน 186)
  [2017-06-27] เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๔ (อ่าน 138)
  [2017-06-27] ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการหลักสูตร ขั้นตอนและการวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2017-06-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 157)
  [2017-06-23] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 245)
  [2017-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ (อ่าน 225)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 236)
  [2017-06-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ (อ่าน 308)
  [2017-06-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 216)
  [2017-06-23] การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 236)
  [2017-06-23] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 237)
  [2017-06-23] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 119)
  [2017-06-21] การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 218)
  [2017-06-21] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 303)
  [2017-06-21] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒ (อ่าน 267)
  [2017-06-21] แจ้งการโอนเงินขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนา (อ่าน 185)
  [2017-06-21] แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 233)
  [2017-06-21] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 119)
  [2017-06-21] ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี (อ่าน 154)
  [2017-06-21] แจ้งการโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 117)
  [2017-06-21] ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 186)
  [2017-06-20] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกสนดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 246)
  [2017-06-16] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย (อ่าน 193)
  [2017-06-16] เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ (อ่าน 181)
  [2017-06-16] การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 376)
  [2017-06-16] การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2017-06-16] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน (อ่าน 161)
  [2017-06-16] หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 123)
  [2017-06-16] การจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพฯ (อ่าน 181)
  [2017-06-16] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  (อ่าน 150)
  [2017-06-16] การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (อ่าน 175)
  [2017-06-16] การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 166)
  [2017-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child developme (อ่าน 216)
  [2017-06-16] การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 243)
  [2017-06-16] สรุปผลผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 414)
  [2017-06-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักง (อ่าน 327)
  [2017-06-16] การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 167)
  [2017-06-16] หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท (อ่าน 192)
  [2017-06-16] การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 244)
  [2017-06-16] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2017-06-15] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แ (อ่าน 199)
  [2017-06-15] โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 242)
  [2017-06-14] ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อ่าน 164)
  [2017-06-14] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๘/๒๕๖๐ (อ่าน 326)
  [2017-06-12] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ (อ่าน 165)
  [2017-06-12] การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 163)
  [2017-06-09] การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ (อ่าน 275)
  [2017-06-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2017-06-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 226)
  [2017-06-09] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (อ่าน 252)
  [2017-06-06] ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 209)
  [2017-06-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2560 (กบ๐๐๒๓.๒/ว๗๒ ลอ.๒ มิ.ย.๒๕๖๐) (อ่าน 632)
  [2017-06-06] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2560 (กบ๐๐๒๓.๒/ว๒๒๘๐ ลอ. ๒ มิ.ย. ๒ (อ่าน 429)
  [2017-06-05] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 121)
  [2017-06-05] ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก (อ่าน 236)
  [2017-06-05] พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพททย์ทา (อ่าน 178)
  [2017-06-05] ร่่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 152)
  [2017-06-05] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 181)
  [2017-06-05] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 164)
  [2017-06-02] ขอความร่วมมือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (อ่าน 211)
  [2017-06-01] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 242)
  [2017-06-01] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 290)
  [2017-06-01] อัตราคารางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 183)
  [2017-06-01] การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 175)
  [2017-05-31] การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น (อ่าน 370)
  [2017-05-30] ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ (อ่าน 131)
  [2017-05-29] การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 205)
  [2017-05-29] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 150)
  [2017-05-29] โครงการให้บริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุต (อ่าน 149)
  [2017-05-25] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้หน่วยงานในท้องถิ่นรับทราบ (อ่าน 204)
  [2017-05-25] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 261)
  [2017-05-25] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล มาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปรครอง (อ่าน 261)
  [2017-05-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 199)
  [2017-05-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 263)
  [2017-05-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 218)
  [2017-05-24] ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 190)
  [2017-05-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน (อ่าน 184)
  [2017-05-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 170)
  [2017-05-24] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (อ่าน 195)
  [2017-05-24] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 220)
  [2017-05-23] ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 142)
  [2017-05-23] การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี (อ่าน 177)
  [2017-05-23] การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 201)
  [2017-05-22] ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 205)
  [2017-05-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 151)
  [2017-05-22] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 121)
  [2017-05-19] การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 149)
  [2017-05-19] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 164)
  [2017-05-19] แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู (อ่าน 132)
  [2017-05-19] แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 132)
  [2017-05-19] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 127)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2017-05-18] แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2017-05-17] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 และกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 264)
  [2017-05-17] การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 185)
  [2017-05-17] การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สอ.สถ.ประจำปี 2560 (อ่าน 155)
  [2017-05-17] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 195)
  [2017-05-17] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 149)
  [2017-05-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ (อ่าน 236)
  [2017-05-16] การตรวจติดตามและนิเทศให้คำแนะนำในการจัดทำคำของบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประม (อ่าน 212)
  [2017-05-15] โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชกา (อ่าน 218)
  [2017-05-15] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 197)
  [2017-05-15] การแจกจ่ายคู่มือกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 426)
  [2017-05-15] การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล (อ่าน 329)
  [2017-05-15] ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 160)
  [2017-05-11] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2560 (อ่าน 171)
  [2017-05-11] ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 186)
  [2017-05-09] ขอเชิญชวนการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (อ่าน 180)
  [2017-05-08] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 556)
  [2017-05-08] ประกาศให้พนักงานสถาธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 121)
  [2017-05-05] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA (อ่าน 245)
  [2017-05-05] ขอความเห็นชอบปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกคัวนภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงิน (อ่าน 172)
  [2017-05-05] การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อ่าน 209)
  [2017-05-05] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (อ่าน 159)
  [2017-05-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2560 (อ่าน 544)
  [2017-05-02] การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 175)
  [2017-05-01] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 174)
  [2017-05-01] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 149)
  [2017-05-01] กำหนดหยุดทำการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 135)
  [2017-04-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 254)
  [2017-04-27] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม  (อ่าน 193)
  [2017-04-27] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม  (อ่าน 148)
  [2017-04-24] ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าสฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ (อ่าน 174)
  [2017-04-24] การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานสถานธนานุบาลในำหน่ง (อ่าน 131)
  [2017-04-24] แจ้งการโอนจัดสรรเงินสนับสนุนสนามกีฬา ประจำไตรมาส 3/2560 (อ่าน 209)
  [2017-04-24] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำไตรมาส 3 (เ (อ่าน 206)
  [2017-04-24] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3/2560 (อ่าน 242)
  [2017-04-24] การแจ้งโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมีนาค (อ่าน 174)
  [2017-04-24] แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 179)
  [2017-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษ (อ่าน 209)
  [2017-04-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 187)
  [2017-04-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อน (อ่าน 165)
  [2017-04-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 199)
  [2017-04-19] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 185)
  [2017-04-19] ขอทราบความคืบหน้าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 146)
  [2017-04-19] การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในระบบข้อมูลสารสนเทศท (อ่าน 190)
  [2017-04-19] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสันบสนุนการกระจายอ (อ่าน 181)
  [2017-04-19] ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 408)
  [2017-04-18] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 227)
  [2017-04-18] การรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ปว่ยที่ยากไร้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเคราะห์ผู้ป่วย (อ่าน 132)
  [2017-04-18] การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก (อ่าน 146)
  [2017-04-12] รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2017-04-12] การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 131)
  [2017-04-12] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี ณ 31 มีนาคม 2560 (อ่าน 190)
  [2017-04-11] ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน (อ่าน 249)
  [2017-04-11] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 147)
  [2017-04-11] การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 153)
  [2017-04-11] การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (อ่าน 164)
  [2017-04-11] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (อ่าน 176)
  [2017-04-11] การฝีกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 153)
  [2017-04-11] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลศนย์เด็กเล็ก (อ่าน 173)
  [2017-04-11] โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของอ (อ่าน 148)
  [2017-04-11] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 210)
  [2017-04-11] แจ้งการจัดสรรเงินบำเหน็จบำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (อ่าน 147)
  [2017-04-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 195)
  [2017-04-11] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตร (อ่าน 182)
  [2017-04-11] ขอแจ้งโอนเงินรายได้เข้าบัญชี อบต.ท้องที่ (อ่าน 194)
  [2017-04-10] การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 137)
  [2017-04-10] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 222)
  [2017-04-10] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ (อ่าน 143)
  [2017-04-10] การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้งหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓ (อ่าน 180)
  [2017-04-07] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ (อ่าน 262)
  [2017-04-05] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 334)
  [2017-04-05] โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (อ่าน 220)
  [2017-04-04] แจ้งจัดสรรเงินเดือนครูภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) (อ่าน 214)
  [2017-04-04] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 183)
  [2017-04-04] หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อ่าน 367)
  [2017-04-04] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2017-04-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน (อ่าน 208)
  [2017-04-03] ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อ่าน 173)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 161)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ (อ่าน 163)
  [2017-04-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ป (อ่าน 157)
  [2017-04-03] หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2017-04-03] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 233)
  [2017-03-31] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖ (อ่าน 146)
  [2017-03-31] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องม (อ่าน 151)
  [2017-03-31] การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 232)
  [2017-03-30] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 177)
  [2017-03-30] ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน)และการกำกับดูแลใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 194)
  [2017-03-30] ขอความร่ามมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 144)
  [2017-03-30] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 152)
  [2017-03-30] ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (อ่าน 146)
  [2017-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 156)
  [2017-03-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๖๐ (อ่าน 158)
  [2017-03-30] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 754)
  [2017-03-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 475)
  [2017-03-29] การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน (อ่าน 139)
  [2017-03-28] การกำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 173)
  [2017-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ (อ่าน 146)
  [2017-03-28] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (อ่าน 131)
  [2017-03-24] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอบกา (อ่าน 196)
  [2017-03-24] การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน (อ่าน 215)
  [2017-03-23] แจ้งหารจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ครั้งที่ (อ่าน 193)
  [2017-03-23] การบัญทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 169)
  [2017-03-23] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มี (อ่าน 156)
  [2017-03-23] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 150)
  [2017-03-23] การปรับลดอัตรค่าดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 127)
  [2017-03-22] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 212)
  [2017-03-22] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 175)
  [2017-03-22] แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่าน (อ่าน 142)
  [2017-03-22] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (อ่าน 157)
  [2017-03-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร (อ่าน 178)
  [2017-03-21] จัดสรรงบประมาณรายจ่าย(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่๒ เดือนมีนาคม (อ่าน 170)
  [2017-03-21] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 188)
  [2017-03-21] การสำรวจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 181)
  [2017-03-20] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 163)
  [2017-03-20] แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ (อ่าน 141)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจแนวสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 176)
  [2017-03-17] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา๔๔)ปร (อ่าน 188)
  [2017-03-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 548)
  [2017-03-16] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ (อ่าน 186)
  [2017-03-16] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทา (อ่าน 193)
  [2017-03-16] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และ (อ่าน 147)
  [2017-03-16] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 188)
  [2017-03-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 179)
  [2017-03-14] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครุ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่นสู่วิทยฐานะ ระดับชำนาญ (อ่าน 148)
  [2017-03-14] กำหนดการส่้งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐา (อ่าน 142)
  [2017-03-14] ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 129)
  [2017-03-14] แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน (อ่าน 193)
  [2017-03-14] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  (อ่าน 167)
  [2017-03-14] แจ้งจัดสรรเงินบำแหน็จบำนาญไตรมาสที่ ๒ (เพิ่มเติม) เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 166)
  [2017-03-13] การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 191)
  [2017-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่ว (อ่าน 212)
  [2017-03-13] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 195)
  [2017-03-13] โครงการอบรมหลักสูตร'ท้องถิ่นสุจริต'(Local Integrity Transparency) (อ่าน 169)
  [2017-03-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (อ่าน 146)
  [2017-03-10] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Best Practices) (อ่าน 179)
  [2017-03-10] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งนเงินอุดหนุนทั่วไปด้วนการท่องเที่ยงโดยชุม (อ่าน 159)
  [2017-03-10] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ (อ่าน 142)
  [2017-03-10] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถาะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่ (อ่าน 110)
  [2017-03-09] การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ (อ่าน 339)
  [2017-03-09] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (อ่าน 191)
  [2017-03-09] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 128)
  [2017-03-09] การดำเนินการกำหนดตัวชี่วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่อยงาน รอบการประเมินที่๑ (อ่าน 129)
  [2017-03-08] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 147)
  [2017-03-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2017-03-08] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก (อ่าน 164)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศ (อ่าน 181)
  [2017-03-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 184)
  [2017-03-06] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 428)
  [2017-03-03] หารือคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 157)
  [2017-03-03] การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 192)
  [2017-03-02] ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อ่าน 198)
  [2017-03-02] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 271)
  [2017-03-01] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 166)
  [2017-03-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 688)
  [2017-03-01] การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 447)
  [2017-03-01] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ (อ่าน 155)
  [2017-03-01] การให้บริหารเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น(ชนิดฉุกเฉิน) (อ่าน 108)
  [2017-02-28] ด่วนที่สุด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจ (อ่าน 243)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบ (อ่าน 150)
  [2017-02-28] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกคร (อ่าน 200)
  [2017-02-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 264)
  [2017-02-27] ซักซ้อมแนวทางการบริหารบุคคลของลูกจ้างประจำ (อ่าน 312)
  [2017-02-24] การอบรมอาสาสมัครกีฬ้าและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 188)
  [2017-02-24] จัดตั้งศูย์ดำรงธรรมอำเภอ (อ่าน 241)
  [2017-02-24] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2017-02-24] แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 140)
  [2017-02-23] การสอบประเมินผลสัมฤทธิืทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 119)
  [2017-02-22] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 156)
  [2017-02-22] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 170)
  [2017-02-22] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรงพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 160)
  [2017-02-22] การแจ้งโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 245)
  [2017-02-21] แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 259)
  [2017-02-21] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 176)
  [2017-02-21] ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 134)
  [2017-02-20] การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน (อ่าน 174)
  [2017-02-20] การดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชน (อ่าน 160)
  [2017-02-20] ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. (อ่าน 433)
  [2017-02-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 157)
  [2017-02-17] การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียบสุนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Ne (อ่าน 167)
  [2017-02-17] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ (อ่าน 252)
  [2017-02-17] ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง (อ่าน 154)
  [2017-02-17] การขอความร่วมมือคัดเลือกตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (อ่าน 167)
  [2017-02-17] การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบอ่านออกเขียนได้ปีการษึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 127)
  [2017-02-16] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 153)
  [2017-02-16] แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อ่าน 432)
  [2017-02-15] ขอหอรือการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆตามข้อกำหนดกระทรวงการคลัง กรณีปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให (อ่าน 226)
  [2017-02-14] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท. ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป (อ่าน 181)
  [2017-02-14] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 162)
  [2017-02-14] มาตรการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในวะระเกิดอุทกภัย (อ่าน 141)
  [2017-02-10] การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการำกหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๑/ (อ่าน 310)
  [2017-02-09] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 187)
  [2017-02-09] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่าวเอดส์ ประจำปีงบประมาร พ. (อ่าน 169)
  [2017-02-08] แจ้งผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่๑๒-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธค ๒๕๕๙ (อ่าน 468)
  [2017-02-08] รายงานผลการคัดเลือกหน่อยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2017-02-08] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 168)
  [2017-02-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 233)
  [2017-02-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่ว (อ่าน 242)
  [2017-02-07] การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ (อ่าน 217)
  [2017-02-07] เชิญประชุมผ่านระบบ Wed Conference (อ่าน 249)
  [2017-02-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเ (อ่าน 176)
  [2017-02-06] เร่งรัดติดตามการปฎิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2017-02-06] การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกษฏีกาพระรารชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกน (อ่าน 225)
  [2017-02-06] ประการศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (อ่าน 196)
  [2017-02-03] กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2017-02-03] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (อ่าน 254)
  [2017-02-03] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 228)
  [2017-02-03] แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ (อ่าน 215)
  [2017-02-03] ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ (อ่าน 173)
  [2017-02-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2017-02-03] แจ้งการโอนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 176)
  [2017-02-02] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียระดับประถทศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสศตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 151)
  [2017-02-02] การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตาใโครงการสร้างส่วนราชการ (อ่าน 305)
  [2017-02-02] การกำเนินการสอบแข่งขันบุคคลดพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 327)
  [2017-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 627)
  [2017-02-01] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 255)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 187)
  [2017-02-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 506)
  [2017-02-01] แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 สำหรับการสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 189)
  [2017-02-01] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวา (อ่าน 192)
  [2017-02-01] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 167)
  [2017-02-01] ขอเชิญประชุม (อ่าน 281)
  [2017-01-31] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคสามสะอาดให้ถูก (อ่าน 185)
  [2017-01-31] การช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 193)
  [2017-01-31] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 229)
  [2017-01-31] ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ (อ่าน 265)
  [2017-01-30] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 229)
  [2017-01-30] การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (อ่าน 239)
  [2017-01-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 212)
  [2017-01-30] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 178)
  [2017-01-30] แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 159)
  [2017-01-27] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 197)
  [2017-01-27] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแนวแผนการเสริมสร้างความแข่งเเข็งดูแลผู้สูงอายุ (อ่าน 178)
  [2017-01-27] แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test .NT)_1 (อ่าน 163)
  [2017-01-27] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 150)
  [2017-01-27] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 176)
  [2017-01-26] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 221)
  [2017-01-26] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรั (อ่าน 229)
  [2017-01-25] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 216)
  [2017-01-25] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_1 (อ่าน 159)
  [2017-01-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข้งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า (อ่าน 295)
  [2017-01-25] ขอควาทอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้ (อ่าน 236)
  [2017-01-25] ขอเเจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมกราคมส ๒๕๖๐ (อ่าน 273)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 156)
  [2017-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น_1 (อ่าน 179)
  [2017-01-25] การเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) (อ่าน 322)
  [2017-01-25] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 276)
  [2017-01-25] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช_1 (อ่าน 156)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 232)
  [2017-01-24] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูล (อ่าน 284)
  [2017-01-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้้้้นตอนการกระจายอำำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 273)
  [2017-01-23] เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรำโครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อ (อ่าน 166)
  [2017-01-23] ขอความอนุเคาระห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ_1 (อ่าน 288)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 201)
  [2017-01-23] แนวทางการดำเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่_1 (อ่าน 197)
  [2017-01-23] เงินสนับสนุนค่าบำเหน็ดบำนาญ (อ่าน 197)
  [2017-01-23] ค่าใช่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน_1 (อ่าน 171)
  [2017-01-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 225)
  [2017-01-20] สำรวจข้อมูลบัญญัติ/เทศบัญญัติการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ (อ่าน 181)
  [2017-01-18] การสัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 196)
  [2017-01-18] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2017-01-18] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 541)
  [2017-01-18] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 254)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 168)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาได้รับความเสียหารจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 159)
  [2017-01-12] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 185)
  [2017-01-12] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 192)
  [2017-01-12] การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและส (อ่าน 243)
  [2017-01-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 191)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู (อ่าน 195)
  [2017-01-11] การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างและบำรุงถนน (อ่าน 181)
  [2017-01-11] ให้มีการสำรวจรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (อ่าน 146)
  [2017-01-11] โครงการฝึกอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (อ่าน 156)
  [2017-01-11] ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (อ่าน 153)
  [2017-01-11] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  (อ่าน 174)
  [2017-01-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 236)
  [2017-01-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีง (อ่าน 208)
  [2017-01-11] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 176)
  [2017-01-10] การเปิดดำเนินกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 178)
  [2017-01-10] บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 161)
  [2017-01-10] การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 183)
  [2017-01-10] รายงานการขยายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2017-01-10] รายงานการจัดต้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 169)
  [2017-01-10] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ (อ่าน 147)
  [2017-01-09] ขอเชิญประชุมการดำเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 239)
  [2017-01-06] ขอเชิญประชุมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 236)
  [2017-01-06] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่นที่ 130) (อ่าน 207)
  [2017-01-05] แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ(อบจ.๒)(ท.๒)(อบต.๒) (อ่าน 727)
  [2017-01-05] มติก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 685)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 225)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 207)
  [2017-01-05] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 191)
  [2017-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ป (อ่าน 217)
  [2017-01-05] การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2017-01-05] มติ ก.ท.จ.กรบี่ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๙ (อ่าน 580)
  [2017-01-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชียวชาญ (อ่าน 210)
  [2017-01-05] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 189)
  [2017-01-04] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก งบประมาณร (อ่าน 199)
  [2017-01-04] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 187)
  [2017-01-04] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 713)
  [2017-01-04] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 228)
  [2017-01-04] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั (อ่าน 186)
  [2016-12-30] ประกาศกำหนดหลักเเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลของเทศบาล (อ่าน 436)
  [2016-12-29] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 192)
  [2016-12-28] เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินของงานของสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแไฟฟ้า) โดยโอนเงินผ่านทางระบบ e-LAAS  (อ่าน 222)
  [2016-12-28] แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 197)
  [2016-12-28] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) (อ่าน 223)
  [2016-12-28] ประกาศรายชื่อผู้สมครวได้เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 163)
  [2016-12-28] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้ที่ชุมชน (อ่าน 198)
  [2016-12-27] รายงานประจำปี ๒๕๕๘ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 186)
  [2016-12-27] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 219)
  [2016-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 192)
  [2016-12-27] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อคำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 313)
  [2016-12-27] การรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(วช) (อ่าน 291)
  [2016-12-26] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 346)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบั (อ่าน 181)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ (อ่าน 191)
  [2016-12-26] แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ์๒๕๖๐ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 198)
  [2016-12-26] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 178)
  [2016-12-23] โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 201)
  [2016-12-21] ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข็มแ (อ่าน 217)
  [2016-12-21] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 186)
  [2016-12-21] แจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2016-12-20] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 208)
  [2016-12-20] หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา (อ่าน 295)
  [2016-12-20] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 342)
  [2016-12-19] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 207)
  [2016-12-16] แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณราย (อ่าน 188)
  [2016-12-15] แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (อ่าน 276)
  [2016-12-14] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 315)
  [2016-12-13] การแจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. (อ่าน 277)
  [2016-12-13] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 311)
  [2016-12-13] โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Locaj Sufficiency ScHool : LSS) (อ่าน 191)
  [2016-12-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 252)
  [2016-12-13] แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้ารา (อ่าน 230)
  [2016-12-13] โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 686)
  [2016-12-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ) (อ่าน 243)
  [2016-12-06] ซักซ้อมแนวทางเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๕๘และ๒๕๕๙ (อ่าน 241)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 284)
  [2016-12-06] การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประดภทอำนวยการท้องถิ่น (อ่าน 415)
  [2016-12-06] การนับระยะการดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (อ่าน 275)
  [2016-12-06] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 261)
  [2016-12-06] กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การ (อ่าน 234)
  [2016-12-01] เร่งัรดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLITประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 231)
  [2016-12-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 209)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และ สังคมภายในท้องถิ (อ่าน 321)
  [2016-12-01] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่ (อ่าน 255)
  [2016-12-01] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 237)
  [2016-11-30] ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 293)
  [2016-11-30] โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 198)
  [2016-11-29] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 195)
  [2016-11-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 880)
  [2016-11-28] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 171)
  [2016-11-28] cมติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (อ่าน 547)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 233)
  [2016-11-25] การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระ (อ่าน 224)
  [2016-11-25] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 253)
  [2016-11-25] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 198)
  [2016-11-24] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (ประธานสภา อบต.) (อ่าน 305)
  [2016-11-24] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิขับเคลื่อนเศรษฐกกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประ (อ่าน 214)
  [2016-11-24] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 202)
  [2016-11-24] แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการอาหา (อ่าน 206)
  [2016-11-24] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 183)
  [2016-11-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 219)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 285)
  [2016-11-23] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 210)
  [2016-11-23] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 336)
  [2016-11-23] แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2016-11-23] การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (อ่าน 217)
  [2016-11-23] โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอรัปชั่น (อ่าน 165)
  [2016-11-23] โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(หน (อ่าน 200)
  [2016-11-23] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 264)
  [2016-11-22] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง (อ่าน 261)
  [2016-11-22] โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร (อ่าน 202)
  [2016-11-22] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 214)
  [2016-11-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 303)
  [2016-11-18] แจ้งชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 272)
  [2016-11-18] นโยบายให้มีการอ่านการเขียนได้ของนักเรียน (อ่าน 203)
  [2016-11-17] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้อนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 243)
  [2016-11-17] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 215)
  [2016-11-17] โครงดารเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 217)
  [2016-11-17] แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบ (อ่าน 290)
  [2016-11-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ (อ่าน 318)
  [2016-11-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนตามขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  (อ่าน 288)
  [2016-11-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 (อ่าน 311)
  [2016-11-16] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 (อ่าน 616)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 293)
  [2016-11-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 266)
  [2016-11-15] การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 373)
  [2016-11-15] แต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 207)
  [2016-11-15] ขอประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 306)
  [2016-11-15] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 239)
  [2016-11-15] การแต่งตั้งคณะักรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระด (อ่าน 198)
  [2016-11-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2016-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสานสนเทศการจัดกา (อ่าน 228)
  [2016-11-14] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 221)
  [2016-11-14] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ (อ่าน 201)
  [2016-11-10] กำหนดหลักเกณฑ์และปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 244)
  [2016-11-10] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 206)
  [2016-11-10] รายงานราคากลางงานก่อสร้างโครงการที่มูลค่าตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป (อ่าน 309)
  [2016-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก (อ่าน 305)
  [2016-11-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก (อ่าน 271)
  [2016-11-09] การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 292)
  [2016-11-09] แจ้งแนดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (อ่าน 243)
  [2016-11-08] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอ (อ่าน 256)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก (อ่าน 263)
  [2016-11-08] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (อ่าน 390)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสร (อ่าน 283)
  [2016-11-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงา (อ่าน 259)
  [2016-11-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  (อ่าน 277)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดอ.บ.ต. เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 324)
  [2016-11-07] การคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทน (อ่าน 267)
  [2016-11-07] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (อ่าน 293)
  [2016-11-07] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาแสดงความอาลัย (อ่าน 253)
  [2016-11-07] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 184)
  [2016-11-04] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 288)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 238)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีง (อ่าน 186)
  [2016-11-04] ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 181)
  [2016-11-04] การอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พศ.  (อ่าน 211)
  [2016-11-03] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปร (อ่าน 197)
  [2016-11-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS ณ 31ตุลาคม 2559 (อ่าน 277)
  [2016-11-02] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หร (อ่าน 250)
  [2016-11-02] แจ้งมตืการประชุมคณะะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 235)
  [2016-11-01] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ 15 ตุลาคม 2559 (อ่าน 259)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้างลานกีฬ ผ่านทาง (อ่าน 233)
  [2016-11-01] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะท (อ่าน 334)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 277)
  [2016-11-01] หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 271)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภา (อ่าน 244)
  [2016-11-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 263)
  [2016-10-31] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขกา (อ่าน 273)
  [2016-10-31] การให้ความช่วยเหลือผู้ระกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตรา (อ่าน 213)
  [2016-10-31] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหน่งนำ้) Local Sufficiency Eco (อ่าน 230)
  [2016-10-31] การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (อ่าน 304)
  [2016-10-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 761)
  [2016-10-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/2559 (อ่าน 668)
  [2016-10-28] ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 171)
  [2016-10-28] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 203)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 224)
  [2016-10-27] การจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการใช้อำนาจหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ (อ่าน 259)
  [2016-10-27] การจัดสรรงบอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุด (อ่าน 231)
  [2016-10-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 344)
  [2016-10-27] ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งแ (อ่าน 218)
  [2016-10-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 306)
  [2016-10-26] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 266)
  [2016-10-26] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1  (อ่าน 431)
  [2016-10-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 291)
  [2016-10-25] แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแ (อ่าน 354)
  [2016-10-25] ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดเงื่อนไข ห (อ่าน 265)
  [2016-10-25] สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชก (อ่าน 224)
  [2016-10-25] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 252)
  [2016-10-25] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ประจำปีงบ (อ่าน 221)
  [2016-10-20] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 202)
  [2016-10-20] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 247)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปผลผลิต : จัดสรรเงิน (อ่าน 313)
  [2016-10-19] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 273)
  [2016-10-19] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น(LocaJ Competency Test : LC (อ่าน 206)
  [2016-10-19] โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒) (อ่าน 190)
  [2016-10-18] อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2554-2559 (อ่าน 268)
  [2016-10-18] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม (อ่าน 241)
  [2016-10-17] การแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 329)
  [2016-10-17] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e GP สำหรับ อปท (อ่าน 333)
  [2016-10-14] รายงานการประเมินผลการชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่ (อ่าน 229)
  [2016-10-14] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (อ่าน 224)
  [2016-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Locaj Competency Test: LCT (อ่าน 220)
  [2016-10-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 292)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 262)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ (อ่าน 235)
  [2016-10-13] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 245)
  [2016-10-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 184)
  [2016-10-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค (อ่าน 270)
  [2016-10-12] แนวทางหลักและเกณฑืการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2016-10-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม (อ่าน 279)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 247)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 258)
  [2016-10-07] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลกรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (อ่าน 397)
  [2016-10-06] ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LLAS) (อ่าน 486)
  [2016-10-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2016-10-06] รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 233)
  [2016-10-05] รับสมัครโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  (อ่าน 230)
  [2016-10-04] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 670)
  [2016-10-03] การประเมิณผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการประเมินที่ ๒ (อ่าน 225)
  [2016-10-03] แจ้งกรมสรรพกรได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร (อ่าน 360)
  [2016-09-30] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (อ่าน 275)
  [2016-09-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 240)
  [2016-09-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (ส่งผลงานหลักอบรม ๓ เดือน (อ่าน 198)
  [2016-09-30] แจ้งผลการประมาณผลงานข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น  (อ่าน 186)
  [2016-09-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการศึกษา (อ่าน 352)
  [2016-09-30] การคัดเลือก ก.ก ผู้แทน ปลัดเทศบาลและปลัดอบต. เป็นกรรมการผู้แทนในก.กลาง (อ่าน 348)
  [2016-09-29] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปร (อ่าน 344)
  [2016-09-29] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า (อ่าน 242)
  [2016-09-29] แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ร (อ่าน 297)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 268)
  [2016-09-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (อ่าน 256)
  [2016-09-28] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาวัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวัสดุของหน่วยงานการบ (อ่าน 291)
  [2016-09-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 760)
  [2016-09-28] ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 207)
  [2016-09-28] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 254)
  [2016-09-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 9/2559 (อ่าน 627)
  [2016-09-27] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 227)
  [2016-09-27] การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๐ แผนงานป้องกัน ปรามปราบ และ (อ่าน 308)
  [2016-09-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้ (อ่าน 246)
  [2016-09-26] ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (อ่าน 309)
  [2016-09-26] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตรามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 237)
  [2016-09-26] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบปร (อ่าน 178)
  [2016-09-26] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 170)
  [2016-09-26] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัด อบต. ในคณะกรรมก (อ่าน 325)
  [2016-09-26] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 260)
  [2016-09-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำป (อ่าน 214)
  [2016-09-26] เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาประเทศไทย (อ่าน 173)
  [2016-09-22] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค (อ่าน 203)
  [2016-09-22] การจัการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม (อ่าน 186)
  [2016-09-22] แนวทางงปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 183)
  [2016-09-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่า (อ่าน 226)
  [2016-09-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 283)
  [2016-09-21] จังหวัดกระบี่ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ (อ่าน 313)
  [2016-09-21] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2016-09-20] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 308)
  [2016-09-20] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o (อ่าน 272)
  [2016-09-19] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก (อ่าน 249)
  [2016-09-19] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 211)
  [2016-09-19] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 269)
  [2016-09-19] แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวดและอำเภอ (อ่าน 320)
  [2016-09-19] ตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 (อ่าน 223)
  [2016-09-19] ยืนยันข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสนุน (อ่าน 435)
  [2016-09-15] การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญช (อ่าน 202)
  [2016-09-14] ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้อนถิ่น (อ่าน 681)
  [2016-09-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (อ่าน 342)
  [2016-09-13] การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 414)
  [2016-09-13] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเต (อ่าน 262)
  [2016-09-13] การเดินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 217)
  [2016-09-13] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 320)
  [2016-09-12] แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 947)
  [2016-09-12] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 292)
  [2016-09-09] กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ. 2522 (อ่าน 271)
  [2016-09-09] แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 416)
  [2016-09-09] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 280)
  [2016-09-09] กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 172)
  [2016-09-09] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 187)
  [2016-09-08] การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองท้อง (อ่าน 255)
  [2016-09-08] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (อ่าน 283)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 585)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 532)
  [2016-09-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 862)
  [2016-09-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 246)
  [2016-09-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัญิจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ข้ (อ่าน 231)
  [2016-09-07] โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสมท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2016-09-07] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุุน (อ่าน 320)
  [2016-09-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 217)
  [2016-09-06] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น (อ่าน 264)
  [2016-09-06] วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-09-06] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 197)
  [2016-09-06] การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ แล (อ่าน 314)
  [2016-09-06] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 285)
  [2016-09-06] การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะด้านเดีบว (อ่าน 206)
  [2016-09-06] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 337)
  [2016-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ส่วนท้องถิ่น (อ่าน 193)
  [2016-09-06] โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 161)
  [2016-09-06] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 195)
  [2016-09-06] การประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ (อ่าน 175)
  [2016-09-05] การโอนจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ร่ยการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอ (อ่าน 216)
  [2016-09-05] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 275)
  [2016-09-05] แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 400)
  [2016-09-05] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2016-09-05] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 201)
  [2016-09-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 284)
  [2016-09-05] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 (อ่าน 180)
  [2016-09-05] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 260)
  [2016-09-05] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 224)
  [2016-09-05] ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือมาตฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (อ่าน 238)
  [2016-09-02] โครงการการติดตามและประเมินผลการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจักแผนพัฒนาเศ (อ่าน 269)
  [2016-09-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 255)
  [2016-09-02] หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับการปฏิบัติงานเป็น (อ่าน 292)
  [2016-09-02] แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (อ่าน 315)
  [2016-09-02] การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน (อ่าน 235)
  [2016-09-02] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผุ้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าว (อ่าน 259)
  [2016-09-02] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูง (อ่าน 239)
  [2016-09-02] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน (อ่าน 290)
  [2016-09-01] การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (อ่าน 217)
  [2016-09-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 361)
  [2016-09-01] ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรป (อ่าน 281)
  [2016-09-01] การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 (อ่าน 218)
  [2016-09-01] โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้าสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทำสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น (อ่าน 211)
  [2016-08-31] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 285)
  [2016-08-31] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 339)
  [2016-08-30] ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่นวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 280)
  [2016-08-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ป (อ่าน 180)
  [2016-08-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2559 (อ่าน 716)
  [2016-08-26] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 970)
  [2016-08-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 231)
  [2016-08-26] การจัดทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2016-08-25] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก (อ่าน 249)
  [2016-08-25] อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ (อ่าน 187)
  [2016-08-25] โครงการคัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี ๒๕๖๐ และ องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 223)
  [2016-08-24] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 166)
  [2016-08-24] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท o๘o๘.๓/๖๑๒๙ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 201)
  [2016-08-24] แจ้งผลพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดั (อ่าน 186)
  [2016-08-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 272)
  [2016-08-23] การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 304)
  [2016-08-23] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 185)
  [2016-08-23] การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 223)
  [2016-08-23] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในนนนนระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์ก (อ่าน 209)
  [2016-08-23] แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 309)
  [2016-08-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 287)
  [2016-08-22] ด้วยสำนักงาน จสท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งง ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสถานธนานุ (อ่าน 167)
  [2016-08-19] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมาวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดแ (อ่าน 216)
  [2016-08-19] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาน (อ่าน 179)
  [2016-08-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 310)
  [2016-08-18] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. (อ่าน 253)
  [2016-08-18] การปฎิบัติงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แ (อ่าน 250)
  [2016-08-18] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 211)
  [2016-08-18] แนวทางการขอรับเงินอุดเหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2016-08-17] แนวทางการปฎิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการส (อ่าน 211)
  [2016-08-17] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 221)
  [2016-08-17] กิจกรรมประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 (อ่าน 227)
  [2016-08-16] ้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 276)
  [2016-08-16] สำหรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2016-08-16] การโอนสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่าย (อ่าน 358)
  [2016-08-11] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แกเองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 (อ่าน 340)
  [2016-08-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 313)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 240)
  [2016-08-11] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 210)
  [2016-08-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 283)
  [2016-08-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสบับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เ (อ่าน 281)
  [2016-08-09] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 250)
  [2016-08-09] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียบรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกคลองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 310)
  [2016-08-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุดทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 346)
  [2016-08-09] ซักซ้อมการส่งเงินทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 211)
  [2016-08-09] ซัักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 227)
  [2016-08-09] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธินะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุ จะครบ  (อ่าน 201)
  [2016-08-09] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ขององค์ปกคลองส่วนท้องถิ (อ่าน 247)
  [2016-08-09] รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 239)
  [2016-08-08] การซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลั (อ่าน 308)
  [2016-08-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและรับด (อ่าน 241)
  [2016-08-08] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ (อ่าน 267)
  [2016-08-05] การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคาะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2016-08-05] ขอทราบต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 254)
  [2016-08-04] ซักซ้อมแนวาทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การปกคลองท้องถิ่น (อ่าน 316)
  [2016-08-04] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 278)
  [2016-08-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 641)
  [2016-08-03] การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย พนักงานสถาธนานุบาล (อ่าน 183)
  [2016-08-03] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่อมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 193)
  [2016-08-03] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 251)
  [2016-08-03] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล ครูผู้ช่วย และครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชืพครูหรือหนังสืออนุญาต (อ่าน 224)
  [2016-08-03] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ (อ่าน 244)
  [2016-08-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจ่ายอำนาจให้แก่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอ (อ่าน 217)
  [2016-08-01] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 184)
  [2016-08-01] แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 231)
  [2016-08-01] ขอให้ชี้แจงขอเท็จจิงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 250)
  [2016-08-01] การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน (อ่าน 400)
  [2016-08-01] การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (อ่าน 221)
  [2016-08-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 7/2559 (อ่าน 969)
  [2016-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 261)
  [2016-07-29] การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (อ่าน 206)
  [2016-07-29] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละ ของเท (อ่าน 252)
  [2016-07-28] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2016-07-28] แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 302)
  [2016-07-28] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพีนธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 229)
  [2016-07-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 272)
  [2016-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 357)
  [2016-07-26] ขอความร่วมมือในการติดตั้งป้ายประชาสมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 214)
  [2016-07-26] โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 185)
  [2016-07-26] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองกุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการ (อ่าน 187)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มหน้าทียื่นบัญชีแสดงรายทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 226)
  [2016-07-26] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 242)
  [2016-07-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญิจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชกา (อ่าน 315)
  [2016-07-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 335)
  [2016-07-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั (อ่าน 303)
  [2016-07-25] การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 208)
  [2016-07-25] การดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น (e-LAAS) (อ่าน 269)
  [2016-07-25] การอบรมสัมมนาโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 300)
  [2016-07-22] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 247)
  [2016-07-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 263)
  [2016-07-15] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 220)
  [2016-07-15] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 286)
  [2016-07-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดก (อ่าน 379)
  [2016-07-15] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 230)
  [2016-07-15] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (อ่าน 311)
  [2016-07-15] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559 (อ่าน 322)
  [2016-07-14] โครงการแผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชา่มติ  (อ่าน 230)
  [2016-07-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าเช่าบ้าน)  (อ่าน 219)
  [2016-07-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ (อ่าน 374)
  [2016-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 174)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 327)
  [2016-07-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 336)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯ (อ่าน 255)
  [2016-07-13] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GI (อ่าน 228)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 434)
  [2016-07-13] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (อ่าน 274)
  [2016-07-12] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 407)
  [2016-07-12] ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแ (อ่าน 387)
  [2016-07-12] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (อ่าน 294)
  [2016-07-12] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 251)
  [2016-07-12] หารือการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น (อ่าน 433)
  [2016-07-12] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิอดไท้องค์ราชัน  (อ่าน 285)
  [2016-07-11] แนวทางการพิบจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ (อ่าน 322)
  [2016-07-11] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 275)
  [2016-07-11] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 274)
  [2016-07-07] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 277)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 208)
  [2016-07-07] ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ (อ่าน 330)
  [2016-07-06] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 296)
  [2016-07-04] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณ (อ่าน 271)
  [2016-07-04] ระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 277)
  [2016-07-04] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เ (อ่าน 250)
  [2016-07-01] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 238)
  [2016-07-01] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 326)
  [2016-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ (อ่าน 280)
  [2016-06-30] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 290)
  [2016-06-30] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรป (อ่าน 258)
  [2016-06-30] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 476)
  [2016-06-30] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่(ก.ท.จ.กระบี่) (อ่าน 288)
  [2016-06-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 337)
  [2016-06-29] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 278)
  [2016-06-29] แจ้งการโอนเงินขายบิลและค่าธรรม่เนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฯล (อ่าน 320)
  [2016-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 6/2559  (อ่าน 835)
  [2016-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 593)
  [2016-06-29] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน เม.ย. พ.ค. 2559 (อ่าน 287)
  [2016-06-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าค่าใช้จ่ายสำ (อ่าน 355)
  [2016-06-28] การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 351)
  [2016-06-28] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 197)
  [2016-06-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 446)
  [2016-06-24] ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (อ่าน 370)
  [2016-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 254)
  [2016-06-24] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 211)
  [2016-06-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที (อ่าน 237)
  [2016-06-24] การจัดทำบัญชีถิอจ่ายเงินเดิอนของข้าราชการครูและพนักงานครู ฯลฯ (อ่าน 245)
  [2016-06-23] ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (อ่าน 795)
  [2016-06-22] การดำเนินงานศูนย์การเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 255)
  [2016-06-22] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 221)
  [2016-06-22] มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย (อ่าน 210)
  [2016-06-22] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ (อ่าน 243)
  [2016-06-22] การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 222)
  [2016-06-22] โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 222)
  [2016-06-21] ขอเชิญประชุม (อ่าน 326)
  [2016-06-21] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 301)
  [2016-06-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 330)
  [2016-06-20] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 282)
  [2016-06-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 272)
  [2016-06-20] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 272)
  [2016-06-20] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯลฯ (อ่าน 279)
  [2016-06-17] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 275)
  [2016-06-17] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 280)
  [2016-06-16] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-06-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 331)
  [2016-06-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2559 ฯลฯ (อ่าน 352)
  [2016-06-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 281)
  [2016-06-15] การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง (อ่าน 268)
  [2016-06-14] แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (อ่าน 238)
  [2016-06-14] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2016-06-14] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 277)
  [2016-06-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนก (อ่าน 374)
  [2016-06-13] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 274)
  [2016-06-10] การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวนค่างาน ฯลฯ (อ่าน 244)
  [2016-06-10] การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ แก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต (อ่าน 225)
  [2016-06-10] การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ (อ่าน 244)
  [2016-06-09] การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่ (อ่าน 280)
  [2016-06-09] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 325)
  [2016-06-09] การประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน (อ่าน 211)
  [2016-06-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนตร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน (อ่าน 290)
  [2016-06-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 286)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราช (อ่าน 561)
  [2016-06-09] แจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิดคำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง (อ่าน 462)
  [2016-06-09] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ (อ่าน 278)
  [2016-06-09] การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (อ่าน 497)
  [2016-06-09] แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 289)
  [2016-06-09] รายงานสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 329)
  [2016-06-08] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 305)
  [2016-06-08] การจัดสรรคอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปี 2559 (อ่าน 362)
  [2016-06-07] การปรับลดอัตรดอกเบี้ยของสถานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 279)
  [2016-06-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 277)
  [2016-06-07] การโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์รายการสนับสนุน (อ่าน 364)
  [2016-06-07] การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ (อ่าน 292)
  [2016-06-07] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 299)
  [2016-06-07] แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (อ่าน 285)
  [2016-06-06] การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 261)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 297)
  [2016-06-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2559 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/255 (อ่าน 533)
  [2016-06-02] การดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่กำหนดเขต Zoning บริเวณใก้ลเคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณ (อ่าน 241)
  [2016-06-02] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินไทย (อ่าน 501)
  [2016-06-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 356)
  [2016-06-02] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 296)
  [2016-06-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 333)
  [2016-06-02] การจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 276)
  [2016-06-01] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 272)
  [2016-06-01] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 305)
  [2016-06-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหาร และเครื (อ่าน 258)
  [2016-05-31] โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กองค (อ่าน 327)
  [2016-05-31] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 5/2559  (อ่าน 772)
  [2016-05-31] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 308)
  [2016-05-31] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 354)
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 268)
  [2016-05-30] ขอให้พิจาณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม (อ่าน 337)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 300)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 311)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 326)
  [2016-05-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 337)
  [2016-05-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 336)
  [2016-05-26] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 292)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 280)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 229)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 256)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 210)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 470)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 256)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 397)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 307)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 233)
  [2016-05-19] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก (อ่าน 293)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 235)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 233)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 270)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 242)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 227)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 315)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 220)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 194)
  [2016-05-16] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 (อ่าน 212)
  [2016-05-16] รายงานเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 372)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 212)
  [2016-05-12] แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 254)
  [2016-05-12] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (อ่าน 216)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ  (อ่าน 924)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 542)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 250)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 256)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 239)
  [2016-05-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 381)
  [2016-05-11] การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 321)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 293)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 299)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 233)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 232)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 250)
  [2016-05-04] แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 314)
  [2016-05-03] การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 299)
  [2016-05-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e- LASS เดือนเมษายน 2559 (อ่าน 282)
  [2016-05-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศีกษาขั้ (อ่าน 307)
  [2016-05-02] ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (อ่าน 235)
  [2016-05-02] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 242)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 292)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 237)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 217)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 221)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 304)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 243)
  [2016-04-29] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 381)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 281)
  [2016-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 698)
  [2016-04-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 4/2559 (อ่าน 833)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 259)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 236)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 261)
  [2016-04-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 451)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 220)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 237)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 259)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 248)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 228)
  [2016-04-26] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 323)
  [2016-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 314)
  [2016-04-26] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 309)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 232)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 222)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 228)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 317)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 310)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนันสนุ (อ่าน 401)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลา (อ่าน 338)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 334)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 295)
  [2016-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 359)
  [2016-04-20] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕ (อ่าน 309)
  [2016-04-19] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา (อ่าน 299)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 288)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 280)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 276)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 985)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 562)
  [2016-04-12] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง (อ่าน 511)
  [2016-04-12] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 825)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 205)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 226)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 249)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 324)
  [2016-04-11] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 366)
  [2016-04-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 331)
  [2016-04-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (อ่าน 330)
  [2016-04-08] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (อ่าน 292)
  [2016-04-08] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 834)
  [2016-04-08] การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภา (อ่าน 250)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 288)
  [2016-04-08] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน มีนาคม 2559 (อ่าน 229)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 281)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 229)
  [2016-04-07] การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประม่ณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 385)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 275)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 324)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 355)
  [2016-04-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 723)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 265)
  [2016-04-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 740)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 266)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 235)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 251)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 241)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 243)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 238)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 233)
  [2016-03-31] การกำหนดแผนการตรวจการปกิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและตรวจสอบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 379)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 245)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 259)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 264)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 223)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 271)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 438)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 231)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 245)
  [2016-03-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 339)
  [2016-03-29] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 246)
  [2016-03-29] แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแ (อ่าน 247)
  [2016-03-29] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 281)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 381)
  [2016-03-25] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2016-03-25] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 454)
  [2016-03-25] การจัดตวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 246)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 248)
  [2016-03-25] สำรวจความต้องการใช้เครื่อง EDC (อ่าน 326)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 253)
  [2016-03-25] สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 231)
  [2016-03-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 285)
  [2016-03-24] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อ่าน 256)
  [2016-03-24] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 476)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 266)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 225)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 263)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 243)
  [2016-03-23] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 247)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 465)
  [2016-03-18] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 311)
  [2016-03-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 310)
  [2016-03-18] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนกุมภาพันธ (อ่าน 354)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 299)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 265)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 326)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 214)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 210)
  [2016-03-16] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 258)
  [2016-03-16] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 253)
  [2016-03-16] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 554)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 307)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 300)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 282)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 269)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 273)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 237)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2016-03-15] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 429)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 229)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 231)
  [2016-03-14] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 278)
  [2016-03-11] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 279)
  [2016-03-11] โครงงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคล้ง (อ่าน 247)
  [2016-03-11] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 710)
  [2016-03-11] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 512)
  [2016-03-11] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 656)
  [2016-03-11] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 290)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 245)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 215)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 7 ฉบับ (อ่าน 975)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 7 ฉบับ (อ่าน 627)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 339)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 278)
  [2016-03-09] ขอเชิญประชุม (อ่าน 291)
  [2016-03-09] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปหครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 301)
  [2016-03-08] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 265)
  [2016-03-08] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา (อ่าน 212)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 222)
  [2016-03-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 318)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 257)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 314)
  [2016-03-07] การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 447)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 649)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 954)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 341)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 296)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติ ครม.  (อ่าน 704)
  [2016-03-03] ข้อร้องเรียนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 680)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 296)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 319)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 538)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 385)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 254)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 295)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 282)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 308)
  [2016-03-01] การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 445)
  [2016-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 515)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 270)
  [2016-03-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 340)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 251)
  [2016-02-29] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 418)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 232)
  [2016-02-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 622)
  [2016-02-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 448)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 340)
  [2016-02-25] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 312)
  [2016-02-25] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 270)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 335)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 300)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 425)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 228)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 447)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 250)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 231)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 293)
  [2016-02-19] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ (อ่าน 333)
  [2016-02-19] ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 370)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 299)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 290)
  [2016-02-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (อ่าน 367)
  [2016-02-16] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 272)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 339)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 288)
  [2016-02-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 337)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 223)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 258)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 235)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 267)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 286)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 273)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 962)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 339)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 257)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 620)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 388)
  [2016-02-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 312)
  [2016-02-10] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 317)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 271)
  [2016-02-10] ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็น ก.ท. (อ่าน 424)
  [2016-02-10] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (อ่าน 603)
  [2016-02-10] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 300)
  [2016-02-10] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 293)
  [2016-02-10] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 505)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 245)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 232)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 488)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 269)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 451)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 248)
  [2016-02-04] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิญประชุม) (อ่าน 536)
  [2016-02-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 398)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 246)
  [2016-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมการบำบัดฟื (อ่าน 377)
  [2016-02-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 435)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 1108)
  [2016-02-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 920)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 539)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 272)
  [2016-02-01] การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 336)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 369)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 321)
  [2016-01-29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร (อ่าน 283)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 340)
  [2016-01-28] ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ (อ่าน 489)
  [2016-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 378)
  [2016-01-28] การโอนจัดสรรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวด 2/2559 (อ่าน 391)
  [2016-01-28] การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 59 (อ่าน 285)
  [2016-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 769)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 333)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 307)
  [2016-01-26] หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง (อ่าน 1320)
  [2016-01-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 291)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 276)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 281)
  [2016-01-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส (อ่าน 332)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 328)
  [2016-01-21] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 (อ่าน 391)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 309)
  [2016-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 350)
  [2016-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั (อ่าน 342)
  [2016-01-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 359)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 430)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 274)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 335)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 271)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 313)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 269)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 262)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 250)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ฯ (อ่าน 1113)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลฯ (อ่าน 615)
  [2016-01-14] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 420)
  [2016-01-13] การติดตามประเมิณผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลแ (อ่าน 302)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 326)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุ (อ่าน 308)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 368)
  [2016-01-13] ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (อ่าน 330)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 358)
  [2016-01-13] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 257)
  [2016-01-13] การปรับอัตรเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 227)
  [2016-01-13] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 283)
  [2016-01-12] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 279)
  [2016-01-12] การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 398)
  [2016-01-12] ซักซ้อมแนวทางการคำนวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 871)
  [2016-01-12] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 448)
  [2016-01-12] แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 760)
  [2016-01-11] แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ป (อ่าน 787)
  [2016-01-11] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 412)
  [2016-01-11] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 559)
  [2016-01-11] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 315)
  [2016-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประ (อ่าน 256)
  [2016-01-11] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน ศพด.2557 ให้อปท.ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 536)
  [2016-01-11] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 407)
  [2016-01-11] การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 285)
  [2016-01-08] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 (อ่าน 241)
  [2016-01-08] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 325)
  [2016-01-07] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 424)
  [2016-01-07] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 480)
  [2016-01-07] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 281)
  [2016-01-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 579)
  [2016-01-06] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๕๙ (อ่าน 292)
  [2016-01-05] มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 360)
  [2016-01-05] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 401)
  [2016-01-05] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 656)
  [2016-01-04] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 268)
  [2016-01-04] การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู (อ่าน 385)
  [2016-01-04] การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 238)
  [2016-01-04] รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (อ่าน 264)
  [2016-01-04] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 278)
  [2016-01-04] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 544)
  [2016-01-04] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 239)
  [2015-12-30] ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 300)
  [2015-12-29] เงินอุดหนุนสำหรับภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (อ่าน 250)
  [2015-12-29] การประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 951)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 1318)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 870)
  [2015-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 778)
  [2015-12-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 961)
  [2015-12-28] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 297)
  [2015-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อง (อ่าน 373)
  [2015-12-28] ซํกซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 222)
  [2015-12-28] รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 1110)
  [2015-12-28] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 278)
  [2015-12-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 611)
  [2015-12-25] รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 247)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 565)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 346)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 259)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 275)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 225)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 266)
  [2015-12-23] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) (อ่าน 336)
  [2015-12-22] การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 268)
  [2015-12-18] การดำเนินการโครงการกระบี่ โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 519)
  [2015-12-17] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 289)
  [2015-12-15] เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแห (อ่าน 553)
  [2015-12-15] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 333)
  [2015-12-15] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 273)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 288)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 285)
  [2015-12-14] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 856)
  [2015-12-09] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 302)
  [2015-12-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่ (อ่าน 284)
  [2015-12-09] ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (อ่าน 420)
  [2015-12-03] โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 279)
  [2015-12-03] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (อ่าน 275)
  [2015-12-02] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 486)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 359)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 263)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 266)
  [2015-12-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึก (อ่าน 278)
  [2015-12-02] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 273)
  [2015-12-02] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 297)
  [2015-12-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 266)
  [2015-12-01] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 323)
  [2015-12-01] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 296)
  [2015-12-01] สรุปประเด็นการประชุม (อ่าน 462)
  [2015-11-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 266)
  [2015-11-30] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 854)
  [2015-11-30] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 752)
  [2015-11-30] จัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็ (อ่าน 287)
  [2015-11-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนน (อ่าน 322)
  [2015-11-30] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน (อ่าน 280)
  [2015-11-27] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 260)
  [2015-11-27] การติดต่อสอบถามการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 250)
  [2015-11-27] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2015-11-27] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศคณะกรรมการคว (อ่าน 309)
  [2015-11-27] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 1188)
  [2015-11-27] การรับรองความถูกต้องของข้อมููลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (อ่าน 289)
  [2015-11-27] ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (อ่าน 251)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 220)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 233)
  [2015-11-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 525)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 299)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 274)
  [2015-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ (อ่าน 305)
  [2015-11-23] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 258)
  [2015-11-23] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 317)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุม (อ่าน 370)
  [2015-11-20] การรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) ป (อ่าน 341)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งก (อ่าน 268)
  [2015-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 325)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 310)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 275)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 226)
  [2015-11-19] หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (อ่าน 239)
  [2015-11-19] โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 286)
  [2015-11-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 407)
  [2015-11-18] แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อ่าน 241)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 397)
  [2015-11-17] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 325)
  [2015-11-17] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 215)
  [2015-11-17] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 651)
  [2015-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่ (อ่าน 283)
  [2015-11-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้จัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที (อ่าน 365)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 288)
  [2015-11-13] ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2015-11-13] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 331)
  [2015-11-13] แผนปฏิบัติการโครงการดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 320)
  [2015-11-12] มอบหมายผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 403)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาล (อ่าน 321)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 409)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 268)
  [2015-11-12] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 257)
  [2015-11-11] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 314)
  [2015-11-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 316)
  [2015-11-11] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 323)
  [2015-11-11] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 373)
  [2015-11-10] แจ้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเชิงทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลเขาพนมเนื่อ (อ่าน 253)
  [2015-11-10] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 271)
  [2015-11-10] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 340)
  [2015-11-10] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 255)
  [2015-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 407)
  [2015-11-09] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 277)
  [2015-11-09] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 276)
  [2015-11-09] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 246)
  [2015-11-09] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (อ่าน 230)
  [2015-11-09] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 254)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 830)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 504)
  [2015-11-09] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่า่ใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมก (อ่าน 362)
  [2015-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 338)
  [2015-11-09] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 279)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 236)
  [2015-11-05] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 297)
  [2015-11-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 369)
  [2015-11-05] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (อ่าน 286)
  [2015-11-05] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 344)
  [2015-11-04] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 418)
  [2015-11-04] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 336)
  [2015-11-04] แจ้งจะทำการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 348)
  [2015-11-04] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู (อ่าน 302)
  [2015-11-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เดือนตุลาคม 2558 (อ่าน 378)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพ (อ่าน 320)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 310)
  [2015-11-03] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 1001)